Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 49:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јагубун өлүмгабағы пејғәмбәрлији (1—28)

    • Шило Јәһуданын нәслиндән ҝәләҹәк (10)

  • Јагубун өз дәфни илә бағлы вәсијјәти (29—32)

  • Јагуб вәфат едир (33)

49  Сонра Јагуб оғулларыны чағырыб деди: «Һамыныз јаныма ҝәлин, сизин ҝәләҹәјиниз барәдә сизә данышым.  Ҝәлин динләјин, еј Јагуб оғуллары, атаныз Исраилә гулаг верин.  Рубән, илким мәним,+ ҝүҹүм, кишилик гүдрәтимин нүбары. Ләјагәт, ҝүҹ-гүввәт зирвәси.  Азғынлығын ҹошуб дашан сулар кимидир. Зирвәдән ен! Сән атанын јатағына чыхдын.+ О вахт мәним јатағымы ләкәләдин. Бәли, о, мәним јатағыма чыхыб!  Шәмун вә Лави гардашдыр.+ Гәддарлыг гылынҹлары илә силаһланыблар.+  Еј ҹаным, онлардан узаг дур. Еј шәрәфим*, онларын мәҹлисинә гошулма, чүнки гәзәбләнәркән ган төкдүләр,+ әјләнәркән өкүзләри шикәст етдиләр*.  Ләнәт олсун вәһши гәзәбләринә, ләнәт олсун амансыз һиддәтләринә.+ Гој онлары Јагубда пәрән-пәрән салым, Исраилдә сәпәләјим.+  Сәни исә, Јәһуда+, гардашларын мәдһ едәҹәк.+ Әлин дүшмәнләринин бојнунда олаҹаг.+ Атанын оғуллары сәнә баш әјәҹәк.+  Јәһуда бала ширдир.+ Оғлум шикарыны јејиб галхаҹаг. О, шир кими јерә јатыб јајханыб. Бу шири галдырмаға ким ҹүрәт едәр? 10  Һөкмдар әсасы Јәһуданын әлиндән чыхмајаҹаг,+ башчы әсасы дизләринин арасындан ҝөтүрүлмәјәҹәк, та Шило* ҝәләнә гәдәр.+ Вә халглар она итаәт едәҹәк.+ 11  Улағыны мејнәјә, сыпасыны сечмә тәнәјә бағлајыб палтарыны шәрабда, либасыны үзүмүн ганында јујаҹаг. 12  Шәрабдан ҝөзләри ал-гырмызы, сүддән дишләри ағаппагдыр. 13  Зәбулун+ дәниз кәнарында, ҝәмиләрин јан алдығы саһилдә мәскән салаҹаг.+ Онун сәрһәди Сидона тәрәф узанаҹаг.+ 14  Јәсакир+ белиндә хурҹун јерә јатан, сүмүјү мөһкәм бир улаг кимидир. 15  О, динҹәлмәк үчүн раһат јер, сәфалы өлкә тапаҹаг. Күрәјини јүк алтына верәҹәк, ону гул кими ишләдәҹәкләр. 16  Исраил гәбиләләриндән бири олан Дан+ халгына һакимлик едәҹәк.+ 17  О, јол кәнарында бир илан, ҹығырда бир ҝүрзә олуб атын ајағыны чалаҹаг, атлыны архасы үстә јерә јыхаҹаг.+ 18  Еј Јеһова, хиласы Сәндән ҝөзләјәҹәјәм. 19  Ҹада+ исә гулдурлар басгын едәҹәк, амма Ҹад архаларынҹа дүшүб онлары говаҹаг.+ 20  Аширин+ рузиси бол олаҹаг, шаһлара лајиг тәамлар верәҹәк.+ 21  Нифталы+ зәриф марал кимидир. О, ләтиф сөзләр сөјләјир.+ 22  Јусиф+ барлы ағаҹын пөһрәсидир, булаг башында битән, будаглары дивары ашан бәһәрли бир ағаҹын пөһрәси. 23  Лакин охчулар она гәним кәсилиб ону оха тутдулар. Онунла дүшмәнчилик етдиләр.+ 24  Амма Јагубун гүдрәтлиси, чобанын вә Исраилин гајасы сајәсиндә онун каманы сынмады, голунун гүввәти түкәнмәди.+ 25  О*, атанын Аллаһындан бир пајдыр, Аллаһын Өзү сәнә көмәк олаҹаг. О, Гүдрәт Саһибинә бағлыдыр. Аллаһ ҝөјләрин хејир-бәрәкәтини үстүнә јағдыраҹаг, дәринликләрдән сәнә немәтләр верәҹәк,+ сәни чохлу оғул-ушаг саһиби едәҹәк*. 26  Атанын хејир-дуасы дүнја дурдугҹа вар олан дағларын немәтләриндән, әбәди тәпәләрин фүсункарлығындан үстүн олаҹаг.+ Бу хејир-дуа гардашларынын ичиндән сечилмиш Јусифдән һеч вахт әскик олмајаҹаг, һәмишә онун башы үзәриндә олаҹаг.+ 27  Бинјамин+ ҹанавар кими шикарыны дидиб-парчалајаҹаг.+ Сәһәр өз овуну јејәҹәк, ахшам исә гәнимәт бөлүшдүрәҹәк».+ 28  Исраилин он ики гәбиләси бунлардан төрәјиб. Аталары онлара бу сөзләрлә хејир-дуа верди, һәрәсинә өз хејир-дуасыны.+ 29  Бундан сонра Јагуб оғулларына тапшырыб деди: «Мән сон мәнзилә јола дүшүрәм*.+ Мәни аталарымын јанында, һет Әфрунун саһәсиндә олан мағарада дәфн един,+ 30  Кәнан дијарында, Мамре гаршысында јерләшән Мәхфилә саһәсиндәки мағарада. О саһәни Ибраһим һет Әфрундан дәфн јери кими алмышды. 31  Ибраһим вә арвады Сара орада дәфн олунуб.+ Исһагла+ Рәфәгәни дә орада дәфн етдиләр. Мән дә Ләјаны орада дәфн етмишәм. 32  Саһә дә, ичиндәки мағара да Һет оғулларындан сатын алынмышды».+ 33  Беләликлә, Јагуб оғулларына вәсијјәт едиб гуртарды. Сонра ајагларыны јатағына галдырды вә сон нәфәсини вериб ата-бабаларына говушду.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: көнлүм.
Јахуд өкүзләрин ајаг вәтәрләрини кәсдиләр.
Мәнасы: саһиби.
Јәни Јусиф.
Јахуд сәнә дөшләрин вә бәтнин немәтини верәҹәк.
Һәрфән: ата-бабаларыма говушмаг үзрәјәм. Ибраниләрдә өлүмү бәдии диллә тәсвир едән ифадә.