Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јушә 24:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јушә Исраилин тарихини нәгл едир (1—13)

  • Јеһоваја гуллуг етмәјә чағырыш (14—24)

    • «Мән исә аиләмлә бирликдә Јеһоваја ибадәт едәҹәјәм» (15)

  • Јушә Исраиллә әһд кәсир (25—28)

  • Јушә вәфат едир, дәфн олунур (29—31)

  • Јусифин сүмүкләри Сиһамда дәфн едилир (32)

  • Әлјазар вәфат едир, дәфн олунур (33)

24  Јушә бүтүн Исраил гәбиләләрини Сиһама топлады вә Исраил ағсаггалларыны, башчыларыны, һакимләрини, мәмурларыны чағырды.+ Онлар ҝәлиб Аллаһын һүзурунда дурдулар.  Јушә халга хитаб етди: «Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Гәдим заманларда әҹдадларыныз,+ Ибраһимин вә Наһурун атасы Тарих чајын* о тајында јашајыб башга аллаһлара ситајиш едирдиләр.+  Әҹдадыныз Ибраһими+ чајын о тајындан ҝөтүрүб Кәнан дијарыны башдан-баша долашдырдым, өвладларыны артырдым.+ Она Исһагы бәхш еләдим.+  Исһага исә Јагубла Ејси вердим.+ Сонралар Ејсә Саир дағыны мүлк олараг бағышладым.+ Јагубла оғуллары Мисирә ҝетди.+  Сонра Муса илә Һаруну ҝөндәрдим,+ Мисирин башына бәлалар ҝәтирдим,+ сизи орадан чыхартдым.  Аталарынызы Мисирдән чыхартдым,+ онлар ҝәлиб дәнизә чатдылар. Мисирлиләр ҹәнҝ арабалары илә, сүвариләрлә онлары Гырмызы дәнизә гәдәр тәгиб етдиләр.+  О заман онлар Мәндән, Јеһовадан имдад диләдиләр.+ Мән онларла мисирлиләр арасында зүлмәтдән сәдд чәкдим, мисирлиләри дәнизин сулары илә өртдүм.+ Мисирдә етдијим ишләри өз ҝөзләринизлә ҝөрдүнүз.+ Узун илләр сәһрада јашадыныз.+  Мән сизи Иорданын о тајында* јашајан амориләрин торпағына ҝәтирдим, онлар сизинлә дөјүшә чыхдылар.+ Анҹаг онлары сизә тәслим етдим ки, торпаглары сизин олсун. Онлары сизин гаршыныздан јох етдим.+  Муаб падшаһы Сәфур оғлу Балаг Исраиллә дөјүшдү. О, сизи ләнәтләмәк үчүн Баур оғлу Бәләми чағыртдырды.+ 10  Амма Мән Бәләми ешитмәк истәмәдим.+ Ону мәҹбур еләдим ки, сизә дөнә-дөнә хејир-дуа версин.+ Беләҹә, сизи онун әлиндән гуртардым.+ 11  Сонра Иордан чајыны кечиб Әриһаја ҝәлдиниз.+ Әриһа башчылары*, амориләр, фәризиләр, кәнаниләр, һетләр, ҝиргашиләр, һивиләр вә јәбусиләр сизинлә вурушдулар. Мән онлары сизә тәслим етдим.+ 12  Сиз һәлә ора чатмамыш онлары мәјуслуға гәрг етдим*, сиз гылынҹ, јај чәкмәдән онлар амориләрин ики падшаһы кими, өнүнүздән гачдылар.+ 13  Беләҹә, зәһмәтини чәкмәдијиниз торпаглары, инша етмәдијиниз шәһәрләри сизә вердим,+ орада мәскунлашдыныз. Инди салмадығыныз үзүмлүкләрин, зејтунлугларын бәһрәсини јејирсиниз”.+ 14  Беләликлә, Јеһовадан горхун, Она сидги-үрәкдән, сәдагәтлә гуллуг един.+ Ата-бабаларынызын чајын о тајында вә Мисирдә ситајиш етдији аллаһлары атын,+ Јеһоваја ибадәт един. 15  Әҝәр Јеһоваја ибадәт етмәк сизә хош дејилсә, бу ҝүн кимә ибадәт едәҹәјинизә гәрар верин:+ истәјирсиниз ата-бабаларынызын чајын о тајында ситајиш етдији аллаһлара гуллуг един,+ истәјирсиниз торпағында јашадығыныз амориләрин аллаһларына.+ Мән исә аиләмлә бирликдә Јеһоваја ибадәт едәҹәјәм». 16  Халг деди: «Јеһованы атыб башга аллаһлара гуллуг етмәк гој биздән ираг олсун! 17  Ахы бизи вә аталарымызы Мисир торпағындан чыхарыб көләлик евиндән гуртаран,+ ҝөзүмүзүн габағында бөјүк мөҹүзәләр ҝөстәрән,+ бизи бүтүн јол боју горујан, торпағындан кечдијимиз халглардан һифз едән Аллаһымыз Јеһова олуб!+ 18  Јеһова бу мәмләкәтдә јашајан бүтүн халглары, һабелә амориләри гаршымыздан говду. Буна ҝөрә биз дә Јеһоваја ибадәт едәҹәјик, чүнки бизим Аллаһымыз Одур». 19  Јушә халга деди: «Сиз Јеһоваја гуллуг едә билмәјәҹәксиниз, чүнки О, мүгәддәс Аллаһдыр,+ там сәдагәт тәләб едән Аллаһдыр.+ О, сизин асилијинизи вә ҝүнаһларынызы бағышламајаҹаг.+ 20  Әҝәр Јеһованы атыб јад аллаһлара гуллуг етсәниз, О, сизә гаршы галхаҹаг. Сизә јахшылыг едән Аллаһ сизи гыраҹаг».+ 21  Халг Јушәјә сөјләди: «Хејр, биз Јеһоваја гуллуг едәҹәјик!»+ 22  Онда Јушә деди: «Јеһоваја гуллуг етмәји сиз өз хошунузла сечдиниз,+ буна өзүнүз шаһидсиниз». «Шаһидик!» — дејә онлар ҹаваб вердиләр. 23  «Елә исә инди аранызда олан јад аллаһлары атын, Исраилин Аллаһы Јеһоваја үрәкдән бағланын». 24  Халг Јушәјә деди: «Биз Аллаһымыз Јеһоваја гуллуг едәҹәјик, Онун сөзүнә итаәт едәҹәјик!» 25  Беләҹә, Јушә һәмин ҝүн Сиһамда халгла әһд кәсди, онлара гајда вә һөкмләр верди. 26  Сонра Јушә бу сөзләри Аллаһын Ганун китабына+ јазды вә ири бир даш+ ҝөтүрүб Јеһованын мүгәддәс мәканынын јанындакы нәһәнҝ ағаҹын алтына гојду. 27  Јушә халга деди: «Бахын, бу даш бизә гаршы шаһидлик едәҹәк,+ чүнки Јеһованын бизә дедији бүтүн сөзләри ешитди. Әҝәр Аллаһынызы дансаныз, бу даш сизин әлејһинизә шаһид олаҹаг». 28  Бундан сонра Јушә халгы јола салды, һәр кәс ирс алдығы торпаға ҝетди.+ 29  Бүтүн бунлардан сонра Јеһованын гулу Нун оғлу Јушә јүз он јашында вәфат етди.+ 30  Ону ирс алдығы торпагда, Әфраим дағлыг бөлҝәсиндәки Тимнат-Сәрада,+ Ҹааш дағындан шималда дәфн етдиләр. 31  Исраил халгы Јушәнин, һабелә ондан сонра галан вә Јеһованын Исраил үчүн етдији ишләрдән хәбәри олан ағсаггалларын вахтында Јеһоваја гуллуг етди.+ 32  Исраиллиләр Мисирдән чыхаркән Јусифин сүмүкләрини+ өзләри илә ҝөтүрмүшдүләр. Онун сүмүкләрини Сиһамда дәфн етдиләр. Бу саһәни Јагуб Сиһамын атасы Һамурун оғулларындан јүз геситаһа*+ алмышды.+ Ора Јусиф оғулларынын ирси олду.+ 33  Һарунун оғлу Әлјазар да вәфат етди.+ Ону Әфраим дағлыг бөлҝәсиндә, оғлу Фәнһаса+ верилмиш Фәнһас тәпәсиндә дәфн етдиләр.

Һашијәләр

Фәрат чајы.
Јәни шәрг тәрәфиндә.
Диҝәр вариант: Әриһанын торпаг саһибләри.
Диҝәр вариант: тәлаша, ваһимәјә салдым.
Дәјәри мәлум олмајан пул ваһиди.