Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јушә 13:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Зәбт едилмәмиш әразиләр галыб (1—7)

  • Иорданын шәргиндәки торпагларын бөлүнмәси (8—14)

  • Рубәнин ирси (15—23)

  • Ҹадын ирси (24—28)

  • Мәнәссәнин шәргдәки ирси (29—32)

  • Лавилиләрин ирси Јеһовадыр (33)

13  Јушә јаша долуб гоҹалмышды.+ Јеһова она деди: «Сән артыг јашлашмысан. Амма һәлә өлкәнин чох һиссәси тутулмајыб.  Бу торпаглары тутмаг лазымдыр:+ филиштлиләрин* вә гәшуриләрин+ јашадығы бүтүн бөлҝәләри  (әввәлләр кәнаниләрин әразиси сајылан вә Нил чајынын Мисирдән шәргдәки голундан шималда Екрон сәрһәдинә гәдәр узанан әрази);+ о ҹүмләдән беш Филишт һакиминин+ әразисини — гәззәлиләрин, ашдодлуларын+, ашкелонлуларын+, ҹатлыларын+ вә екронлуларын+ јашадығы торпаглары; авларын+  ҹәнуба узанан әразисини; кәнаниләрин бүтүн торпагларыны; сидонлулара+ аид олан Мираһы, Әфигә гәдәр, амориләрин сәрһәдинә гәдәр узанан әразини;  ҝебаллыларын+ торпағыны вә Һәрмун дағынын әтәкләриндәки Баал-Ҹаддан Ләбу-Һәмәсә+ гәдәр шәргә узанан бүтүн Ливан әразисини;  Ливандан+ Мизрефот-Маимә+ кими дағлыг бөлҝәдә јашајан бүтүн әһалинин вә сидонлуларын+ әразисини. Мән онлары исраиллиләрин өнүндән говаҹағам.+ Бу торпаглары, сәнә тапшырдығым кими, ирс олараг Исраилә вер.+  Инди бу торпаглары доггуз гәбилә илә Мәнәссә гәбиләсинин јарысы арасында бөлүшдүр».+  О бири јарымгәбиләјә, рубәнлиләрә вә ҹадлылара исә Муса Иорданын шәргиндә ирс торпаглары вермишди. Јеһованын гулу Мусанын онлара вердији торпаглар бунлар иди:+  Әрнун вадисинин+ кәнарында јерләшән Аруирдән+ вә вадинин ортасындакы шәһәрдән башлајан торпаглар, Дибуна гәдәр узанан Мәдәбә јајласы; 10  өлкәни Һәшбундан идарә едән амори падшаһы Сиһунун әмуниләрин сәрһәдинә гәдәр олан бүтүн шәһәрләри;+ 11  Ҝилад вә гәшуриләрлә мәкатиләрин әразиси,+ бүтүн Һәрмун дағы, Сәлхәјә гәдәр бүтүн Башан торпағы;+ 12  Әштәрутдан вә Әзрәјдән идарә едән Огун бүтүн Башан сәлтәнәти. (Ог ахырынҹы рәфалардан бири иди.+) Муса онлары мәғлуб едиб торпагларыны әлә кечирмишди.+ 13  Лакин исраиллиләр гәшуриләри вә мәкатиләри торпагларындан говмадылар.+ Гәшур вә Мәкат сакинләри инди дә исраиллиләрин арасында јашајырлар. 14  Муса тәкҹә лавилиләрә ирс вермәмишди.+ Онларын ирси, онлара вәд олундуғу кими, Исраилин Аллаһы Јеһоваја ҝәтирилән јандырма гурбанларыдыр.+ 15  Муса нәсилләринә ҝөрә Рубән гәбиләсинә ирс вермишди. 16  Онларын әразиси бу иди: Әрнун вадисинин кәнарында јерләшән Аруирдән башлајан торпаглар, һабелә вадинин ортасындакы шәһәр, бүтүн Мәдәбә јајласы; 17  Һәшбунла јајладакы бүтүн шәһәрләр+ вә Дибун, Бәмут-Баал, Бејт-Баал-Мәун+, 18  Јаһас+, Кәдимут+, Меһпат+, 19  Кирјатаим, Сибмаһ+ вә дәрәдәки дағын үстүндә Сәрит-Сәһәр, 20  Бејт-Фаур, Физгә+ јамаҹлары, Бејт-Јәшимут+, 21  јајладакы бүтүн шәһәрләр, Һәшбундан идарә едән амори падшаһы Сиһунун бүтүн сәлтәнәти.+ Муса Сиһуну, һәмчинин бу мәмләкәтдә јашајан вә Сиһундан асылы олан Мәдјән башчылары Авини, Рәгими, Суру, Хуру вә Рәбаны мәғлуб етмишди.+ 22  Баур оғлу фалчы Бәләм+ дә исраиллиләрин гылынҹдан кечирдији адамлар арасында иди. 23  Рубәнлиләрин әразисинин сәрһәди Иордан иди. Бу әрази шәһәрләр вә кәндләрлә бирҝә нәсилләринә ҝөрә рубәнлиләрин ирси иди. 24  Муса Ҹад гәбиләсинә, нәсилләринә ҝөрә ҹадлылара да ирс вермишди. 25  Онларын әразиси бу иди: Јазир+, Ҝиладын бүтүн шәһәрләри, Раббаһын+ гаршысындакы Аруирә гәдәр әмуниләрин торпағынын јарысы;+ 26  Һәшбундан+ Рамат-Миспиһә вә Бетнимә гәдәр әрази, Маһанајимдән+ Дәбир сәрһәдинә кими торпаглар; 27  дәрәдә јерләшән Бејт-Һарам, Бејт-Нимраһ,+ Суггут+, Сәфун, Һәшбун падшаһы+ Сиһунун сәлтәнәтинин галан һиссәси. Онларын сәрһәди Иорданын шәрг саһили бојунҹа Кинарәт дәнизинин*+ ҹәнуб саһилинә гәдәр узанырды. 28  Бу әрази шәһәрләр вә кәндләрлә бирҝә нәсилләринә ҝөрә ҹадлыларын ирси иди. 29  Муса нәсилләринә ҝөрә Мәнәссә гәбиләсинин јарысына ирс вермишди.+ 30  Онларын әразиси бу иди: Маһанајимдән+ башлајараг, бүтүн Башан торпағы, Башан падшаһы Огун бүтүн сәлтәнәти вә Јаирин+ Башанда јерләшән бүтүн чадыр кәндләри, алтмыш шәһәр. 31  Ҝиладын јарысы, Әштәрут, Әзрәј+, Огун Башан сәлтәнәтинин шәһәрләри Мәнәссәнин оғлу Маһирин+ олду. Бу торпаглар нәсилләринә ҝөрә Маһир оғулларынын јарысына верилмишди. 32  Бунлар Мусанын Иорданын о тајында, Муаб чөллүјүндә, Әриһадан шәргдә исраиллиләрә ирс вердији торпаглар иди.+ 33  Лакин Муса Лави гәбиләсинә ирс вермәмишди.+ Онларын ирси Исраилин Аллаһы Јеһовадыр. О Өзү буну вәд етмишди.+

Һашијәләр

Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.
Ҝеннесарет ҝөлү, јәни Ҹәлилә дәнизи.