Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јушә 6:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әриһанын диварлары дағылыр (1—21)

  • Раһаб вә аиләси гуртулур (22—27)

6  Исраиллиләрин горхусундан Әриһанын дарвазалары бәрк-бәрк бағланмышды. Шәһәрә ҝириб-чыхан јох иди.+  Јеһова Јушәјә деди: «Әриһаны, онун падшаһыны, иҝид ҹәнҝавәрләрини сәнә тәслим едирәм.+  Сиз, бүтүн дөјүшчүләр, шәһәрин әтрафыны ҝүндә бир дәфә доланын, буну алты ҝүн един.  Једди каһин әлинә гоч бујнузундан шејпур алыб сандығын габағында ирәлиләсин. Једдинҹи ҝүн исә шәһәрин әтрафыны једди дәфә доланын, каһинләр дә шејпур чалсын+.  Шејпур чалынан кими, дөјүшчүләр шејпур сәсини ешидән кими гыј вурсунлар. Онда шәһәрин диварлары дағылыб+ јерлә јексан олаҹаг. Бу заман бүтүн дөјүшчүләр ирәли атылыб шәһәрә һүҹум еләсин».  Нун оғлу Јушә каһинләри јығыб деди: «Әһд сандығыны ҝөтүрүн, једди каһин әлиндә шејпур Јеһованын Әһд сандығынын өнүндә ҝетсин».+  Сонра дөјүшчүләрә әмр етди: «Һајды ирәли, шәһәрин әтрафыны доланын. Силаһлы гошун+ Јеһованын сандығынын өнүндә ҝетсин».  Јушәнин дедији кими, әлиндә шејпур олан једди каһин Јеһованын өнүндә ҝедә-ҝедә шејпур чалырды. Јеһованын Әһд сандығы исә онларын далынҹа ҝәлирди.  Силаһлы гошун шејпур чалан каһинләрин өнүндә ирәлиләјирди. Каһинләр шејпур чала-чала ҝедирдиләр, сандығын архасынҹа исә арха ҹинаһ ҝәлирди. 10  Сонра Јушә дөјүшчүләрә әмр едиб деди: «Сәсиниз чыхмасын, бағырмајын, бир кәлмә дә данышмајын. Сизә “бағырын” дејәндә бағырарсыныз». 11  Онун әмри илә Јеһованын сандығыны бир дәфә шәһәрин әтрафында доландырдылар, сонра ҝеҹәләмәк үчүн дүшәрҝәјә гајытдылар. 12  Ертәси ҝүн Јушә сәһәр тездән галхды. Каһинләр Јеһованын сандығыны ҝөтүрдү.+ 13  Једди каһин шејпур чала-чала Јеһованын сандығынын өнүндә ҝедирди. Силаһлы гошун каһинләрин өнүндә ирәлиләјирди. Арха ҹинаһ исә Јеһованын сандығынын архасынҹа ҝәлирди. Бу вахт әрзиндә каһинләр ара вермәдән шејпур чалырдылар. 14  Онлар икинҹи ҝүн шәһәрин әтрафында бир дәфә дөврә вурдулар, сонра дүшәрҝәјә гајытдылар. Алты ҝүн белә етдиләр.+ 15  Једдинҹи ҝүн дан јери сөкүләндә галхдылар вә ејни шәкилдә шәһәрин әтрафында једди дәфә дөврә вурдулар. Онлар јалныз о ҝүн шәһәрин әтрафыны једди дәфә доландылар.+ 16  Каһинләр једдинҹи дәфә шејпур чаланда Јушә дөјүшчүләрә деди: «Гыј вурун!+ Јеһова шәһәри сизә тәслим едиб! 17  Шәһәр дә, орада олан шејләр дә мәһв едилмәлидир.+ Бунларын һамысы Јеһоваја мәхсусдур. Јалныз фаһишә Раһабы+ вә евиндәкиләри сағ сахлајын, чүнки о, ҝөндәрдијимиз адамлары ҝизләтмишди.+ 18  Мәһв едилмәли шејләрә ҝәлинҹә, онлардан узаг дурун ки, һеч нәјә тамаһ салыб ҝөтүрмәјәсиниз,+ јохса Исраил дүшәрҝәсини бәлаја салар, ону мәһвә мәһкум едәрсиниз.+ 19  Гызыл, ҝүмүш, мис вә дәмир әшјалар Јеһова үчүн ајрылмалыдыр, онлар Јеһованын хәзинәсинә ҝедәҹәк».+ 20  Шејпурлар чалынанда дөјүшчүләр нәрә чәкдиләр.+ Шејпурларын сәси, дөјүшчүләрин нәрәси уҹалан кими гала диварлары дағылыб јерлә бир олду. О заман дөјүшчүләр ирәли атылдылар, шәһәрә һүҹум едиб ону әлә кечиртдиләр.+ 21  Онлар бүтүн шәһәри, гадынлы-кишили, ҹаванлы-гоҹалы һамыны гылынҹдан кечиртдиләр. Шәһәрдәки мал-гаранын, гојун-гузунун, улагларын һамысыны гырдылар.+ 22  Јушә өлкәни нәзәрдән кечирән о ики ҹавана деди: «Фаһишә гадынын евинә ҝедин, сөз вердијиниз кими, ону вә бүтүн ев әһлини бајыра чыхарын».+ 23  Ҹаванлар ҝедиб Раһабы, онун ата-анасыны, гардашларыны вә бүтүн ев әһлини бајыра чыхартдылар. Бәли, онун бүтүн аиләсини+ сағ-саламат чыхарыб Исраил дүшәрҝәсиндән кәнар бир јерә апардылар. 24  Сонра шәһәрә вә орадакы һәр шејә од вуруб јандырдылар. Гызылы, ҝүмүшү, мис вә дәмир әшјалары исә Јеһованын евинин хәзинәсинә вердиләр.+ 25  Јушә јалныз фаһишә Раһаба, онун ев әһлинә вә атасынын күлфәтинә рәһм етди.+ Раһаб бу ҝүнә гәдәр Исраилдә јашајыр,+ чүнки Јушәнин Әриһаја ҝөндәрдији адамлары ҝизләтмишди.+ 26  Һәмин вахт Јушә бу ләнәти сөјләди*: «Ким Әриһа шәһәрини јенидән инша етмәјә галхса, Јеһова она ләнәт еләсин. Гој о, шәһәрин тәмәлини илкининин, дарвазаларыны исә сонбешијинин ҹаны баһасына гојсун».+ 27  Јеһова Јушәјә арха олду+ вә онун шөһрәти бүтүн јер үзүнә јајылды.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: халга бу анды ичдирди.