Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 38:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһуда вә Тамар (1—30)

38  Бу арада Јәһуда гардашларындан ајрылды вә Хираһ адлы әдулламлы бир кишинин јашадығы јерә ҝәлиб орада чадыр гурду.  Һәмин јердә Јәһуда Шуа адында бир кәнанинин гызыны+ ҝөрдү. Гызы алды вә онунла јахынлыг етди.  О һамилә галыб оғлан доғду вә адыны Әир+ гојду.  Гадын јенә һамилә галыб бир оғлан да доғду вә адыны Онан гојду.  Сонра о, бир оғлан да дүнјаја ҝәтирди вә адыны Салеһ гојду. Ушаг доғуланда Јәһуда Әхзибдә+ иди.  Јәһуда илк оғлу Әир үчүн арвад алды. Онун ады Тамар+ иди.  Лакин Јеһова Јәһуданын илки Әирдән наразы иди. Буна ҝөрә дә Јеһова ону өлдүрдү.  Онда Јәһуда Онана деди: «Гардашынын арвадыны алыб өз гајынлыг борҹуну јеринә јетир вә гардашынын нәслини давам етдир».+  Амма Онан билирди ки, һәмин нәсил онунку сајылмајаҹаг.+ Одур ки, гардашынын нәслини давам етдирмәмәк үчүн онун арвады илә јахынлыг едәндә тохумуну јерә ахыдырды.+ 10  Онун тутдуғу иш Јеһованын ҝөзүндә пис иди. Буна ҝөрә Јеһова ону да өлдүрдү.+ 11  Белә оланда Јәһуда ҝәлини Тамара деди: «Оғлум Салеһ бөјүјәнәдәк атанын евиндә дул кими јаша»; о горхурду ки, Салеһ дә гардашлары кими өләр.+ Тамар ҝедиб атасынын евиндә јашады. 12  Ај кечди, ил доланды. Бир ҝүн Шуанын+ гызы, Јәһуданын арвады өлдү. Јас ҝүнләри гуртарандан сонра Јәһуда досту әдулламлы Хираһла+ бирликдә Тимнаһа+, гојун гырханларынын јанына ҝетди. 13  Тамара хәбәр чатды ки, гајынатасы Тимнаһа, гојун гырханларынын јанына ҝәлир. 14  Буну ешидәндә о, дул палтарыны әјниндән чыхарды, башына өртүк, үзүнә исә рүбәнд салды, чыхыб Тимнаһ јолунда јерләшән Әнаимин ҝирәҹәјиндә отурду. О ҝөрүрдү ки, Салеһ бөјүјүб, амма ону Салеһә алмырлар.+ 15  Јәһуда ону ҝөрәндә елә билди ки, фаһишәдир, чүнки о, үзүнү өртмүшдү. 16  Јәһуда јолдан дөнүб она јахынлашды вә деди: «Ҝәл мәнимлә ҝедәк». Амма билмирди ки, бу, онун ҝәлинидир.+ О исә сорушду: «Әвәзиндә мәнә нә верәҹәксән?» 17  «Сүрүмдән сәнә бир оғлаг ҝөндәрәрәм». «Бәс ону ҝөндәрәнә гәдәр нә ҝиров гојаҹагсан?» 18  «Нә истәјирсән ҝиров гојум?» «Мөһүр үзүјүнү,+ гајтаныны, бир дә әлиндәки әсаны». Јәһуда бунлары гадына вериб онунла јахынлыг етди. О ушаға галды. 19  Сонра гадын галхыб ҝетди. Өртүјүнү чыхарыб тәзәдән дул палтарыны ҝејинди. 20  Јәһуда исә ҝирову ҝери алмаг үчүн әдулламлы досту+ илә гадына оғлаг јоллады, анҹаг досту гадыны тапа билмәди. 21  Онда һәмин јерин кишиләриндән сорушду: «Әнаимдә, јол гырағында отуран о мәбәд фаһишәси һарададыр?» Онларса ҹаваб вериб дедиләр: «Бурада һеч вахт мәбәд фаһишәси олмајыб». 22  О, Јәһуданын јанына гајыдыб деди: «Ону тапа билмәдим, һәм дә оранын кишиләри дә дедиләр ки, орада һеч вахт мәбәд фаһишәси олмајыб». 23  Онда Јәһуда деди: «Гој шејләр она галсын, тәки биз биабыр олмајаг. Һәр һалда мән оғлағы ҝөндәрдим. Нејләмәк олар, сән ону тапа билмәдин». 24  Үстүндән үч ај кечди. Јәһудаја хәбәр ҝәтириб дедиләр: «Ҝәлинин Тамар зина едиб. О, һамиләдир». Онда Јәһуда деди: «Чыхарын ону, јандырын».+ 25  Ону чыхарыб апаранда Тамар гајынатасына хәбәр ҝөндәриб деди: «Мән бу шејләрин јијәсиндән һамиләјәм». Сонра әлавә етди: «Хаһиш едирәм, бах ҝөр бу үзүк, гајтан вә әса киминдир».+ 26  Јәһуда әшјалара бахыб деди: «О, мәндән һаглыдыр, чүнки мән ону оғлум Салеһә алмадым».+ Јәһуда даһа һеч вахт онунла јахынлыг етмәди. 27  Доғмаг вахты ҝәләндә мәлум олду ки, Тамарын бәтниндәки әкиздир. 28  Доғуш вахты ушаглардан бири әлини чыхарды, онда мамача тез онун голуна гырмызы ип бағлады вә деди: «Биринҹи бу чыхды». 29  Амма о, әлини ичәри салан кими гардашы чыхды. Мамача һејрәтә ҝәлиб деди: «Ҝөр бир өзүнә неҹә јол ачды!» Буна ҝөрә дә онун адыны Фарәс*+ гојдулар. 30  Ондан сонра голуна ип бағланан ушаг чыхды. Онунса адыны Зараһ*+ гојдулар.

Һашијәләр

Мәнасы: јарылма.
Мәнасы: шәфәгләнән; доған (ҝүнәш).