Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јушә 22:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шәргдәки гәбиләләр евләринә гајыдыр (1—8)

  • Иордан бөлҝәсиндә гурбанҝаһ тикилир (9—12)

  • Гурбанҝаһын мәгсәди (13—29)

  • Наразылыг һәлл едилир (30—34)

22  Јушә рубәнлиләри, ҹадлылары вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысыны чағырыб  онлара деди: «Сиз һәм Јеһованын гулу Мусанын бујругларына әмәл етдиниз,+ һәм дә мәнә итаәткар олдунуз.+  Бу ҝүнә гәдәр, бүтүн бу вахт әрзиндә сиз сојдашларынызы тәк гојмадыныз,+ Аллаһыныз Јеһованын бујругларына әмәл етмәји өзүнүзә борҹ билдиниз.+  Аллаһыныз Јеһова сөз вердији кими, сојдашларынызы әмин-аманлыға говушдурду.+ Инди Јеһованын гулу Мусанын Иордан чајынын о бири тајында* сизә мүлк вердији торпаглардакы чадырларыныза гајыда биләрсиниз.+  Анҹаг Јеһованын гулу Мусанын сизә вердији әмрләрә вә ганунлара ҹидд-ҹәһдлә әмәл един.+ Аллаһыныз Јеһованы севин,+ Онун јолу илә ҝедин,+ әмрләринә итаәт един,+ Она бағланын,+ бүтүн гәлбинизлә, бүтүн варлығынызла+ Она гуллуг един».+  Сонра Јушә онлара хејир-дуа вериб јола салды. Онлар чадырларына гајытдылар.  Мәнәссә гәбиләсинин јарысына Муса Башанда ирс вермишди.+ Гәбиләнин диҝәр јарысына исә Јушә Иорданын гәрб тәрәфиндә сојдашлары арасында торпаг верди.+ Онлары да чадырларына ҝөндәрди вә хејир-дуа вериб  деди: «Бөјүк сәрвәтлә, сүрү-сүрү һејванларла, гызылла, ҝүмүшлә, мислә, дәмирлә вә бол-бол либасларла чадырларыныза гајыдын.+ Дүшмәнләриниздән ҝөтүрдүјүнүз гәнимәти апарыб гардашларынызла бөлүшүн».+  Бундан сонра рубәнлиләр, ҹадлылар вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысы Кәнан торпағындакы Шилода диҝәр исраиллиләрдән ајрылыб Ҝилад торпағына+ — Јеһованын әмринә ҝөрә Мусанын онлара саһиб олуб мәскунлашмаг үчүн мүлк вердији торпаглара јола дүшдүләр.+ 10  Рубәнлиләр, ҹадлылар вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысы ҝәлиб Иордан бөлҝәсинә чатды. Онлар Кәнан торпағында, Иорданын јахынлығында бөјүк вә мөһтәшәм гурбанҝаһ тикдиләр. 11  Диҝәр исраиллиләрә бу барәдә хәбәр чатды.+ Онлар дедиләр: «Бахын! Рубәнлиләр, ҹадлылар вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысы Кәнан торпағынын сәрһәдиндә, Иордан бөлҝәсиндә, исраиллиләрә аид тәрәфдә гурбанҝаһ тикибләр». 12  Бу хәбәри ешидәндә бүтүн Исраил иҹмасы онлара гаршы дөјүшмәк үчүн Шилода+ топлашды. 13  Исраиллиләр Ҝилад торпағында јашајан рубәнлиләрин, ҹадлыларын вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысынын јанына каһин Әлјазарын оғлу Фәнһасла+ 14  һәр гәбиләдән бир нәфәр олмагла он нәфәри ҝөндәрдиләр. Он нәфәрин һамысы Исраил алајларына* аид олан нәсил башчылары иди.+ 15  Онлар Ҝилад торпағына, рубәнлиләрин, ҹадлыларын вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысынын јанына ҝәлиб дедиләр: 16  «Јеһованын иҹмасы белә дејир: “Бу нә ишдир тутдунуз? Нијә Исраилин Аллаһына хәјанәт етдиниз?+ Јеһованын јолундан дөндүнүз, бу ҝүн өзүнүзә гурбанҝаһ тикиб Јеһоваја аси чыхдыныз.+ 17  Бәјәм Фаурда етдијимиз ҝүнаһ бизә бәс еләмәди? О вахт Јеһованын халгы бунун аҹысыны чәксә дә, индијәнәҹән бу ҝүнаһдан тәмизләнә билмәмишик.+ 18  Һәлә азмыш кими, бу ҝүн дә Јеһованын јолундан дөнүрсүнүз! Әҝәр бу ҝүн Јеһоваја асилик етсәниз, сабаһ О, бүтүн Исраил иҹмасына гәзәбләнәҹәк.+ 19  Әҝәр саһиб олдуғунуз торпаг мурдардырса, Јеһованын чадырынын олдуғу јерә,+ Јеһованын мүлкү олан торпаглара+ ҝәлин вә бизим арамызда јашајын. Анҹаг Јеһоваја аси чыхмајын, Аллаһымыз Јеһованын гурбанҝаһындан савајы башга гурбанҝаһ тикмәјин, бизи бу гијама гатмајын.+ 20  Зараһ оғлу Ахан+ мәһв едилмәли шеји ҝөтүрүб хаинлик едәндә мәҝәр бүтүн Исраил иҹмасы Аллаһын гәзәбинә туш ҝәлмәди?+ Бу ҝүнаһына ҝөрә мәһв олан тәкҹә о олмады”».+ 21  Рубәнлиләр, ҹадлылар вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысы Исраил алајларынын башчыларына+ дедиләр: 22  «Аллаһлар Аллаһы Јеһоваја, бәли, аллаһлар Аллаһы Јеһоваја+ мәлумдур, гој Исраилә дә мәлум олсун. Әҝәр биз Јеһоваја гаршы чыхмышыгса, Она хәјанәт етмишиксә, гој бизә һеч рәһм етмәсин. 23  Әҝәр бу гурбанҝаһы үзәриндә јандырма гурбанлары, тахыл тәгдимәләри, үнсијјәт гурбанлары ҝәтирмәк үчүн тикмишиксә, мәгсәдимиз Јеһованын јолундан дөнмәк олубса, гој онда Јеһова ҹәзамызы версин.+ 24  Әслиндә, бу гурбанҝаһы тикмәкдә мәгсәдимиз башга олуб. Биз горхдуг ки, ҝәләҹәкдә сизин өвладларыныз бизим өвладларымыза дејәҹәк: “Исраилин Аллаһы Јеһовадан сизә нә? 25  Еј рубәнлиләр вә ҹадлылар, Јеһова сизинлә бизим арамызда Иордан чајыны сәрһәд гојуб. Јеһова илә сизи бағлајан һеч нә јохдур”. Беләҹә, дүшүндүк ки, сизин өвладларыныз бизим өвладларымызы Јеһоваја ибадәт етмәјә гојмајаҹаглар. 26  Буна ҝөрә дә бир-биримизә дедик: “Ҝәлин белә едәк: бир гурбанҝаһ тикәк, амма онун үзәриндә јандырма гурбанлары вә башга гурбанлар ҝәтирилмәсин. 27  О, сизинлә бизим арамызда, ҝәләҹәк нәсилләримиз арасында шаһид олсун.+ Белә ки, биз дә јандырма гурбанлары, үнсијјәт гурбанлары вә диҝәр гурбанлар ҝәтириб Јеһоваја ибадәт едәк+ вә сабаһ сизин өвладларыныз бизим өвладларымыза “Јеһова илә сизи бағлајан һеч нә јохдур” демәсин”. 28  Беләҹә, фикирләшдик ки, әҝәр сабаһ бизә, ја да биздән сонракы нәсилләрә белә десәләр, биз дә белә ҹаваб верәрик: “Јеһованын гурбанҝаһынын сурәтинә бахын. Буну бизим аталарымыз тикиб. Бу, јандырма гурбанлары вә башга гурбанлар үчүн јох, сизинлә бизим арамызда шаһид олмаг үчүндүр”. 29  Јеһоваја аси олмағы, јандырма гурбаны, тахыл тәгдимәси вә башга гурбанлар ҝәтирмәк үчүн Аллаһымыз Јеһованын чадырынын гаршысындакы гурбанҝаһдан+ савајы башга гурбанҝаһ тикәрәк Јеһованын јолундан дөнмәји һеч ағлымыза белә, ҝәтирмәмишдик!»+ 30  Каһин Фәнһас, иҹма рәһбәрләри вә Фәнһасла ҝәлән Исраилин алај башчылары Рубән, Ҹад вә Мәнәссә өвладларынын дедији бу сөзләрдән хатирҹәм олдулар.+ 31  Каһин Әлјазарын оғлу Фәнһас Рубән, Ҹад вә Мәнәссә өвладларына деди: «Инди архајын олдуг ки, Јеһова бизимләдир, сиз Јеһоваја хәјанәт етмәмисиниз. Јеһова исраиллиләри ҹәзаландырмајаҹаг». 32  Каһин Әлјазарын оғлу Фәнһасла башчылар Ҝиладдан, рубәнлиләрин, ҹадлыларын јанындан Кәнан торпағына гајыдыб диҝәр исраиллиләрә хәбәр ҝәтирдиләр. 33  Бу хәбәр исраиллиләри сакитләшдирди вә онлар Аллаһы мәдһ етдиләр. Даһа һеч ким рубәнлиләр вә ҹадлыларла дөјүшүб онларын мәмләкәтини виран етмәк барәдә бир кәлмә дә демәди. 34  Беләҹә, рубәнлиләрлә ҹадлылар гурбанҝаһа ад* вердиләр, чүнки дедиләр: «Бу гурбанҝаһ Јеһованын тәк бир Аллаһ олдуғуна арамызда шаһиддир».

Һашијәләр

Јәни шәрг тәрәфиндә.
Һәрфән: минләринә.
Контекстә ҝөрә еһтимал етмәк олар ки, гурбанҝаһын ады Шаһид иди.