Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Амус 9:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһдан гачмаг мүмкүн дејил (1—10)

  • Давудун чардағы галдырылаҹаг (11—15)

9  Јеһованы ҝөрдүм.+ Гурбанҝаһын үзәриндә дајанмышды. О, мәнә деди: “Сүтунун башындан елә вур ки, кандарлар титрәсин. Сүтунларын башыны сындыр. Мән сағ галанлары гылынҹдан кечирәҹәјәм. Һеч ким гача билмәјәҹәк, гачмаг истәјәнләр ҹаныны гуртара билмәјәҹәк.+   Јери газыб Мәзара* енсәләр дә,Әлими атыб онлары орадан чыхараҹағам,Ҝөјә галхсалар да,Орадан јерә салаҹағам.   Кармелин башында ҝизләнсәләр дә,Онлары ахтараҹағам вә орадан ҝөтүрәҹәјәм.+ Әлимдән гачыб дәнизин дибиндә ҝизләнсәләр дә,Орада илана әмр едәҹәјәм онлары чалсын.   Дүшмән онлары габағына гатыб әсир апарса,Орада гылынҹа әмр едәҹәјәм онлары өлдүрсүн.+Јахшылыг јох, пислик үчүн онлара ҝөз гојаҹағам.+   Чүнки Күлли-Ихтијар, ордулар Аллаһы Јеһова јерә тохунар,Јер әријәр,+ бүтүн сакинләри јас тутар,+Онларын һамысы Нил сулары кими галхар,Мисирдәки Нил кими чәкиләр.+   “Ҝөјүн пилләләрини јарадан,Гүббәсини јер үзәриндә бәргәрар едән,Дәниз суларыны јанына чағырыбЈер үзүнә төкән Одур.+Јеһовадыр Онун ады.+   Јеһова дејир: “Еј Исраил халгы, мәҝәр сиз Мәним үчүн кушлулар кими дејилсиниз? Мәҝәр Исраили Мисир торпағындан,+Филиштлиләри Критдән+, арамиләри Ҝираһдан+ чыхаран Мән дејиләм?”   “Будур Күлли-Ихтијар Јеһованын ҝөзләри ҝүнаһкар падшаһлығын үзәриндәдир.Ону јер үзүндән силиб атаҹаг.+ Амма јенә дә Јагуб евини тамамилә мәһв етмәјәҹәјәм”,+ — бәјан едир Јеһова.   “Мән әмр верибИсраил евини бүтүн халглар арасындаХәлбиртәк әләјәҹәјәм,+Бир чынгыл да јерә дүшмәјәҹәк. 10  Халгымын бүтүн ҝүнаһкарлары гылынҹдан өләҹәк.Онлар дејирләр: “Бәла бизә јахынлашмаз, бизә чатмаз”. 11  Һәмин ҝүн Давудун јыхылмыш чардағыны галдыраҹағам,+Дәлмә-дешијини тутаҹағам.Виранәликләрини бәрпа едибӘввәлки һалына гајтараҹағам.+ 12  Белә ки, Әдумун+ сағ галанларынаВә адым үзәрләриндә олан бүтүн халглара саһиб олсунлар”, — буну едән Јеһова бәјан едир. 13  Јеһова дејир: “Елә ҝүнләр ҝәлир ки,Ҹүтчү бичинчијә,Үзүм тапдалајан тохум сәпәнә чатаҹаг.+Дағлардан ширин шәраб дамаҹаг,+Бүтүн тәпәләрдән ахаҹаг.+ 14  Халгым Исраили әсирликдән гајтараҹағам,+Онлар виран галмыш шәһәрләри тикиб орада јашајаҹаглар,+Үзүмлүкләр салыб шәрабыны ичәҹәк,+Бағ-бағат салыб мејвәсини јејәҹәкләр.+ 15  Онлары өз торпагларында әкәҹәјәм,Онлар пај вердијим торпагдан бир даһа гопарылмајаҹаглар”.+Буну сизин Аллаһыныз Јеһова дејир».

Һашијәләр

Ибр. шеол. Лүғәтә бах.