Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јарадылыш 36:1—43

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ејсин нәсли (1—30)

  • Әдумун падшаһ вә шејхләри (31—43)

36  Ејсин, јәни Әдумун тарихчәси беләдир.+  Ејс Кәнан гызларындан һет Илунун+ гызы Адаһы+, һиви Сибунун нәвәси, Анаһын гызы Әһулибамәни+  вә Исмајылын гызы, Нәбајүтүн+ баҹысы Бәсмәни+ алмышды.  Адаһ Ејсә Әлифәзи, Бәсмә Руили,  Әһулибамә Јәушу, Јаламы вә Гаруну доғду.+ Бунлар Ејсин Кәнан торпағында доғулан оғулларыдыр.  Ејс арвадларыны, оғул вә гызларыны, бүтүн ев әһлини, сүрүләрини вә галан мал-һејваныны, еләҹә дә Кәнан торпағында топладығы ҹәми мал-дөвләтини+ ҝөтүрүб гардашы Јагубун јанындан башга дијара көчдү.+  Чүнки онларын мал-мүлкү о гәдәр чохалмышды ки, бир јердә јашамалары мүмкүн дејилди. Сүрүләри артдығындан јашадыглары торпаг онлара дарлыг едирди.  Беләликлә, Ејс Саир+ дағлыг бөлҝәсинә көчүб орада мәскән салды. Ејсә һәмчинин Әдум да дејирдиләр.+  Бу, Саир дағлыг бөлҝәсиндә јашајан әдумиләрин атасы Ејсин тарихчәсидир.+ 10  Ејсин оғулларынын адлары беләдир: арвады Адаһдан доғулан оғлу Әлифәз, арвады Бәсмәдән доғулан оғлу Руил.+ 11  Әлифәзин оғуллары бунлар иди: Тәһман+, Өмәр, Сәфи, Гәтам вә Гәназ.+ 12  Ејсин оғлу Әлифәзин Тимнә адлы ҹаријәси вар иди. О, Әлифәзә Әмалики+ доғду. Бунлар Ејсин арвады Адаһын оғуллары* иди. 13  Руилин оғуллары бунлар иди: Нәһат, Зараһ, Шамаһ вә Мизаһ. Бунлар Ејсин арвады Бәсмәнин+ оғуллары иди. 14  Анаһын гызы, Сибунун нәвәси Әһулибамәнин Ејсә доғдуғу оғуллар бунлар иди: Јәуш, Јалам вә Гарун. 15  Ејсин нәслиндән чыхан шејхләр* бунлардыр:+ Ејсин илки Әлифәзин оғуллары: шејх Тәһман, шејх Өмәр, шејх Сәфи, шејх Гәназ,+ 16  шејх Гарун, шејх Гәтам вә шејх Әмалик. Әлифәзин бу оғуллары Әдум дијарында шејх идиләр.+ Бунлар Адаһын оғулларыдыр. 17  Ејсин оғлу Руилин оғуллары бунлардыр: шејх Нәһат, шејх Зараһ, шејх Шамаһ вә шејх Мизаһ. Руилин бу оғуллары Әдум+ дијарында шејх идиләр. Бунлар Ејсин арвады Бәсмәнин оғулларыдыр. 18  Ејсин арвады Әһулибамәнин оғуллары бунлардыр: шејх Јәуш, шејх Јалам вә шејх Гарун. Бу шејхләр Ејсин арвады Анаһын гызы Әһулибамәнин оғулларыдыр. 19  Бунлар Ејсин, јәни Әдумун+ оғуллары вә онун нәслиндән чыхан шејхләрдир. 20  Һәмин торпагда јашајан хури Саирин оғуллары бунлардыр:+ Лутан, Шубал, Сибун, Анаһ,+ 21  Дишон, Исәр вә Дишән.+ Бунлар Саирин оғуллары, Әдум дијарында јашајан хуриләрин шејхләридир. 22  Лутанын оғуллары Хури вә Һејмәм иди. Тимнә Лутанын баҹысы иди.+ 23  Шубалын оғуллары бунлардыр: Алван, Манаһат, Ејбал, Шәфи вә Унам. 24  Сибунун+ оғуллары Ајаһ вә Анаһ иди. Бу, атасы Сибунун ешшәкләрини отаранда сәһралыгда исти булаглар тапан һәмин Анаһдыр. 25  Анаһын өвладлары бунлардыр: оғлу Дишон, гызы Әһулибамә. 26  Дишонун оғуллары бунлардыр: Һәмдан, Әшбан, Ифран вә Кәран.+ 27  Исәрин оғуллары бунлардыр: Билһән, Зәван вә Әган. 28  Дишәнин оғуллары бунлардыр: Уз вә Аран.+ 29  Хуриләрин шејхләри бунлардыр: шејх Лутан, шејх Шубал, шејх Сибун, шејх Анаһ, 30  шејх Дишон, шејх Исәр вә шејх Дишән.+ Саир дијарында јашајан хуриләрин шејхләри бунлардыр. 31  Исраил оғулларынын үзәриндә падшаһ олмаздан әввәл Әдум+ дијарында падшаһлыг едәнләр бунлар иди:+ 32  Баур оғлу Бәләһ Әдумда падшаһ иди. Онун шәһәри Динһаб адланырды. 33  Бәләһ өләндә онун јеринә бозраһлы Зараһ оғлу Јубаб падшаһ олду. 34  Јубаб өләндә онун јеринә тәһманиләрин дијарындан олан Һушәм падшаһ олду. 35  Һушәм өләндә онун јеринә Муаб торпағында мәдјәниләри+ мәғлуб едән Бәдад оғлу Һәдад падшаһ олду. Онун шәһәри Авит адланырды. 36  Һәдад өләндә онун јеринә мәсригалы Сәмла падшаһ олду. 37  Сәмла өләндә онун јеринә чај* кәнарындакы Рәһбутдан олан Шаул падшаһ олду. 38  Шаул өләндә онун јеринә Аһбур оғлу Баалһәнан падшаһ олду. 39  Аһбурун оғлу Баалһәнан өләндә онун јеринә Һәдар падшаһ олду. Онун шәһәри Пај адланырды. Арвады Меһзаб гызы Мәтрәдин гызы Меһитаб иди. 40  Аиләләринә, мәскунлашдыглары әразиләрә ҝөрә Ејсин нәслиндән чыхан шејхләрин адлары беләдир: шејх Тимнә, шејх Алва, шејх Јәттат,+ 41  шејх Әһулибам, шејх Илаһ, шејх Финун, 42  шејх Гәназ, шејх Тәһман, шејх Мибсар, 43  шејх Мәгдиил вә шејх Ирам. Саһиб олдуглары торпагларда јашадыглары јерләрә ҝөрә Әдум шејхләри бунлардыр.+ Бу, әдумиләрин атасы Ејсдир.+

Һашијәләр

Јәни нәвәләри. Бу һәмчинин 13, 16, 17-ҹи ајәләрә дә аиддир.
Гәбилә башчылары.
Фәрат чајы.