Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јушә 19:1—51

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шәмунун ирси (1—9)

  • Зәбулунун ирси (10—16)

  • Јәсакирин ирси (17—23)

  • Аширин ирси (24—31)

  • Нифталынын ирси (32—39)

  • Данын ирси (40—48)

  • Јушәнин ирси (49—51)

19  Икинҹи пүшк+ Шәмуна, нәсилләринә ҝөрә Шәмун+ гәбиләсинә дүшдү. Онлара Јәһуданын ирсиндә пај верилди.+  Онларын ирси бу шәһәрләр иди: Сәба илә Биир-Сәба+, Молад+,  Һазар-Шуал+, Балаһ, Әзәм+,  Илтолад+, Бәтүл, Һорма,  Сығлаг+, Бејт-Мәрәкбут, Һазар-Сузаһ,  Бејт-Ләбат+, Шәруһин. Кәндләри илә бирҝә он үч шәһәр.  Ајин, Риммун, Исер, Ашан+. Кәндләри илә бирҝә дөрд шәһәр вә  бу шәһәрләрин Баалат-Биирә, ҹәнубдакы Рамаја гәдәр әтрафындакы кәндләр. Нәсилләринә ҝөрә Шәмун гәбиләсинә верилән ирс бу иди.  Шәмун өвладларына Јәһудаја верилән пајдан ирс верилди, чүнки Јәһуданын пајы чох бөјүк иди. Беләликлә, Шәмун өвладлары онларын ирсиндә мүлк алдылар.+ 10  Үчүнҹү пүшк+ нәсилләринә ҝөрә Зәбулун+ өвладларына дүшдү. Онларын ирсинин сәрһәди Сәридә гәдәр узанырды. 11  Сәрһәд гәрбә, Мерала галхыб Дәбәшитә вә орадан Јуғнимлә үзбәүз вадијә чатырды. 12  Сонра Сәриддән шәргә, ҝүндоған тәрәфә, Кислут-Табур сәрһәдинә, орадан Дәбрәтә+ ҝедиб Јафјаја узанырды. 13  Сонра шәргә, ҝүндоған тәрәфә, Ҹат-Һәфәрә+ вә Ет-Гасинә ҝедир, орадан Риммуна вә Нөһә узанырды. 14  Шималда сәрһәд Һәнатуна дөнүб Ифтаһил вадисиндә битирди. 15  Һәмчинин Гаттат, Наһалал, Шимрун+, Јидлаһ вә Бејтләһм+ шәһәрләри онларын ирсинә аид иди. Кәндләри илә бирҝә он ики шәһәр. 16  Бунлар кәндләри илә бирҝә нәсилләринә ҝөрә+ Зәбулун өвладларына ирс верилән шәһәрләр иди. 17  Дөрдүнҹү пүшк+ Јәсакирә+, нәсилләринә ҝөрә Јәсакир өвладларына дүшдү. 18  Онларын сәрһәди Јизраил+, Кисулут, Шунам+, 19  Һәфәрајим, Шион, Әнһәрат, 20  Рәбут, Гишјун, Әбәз, 21  Рәмит, Ејн-Ганним+, Ејн-Һәда, Бејт-Фәсс шәһәрләриндән кечирди. 22  Сәрһәд Табура+, Шаһзүмәјә вә Бејт-Шәмсә узаныр, Иорданда битирди. Кәндләри илә бирҝә он алты шәһәр. 23  Бунлар кәндләри илә бирҝә нәсилләринә ҝөрә Јәсакир гәбиләсинә+ ирс верилән шәһәрләр иди. 24  Бешинҹи пүшк+ нәсилләринә ҝөрә Ашир+ гәбиләсинә дүшдү. 25  Онларын сәрһәди Һәлкәт+, Һали, Бәсән, Ахшаф, 26  Аламмәлик, Амад, Мәсал шәһәрләриндән кечирди. Сәрһәд гәрбдә Кармелә+ вә Сиһор-Либната узанырды. 27  Орадан шәргә, Бејт-Дагона гајыдыб Зәбулуна ҝедир, Ифтаһил вадисинин шималына чатыр, Бејт-Әмигә, Нәилә вә Кабулун сол тәрәфинә узанырды. 28  Орадан Әбруна, Рәһуба, Һәммуна, Кәнаһа вә бөјүк Сидон+ шәһәринә ҝедирди. 29  Сонра Рамаја дөнүб галалы Сур шәһәринә+ гәдәр узанырды. Орадан Һусәјә гајыдыр вә дәниз саһилиндә, Әхзибдә битирди. 30  Һәмчинин Умаһ, Әфиг+, Рәһуб+ шәһәрләри онларын ирсинә аид иди. Кәндләри илә бирҝә ијирми ики шәһәр. 31  Бунлар кәндләри илә бирҝә нәсилләринә ҝөрә Ашир гәбиләсинә+ ирс верилән шәһәрләр иди. 32  Алтынҹы пүшк+ Нифталы өвладларына, нәсилләринә ҝөрә Нифталы өвладларына дүшдү. 33  Онларын сәрһәди Һәләфдән вә Сәнаннимдәки бөјүк ағаҹдан+ башлајыб Әдамнәкәбә, Јабниилә вә Лагума гәдәр узанырды, Иорданда битирди. 34  Сонра гәрбә, Әзнут-Табура гајыдыр, орадан Һуггога ҝедирди. Сәрһәд ҹәнубда Зәбулуна, гәрбдә Аширә, шәргдә исә Иордан јахынлығында олан Јәһуда* торпағына чатырды. 35  Галалы шәһәрләр бунлар иди: Сиддим, Сәр, Һәммәс+, Рәггат, Кинарәт, 36  Адәма, Рама, Һәзур+, 37  Гәдәс+, Әзрәј, Ејн-Һәзур, 38  Јирун, Миҹдәлил, Һурәм, Бејт-Әнат вә Бејт-Шәмс+. Кәндләри илә бирҝә он доггуз шәһәр. 39  Бунлар кәндләри илә бирҝә нәсилләринә ҝөрә Нифталы гәбиләсинә+ ирс верилән шәһәрләр иди. 40  Једдинҹи пүшк+ нәсилләринә ҝөрә Дан+ гәбиләсинә дүшдү. 41  Онларын ирсинин сәрһәди Сораһ+, Әштул, Ир-Шәмс, 42  Сәлабин+, Ајалон+, Итлаһ, 43  Илун, Тимнаһ+, Екрон+, 44  Илтиг, Ҝибтун+, Баалат, 45  Јәһуд, Бәни-Бәраг, Ҹат-Риммун+, 46  Мијаргун вә Рәггун шәһәрләриндән кечирди. Сәрһәд Јаффа+ илә үзбәүз иди. 47  Анҹаг Дан өвладларынын әразиси онлара азлыг едирди.+ Буна ҝөрә онлар Ләшәмә+ гаршы дөјүшә чыхдылар вә шәһәри ишғал едиб әһалисини гылынҹдан кечиртдиләр. Данлылар шәһәри тутуб орада мәскунлашдылар. Ләшәмин адыны дәјишиб она әҹдадлары Данын адыны вердиләр.+ 48  Бунлар кәндләри илә бирҝә нәсилләринә ҝөрә Дан гәбиләсинә ирс верилән шәһәрләр иди. 49  Беләҹә, өлкә ирсләрә бөлүнүб гуртарды. Исраиллиләр Нун оғлу Јушәјә өз араларында ирс вердиләр. 50  Јеһованын әмри илә она истәдији шәһәри — Әфраим дағлыг бөлҝәсиндәки Тимнат-Сәраны+ вердиләр. О, шәһәри инша едиб орада мәскунлашды. 51  Бунлар каһин Әлјазарын, Нун оғлу Јушәнин вә Исраил гәбиләләринин нәсил башчыларынын Шилода+, Һүзур чадырынын ҝирәҹәјиндә, Јеһованын һүзурунда пүшк атыб+ ирсләрә бөлдүјү+ торпаглар иди. Беләликлә, өлкәнин бөлүшдүрүлмәси баша чатды.

Һашијәләр

Ҝөрүнүр, бурада Јәһуда гәбиләси јох, бу гәбиләдән олан бир адамын аиләси нәзәрдә тутулур.