Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Вәһј 11:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

 • Ики шаһид (1—13)

  • Әјинләриндә чул 1260 ҝүн әрзиндә пејғәмбәрлик едәҹәкләр (3)

  • Онлары өлдүрәҹәкләр, дәфн етмәјәҹәкләр (7—10)

  • Үч ҝүн јарымдан сонра һәјата гајыдаҹаглар (11, 12)

 • Икинҹи бәла кечди, үчүнҹү бәла ҝәлир (14)

 • Једдинҹи кәрәнај чалыныр (15—19)

  • Рәббимизин вә Онун Мәсиһинин Падшаһлығы (15)

  • Јери тәләф едәнләр тәләф едиләҹәкләр (18)

11  Мәнә чомаға бәнзәр бир гамыш чубуг+ верилди вә дејилди: «Дур, Аллаһын мәбәдини, гурбанҝаһы вә орада ибадәт едәнләри өлч.  Лакин мәбәдин һәјәтини өлчмә, гој галсын, чүнки о, диҝәр халглара верилиб. Мүгәддәс шәһәр+ 42 ај әрзиндә+ онларын тапдағы алтында галаҹаг.  Мән ики шаһидими ҝөндәрәҹәјәм вә онлар әјинләринә чул ҝејиб 1260 ҝүн пејғәмбәрлик едәҹәкләр».  Онлар ики зејтун ағаҹы+ вә ики чырагданла+ тәмсил олунур вә дүнјанын Рәбби өнүндә дурурлар.+  Бу ики шаһидә зәрәр вурмаг истәјән дүшмәни онларын ағзындан чыхан алов тәләф едәҹәк. Онлара зәрәр вурмаг истәјән беләҹә өлдүрүләҹәк.  Пејғәмбәрлик етдикләри мүддәтдә јағыш јағмасын дејә,+ онларын ҝөјү гапамаг+ ихтијары вар. Бундан әлавә, онлар сују гана чевирмәк,+ јер үзүнү истәдикләри вахт һәр ҹүр бәлаја дүчар етмәк сәлаһијјәтинә дә маликдирләр.  Онлар шәһадәт едиб гуртарандан сонра дибсиз гујудан чыхан вәһши һејван онларла вурушаҹаг вә онлары мәғлуб едиб өлдүрәҹәк.+  Онларын ҹәсәди рәмзи мәнада Сәдум вә Мисир адланан бөјүк шәһәрин баш күчәсиндә галаҹаг. Онларын Ағасы да орада дирәк үзәриндә едам едилмишди.  Бүтүн үммәтләрә, тајфалара, дилләрә вә халглара мәнсуб адамлар үч ҝүн јарым+ онларын ҹәсәдинә бахаҹаг вә дәфн етмәјә изин вермәјәҹәкләр. 10  Јер үзүнүн сакинләри онларын өлүмүнә севиниб-шадланаҹаг вә бир-биринә һәдијјәләр ҝөндәрәҹәкләр, чүнки бу ики пејғәмбәр јер үзүндә јашајанлара әзаб верирди. 11  Үч ҝүн јарым кечәндән сонра Аллаһдан ҝәлән һәјат руһу онларын ичинә ҝирди+ вә онлар ајаға дурдулар. Буну ҝөрәнләри дәһшәт бүрүдү. 12  Бу ики пејғәмбәр ҝөјдән ҝур сәс ешитди. Сәс онлара деди: «Бура галхын». Онлар дүшмәнләрин ҝөзү габағында булудун ичиндә ҝөјә галхдылар. 13  Бу дәм ҝүҹлү бир зәлзәлә олду вә шәһәрин онда бир һиссәси дағылды. Зәлзәләдә 7000 адам һәлак олду, галанлары исә горхуб ҝөјләрин Аллаһыны мәдһ етди. 14  Икинҹи бәла+ кечди. Үчүнҹү бәла сүрәтлә јахынлашыр. 15  Једдинҹи мәләк кәрәнајыны чалды.+ Бу заман ҝөјдә ҝур сәсләр ешидилди: «Дүнја үзәриндә падшаһлыг инди Рәббимизә+ вә Онун Мәсиһинә мәхсусдур.+ Рәббимиз әбәдијјәт боју падшаһлыг едәҹәк!»+ 16  Аллаһын һүзурунда тахтларда отуран ијирми дөрд ағсаггал үзүстә гапаныб Аллаһа сәҹдә етди+ вә 17  деди: «Еј Вар Олан,+ Вар Олмуш, еј Јеһова Аллаһ, Гүдрәт Саһиби, Сәнә шүкүрләр олсун! Чүнки Сән бөјүк ҝүҹүнә гуршаныб падшаһлыг етмәјә башладын.+ 18  Лакин халглар гәзәбләнди, Сәнин дә гәзәбин ҹошду вә өлүләри мүһакимә етмәк, гулун пејғәмбәрләри,+ мүгәддәсләри, адындан горханлары, кичикләри вә бөјүкләри мүкафатландырмаг+, јери тәләф едәнләри тәләф етмәјин вахты ҝәлди».+ 19  Ҝөјдә Аллаһын мәбәди ачылды вә орада Онун Әһд сандығы ҝөрүндү.+ Бу дәм шимшәкләр чахды, ҝөј ҝурулдады, сәсләр ешидилди, зәлзәлә олду вә ҝүҹлү долу јағды.

Һашијәләр