Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јушә 8:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јушә Ај шәһәринә гаршы пусгу гурур (1—13)

  • Ај әлә кечирилир (14—29)

  • Төврат Ејбал дағында охунур (30—35)

8  Онда Јеһова Јушәјә деди: «Горхма, тәлаша дүшмә.+ Өзүнлә бүтүн дөјүшчүләри ҝөтүр, Ај шәһәринә һүҹум ет. Падшаһы да, халгы да, шәһәри дә, падшаһын торпагларыны да сәнин әлинә вермишәм.+  Әриһанын вә онун падшаһынын башына ҝәтирдијини Ај шәһәринин вә падшаһынын да башына ҝәтир.+ Анҹаг талан етдијиниз гәнимәти вә мал-һејваны өзүнүзә ҝөтүрүн. Шәһәрин архасында пусгу гурун».  Јушә бүтүн дөјүшчүләрлә Ај шәһәринә јүрүш етди. О, 30 000 иҝид сечиб ҝеҹә икән ора ҝөндәрди.  Онлара белә әмр верди: «Шәһәрин архасында пусгу гурун. Шәһәрдән чох узаглашмајын. Һамыныз ҝөздә-гулагда олун.  Мән исә өз гошунумла шәһәрә јахынлашаҹағам. Онлар әввәлки кими шәһәрдән чыхыб үстүмүзә һүҹум чәкәндә биз ҝери чәкиләҹәјик.+  Онлар јенә гачдығымызы зәнн едиб бизи говаҹаглар, биз исә ҝери чәкилә-чәкилә онлары шәһәрдән узаглашдыраҹағыг.+  Онда сиз пусгудан чыхыб шәһәри әлә кечирәрсиниз, Аллаһыныз Јеһова шәһәри сизә верәҹәк.  Шәһәри тутан кими ора од вурун.+ Бахын һа, Јеһова неҹә дејиб, елә един. Сизә әмрим будур».  Јушә онлары ҝөндәрди. Гошун пусгу јеринә ҝетди вә Бејтеллә Ај арасында, Ај шәһәриндән гәрбдә мөвге тутду. Јушә исә һәмин ҝеҹә өз гошуну илә галды. 10  Јушә сәһәр тездән галхыб гошуну топлады. О, Исраил ағсаггаллары илә бирҝә гошунун өнүндә Ај шәһәринә ҝетди. 11  Гошун+ шәһәрә доғру ирәлиләди вә шәһәрдән шималда дүшәрҝә салды. Шәһәрлә онларын арасында дәрә вар иди. 12  Һәмчинин Јушә 5000 нәфәр сечиб Бејтеллә+ Ај арасында, шәһәрдән гәрб тәрәфдә пусгуја гојмушду+. 13  Беләҹә, гошунун әсас һиссәси шәһәрдән шималда,+ галан һиссәси исә гәрбдә јерләшди.+ Јушә о ҝеҹә дәрәнин ортасына енди. 14  Ај падшаһы буну ҝөрдүкдә сәһәр тездән шәһәрин кишиләрини топлајыб тәләсик чөллүјә бахан бир јердә Исраилин гаршысына чыхды. Амма хәбәри јох иди ки, шәһәрин архасында она гаршы пусгу гурулуб. 15  Онлар һүҹума кечәндә Јушә илә бүтүн исраиллиләр сәһраја тәрәф гачмаға үз гојдулар.+ 16  Онда шәһәрдәки бүтүн кишиләр исраиллиләри тәгиб етмәјә чағырылды. Онлар Јушәни тәгиб едә-едә шәһәрдән узаглашдылар. 17  Ајда вә Бејтелдә бир нәфәр дә киши галмады, һамысы исраиллиләри тәгиб етмәјә ҝетди. Онлар шәһәрин дарвазаларыны тајбатај ачыг гојуб исраиллиләрин далынҹа дүшдүләр. 18  Онда Јеһова Јушәјә деди: «Әлиндәки низәни Ај шәһәринә тәрәф узат.+ Шәһәр сәниндир+». Јушә низәсини шәһәрә тәрәф узатды. 19  Низәни узадан кими пусгуда дуранлар ҹәлд јерләриндән чыхыб шәһәрә ҝирдиләр, шәһәри алыб дәрһал ора од вурдулар.+ 20  Ај шәһәринин кишиләри чеврилиб ҝөрдүләр ки, шәһәрин түстүсү әршә галхыр. Онларын һеч бир јерә гачмаға тагәти олмады. Онда сәһраја тәрәф гачанлар дөнүб онларын үстүнә ҝәлмәјә башладылар. 21  Јушә вә бүтүн исраиллиләр ҝөрәндә ки, пусгудакылар шәһәри әлә кечирибләр вә шәһәрдән түстү галхыр, чеврилиб Ај шәһәринин дөјүшчүләринә гаршы һүҹума кечдиләр. 22  О бири гошун да шәһәрдән чыхыб онлара тәрәф ҝәлирди. Беләҹә, Ај шәһәринин дөјүшчүләри ортада галдылар, исраиллиләр онлары һәм о тәрәфдән, һәм дә бу тәрәфдән мүһасирәјә алдылар. Онларын һамысыны гырдылар, бир нәфәри дә сағ гојмадылар. Һеч ким гачыб ҹаныны гуртара билмәди.+ 23  Падшаһы исә дири тутуб+ Јушәнин һүзуруна ҝәтирдиләр. 24  Исраиллиләр онлары сәһраја гәдәр гован Ај дөјүшчүләрини елә орадаҹа гылынҹдан кечириб һамысыны гырандан сонра Ај шәһәринә гајытдылар вә шәһәри гылынҹдан кечирдиләр. 25  Һәмин ҝүн Ај шәһәринин ҹәми әһалиси гәтлә јетирилди. Кишили-гадынлы өләнләрин сајы 12 000 нәфәр иди. 26  Шәһәр сакинләрини гырыб гуртармајынҹа+ Јушә низә тутдуғу әлини ашағы салмады.+ 27  Лакин Јеһованын Јушәјә вердији әмрә ујғун олараг, исраиллиләр шәһәрдәки әмлакы вә мал-һејваны өзләринә гәнимәт ҝөтүрдүләр.+ 28  Јушә Ај шәһәрини јандырыб һәмишәлик харабазара чевирди вә ора индијә гәдәр бу ҝүндәдир.+ 29  Ај падшаһыны асыб ахшама гәдәр дирәкдә сахлады. Ҝүн гүруба енәндә Јушә әмр верди ки, ҹәсәди дирәкдән дүшүрсүнләр.+ Сонра ҹәсәди шәһәр дарвазасынын ағзына тулладылар вә үстүнә галаг-галаг даш јығдылар. Бу даш галағы индијәдәк орададыр. 30  Һәмин вахт Јушә Ејбал дағында+ Исраилин Аллаһы Јеһованын адына бир гурбанҝаһ дүзәлтди. 31  Гурбанҝаһы Јеһованын гулу Мусанын исраиллиләрә тапшырдығы кими вә Мусанын Төвратында*+ јазылдығы кими, һеч бир дәмир аләт дәјмәмиш, јонулмамыш дашлардан дүзәлтди.+ Онун үстүндә Јеһоваја јандырма гурбанлары, еләҹә дә үнсијјәт гурбанлары тәгдим етдиләр.+ 32  Сонра Јушә Мусанын исраиллиләрин өнүндә јаздығы Ганунун сурәтини орада дашларын үстүнә јазды.+ 33  Бүтүн Исраил халгы, ағсаггаллар, мәмурлар вә һакимләр Әһд сандығынын һәр ики тәрәфиндә Јеһованын сандығыны дашыјан лавили каһинләрин гаршысында дурмушдулар. Јаделли дә, јерли дә, һамы орада иди.+ Хејир-дуа вермәк үчүн халгын јарысы Гәризим дағынын габағында, о бири јарысы исә Ејбал дағынын габағында дурмушду. (Бу әмри бир вахтлар Јеһованын гулу Муса вермишди.)+ 34  Бундан сонра Јушә Төвратда+ јазылан һәр шеји — Ганунун бүтүн сөзләрини, хејир-дуа+ вә ләнәтләри+ уҹадан охуду. 35  О, Мусанын әмр етдији сөзләрдән бирини дә бурахмады,+ һамысыны гадынлар вә араларында јашајан јаделлиләр дә дахил олмагла, бүтүн Исраил иҹмасынын гаршысында уҹадан охуду.+

Һашијәләр