Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 32:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәләкләр Јагубун гаршысына чыхыр (1, 2)

  • Јагуб Ејслә ҝөрүшә һазырлашыр (3—23)

  • Јагуб мәләклә ҝүләшир (24—32)

    • Јагуба Исраил ады верилир (28)

32  Јагуб јолуна давам етди. Јолда онун гаршысына Аллаһын мәләкләри чыхды.  Јагуб онлары ҝөрәндә деди: «Бура Аллаһын ордуҝаһыдыр!» Буна ҝөрә дә о јерин адыны Маһанајим* гојду.  Сонра Јагуб Әдум+ торпағындакы Саир дијарына,+ гардашы Ејсин јанына габағынҹа адамлар ҝөндәрди.  Јагуб онлара тапшырды: «Ағам Ејсә чатдырын ки, гулу Јагуб белә дејир: “Узун илләрдир Лабанын јанында јашајырдым.+  Чохлу өкүз, ешшәк, гојун, гул-гарабаш саһиби олмушам.+ Ағама бу хәбәри ҝөндәрирәм ки, илтифатыны газаным”».  Адамлар гајыдыб Јагуба хәбәр ҝәтирдиләр: «Гардашын Ејслә ҝөрүшдүк. Инди о, сәни ҝөрмәјә ҝәлир, јанында да дөрд јүз нәфәр вар».+  Јагубу горху бүрүдү.+ О тәшвишә дүшдү вә адамларыны, сүрүләрини, мал-гарасыны, дәвәләрини ики һиссәјә ајырды.  Фикирләширди ки, Ејс бир тәрәфә һүҹум етсә, о бириси гачыб гуртула билсин.  Сонра Јагуб деди: «Еј бабам Ибраһимин, атам Исһагын Аллаһы Јеһова, Сән Өзүн мәнә демишдин: “Јурдуна, доғмаларынын јанына гајыт. Лүтфүмү сәндән әсирҝәмәјәҹәјәм”.+ 10  Гулун ҝөстәрдијин мәһәббәтә, сәдагәтә лајиг дејил.+ Тәк бир чомагла Иорданы кечдим, инди исә ики дәстә көчүм вар.+ 11  Јалварырам+, Сән Өзүн мәни гардашым Ејсдән гору, чүнки горхурам ҝәлиб мәнә, ушаглара вә аналарына һүҹум едәр.+ 12  Ахы Сән Өзүн демишдин ки, мәнә лүтф ҝөстәрәҹәксән, өвладларым* саһилдәки гум дәнәләритәк сајсыз-һесабсыз олаҹаг».+ 13  Јагуб ҝеҹәни орада кечирди. Сонра гардашы Ејс үчүн пај олараг бунлары ајырды:+ 14  200 кечи, 20 тәкә, 200 гојун, 20 гоч, 15  балалары илә бирликдә 30 балаәмиздирән дәвә, 40 инәк, 10 өкүз, 20 диши ешшәк вә 10 еркәк ешшәк.+ 16  О, сүрүләри бир-бир гулларына тапшырыб деди: «Мәндән габаг чајы кечин. Сүрүләри бир-бириндән аралы апарын». 17  Сонра биринҹи гула тапшырды: «Гардашым Ејс растына чыханда сорушса ки, кимин гулусан, һара ҝедирсән, бу сүрүләр киминдир, 18  онда дејәрсән: “Гулун Јагубун. Бунлар ағам Ејсә һәдијјәдир.+ Будур, өзү дә архадан ҝәлир”». 19  Икинҹијә дә, үчүнҹүјә дә, сүрүләри апаран бүтүн гуллара әмр едиб деди: «Сиз дә Ејслә растлашанда она белә дејәрсиниз. 20  Һәм дә “гулун Јагуб да архамызҹа ҝәлир” дејин». О, өз-өзүнә фикирләширди: «Габағымҹа һәдијјә ҝөндәриб көнлүнү алсам,+ үз-үзә ҝәләндә, бәлкә, мәни хош үзлә гаршылајар». 21  Беләҹә, һәдијјәләри габағынҹа чајын о тајына ҝөндәрди, өзү исә ҝеҹәни чадырларыны гурдуғу јердә галды. 22  Ҝеҹә галхыб ики арвадыны,+ ики кәнизини+ вә он бир оғлуну ҝөтүрүб Јәббуг+ чајынын дајаз јериндән кечди. 23  Беләҹә, онлары вә нәји вардыса, һәр шеји чајын* о тајына кечирди. 24  Нәһајәт Јагуб тәк галанда бир нәфәр дан јери сөкүләнә гәдәр онунла ҝүләшди.+ 25  Ҝөрәндә ки, Јагуба үстүн ҝәлә билмир, онун буд ојнағына тохунду; беләҹә, ҝүләшән вахт Јагубун буду јериндән ојнады.+ 26  Бундан сонра о деди: «Бурах ҝедим, һава артыг ишыглашыр». Јагуб исә: «Мәнә хејир-дуа вермәјинҹә бурахмарам»,+ — деди. 27  Онда о сорушду: «Адын нәдир?» «Јагуб», — дејә ҹаваб верди. 28  «Бундан сонра адын Јагуб јох, Исраил*+ олаҹаг, чүнки сән Аллаһла вә инсанларла чарпышдын,+ ахырда үстүн ҝәлдин». 29  Јагуб ондан сорушду: «Бәс сәнин адын нәдир?» О исә ҹавабында: «Адым нәјинә ҝәрәкдир?»+ — деди вә орада она хејир-дуа верди. 30  Јагуб: «Аллаһын үзүнү ҝөрсәм дә, сағ галдым»,+ — дејәрәк һәмин јерин адыны Фәниил*+ гојду. 31  Јагуб Фәнуили* кечәндә ҝүн доғурду. Буду зәдәләндијиндән о ахсајырды.+ 32  Одур ки, Исраил оғуллары индијә гәдәр буд ојнағынын үстүндәки вәтәрләри јемирләр, чүнки ҝүләшдији шәхс Јагубун буд ојнағынын вәтәринә тохунмушду.

Һашијәләр

Мәнасы: ики ордуҝаһ.
Һәрфән: тохумум.
Јахуд дәрәнин, вадинин.
Мәнасы: Аллаһла чарпышан, јахуд Аллаһ чарпышыр.
Мәнасы: Аллаһын симасы.
Фәниил адынын диҝәр формасы.