Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јушә 21:1—45

МҮНДӘРИҸАТ

  • Лавилиләр үчүн ајрылан шәһәрләр (1—42)

    • Һарун өвладлары үчүн (9—19)

    • Галан кәһатлылар үчүн (20—26)

    • Һирсәнлиләр үчүн (27—33)

    • Мерарлылар үчүн (34—40)

  • Јеһованын вердији вәдләр јеринә јетди (43—45)

21  Лавилиләрин нәсил башчылары каһин Әлјазарын+, Нун оғлу Јушәнин вә Исраил гәбиләләринин нәсил башчыларынын јанына ҝәлдиләр.  Кәнан дијарында, Шилода+ онлара дедиләр: «Јеһова Муса васитәсилә бујурмушду ки, бизә јашамаг үчүн шәһәрләр, мал-һејванымызы отармаг үчүн отлаглар верилсин».+  Исраиллиләр Јеһованын бујруғуна әмәл едиб лавилиләрә өз пајларындан шәһәрләр+ вә отлаглар вердиләр.+  Пүшк Кәһат+ нәсилләринә дүшдү. Лавили каһин Һарунун өвладларына он үч шәһәр верилди. Пүшклә верилән бу шәһәрләр Јәһуда+, Шәмун+ вә Бинјамин+ гәбиләләринин торпагларында иди.  Галан кәһатлылара исә Әфраим гәбиләсинин нәсилләринин, Дан гәбиләсинин вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысынын торпагларындан он шәһәр верилди.+  Һирсәнлиләрә+ Јәсакир гәбиләсинин нәсилләринин, Ашир гәбиләсинин, Нифталы гәбиләсинин торпагларындан вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысынын Башандакы торпагларындан он үч шәһәр верилди.+  Нәсилләринә ҝөрә мерарлылара+ исә Рубән гәбиләсинин, Ҹад гәбиләсинин вә Зәбулун гәбиләсинин торпагларындан он ики шәһәр верилди.+  Беләҹә, Јеһованын Муса васитәсилә бујурдуғу кими, исраиллиләр пүшк атыб бу шәһәрләри вә онларын отлагларыны лавилиләрә вердиләр.+  Јәһуда вә Шәмун гәбиләләринин торпагларындан адлары чәкилән бу шәһәрләр+ 10  Лави гәбиләсинә аид олан кәһатлыларын нәсилләриндән Һарун оғулларына верилди, чүнки пүшк әввәлҹә онлара дүшмүшдү. 11  Онлара Јәһуда дағлыг бөлҝәсиндәки Кирјат-Арбаны+ (Арба Анагын атасы иди), јәни Һәбруну+ вә әтрафындакы отлаглары вердиләр. 12  Лакин шәһәрин торпаг саһәләрини вә кәндләрини Јуфәнна оғлу Калибә мүлк вердиләр.+ 13  Каһин Һарунун өвладларына гәтл төрәдәнләр үчүн сығынаҹаг шәһәр кими Һәбруну+ вә отлагларыны вердиләр.+ Еләҹә дә, Либна+ илә өрүшләрини, 14  Јәттирлә+ отлагларыны, Иштима+ илә отлагларыны, 15  Һүлунла+ отлагларыны, Дәбирлә+ отлагларыны, 16  Ајинлә+ отлагларыны, Јүттә+ илә отлагларыны, Бејт-Шәмслә отлагларыны вердиләр. Бу ики гәбиләдән доггуз шәһәр ајырдылар. 17  Бинјамин гәбиләсинин торпағындан верилән шәһәрләр: Ҝибјонла+ отлаглары, Ҝиба илә отлаглары,+ 18  Әнатутла+ отлаглары, Әлмунла отлаглары. Дөрд шәһәр. 19  Каһинләрә, Һарун өвладларына он үч шәһәр вә отлаглары верилди.+ 20  Лавилиләрдән олан диҝәр Кәһат нәсилләринә Әфраим гәбиләсинин торпағындан пүшклә шәһәрләр верилди. 21  Онлара гәтл төрәдәнләр үчүн сығынаҹаг шәһәр+ кими Әфраим дағлыг бөлҝәсиндә Сиһамла+ отлагларыны, еләҹә дә Ҹәзәрлә+ отлагларыны, 22  Гибзајимлә отлагларыны вә Бејт-Һурунла+ отлагларыны вердиләр. Дөрд шәһәр. 23  Дан гәбиләсинин торпағындан верилән шәһәрләр: Илтиглә отлаглары, Ҝибтунла отлаглары, 24  Ајалонла+ отлаглары, Ҹат-Риммунла отлаглары. Дөрд шәһәр. 25  Мәнәссә гәбиләсинин јарысынын торпағындан верилән шәһәрләр: Танагла+ отлаглары, Ҹат-Риммунла отлаглары. Ики шәһәр. 26  Галан Кәһат нәсилләринә он шәһәр вә отлаглары верилди. 27  Лави нәсилләриндән һирсәнлиләрә+ Мәнәссә гәбиләсинин јарысынын торпағындан гәтл төрәдәнләр үчүн сығынаҹаг шәһәр верилди, Башанда Гулан+ илә отлаглары, еләҹә дә Биштәраһла отлаглары. Ики шәһәр. 28  Јәсакир гәбиләсинин торпағындан+ верилән шәһәрләр: Гишјунла отлаглары, Дәбрәтлә+ отлаглары, 29  Јармутла отлаглары, Ејн-Ганнимлә отлаглары. Дөрд шәһәр. 30  Ашир гәбиләсинин торпағындан+ верилән шәһәрләр: Мәсал илә отлаглары, Әбдунла отлаглары, 31  Һәлкәтлә+ отлаглары, Рәһубла+ отлаглары. Дөрд шәһәр. 32  Нифталы гәбиләсинин торпағындан верилән шәһәрләр: гәтл төрәдәнләр үчүн сығынаҹаг шәһәр+ кими Ҹәлиләдә Гәдәслә+ отлаглары, еләҹә дә Һамут-Дорла отлаглары, Гәртанла отлаглары. Үч шәһәр. 33  Нәсилләринә ҝөрә һирсәнлиләрә он үч шәһәр вә отлаглары верилди. 34  Галан лавилиләрә, Мерар+ нәсилләринә Зәбулун гәбиләсинин торпағындан+ Јуғнимлә+ отлаглары, Гартаһла отлаглары, 35  Димнә илә отлаглары, Наһалал+ илә отлаглары верилди. Дөрд шәһәр. 36  Рубән гәбиләсинин торпағындан верилән шәһәрләр: Бәсәрлә+ отлаглары, Јаһасла отлаглары,+ 37  Кәдимутла отлаглары, Меһпатла отлаглары. Дөрд шәһәр. 38  Ҹад гәбиләсинин торпағындан+ верилән шәһәрләр: гәтл төрәдәнләр үчүн сығынаҹаг шәһәр кими Ҝиладда Рамут+ илә отлаглары, еләҹә дә Маһанајимлә+ отлаглары, 39  Һәшбунла+ отлаглары, Јазирлә+ отлаглары. Ҹәми дөрд шәһәр. 40  Галан Лави нәсилләринә, мерарлылара нәсилләринә ҝөрә он ики шәһәр верилди. 41  Лавилиләрә исраиллиләрин мүлк торпагларындан отлаглары илә бирҝә гырх сәккиз шәһәр верилди.+ 42  Бу шәһәрләрин һәр биринин әтрафында отлаглар вар иди. 43  Беләҹә, Јеһова ата-бабаларына анд ичдији кими, бүтүн бу өлкәни исраиллиләрә верди.+ Онлар да бу өлкәјә саһиб олуб, орада мәскунлашдылар.+ 44  Үстәлик, Јеһова ата-бабаларына анд ичдији кими, онлара һәр тәрәфдән динҹлик верди.+ Онларын гаршысында һеч бир дүшмән дуруш ҝәтирә билмәди.+ Јеһова бүтүн дүшмәнләрини онлара тәслим етди.+ 45  Јеһованын Исраил евинә вердији бүтүн ҝөзәл вәдләрдән һеч бири боша чыхмады, һамысы јеринә јетди.+

Һашијәләр