Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Вәһј 14:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гузу вә 144 000 (1—5)

  • Үч мәләјин ҝәтирдији хәбәрләр (6—12)

    • Ҝөјүн үзү илә учуб мүждә ҝәтирән мәләк (6, 7)

  • Мәсиһин јолунда өләнләр бәхтијардырлар (13)

  • Јердәки ики бичин (14—20)

14  Сонра бахдым вә будур: Гузу+ вә онун јанында 144 000 нәфәр+ Сион+ дағында дурублар. Онларын алынларында Гузунун вә онун Атасынын ады+ јазылмышды.  Ҝөјдән бир сәс ешитдим. Бу сәс ҝур суларын вә ҝүҹлү ҝөј ҝурултусунун сәсинә охшајырды. Ешитдијим сәс һәм дә чәнҝдә чалыб-охујанларын сәсини хатырладырды.  Онлар тахтын, дөрд мәхлугун+ вә ағсаггалларын+ гаршысында, санки, јени бир маһны+ охујурлар. Бу маһныны јердән сатын алынмыш 144 000 нәфәрдән+ башга һеч кәс өјрәнә билмирди.  Бунлар бакир галмыш, өзләрини гадынларла ләкәләмәмиш шәхсләрдир.+ Гузу һара ҝетсә, онлар да онун ардынҹа ҝедирләр.+ Онлар Аллаһ вә Гузу үчүн инсанларын арасындан+ нүбар+ кими алынмышлар.  Онларын ағзында һеч бир һијлә тапылмамышдыр. Онлар гүсурсуздурлар.+  Сонра ҝөјүн үзү илә учан башга бир мәләк ҝөрдүм. Бу мәләкдә јер үзүнүн сакинләринә — һәр халга, тајфаја, дилә вә үммәтә ҹар чәкмәк үчүн әбәди мүждә варды.+  О, уҹадан дејирди: «Аллаһдан горхун, Ону уҹалдын, чүнки Онун һөкм вахты јетишди.+ Ҝөјү, јери, дәнизи+ вә булаглары јарадана тәзим един».  Онун ардынҹа икинҹи мәләк ҝәләрәк дејирди: «Јыхылды! Бүтүн халглара өз әхлагсызлыг шәһвәтинин шәрабыны ичирдән+ Бөјүк Бабил+ јыхылды!»+  Онларын ардынҹа үчүнҹү мәләк ҝәләрәк уҹадан дејирди: «Әҝәр кимсә вәһши һејвана+ вә онун сурәтинә сәҹдә едир, алнына вә ја әлинә нишан гојдурурса,+ 10  о, Аллаһын гәзәб касасына сүзүлмүш шәрабы, Онун һиддәтинин халис шәрабыны+ ичәҹәк, мүгәддәс мәләкләрин вә Гузунун ҝөзү гаршысында алов вә күкүрд ичиндә әзаб чәкәҹәк.+ 11  Онларын чәкдији әзабын түстүсү әбәдијјәт боју+ галхаҹаг. Вәһши һејвана вә онун сурәтинә сәҹдә едиб онун адынын нишаныны гәбул едәнләр нә ҝеҹә, нә дә ҝүндүз раһатлыг билмирләр.+ 12  Бурада Аллаһын әмрләринә әмәл едән вә Исанын иманындан+ бәрк јапышан мүгәддәсләрә+ дөзүм ҝәрәкдир». 13  Ҝөјдән бир сәс ешитдим. О дејирди: «Јаз! Индән белә Ағанын јолунда өләнләр+ нә бәхтијардыр! Руһ онлара дејир ки, ишләрини сахлајыб динҹәлсинләр, чүнки әмәлләри онларла бирликдә ҝедир». 14  Сонра бахдым вә будур: бир ағ булуд. Булудун үстүндә, санки, инсан оғлу+ отурмушду. Онун башында гызыл таҹ вә әлиндә ити ораг вар иди. 15  Мәбәддән даһа бир мәләк чыхды. О, булудун үзәриндә отурана уҹадан деди: «Орағыны ишә сал вә бич. Артыг бичин вахтыдыр вә јерин мәһсулу там јетишиб».+ 16  Булудун үзәриндә отуран орағыны јерә тушлады вә јер үзү бичилди. 17  Сонра ҝөјдәки мәбәддән ајры бир мәләк чыхды. Онун да әлиндә ити ораг варды. 18  Даһа сонра гурбанҝаһдан башга бир мәләк чыхды. Онун од үзәриндә һөкмү вар иди. О, ити орағы олана уҹадан деди: «Әлиндәки ити орағы ишә сал вә јер үзүндә битән мејнәнин салхымларыны јығ, чүнки үзүм дәјиб».+ 19  Онда мәләк орағыны јерә тушлады вә јердә битән мејнәни кәсиб Аллаһын гәзәбинин бөјүк үзүмсыханына атды.+ 20  Үзүм шәһәрдән кәнарда тапдаланды. Үзүмсыхандан ахан ган тәхминән 1600 стади* мәсафәјә јајылыб атларын јүјәнинә гәдәр галхды.

Һашијәләр

Тәх. 296 км. Б14 әлавәсинә бах.