Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јарадылыш 30:1—43

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бәлһә Даны вә Нифталыны доғур (1—8)

  • Зүлфә Ҹады вә Ашири доғур (9—13)

  • Ләја Јәсакири вә Зәбулуну доғур (14—21)

  • Рәһилә Јусифи доғур (22—24)

  • Јагубун сүрүләри чохалыр (25—43)

30  Рәһилә Јагуба ушаг доғмадығыны ҝөрәндә баҹысына пахыллыг етмәјә башлады вә Јагуба деди: «Мәнә ушаг вер, јохса өләрәм».  Буну ешидәндә Јагуб Рәһиләнин үстүнә һирсләнди вә деди: «Мәҝәр мән Аллаһам? Аллаһ сәнә өвлад вермәјәндән сонра мән нејләјә биләрәм?»  Онда Рәһилә деди: «Кәнизим Бәлһә+ илә јахынлыг ет, гој онун доғдуғу ушаг мәним олсун*, мән дә ана олум».  Беләликлә, о, кәнизи Бәлһәни Јагуба верди вә Јагуб онунла јахынлыг етди.+  Бәлһә һамилә галыб Јагуба оғул доғду.  Онда Рәһилә деди: «Аллаһ һакимим олду, сәсими ешитди вә мәнә бир оғул верди». Буна ҝөрә дә ушағын адыны Дан*+ гојду.  Рәһиләнин кәнизи Бәлһә јенә һамилә галды вә Јагуба бир оғул да доғду.  Рәһилә: «Баҹымла вар ҝүҹүмлә чарпышыб она үстүн ҝәлдим!» — деди вә ушағын адыны Нифталы*+ гојду.  Ләја ҝөрәндә ки, даһа ушағы олмур, кәнизи Зүлфәни Јагуба верди.+ 10  Ләјанын кәнизи Зүлфә Јагуба оғул доғду. 11  Онда Ләја деди: «Мәнимки ҝәтирди!» вә оғлунун адыны Ҹад*+ гојду. 12  Бундан сонра Ләјанын кәнизи Зүлфә икинҹи дәфә Јагуба оғул доғду. 13  Ләја деди: «Мән бәхтәвәрәм! Гадынлар мәнә бәхтәвәрлик охујаҹаг».+ Беләҹә, ушағын адыны Ашир*+ гојду. 14  Бир дәфә буғда бичини вахты Рубән+ бајырда ҝәзәндә адамкөкү тапды вә ҝәтириб анасы Ләјаја верди. Онда Рәһилә Ләјадан хаһиш етди: «Оғлунун ҝәтирдији адамкөкүндән мәнә дә вер». 15  Ләја она деди: «Әрими әлимдән алмағын бәс дејил, инди дә оғлумун ҝәтирдији адамкөкүнә ҝөз дикмисән?»+ Онда Рәһилә деди: «Јахшы, оғлунун ҝәтирдији адамкөкүнүн әвәзиндә Јагуб бу ҝеҹәни сәнинлә кечирәҹәк». 16  Јагуб ахшам отлагдан гајыданда Ләја онун гаршысына чыхыб деди: «Бу ҝеҹә сән мәнимсән. Сәндән өтрү оғлумун ҝәтирдији адамкөкүнү вермишәм». Беләликлә, Јагуб һәмин ҝеҹәни Ләја илә кечирди. 17  Аллаһ Ләјаны ешитди вә она ҹаваб верди. Ләја һамилә галыб бешинҹи оғлуну дүнјаја ҝәтирди. 18  Онда Ләја: «Кәнизими әримә вердијимә ҝөрә Аллаһ мәни мүкафатландырды», — дејиб оғлунун адыны Јәсакир*+ гојду. 19  Ләја јенә һамилә галды вә Јагуба алтынҹы оғлуну доғду.+ 20  О деди: «Аллаһ мәнә ҝөзәл бир пај верди. Ахыр ки, әрим мәнә дөзүм ҝөстәрәҹәк,+ ахы мән онун үчүн алты оғул дүнјаја ҝәтирмишәм».+ О, ушағын адыны Зәбулун*+ гојду. 21  Бундан сонра Ләјанын бир гызы олду вә онун адыны Динә+ гојду. 22  Нәһајәт, Аллаһ Рәһиләјә нәзәр салды. Ону ешитди вә јалварышларына ҹаваб вериб бәтнини ачды.+ 23  О һамилә галыб оғлан доғду вә деди: «Аллаһ үзүмү ағ еләди».+ 24  Сонра «Јеһова мәнә башга бир оғул да верди» дејәрәк ушағын адыны Јусиф*+ гојду. 25  Елә ки Рәһилә Јусифи дүнјаја ҝәтирди, Јагуб Лабана деди: «Мәни бурах өз елимә, обама гајыдым.+ 26  Арвад-ушағымы да мәнә вер, онлара ҝөрә сәнә хидмәт етмишәм. Сәнин үчүн неҹә ҹанла-башла ишләдијими өзүн дә јахшы билирсән».+ 27  Ҹавабында Лабан деди: «Нә олар, мәним јанымда гал. Бүтүн әламәтләр ҝөстәрир ки, Јеһова сәнә ҝөрә мәнә хејир-бәрәкәт верир». 28  Сонра әлавә етди: «Һаггын нә олаҹагса, де верәрәм».+ 29  Онда Јагуб деди: «Сәнә неҹә хидмәт етдијими, сүрүләринә неҹә бахдығымы өзүн дә јахшы билирсән.+ 30  Әввәл сәнин нәјин вар иди? Амма ҝөр мән ҝәләндән сонра Јеһова сәнә нә гәдәр хејир-бәрәкәт вериб, сүрүләрин ҝөр нә гәдәр артыб чохалыб. Бәс мән өзүмә нә вахт ҝүн ағлајаҹағам?»+ 31  Лабан деди: «Сәнә нә верим?» Јагуб ҹаваб верди: «Мәнә һеч нә лазым дејил! Сәндән тәкҹә бир риҹам вар. Мән јенә дә сәнин сүрүнү отарыб ону горујаҹағам.+ 32  Амма бир шәртлә: бу ҝүн сүрүнү ҝөздән кечирәк. Сән гојунларын ичиндән халлылары вә ала-булалары, гочларын ичиндән түнд-шабалыды рәнҝдә оланлары, кечиләрин дә ичиндән ала-булалары вә халлылары сечиб ајыр. Бундан сонра беләләри мәним муздум олаҹаг.+ 33  Нә вахт мәнә дүшән пајы јохламаға ҝәлсән, дүрүст даврандығымы ҝөрәҹәксән; әҝәр мәним сүрүмдә бир дәнә дә олсун халсыз, ала-була олмајан кечи, јахуд түнд-шабалыды олмајан гоч ҝөрсән, ону бојнума оғурлуг кими јазарсан». 34  Онда Лабан деди: «Лап јахшы! Гој сән дејән олсун».+ 35  Һәмин ҝүн о, бүтүн ала-бәзәк вә халлы тәкәләри, халлы вә ала-була кечиләри, үстүндә ағ халы олан вә түнд-шабалыды гочлары ајырыб оғланларына верди. 36  Сонра Јагубла өзү арасында үчҝүнлүк јол гәдәр мәсафә гојду. Јагуб Лабанын јердә галан сүрүләринә чобанлыг едирди. 37  Јагуб ајыфындығы, бадам вә чинар ағаҹларындан тәзәҹә кәсилмиш будаглары ҝөтүрдү, габығыны кәсиб үзәриндә ағ халлар ачды. 38  Сонра габығыны кәсдији будаглары сүрүләрин су ичдикләри суватлара гојду ки, һејванлар су ичмәјә ҝәләндә онларын өнүндә ҹүтләшсинләр. 39  Беләликлә, һејванлар ҝәлиб будагларын өнүндә ҹүтләшир вә сүрүләрдә ала-бәзәк, халлы, ала-була һејванлар доғулурду. 40  Јагуб гочлары ајырыр, Лабанын сүрүләриндәки һејванларын үзүнү ала-була, түнд-шабалыды һејванлара тәрәф чевирирди. О, өз сүрүләрини ајры сахлајыр, онлары Лабанын сүрүләринә гатмырды. 41  Һәр дәфә сағлам һејванлар ҹүтләшәндә Јагуб будаглары суватлара, һејванларын ҝөзү өнүнә гојурду ки, һејванлар будагларын јанында ҹүтләшсинләр. 42  Һејванлар зәиф оланда исә будаглары гојмурду. Беләҹә, зәифләр һәмишә Лабана, сағламлар исә Јагуба дүшүрдү.+ 43  Јагубун мал-дөвләти артдыгҹа артды. Онун бөјүк сүрүләри, чохлу гул-гарабашы, дәвәләри вә ешшәкләри олду.+

Һашијәләр

Һәрфән: гој о, дизимин үстүнә ушаг доғсун.
Мәнасы: һаким.
Мәнасы: чарпышмаларым.
Мәнасы: уғур.
Мәнасы: бәхтәвәр, бәхтәвәрлик.
Мәнасы: о, музддур.
Мәнасы: дөзүм.
Бу ад Јаһ артырсын мәнасыны верән Јусифјаһ адынын гыса формасыдыр.