Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јушә 7:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ај сакинләри исраиллиләри мәғлуб едир (1—5)

  • Јушәнин дуасы (6—9)

  • Исраиллиләрин мәғлуб олмағынын сәбәби (10—15)

  • Ахан ифша олунур, ону дашгалаг едирләр (16—26)

7  Исраиллиләр хәјанәт едиб мәһв едилмәли шејләрлә бағлы әмри поздулар. Јәһуда гәбиләсиндән Зараһын нәтиҹәси, Зәбдинин нәвәси, Гарминин оғлу Ахан+ мәһв едилмәли шејләрдән ҝөтүрдү.+ Буна ҝөрә Јеһованын исраиллиләрә гәзәби аловланды.+  Јушә Әриһадан Бејт-Авенин јахынлығында, Бејтелдән+ исә шәргдә јерләшән Ај шәһәринә+ адамлар ҝөндәриб деди: «Ҝедин, мәмләкәти ҝөздән кечирин». Онлар Ај шәһәрини ҝөздән кечирмәјә ҝетдиләр.  Гајыдыб ҝәләндә Јушәјә дедиләр: «Бүтүн ордунун ора ҝетмәсинә лүзум јохдур. Ај шәһәрини мәғлуб етмәк үчүн ики-үч мин адам бәс едәр. Бүтүн ордуну ора ҝөндәриб јорма, онсуз да онлар аздырлар».  Беләҹә, ора тәхминән 3000 дөјүшчү ҝетди. Анҹаг онлар Ај сакинләринин гаршысындан гачдылар.+  Отуз алты нәфәр һәлак олду. Ај шәһәринин кишиләри шәһәр дарвазаларынын бајыр тәрәфиндән Шибаримә* гәдәр исраиллиләри тәгиб етдиләр. Јамаҹ бојунҹа исраиллиләри гырдылар. Горхудан халгын ҹанына әсмәҹә дүшдү.  Јушә вә Исраил ағсаггаллары јахаларыны ҹырдылар, ахшама гәдәр Јеһованын сандығынын өнүндә үзүгојлу дөшәниб галдылар. Онлар елә һеј башларына күл әләјирдиләр.  Јушә деди: «Аман Аллаһ, еј Күлли-Ихтијар Јеһова, ахы нијә бу ҹамааты Иордандан кечириб бура ҝәтирдин? Амориләрин әлиндә өләк дејә? Каш елә Иорданын о тајында* галардыг!  Јеһова, кеч ҝүнаһымдан, амма Исраил дүшмән габағындан гачандан сонра мән даһа нә дејим?  Инди кәнаниләр, бу торпағын сакинләри буну ешидиб бизи мүһасирәјә алаҹаглар, адымызы јер үзүндән силәҹәкләр. Бәс онда Сәнин о бөјүк адын неҹә олаҹаг?»+ 10  Јеһова Јушәјә деди: «Галх! Нијә јерә дөшәнмисән? 11  Исраил ҝүнаһ еләјиб. Онларла кәсдијим әһди позуб.+ Онлар мәһв етмәли олдуглары шејләрдән ҝөтүрүбләр,+ оғурлајыб+ өз әшјалары арасына гојублар.+ 12  Она ҝөрә дә исраиллиләр дүшмәнләри гаршысында дуруш ҝәтирә билмәјәҹәкләр, ҝери дөнүб гачаҹаглар. Онлар өлүмә мәһкум олунублар. Мәһв едилмәли шеји араныздан јох етмәјинҹә Мәндән көмәк уммајын.+ 13  Галх, халгы пак ет.+ Онлара де ки, сабаһ үчүн паклансынлар, чүнки Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Еј Исраил, сизин аранызда мәһв едилмәли шеј вар. Ону араныздан јох етмәјинҹә дүшмән габағында дура билмәјәҹәксиниз. 14  Сәһәр һамыныз гәбилә-гәбилә Аллаһын һүзуруна ҝәлин. Јеһованын сечдији+ гәбилә нәсилбәнәсил, Јеһованын сечдији нәсил аиләбәаилә, Јеһованын сечдији аиләнин кишиләри исә бир-бир габаға чыхсын. 15  Мәһв едилмәли шеј кимдә тапылса, һәмин адам она аид олан һәр шејлә бирҝә јандырылаҹаг,+ чүнки о, Јеһованын әһдини позуб,+ Исраилдә алчаг иш тутуб”». 16  Јушә ертәси ҝүн дан үзү ағаранда галхыб Исраили гәбилә-гәбилә Аллаһын һүзуруна чағырды. Онларын ичиндән Јәһуда гәбиләси сечилди. 17  Јушә Јәһуда гәбиләсинин нәсилләрини габаға чыхартды, Зараһын+ нәсли сечилди. Зараһын нәслиндән олан бүтүн кишиләри бир-бир габаға чыхартды, онларын арасындан Зәбди сечилди. 18  Ән ахырда Зәбдинин аиләсиндәки кишиләри бир-бир габаға чыхартды. Јәһуда гәбиләсиндән Зараһын нәтиҹәси, Зәбдинин нәвәси, Гарминин оғлу Ахан сечилди.+ 19  Онда Јушә Ахана деди: «Оғлум, Исраилин Аллаһы Јеһованы шәрәфләндир. Онун өнүндә ҝүнаһыны бојнуна ал. Де ҝөрүм нә еләмисән? Ҝизләтмә, де». 20  Ахан Јушәјә деди: «Бојнума алырам. Исраилин Аллаһы Јеһоваја гаршы ҝүнаһ етмишәм. Ҝүнаһым будур: 21  гәнимәтин ичиндә Шинар+ малы олан гәшәнҝ либас, ики јүз шекел* ҝүмүш, бир дә ки әлли шекел ағырлығында гызыл күлчәси ҝөрдүм. Тамаһым чәкди, ҝөтүрдүм. Ән алта пуллары гојуб һамысыны чадырымда басдырдым». 22  Јушә адам ҝөндәрди. Онлар чадыра гачдылар вә ҝөрдүләр ки, либасы чадырда ҝизләдиб, алта да пуллары гојуб. 23  Адамлар бунлары ҝөтүрүб Јушә илә исраиллиләрин јанына ҝәтирдиләр вә Јеһованын һүзуруна гојдулар. 24  Јушә илә исраиллиләр Зараһ оғлу Аханы+, ҝүмүшү, либасы, гызыл күлчәсини,+ онун оғул-гызларыны, мал-гарасыны, улагларыны, сүрүләрини, чадырыны, мал-мүлкүнү ҝөтүрүб Ахор дәрәсинә ҝәтирдиләр.+ 25  Јушә деди: «Нијә бизи бәлаја салдын?+ Јеһова да бу ҝүн сәнин јурдуну кор ҝүнә гојаҹаг». Исраиллиләр онлары дашгалаг етдиләр,+ сонра исә јандырдылар.+ Һамысыны дашладылар. 26  Сонра Аханын мејитинин үстүндә даш галағы дүзәлтдиләр. Бу галаг индијәдәк орададыр. Беләҹә, Јеһованын гәзәби јатды.+ Буна ҝөрә дә һәмин јер бу ҝүнә гәдәр Ахор* дәрәси адланыр.

Һашијәләр

Мәнасы: карханалар.
Јәни шәрг тәрәфиндә.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Мәнасы: бәла; мәһрум олма.