Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јушә 10:1—43

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраиллиләр Ҝибјону мүдафиә едир (1—7)

  • Јеһова Исраил үчүн дөјүшүр (8—15)

    • Дүшмәнләрин үстүнә долу јағыр (11)

    • Ҝүнәш дајаныр (12—14)

  • Исраиллиләрә һүҹум едән беш падшаһ өлдүрүлүр (16—28)

  • Ҹәнубдакы шәһәрләр зәбт олунур (29—43)

10  Јерусәлим падшаһы Әдуни-Садиг Јушәнин Ај шәһәрини әлә кечириб дармадағын етдијиндән, Әриһајла падшаһынын башына ҝәтирдијини Ајла падшаһынын да башына ҝәтирдијиндән,+ һәмчинин Ҝибјон әһалисинин исраиллиләрлә сүлһ бағлајыб+ онларын арасында јашадығындан хәбәр тутанда  ҹанына вәлвәлә дүшдү.+ Чүнки Ҝибјон падшаһ шәһәри кими бөјүк шәһәр иди, Ајдан бөјүк иди,+ кишиләринин дә һамысы дөјүшчү иди.  Јерусәлим падшаһы Әдуни-Садиг Һәбрун+ падшаһы Хуһәмә, Јармут падшаһы Пирама, Лаһиш падшаһы Јафјаја, Әҹлун падшаһы Дәбирә исмарыҹ ҝөндәриб деди:+  «Ҝәлин мәнә көмәк един, бирләшиб Ҝибјона һүҹум едәк. О, Јушә илә вә исраиллиләрлә сүлһ бағлајыб».+  Онда беш амори+ һөкмдары, Јерусәлим, Һәбрун, Јармут, Лаһиш вә Әҹлун падшаһлары гошунлары илә бирликдә Ҝибјона гаршы јүрүш етдиләр вә онунла дөјүшмәк үчүн ордуҝаһ гурдулар.  Ҝибјон кишиләри Ҝилгалдакы дүшәрҝәјә,+ Јушәјә хәбәр ҝөндәрдиләр: «Гулларыны+ тәк гојма. Тез ол, дадымыза јетиш, бизи хилас ет. Дағлыг бөлҝәдәки бүтүн амори падшаһлары бизә гаршы бирләшиб».  Онда Јушә бүтүн дөјүшчүләрини, иҝид адамларыны јығыб Ҝилгалдан чыхды.+  Јеһова Јушәјә деди: «Онлардан горхма,+ онларын һамысыны сәнә тәслим едәҹәјәм.+ Һеч бири гаршында давам ҝәтирә билмәјәҹәк».+  Јушә Ҝилгалдан чыхыб бүтүн ҝеҹәни јол ҝетди вә ҝөзләнилмәдән онларын башынын үстүнү алды. 10  Јеһова амориләри чашгынлыға салды,+ онлар Ҝибјонда бөјүк тәләфат вердиләр. Исраиллиләр Бејт-Һурун јохушу бојунҹа онлары говдулар вә Әзга илә Мәгәдәјә гәдәр гырдылар. 11  Јеһова Бејт-Һурун енишиндән дүз Әзгајадәк исраиллиләрдән гачан амориләрин үстүнә долу јағдырыб онлары гырды. Долудан өләнләр исраиллиләрин гылынҹындан өләнләрдән чох иди. 12  Јеһованын исраиллиләрин ҝөзү габағында амориләри мәғлуб етдији ҝүн Јушә Јеһоваја дуа етди вә Исраилин өнүндә деди: «Дајан, еј ҝүнәш,+Ҝибјон+ үзәриндә,Сән, еј ај, Ајалон дәрәси үзәриндә!» 13  Беләҹә, халг дүшмәнләрдән гисасыны алана гәдәр ҝүнәш дајанды, ај јериндән тәрпәнмәди. Бу барәдә Јашар китабында+ да јазылыб. Һәмин ҝүн ҝүнәш батмады. Демәк олар, бүтүн ҝүнү ҝөјүн ортасында дурду. 14  О ҝүнә кими һәлә һеч вахт Јеһова киминсә диләјинә бу ҹүр ҹаваб вермәмишди,+ о ҝүндән сонра да белә бир шеј олмады. Чүнки о ҝүн Исраил үчүн дөјүшән Јеһованын өзү иди.+ 15  Сонра Јушә бүтүн исраиллиләрлә бирликдә Ҝилгалдакы дүшәрҝәјә гајытды.+ 16  О беш падшаһ исә гачыб Мәгәдәдә+ мағарада ҝизләнмишди. 17  Јушәјә хәбәр ҝәтириб дедиләр: «Падшаһларын беши дә Мәгәдәдә мағарада ҝизләниб».+ 18  Онда Јушә деди: «Мағаранын ағзына ири дашлар јуварлајын вә ҝөзәтләмәк үчүн ора адам гојун. 19  Галанларыныз исә дурмајын, дүшмәни тәгиб един, архадан онлары гырын.+ Гојмајын өз шәһәрләринә ҝирсинләр. Аллаһыныз Јеһова онлары сизә тәслим едиб». 20  Јушә илә исраиллиләр онлары гырыб-чатдылар. Ҹәми бир нечә нәфәр ҹаныны гуртарыб гала-шәһәрләрә гачды. 21  Дөјүшчүләр сағ-саламат Мәгәдәдәки ордуҝаһа, Јушәнин јанына гајытдылар. Һеч ким һүнәр еләјиб исраиллиләрә бир кәлмә сөз дејә билмәди. 22  Јушә деди: «Ачын мағаранын ағзыны, о падшаһларын бешини дә чыхарыб һүзурума ҝәтирин». 23  Онлар Јерусәлим, Һәбрун, Јармут, Лаһиш вә Әҹлун падшаһларыны мағарадан чыхарыб Јушәнин һүзуруна ҝәтирдиләр.+ 24  Онлар ҝәләндә Јушә исраиллиләри чағырды вә онунла ҝедән гошуна башчылыг едәнләрә деди: «Ҝәлин. Ајағынызы бу падшаһларын бојнуна гојун». Онлар ирәли ҝәлиб ајаглары илә падшаһларын бојнундан басдылар.+ 25  Сонра Јушә онлара деди: «Горхмајын, тәлаша дүшмәјин.+ Үрәкли олун, мөһкәм олун. Јеһова вурушаҹағыныз бүтүн дүшмәнләринизи бу ҝүнә гојаҹаг».+ 26  Јушә онларын бешини дә өлдүрүб мејитләрини дирәкдән асды. Онлар ахшама кими дирәкдә галдылар. 27  Ҝүн гүруба енәндә Јушә әмр етди ки, ҹәсәдләри дирәкдән дүшүрүб+ ҝизләндикләри мағараја атсынлар. Сонра мағаранын ағзына ири дашлар јуварладылар. Бу дашлар индијәдәк орададыр. 28  Јушә һәмин ҝүн Мәгәдәни алыб+ оранын падшаһыны, әһалисини гылынҹдан кечирди, бир нәфәрә дә рәһм еләмәди.+ Әриһа падшаһынын башына ҝәтирдијини Мәгәдә падшаһынын+ да башына ҝәтирди. 29  Сонра Јушә исраиллиләрлә бирликдә Мәгәдәдән Либнаја кечди вә Либнаја гаршы вурушду.+ 30  Јеһова Либна илә падшаһыны+ да Исраилә тәслим етди. Онлар шәһәри гылынҹдан кечириб һамыны мәһв еләдиләр, бир нәфәри дә сағ гојмадылар. Әриһа падшаһына етдикләрини Либна падшаһынын да башына ҝәтирдиләр.+ 31  Сонра Јушә исраиллиләрлә бирликдә Либнадан Лаһишә+ кечиб орада ордуҝаһ гурду вә шәһәрә гаршы дөјүшдү. 32  Јеһова Лаһиши исраиллиләрин әлинә верди. Онлар икинҹи ҝүн шәһәри алдылар. Либна кими, ораны да гылынҹдан кечириб һамыны мәһв еләдиләр.+ 33  Ҹәзәр+ падшаһы Һурам Лаһишин көмәјинә ҝәлди. Амма Јушә ону да, адамларыны да өлдүрдү, бир нәфәр дә галмады. 34  Сонра Јушә бүтүн исраиллиләрлә бирликдә Лаһишдән Әҹлуна+ кечиб орада ордуҝаһ гурду вә шәһәрә гаршы дөјүшдү. 35  Онлар һәмин ҝүн шәһәри алдылар, елә һәмин ҝүн дә шәһәри гылынҹдан кечирдиләр, Лаһишдә олдуғу кими, һамыны гырдылар.+ 36  Сонра Јушә бүтүн исраиллиләрлә бирликдә Әҹлундан Һәбруна+ кечди вә ораја гаршы дөјүшдү. 37  Онлар шәһәри алдылар. Шәһәри, падшаһыны, кәндләрини, орада јашајан һәр кәси гылынҹдан кечирдиләр. Бир нәфәри дә сағ гојмадылар. Јушә Әҹлун шәһәри кими, бу шәһәри дә дармадағын еләјиб әһалисини гырды. 38  Ахырда Јушә илә исраиллиләр чеврилиб Дәбирә+ ҝетдиләр вә ораја гаршы дөјүшдүләр. 39  О, шәһәри, онун падшаһыны вә кәндләрини әлә кечирди. Исраиллиләр һамыны гылынҹла гырдылар,+ һеч кимә рәһм етмәдиләр.+ Јушә Һәбрунун, Либнанын вә оранын падшаһынын башына ҝәтирдијини Дәбирлә падшаһынын да башына ҝәтирди. 40  Јушә бүтүн өлкәни — дағлыг бөлҝәни, Неҝеви, Шәфланы+, јамаҹлары әлә кечирди, падшаһларыны өлдүрдү, һеч кими сағ гојмады. Исраилин Аллаһы Јеһованын әмр етдији кими, һамынын нәфәсини кәсди.+ 41  Јушә Гәдис-Барнидән+ Гәззәјә+ гәдәр әразини, бүтүн Гошен+ дијарыны вә Ҝибјона+ гәдәр торпаглары фәтһ етди. 42  О, бир јүрүшә бүтүн бу падшаһлары, онларын өлкәләрини әлә кечирди, чүнки Исраил үчүн Исраилин Аллаһы Јеһова дөјүшүрдү.+ 43  Сонра Јушә бүтүн Исраиллә бирҝә Ҝилгалдакы дүшәрҝәјә гајытды.+

Һашијәләр