Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јарадылыш 40:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јусиф дустагларын јухусуну јозур (1—19)

    • Јухулары јозан Аллаһдыр (8)

  • Фиронун ад ҝүнү (20—23)

40  Бу әһвалатдан бир мүддәт сонра Мисир падшаһынын баш сагиси+ вә баш чөрәкчиси ағалары падшаһа гаршы ҝүнаһ иш тутдулар.  Фирон бу ики әјанына, баш сагијә вә баш чөрәкчијә бәрк гәзәбләниб+  онлары кешикчибашынын+ зинданына атдырды. Јусиф дә һәмин зинданда иди.+  Кешикчибашы Јусифә онларын јанында олуб, гуллугларында дурмағы тапшырды.+ Онлар бир мүддәт зинданда галдылар.  Бир ҝеҹә Мисир падшаһынын зинданда мәһбус олан сагиси дә, чөрәкчиси дә јуху ҝөрдү. Һәр јухунун өз јозуму вар иди.  Сәһәриси Јусиф ҝәлиб онлары пәришан ҝөрдү.  Онунла бир јердә ағасынын евиндә дустаг олан фирон әјанларындан сорушду: «Нијә бу ҝүн белә бикефсиниз?»  Онлар ҹаваб вериб дедиләр: «Икимиз дә јуху ҝөрмүшүк. Амма јухумузу јозмаға адам јохдур». Онда Јусиф деди: «Мәҝәр јухулары јозан Аллаһ дејил?+ Јухунузу мәнә данышын».  Баш саги Јусифә јухусуну данышмаға башлады: «Јухуда ҝөрдүм ки, габағымда бир үзүм тәнәји вар, 10  тәнәјин дә үстүндә үч көрпә будаг. Будаглар тумурҹуглајыб чичәк ачды вә тәнәкдә үзүм салхымлары јетишди. 11  Фиронун пијаләси мәним әлимдә иди. Мән үзүмләрдән дәриб фиронун пијаләсинә сыхдым, сонра пијаләни фирона вердим». 12  Јусиф она деди: «Јухунун јозуму беләдир: үч будаг үч ҝүн демәкдир. 13  Үч ҝүндән сонра фирон сәни азад едиб әввәлки јеринә гајтараҹаг.+ Сән јенә саги олдуғун вахтлардакы кими фиронун әлинә пијалә верәҹәксән.+ 14  Амма сәндән бир хаһишим вар. Мәнә бир јахшылыг ет. Ишләрин гајдасына дүшәндә мәни јада сал, һаггымда фирона данышыб мәни бурадан чыхартдыр. 15  Билирсән, мәни ибраниләрин торпағындан оғурлајыблар.+ Бурада да зинданлыг бир иш тутмамышам».+ 16  Баш чөрәкчи ҝөрәндә ки, Јусиф јухуну хејрә јозду, о да өз јухусуну данышды: «Мән исә јухуда ҝөрмүшәм ки, башымда үч сәбәт ағ чөрәк вар. 17  Үстдәки сәбәтдә фирон үчүн биширилмиш нөвбәнөв чөрәкләр вар иди. Ҝөрдүм ки, гушлар онлары димдикләјир». 18  Јусиф она деди: «Бу јухунунса јозуму беләдир: үч сәбәт үч ҝүндүр. 19  Үч ҝүндән сонра фирон сәнин башыны бәдәниндән ајыраҹаг, өзүнү дә ағаҹдан асдыраҹаг, гушлар әтини дидәҹәк».+ 20  Бу һадисәнин үчүнҹү ҝүнү фиронун ад ҝүнү иди.+ О, бүтүн әјан-әшрәфи үчүн зијафәт гурмушду. Фирон баш саги илә баш чөрәкчини зиндандан чыхартдырыб һамынын өнүнә ҝәтиздирди. 21  Баш сагини әввәлки вәзифәсинә гајтарды. О, јенә дә фиронун әлинә пијалә верди. 22  Чөрәкчини исә асдырды. Беләҹә, Јусиф онларын јухусуну неҹә јозмушдуса, елә дә олду.+ 23  Лакин Јусиф баш сагинин јадына дүшмәди, саги ону унутмушду.+

Һашијәләр