Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 26:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исһагла Рәфәгә Гәрара ҝедир (1—11)

    • Аллаһ Исһага вәдини тәкрарлајыр (3—5)

  • Гују үстүндә мүнагишә (12—25)

  • Исһаг Әбумәликлә әһд бағлајыр (26—33)

  • Ејс һет гызларындан ики арвад алыр (34, 35)

26  Өлкәдә Ибраһимин дөврүндә олдуғу кими аҹлыг баш галдырды.+ Буна ҝөрә дә Исһаг Гәрара, филиштлиләрин падшаһы Әбумәликин јанына ҝетди.  Јеһова она ҝөрүнүб деди: «Мисирә ҝетмә. Һарада десәм, орада јаша.  Бир мүддәт бурада гал.+ Мән сәнинлә олаҹағам, сәни мүбарәк гылаҹағам, бүтүн бу торпаглары сәнә вә өвладларына* верәҹәјәм.+  “Сәнин өвладларыны* ҝөјдәки улдузлар гәдәр чохалдаҹағам,+ бүтүн бу торпаглары өвладларына верәҹәјәм.+ Јер үзүнүн бүтүн халглары сәнин өвладын* васитәсилә мүбарәк олаҹаг”,+ — дејәрәк атан Ибраһимә ичдијим анды јеринә јетирәҹәјәм.+  Чүнки Ибраһим сөзүмә гулаг асды, бүтүн өмрү боју тәләбләримә, әмрләримә, гајда вә ганунларыма риајәт етди».+  Беләҹә, Исһаг Гәрарда јашады.+  Һәмин јерин адамлары Исһагдан арвады барәдә сорушанда о дејирди ки, баҹысыдыр.+ Рәфәгә ҝөјчәк гадын+ олдуғундан «арвадымдыр» демәјә горхурду, фикирләширди ки, һәмин јерин адамлары Рәфәгәјә ҝөрә ону өлдүрәрләр.  Бир мүддәт кечәндән сонра филиштлиләрин падшаһы Әбумәлик пәнҹәрәдән бахыб ҝөрдү ки, Исһаг арвады Рәфәгәни охшајыр.+  Дәрһал Исһагы чағырыб деди: «О ки сәнин арвадындыр. Нәјә ҝөрә дејирдин, баҹындыр?» Исһаг ҹаваб верди: «Горхурдум ки, она ҝөрә мәни өлдүрәрләр».+ 10  Онда Әбумәлик деди: «Бу нә ишдир башымыза ҝәтирирсән?+ Бирдән кимсә арвадынла јатарды, онда нә оларды?.. Аз гала бизи ҝүнаһа батыраҹагдын!»+ 11  Әбумәлик бүтүн халга белә бир фәрман верди: «Ким бу кишијә вә арвадына тохунса, өлдүрүләҹәк!» 12  Исһаг о торпагда тахыл әкмәјә башлады. Һәмин ил торпагдан јүз гат мәһсул ҝөтүрдү, чүнки Јеһова она бәрәкәт верирди.+ 13  Беләликлә, Исһаг варлы-һаллы адам олду. Онун ишләри елә јахшы ҝедирди ки, ахырда вар-дөвләти бирә-беш артды. 14  О, гојун сүрүләри, чохлу мал-гара, гул-гарабаш саһиби олду.+ Буну ҝөрән филиштлиләр она пахыллыг етмәјә башладылар. 15  Филиштлиләр вахтилә Ибраһимин нөкәрләринин газдығы бүтүн гујулары торпагла долдурдулар.+ 16  Ахырда Әбумәлик Исһага деди: «Чых ҝет бизим арамыздан. Чүнки сән биздән гат-гат ҝүҹлү олмусан». 17  Исһаг орадан чыхыб ҝетди вә Гәрар+ вадисиндә чадыр гуруб јашады. 18  О, атасы Ибраһимин дөврүндә газылан, амма онун өлүмүндән сонра филиштлиләрин торпагла долдурдуғу су гујуларыны јенидән газды+ вә онлара атасынын гојдуғу адлары+ гајтарды. 19  Исһагын нөкәрләри вадидә гују газанда ширин су тапдылар. 20  Анҹаг Гәрар чобанлары: «Су бизимдир», — дејәрәк Исһагын чобанлары илә далашмаға башладылар. Буна ҝөрә дә Исһаг гујунун адыны Әсәг* гојду, чүнки чобанлар онунла далашмышдылар. 21  Онлар башга гују да газдылар. Онун да үстүндә дава дүшдү. Исһаг гујунун адыны Ситна* гојду. 22  Сонра Исһаг орадан ҝедиб, башга бир гују газды. Амма бу гујунун үстүндә дава дүшмәди. Бу сәбәбдән Исһаг гујунун адыны Рәһбут* гојду вә деди: «Јеһова бизи ҝенишлијә чыхарды вә бу дијарда барлы-бәһәрли етди».+ 23  Сонра Исһаг орадан Биир-Сәбаја+ ҝетди. 24  Јеһова һәмин ҝеҹә она ҝөрүнүб деди: «Мән атан Ибраһимин Аллаһыјам.+ Горхма+, Мән сәнинләјәм. Гулум Ибраһимә ҝөрә сәни мүбарәк гылаҹағам, өвладларыны* чохалдаҹағам».+ 25  Онда Исһаг орада гурбанҝаһ дүзәлтди вә Јеһованын адыны чағырды*.+ О, һәмин јердә чадыр гурду.+ Гуллары да орада гују газды. 26  Бир мүддәт сонра Әбумәлик мәсләһәтчиси Әһуззәт вә орду башчысы Фејһул илә бирҝә+ Гәрардан онун јанына ҝәлди. 27  Исһаг онлара деди: «Хејир ола ҝәлмисиниз? Мәни ҝөзү ҝөтүрмәјән, араныздан гован сиз дејилдиниз?» 28  Онлар ҹаваб вердиләр: «Ачыг-ајдын ҝөрүрүк ки, Јеһова сәнин арханда дуруб.+ Буна ҝөрә бура ҝәлмәји гәрара алдыг, ҝәлдик ки, бир-биримизә анд ичиб әһд бағлајаг+: 29  биз сәнә тохунмадығымыз, јалныз јахшылыг едиб, сәни сағ-саламат јола салдығымыз кими, сән дә бизә пислик етмә, чүнки сән Јеһованын мүбарәк бәндәсисән». 30  Исһаг онлар үчүн зијафәт гурду, онлар отуруб јејиб-ичдиләр. 31  Сәһәриси ҝүн тездән галхыб бир-бириләринә анд ичдиләр.+ Сонра Исһаг онлары јола салды вә онлар сағ-саламат чыхыб ҝетдиләр. 32  Елә һәмин ҝүн Исһагын гуллары ҝәлиб хәбәр вердиләр ки, газдыглары гујудан+ су чыхды. 33  О, гујунун адыны Шива* гојду. Буна ҝөрә дә шәһәрин ады бу ҝүнә гәдәр Биир-Сәба*+ галыб. 34  Гырх јашы оланда Ејс һет Бииринин гызы Јәһудәти вә һет Илунун гызы Бәсмәни алды.+ 35  Онлар Исһагла Рәфәгәјә бөјүк дәрд олдулар.+

Һашијәләр

Һәрфән: тохумуна.
Һәрфән: тохумуну.
Һәрфән: тохумун.
Мәнасы: мүбаһисә, дава-далаш.
Мәнасы: иттиһам.
Мәнасы: ҝениш јерләр.
Һәрфән: тохумуну.
Јахуд бәјан етди.
Мәнасы: анд; једди.
Мәнасы: анд гујусу; једдиләрин гујусу.