Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Вәһј 13:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Дәниздән чыхан једдибашлы вәһши һејван (1—10)

  • Јерин тәркиндән чыхан икибујнузлу һејван (11—13)

  • Једдибашлы һејванын сурәти (14, 15)

  • Вәһши һејванын нишаны вә рәгәми (16—18)

13  О*, дәнизин гуму үзәриндә дурду. Бу вахт ҝөрдүм ки, дәниздән+ онбујнузлу, једдибашлы бир вәһши һејван+ чыхыр. Онун бујнузлары үстүндә он таҹ варды, башларында исә күфрлү адлар јазылмышды.  Ҝөрдүјүм вәһши һејван бәбирә бәнзәјирди. Амма пәнҹәләри ајы пәнҹәси, ағзы исә шир ағзы кими иди. Әждаһа+ бу вәһши һејвана ҝүҹ, тахт вә бөјүк сәлаһијјәт верди.+  Мән ҝөрдүм ки, онун башларындан бири, санки, өлүмҹүл јараланыб. Лакин сонра бу ағыр јара сағалды+ вә бүтүн бәшәр һејрәтлә вәһши һејванын ардынҹа ҝетди.  Инсанлар әждаһаја сәҹдә етдиләр, чүнки о, вәһши һејвана сәлаһијјәт вермишди. Онлар вәһши һејвана да сәҹдә гылыб дејирдиләр: «Бу вәһши һејванын тајы-бәрабәри вармы? Ким онунла вуруша биләр?»  Она ловға-ловға данышан, күфр сөјләјән ағыз вә гырх ики ај әрзиндә+ һакимијјәт сүрмәк ихтијары верилди.  О, ағзыны ачыб Аллаһа, Онун адына, мәскәнинә вә ҝөјләрин сакинләринә+ күфр сөјләди.+  Она һәмчинин изин верилди ки, мүгәддәсләрлә вурушсун вә онлары мәғлуб етсин.+ Үстәлик, она һәр бир тајфа, үммәт, дил вә халг үзәриндә һакимијјәт верилди.  Јер үзүндә јашајанларын һамысы она сәҹдә едәҹәкләр. Бәшәрин тәмәли гојуландан бәри онларын ады гәтлә јетирилмиш+ Гузунун һәјат китабына+ јазылмыр.  Гулағы олан ешитсин.+ 10  Ким әсир дүшмәлидирсә, әсир дүшәҹәк, ким гылынҹла өлдүрәрсә*, гылынҹла өлдүрүлмәлидир.+ Бурада мүгәддәсләрә+ дөзүм+ вә иман+ ҝәрәкдир. 11  Сонра мән јерин тәркиндән галхан башга бир вәһши һејван ҝөрдүм. Онун гузу бујнузуна бәнзәр ики бујнузу вар иди, лакин о, әждаһа+ кими данышмаға башлады. 12  О, биринҹи вәһши һејванын+ өнүндә онун бүтүн сәлаһијјәтиндән истифадә едир, јери вә сакинләрини өлүмҹүл јарасы сағалмыш биринҹи вәһши һејвана сәҹдә гылмаға мәҹбур едир.+ 13  О, бөјүк әламәтләр ҝөстәрир, бәшәрин ҝөзү гаршысында һәтта ҝөјдән алов јағдырырды. 14  Она вәһши һејванын гаршысында ҝөстәрмәк үчүн әламәтләр верилмишди. О, бу әламәтләрлә јер үзүнүн сакинләрини алдадыр вә онлара дејирди ки, гылынҹ јарасы алыб сонрадан сағалмыш+ вәһши һејванын сурәтини+ дүзәлтсинләр. 15  Она бу вәһши һејванын сурәтинә нәфәс вермәк изни верилди ки, вәһши һејванын сурәти һәм данышсын, һәм дә она сәҹдә етмәк истәмәјәнләри өлдүртдүрсүн. 16  О, бүтүн инсанлары — кичикләри вә бөјүкләри, варлылары вә касыблары, азадлары вә гуллары сағ әлләринә вә ја алынларына нишан гојдурмаға мәҹбур едир.+ 17  Белә ки, үзәриндә бу вәһши һејванын нишаны, јәни вәһши һејванын ады+ вә ја адынын рәгәми олмајан адам алгы-сатгы едә билмәсин.+ 18  Бурада һикмәт ҝәрәкдир. Гој дәрракәли адам вәһши һејванын рәгәмини һесабласын, чүнки бу рәгәм инсан рәгәмидир. Онун рәгәми алты јүз алтмыш алтыдыр.+

Һашијәләр

Јәни әждаһа.
Диҝәр вариант: өлдүрүләрсә.