Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јушә 17:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәнәссәнин гәрбдәки ирси (1—13)

  • Јусиф өвладларына верилән әлавә торпаглар (14—18)

17  Сонра Мәнәссә+ гәбиләси үчүн пүшк атылды+, чүнки Мәнәссә Јусифин илк оғлу иди.+ Мәнәссәнин илк оғлу, Ҝиладын атасы Маһир+ дөјүшчү олдуғуна ҝөрә она Ҝилад вә Башан торпағы верилди.+  Мәнәссәнин о бири өвладларынын — Әбусәрин+, Һәләкин, Әсриилин, Сиһамын, Һәфәрин, Шәмидин нәсилләри үчүн дә пүшк атылды. Јусиф оғлу Мәнәссәнин оғуллары вә онларын нәсилләри бу иди.+  Мәнәссәнин көтүҹәси, Маһирин нәтиҹәси, Ҝиладын нәвәси, Һәфәрин оғлу Сәлөвһәдин+ оғлу јох иди, анҹаг гызлары вар иди. Гызларынын ады Мәһла, Нуһә, Һәҹлә, Милгә вә Тирзә иди.  Онлар каһин Әлјазарын+, Нун оғлу Јушәнин вә башчыларын јанына ҝәлиб дедиләр: «Јеһова Мусаја бујурмушду ки, сојдашларымыз арасында бизә дә мирас верилсин».+ Беләҹә, Јеһованын әмринә мүвафиг олараг, онлара аталарынын гардашлары арасында мирас верилди.+  Мәнәссәјә Иорданын о бири тајында* олан Ҝилад вә Башан торпағындан савајы даһа он һиссә торпаг дүшдү.+  Чүнки Мәнәссәнин оғуллары илә бәрабәр гызларына да мирас верилди. Ҝилад торпағы Мәнәссәнин о бири өвладларынын мүлкү олду.  Мәнәссәнин сәрһәди Аширдән Сиһамын+ гаршысындакы Микмәтә+ гәдәр иди. О, ҹәнуба, Ејн-Тәффуа сакинләринин јашадығы јерә енирди.  Тәффуа+ торпағы Мәнәссәнин олду. Мәнәссәнин сәрһәдиндә олан Тәффуа шәһәри исә Әфраим өвладларына мәхсус иди.  Сәрһәд ҹәнуба, Кәнаһ вадисинә енирди. Мәнәссә шәһәрләри арасында Әфраимин шәһәрләри вар иди.+ Мәнәссәнин сәрһәди вадинин шималындан кечиб дәниздә битирди.+ 10  Әфраим ҹәнубда, Мәнәссә шималда јерләширди, дәниз исә сәрһәд иди.+ Мәнәссә шималда Аширлә, шәргдә Јәсакирлә һәмсәрһәд иди. 11  Јәсакирин вә Аширин әразисиндә олан бу шәһәрләр әһалиси вә әтраф шәһәрләрлә бирликдә Мәнәссәјә верилди: Бејт-Шәән, Јивлам+, Дор+ вә үч дағлы-тәпәли бөлҝә — Ејн-Дор+, Танаг+, Меҝиддо. 12  Амма Мәнәссә өвладлары бу шәһәрләрә саһиб ола билмәдиләр, кәнаниләр орада галыб јашадылар.+ 13  Исраиллиләр гүввәтләнәндә кәнаниләри көләлијә салдылар,+ амма торпагларыны тамамилә әлә кечирмәдиләр.+ 14  Јусиф өвладлары Јушәјә дедиләр: «Нијә бизә бир пај ајырмысан?+ Ахы Јеһова бизи мүбарәк гылыб, бөјүк бир халг олмушуг».+ 15  Јушә онлара ҹаваб верди: «Мадам ки сиз чохсунуз вә Әфраим дағлыг бөлҝәси+ сизә азлыг едир, онда фәризиләрлә+ рәфаларын+ мәмләкәтинә ҝедин вә мешәни гырыб орада мәскунлашын». 16  Јусиф өвладлары дедиләр: «Дағлыг бөлҝә бизә јетмир. Үстәлик, бүтүн дәрә сакинләринин, һәм Бејт-Шәәнлә+ әтраф шәһәрләрдә, һәм дә Јизраил дәрәсиндә+ јашајан кәнаниләрин дәрјазлы ҹәнҝ арабалары вар+». 17  Јушә Јусиф өвладларына, Әфраимә вә Мәнәссәјә деди: «Сиз бөјүк вә гүдрәтли халгсыныз. Сизә бир пај аздыр.+ 18  Дағлыг бөлҝә дә сизин олаҹаг.+ О јер мешәлик олса да, ағаҹлары гырыб өзүнүзә орада јер еләјин. Сәрһәдиниз ора гәдәр узанаҹаг. Кәнаниләр гүдрәтли олсалар да, онларын дәрјазлы ҹәнҝ арабалары олса да, онларын торпағыны әлә кечирәҹәксиниз».+

Һашијәләр

Јәни шәрг тәрәфиндә.