Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 41:1—57

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јусиф фиронун јухуларыны јозур (1—36)

  • Фирон Јусифи бүтүн Мисир үзәриндә башчы гојур (37—46а)

  • Јусиф әрзаг тәдарүкү ҝөрүр (46б—57)

41  Үстүндән ики ил кечди. Бир ҝүн фирон јухуда ҝөрдү ки,+ Нил чајынын кәнарында дуруб.  Чајдан једди сағлам, көк инәк чыхыб Нил гырағында отламаға башлады.+  Онлардан сонра Нилдән башга једди инәк чыхды. Бунлар арыг вә ејбәҹәр иди. Бу инәкләр чајын кәнарындакы инәкләрин јанында дурдулар.  Сонра арыг, ејбәҹәр инәкләр једди сағлам, көк инәји једи. Бу дәм фирон ојанды.  Сонра о, јенидән јухуја ҝетди вә бир јуху да ҝөрдү: бир саплагда једди јахшы, долу сүнбүл вар иди.+  Онлардан сонра сәмум јелиндән* јанмыш једди ҹылыз сүнбүл чыхды.  Једди ҹылыз сүнбүл једди јахшы, долу сүнбүлү удду. Онда фирон ојанды вә баша дүшдү ки, ҝөрдүјү јухудур.  Сәһәр ачыланда фирон нараһатлыгдан өзүнә јер тапа билмирди. О, Мисирин бүтүн каһинләрини вә мүдрикләрини чағыртдырыб ҝөрдүјү јухулары онлара данышды. Амма онлары јоза билән олмады.  Онда баш саги дилләниб фирона деди: «Бу ҝүн ҝүнаһларымы етираф етмәк истәјирәм. 10  Бир дәфә сән мәнә вә баш чөрәкчијә гәзәбләниб бу гулларыны кешикчибашынын зинданына атдырмышдын.+ 11  Орада оланда бир ҝеҹә һәр икимиз јуху ҝөрдүк. Һәр јухунун да өз јозуму вар иди.+ 12  Бизимлә зинданда кешикчибашынын гулу олан бир ҝәнҹ ибрани дә јатырды.+ Јухуларымызы она данышанда+ о, бизә онларын мәнасыны ачды. 13  О неҹә демишдисә, елә дә олду: мән әввәлки јеримә гајтарылдым, чөрәкчи исә асылды».+ 14  Фирон дәрһал Јусифин далынҹа адам ҝөндәриб ону зиндандан ҝәтиздирди.+ Јусиф үз-ҝөзүнү тәраш едиб* палтарыны дәјишди вә фиронун һүзуруна ҝәлди. 15  Фирон Јусифә деди: «Мән бир јуху ҝөрмүшәм, амма ону јозан јохдур. Ешитмишәм, сән јуху јоза билирсән».+ 16  Јусиф фирона ҹаваб вериб деди: «Мән кимәм ки! Гој Аллаһ Өзү фиронун јухусуну хејрә јозсун».+ 17  Фирон Јусифә јухусуну данышмаға башлады: «Јухуда Нил чајынын кәнарында дурмушдум. 18  Бир дә ҝөрдүм, чајдан једди сағлам, көк инәк чыхды вә чајын кәнарында отламаға башлады.+ 19  Онлардан сонра чајдан башга једди инәк чыхды. Онлар сысга, арыг вә ејбәҹәр иди; мән һәлә бүтүн Мисир торпағында елә ејбәҹәр инәк ҝөрмәмишәм. 20  Арыг, чиркин инәкләр једди көк инәји једи. 21  Амма һеч кәс демәзди ки, онлар инәкләри јејибләр, чүнки әввәлки кими арыг галмышдылар. Бу дәм јухудан ојандым. 22  Сонра башга јуху ҝөрдүм. Ҝөрдүм ки, бир саплағын үстүндә једди јахшы, долу сүнбүл вар.+ 23  Онлардан сонра сәмум јелиндән јаныб бүзүшмүш једди ҹылыз сүнбүл битди. 24  Ҹылыз сүнбүлләр једди јахшы сүнбүлү удду. Јухуларымы каһинләрә данышдым,+ амма һеч бири онларын мәнасыны мәнә ача билмәди».+ 25  Онда Јусиф фирона деди: «Фиронун ҝөрдүјү јухуларын мәнасы бирдир. Тәк олан Аллаһ фирону ҝөрәҹәји ишдән аҝаһ едиб.+ 26  Једди јахшы инәк једди ил демәкдир. Једди јахшы сүнбүл дә һәмчинин. Јухуларын икисинин дә мәнасы ејнидир. 27  Онлардан сонра пејда олан једди арыг, чиркин инәк једди илдир. Сәмум јелиндән јанмыш једди бош сүнбүл једди ил сүрәҹәк аҹлығы билдирир. 28  Елә мән дејән кимидир: Аллаһ фирона едәҹәји иши билдириб. 29  Бүтүн Мисир торпағында једди ил боллуг олаҹаг. 30  Амма ондан сонра једди ил аҹлыг олаҹаг, елә аҹлыг ки, Мисирдәки боллугдан әсәр-әламәт белә галмајаҹаг. Аҹлыг өлкәни чапыб-талајаҹаг.+ 31  Өлкәдә олан әввәлки боллуг бүсбүтүн унудулаҹаг, белә ки, аҹлыг сон дәрәҹә шиддәтли олаҹаг. 32  Фиронун јухуну ики дәфә ҝөрмәси исә о демәкдир ки, Аллаһ артыг Өз гәрарыны вериб, өзү дә бу иши тезликлә һәјата кечирәҹәк. 33  Буна ҝөрә дә гој фирон мүдрик, тәдбирли адам тапыб ону Мисир үзәринә тәјин етсин, 34  өлкәнин һәр јеринә нәзарәтчиләр гојсун вә боллуг олан једди ил әрзиндә Мисир торпағынын вердији мәһсулун бешдә бирини јығсын.+ 35  Гој нәзарәтчиләр бәрәкәтли илләрдә тахылы шәһәрләрә јығыб сахласынлар. Бу тахыл еһтијаты фиронун нәзарәти алтында олсун.+ 36  Мисир торпағында једди ил сүрәҹәк аҹлыг өлкәни мәһв етмәсин дејә, һәмин вахт әрзиндә бу тахыл азугәниз олар».+ 37  Бу фикир фиронун да, әјанларын да ағлына батды. 38  Онда фирон әјанларына деди: «Үзәриндә Аллаһын руһу олан бунун кими башга бир адамы һарадан тапаҹағыг?» 39  Сонра фирон Јусифә деди: «Әҝәр Аллаһ сәнә бүтүн бунлары ачыбса, демәли, сәндән ағыллы, мүдрик адам јохдур. 40  Сәни евимин үзәриндә бөјүк гојурам. Адамларымын һамысы гејд-шәртсиз сәнә табе олаҹаг.+ Јалныз тахтда мән сәндән бөјүк олаҹағам». 41  Сонра әлавә етди: «Сәни бүтүн Мисир торпағы үзәриндә башчы гојурам!»+ 42  Белә дејиб фирон мөһүр үзүјүнү бармағындан чыхарыб Јусифин бармағына тахды, әјнинә зәриф кәтандан тикилмиш либас ҝејиндирди, бојнуна гызыл бојунбағы тахды. 43  Үстәлик, әмр етди ки, ону өзүнүн икинҹи ән јахшы арабасына миндирсинләр вә гаршысында ҝедә-ҝедә: «Аврех!»* — дејә гышгырсынлар. Беләҹә, фирон Јусифи бүтүн Мисир үзәриндә башчы гојду. 44  Сонра фирон Јусифә деди: «Фирон мәнәм. Бунунла белә, сәнин изнин олмадан Мисир торпағында һеч ким бир аддым белә атмајаҹаг».+ 45  Фирон Јусифин адыны Сәфнат-Фәнаһ гојду вә Он* шәһәринин каһини Фитфираһын гызы Әснаты+ она верди. Јусиф бүтүн Мисир өлкәсини ҝәзиб нәзәрдән кечирмәјә башлады.+ 46  Мисир падшаһы фиронун һүзурунда дуранда Јусифин отуз јашы вар иди.+ Јусиф фиронун һүзурундан чыхыб бүтүн Мисир өлкәсини долашды. 47  Једди ил сүрән боллуг вахты торпаг бол мәһсул верди. 48  О, једди ил әрзиндә Мисир торпағынын вердији бүтүн мәһсулу шәһәрләрә јығды. Шәһәрин әтрафындакы тарлалардан јығдығы мәһсулу елә һәмин шәһәрдә дә сахлајырды. 49  Јусиф дәниз гуму гәдәр чохлу тахыл тәдарүк етди. Ахырда иш о јерә ҝәлиб чатды ки, тахылы даһа өлчмәдиләр, чүнки артыг өлчүјә ҝәлмирди. 50  Аҹлыг башламаздан әввәл Он шәһәринин каһини Фитфираһын гызы Әснат Јусифә ики оғул доғду.+ 51  Јусиф: «Аллаһ бүтүн дәрдләрими вә ата евими мәнә унутдурду», — дејиб илкинин адыны Мәнәссә*+ гојду. 52  «Башым бәлалар чәкән бу өлкәдә Аллаһ мәни бәһәрли етди»,+ — дејәрәк икинҹи оғлунун адыны Әфраим*+ гојду. 53  Мисир торпағында једди ил сүрән боллуг сона јетди+ 54  вә Јусифин дедији кими, једди ил давам едәҹәк аҹлыг башлады.+ Аҹлыг бүтүн өлкәләри бүрүмүшдү, Мисиринсә һеч бир јериндә чөрәк сарыдан корлуг чәкилмирди.+ 55  Ахырда аҹлыг Мисирин дә башынын үстүнү алды. Ҹамаат чөрәк үчүн фирона јалвармаға башлады.+ Онда фирон мисирлиләрә деди: «Јусифин јанына ҝедин, о нә десә, ону да един».+ 56  Аҹлыг бүтүн јер үзүнә јајылмышды.+ Јусиф анбарларын ағзыны ачыб мисирлиләрә тахыл сатмаға башлады,+ чүнки Мисирдә аҹлыг чох шиддәтли иди. 57  Бундан башга, аҹлыг бүтүн јер үзүндә түғјан етдијиндән Јусифдән тахыл алмаг үчүн Мисирә һәр јандан адамлар ҝәлирди.+

Һашијәләр

Јәни шәрг күләјиндән.
Ибрани мәтниндән онун һәм саггалыны, һәм дә башыны гырхдырдығыны анламаг олар.
Ҝөрүнүр, бу, шәрәф вә еһтирам ҝөстәрмәјә чағырыш иди.
Һелиополис.
Мәнасы: унутдуран.
Мәнасы: икигат бәһрәли.