Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 24:1—67

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ибраһимин нөкәринин елчилик сәфәри (1—58)

  • Рәфәгә Исһагын јанына ҝәлир (59—67)

24  Ибраһим артыг гоҹалыб јаша долмушду. Јеһова онун һәр ишини уғурлу етмишди.+  Бир ҝүн Ибраһим евиндәки хидмәтчиләрдән ән јашлысы олан нөкәрбашыја+ деди: «Әлини будумун алтына гој* вә  јерин-ҝөјүн Аллаһы Јеһоваја анд ич ки, оғлума араларында јашадығым кәнаниләрин гызларындан арвад алмајаҹагсан.+  Мәним өлкәмә, гоһумларымын+ јанына ҝедиб оғлум Исһаг үчүн орадан арвад алаҹагсан».  Нөкәрбашы она деди: «Бәс бирдән гыз мәнимлә бура ҝәлмәк истәмәсә, онда нә едим? Оғлуну сәнин чыхдығын торпаға+ гајтарым?»  Ибраһим она ҹаваб верди: «Мәбада оғлуму ора гајтарасан.+  Мәни атамын евиндән, гоһумларымын арасындан чыхаран,+ мәнимлә данышан вә “бу торпағы сәнин өвладларына+ верәҹәјәм”+ дејәрәк мәнә анд ичән+ ҝөјләрин Аллаһы Јеһова сәнин гаршында мәләјини ҝөндәрәҹәк+ вә сән мүтләг орадан оғлума гыз тапаҹагсан.+  Әҝәр гыз сәнинлә ҝәлмәк истәмәсә, онда андындан азадсан. Бирҹә оғлуму ора гајтарма».  Онда нөкәрбашы әлини ағасы Ибраһимин будунун алтына гојуб анд ичди.+ 10  Беләликлә, нөкәр ағасындан он дәвә вә ҹүрбәҹүр һәдијјәләр ҝөтүрүб јола дүшдү вә ҝәлиб Икичајарасына*, Наһурун јашадығы шәһәрә чыхды. 11  О, шәһәрдән кәнарда бир гујунун јанында дәвәләри јерә јатырды. Ахшам дүшүрдү. Адәтән бу вахт гадынлар су чәкмәјә ҝәлирдиләр. 12  О дуа едиб деди: «Еј ағам Ибраһимин Аллаһы Јеһова, нә олар, буҝүнкү ишими аванд елә, ағам Ибраһимә хејирхаһлыг ҝөстәр. 13  Мән бурада гујунун јанында дурмушам, шәһәрин гызлары инди су чәкмәјә ҝәләҹәкләр. 14  Гој елә олсун ки, “сәһәнҝини әј су ичим” дејәндә мәнә: “Бујур, ич, инди дәвәләринә дә верәрәм”, — дејә ҹаваб верән гыз гулун Исһаг үчүн сечдијин гыз олсун. Бундан биләҹәјәм ки, ағама хејирхаһлыг едирсән». 15  Сөзүнү дејиб гуртармаға маҹал тапмамыш шәһәрдән чијниндә сәһәнҝ Ибраһимин гардашы Наһурун+ Милгәдән+ доғулан оғлу Бәтуилин+ гызы Рәфәгә чыхды. 16  Бу ҝәнҹ гыз чох ҝөзәл иди, өзү дә бакирә иди, она һәлә киши әли дәјмәмишди. О, булаг башына ениб сәһәнҝини долдурду. Ҝери гајыданда 17  нөкәр тез онун габағына гачыб деди: «Гызым, вер сәһәнҝиндән бир гуртум су ичим». 18  Гыз: «Бујур, аға, ич», — дејә ҹаваб верди вә ҹәлд сәһәнҝини чијниндән ашырыб она су верди. 19  О, су ичиб гуртарандан сонра гыз деди: «Инди дәвәләрин үчүн дә су чәкәрәм, дојунҹа ичәрләр». 20  Буну дејиб ҹәлд сәһәнҝини сувата бошалтды, дәфәләрлә гујунун јанына гачды-ҝәлди, бир уҹдан су чәкиб дәвәләрин һамысыны сулады. 21  Киши һејрәтдән донуб галмышды. Бүтүн бу вахт әрзиндә сәссиз-сәмирсиз гызын һәрәкәтләрини изләјир, Јеһованын онун јолуну уғурлу едиб-етмәдијини ајырд етмәјә чалышырды. 22  Дәвәләр ичиб гуртарандан сонра киши чәкиси јарым шекел* олан гызылдан бир бурун һалгасы вә он шекел ағырлығында ики гызыл голбаг чыхарыб 23  сорушду: «Де ҝөрүм кимин гызысан? Атанын евиндә ҝеҹәләмәк үчүн бизә јер тапылар?» 24  Гыз она ҹаваб вериб деди: «Наһурун+ Милгәдән доғулан оғлу Бәтуилин гызыјам».+ 25  Сонра сөзүнә әлавә етди: «Биздә саман да вар, чохлу јем дә. Ҝеҹәләмәјиниз үчүн јеримиз дә вар». 26  Нөкәр Јеһованын өнүндә әјилиб тәзим етди 27  вә деди: «Шүкүр олсун ағам Ибраһимин Аллаһы Јеһоваја! О, Өз хејирхаһлығыны вә сәдагәтини ағамдан әсирҝәмәди. Јеһова мәни бирбаш ағамын гардашларынын евинә ҝәтириб чыхартды». 28  Гыз гачыб баш верәнләри анасыҝилә данышды. 29  Рәфәгәнин Лабан адында гардашы вар иди. Лабан+ дуруб гача-гача булаг башында ҝөзләјән адамын јанына ҝетди. 30  О, бурун һалгасыны вә баҹысынын биләјиндәки голбаглары ҝөрәндә, онун «киши мәнә белә-белә деди» сөзләрини ешидәндә һәлә дә булаг башында, дәвәләринин јанында дајанан кишини гаршыламаға ҝетди. 31  Ону ҝөрән кими деди: «Ҝәл, еј Јеһованын мүбарәк бәндәси. Нијә орада дурмусан? Сәнин үчүн дә, дәвәләрин үчүн дә јер һазырламышам». 32  Буну ешидәндә киши галхыб онлара ҝетди. О*, дәвәләрин јәһәр-јүјәнини ачыб ҝөтүрдү, онларын габағына саман вә јем төкдү, кишијә вә онунла ҝәләнләрә ајагларыны јумаг үчүн су ҝәтирди. 33  Гаршыларында сүфрә ачыланда киши деди: «Сөзүмү демәјинҹә ағзыма бир тикә дә гојан дејиләм». Онда Лабан деди: «Бујур, де сөзүнү». 34  «Мән Ибраһимин нөкәријәм,+ — дејә о сөзә башлады. — 35  Јеһова ағама хејир-бәрәкәт вериб, она о гәдәр гојун-гузу, мал-гара, гызыл, ҝүмүш, гул-гарабаш, дәвә, ешшәк вериб ки, инди онун вар-дөвләти башындан ашыр.+ 36  Ағамын арвады Сара гоҹа вахтында она оғул доғду,+ ағам да нәји варса, һәр шејини она верәҹәк.+ 37  Ағам мәнә анд ичдирди ки, оғлуна араларында јашадығы кәнаниләрин гызларындан алмајым.+ 38  Онун ата евинә, јахынларынын+ јанына ҝедиб оғлу үчүн орадан арвад алым.+ 39  Мән дә ағамдан сорушдум ки, бирдән гыз мәнимлә ҝәлмәк истәмәди.+ 40  Онда о, мәнә деди: “Јолу илә ҝетдијим Јеһова Аллаһ+ Өз мәләјини сәнинлә ҝөндәрәҹәк+ вә јолуну уғурлу едәҹәк; сән мүтләг мәним оғлума јахынларымдан, өз ата евимдән+ гыз алаҹагсан. 41  Әҝәр јахынларымын јанына ҝетсән, амма онлар сәнә гыз вермәк истәмәсәләр, ичдијин анддан+ азад олаҹагсан; онда сәнин үстүндән мәсулијјәт ҝөтүрүләҹәк”. 42  Бу ҝүн булаг башына ҝәлиб чатанда дуа едиб дедим: “Еј ағам Ибраһимин Аллаһы Јеһова, әҝәр Сән мәним јолуму ачыг еләмисәнсә, гој онда белә олсун: 43  мән бурада булағын јанында дајанмышам. Су чәкмәјә ҝәлән гыза+: “Нә олар, сәһәнҝиндән мәнә бир аз су вер ичим”, — дејәҹәјәм. 44  Гој о, мәнә: “Бујур, ич, инди дәвәләрин үчүн дә су чәкәрәм”, — дејә ҹаваб версин. Еј Јеһова, гој һәмин гыз ағамын оғлу үчүн сечдијин гыз олсун”.+ 45  Сөзүмү дејиб гуртармамыш бир дә ҝөрдүм, чијниндә сәһәнҝ Рәфәгә ҝәлир. О, булаг башына ениб су чәкмәјә башлады. Онда мән она дедим: “Мәнә бир аз су вер, ичим”.+ 46  О, ҹәлд сәһәнҝи чијниндән ашырыб деди: “Бујур ич,+ инди дәвәләрини дә сулајарам”. Мән ичәндән сонра о, дәвәләрими дә сулады. 47  Ондан сорушдум: “Кимин гызысан?” “Наһурун Милгәдән доғулан оғлу Бәтуилин”, — деди. Онда бурун һалгасыны онун бурнуна, голбаглары да биләјинә тахдым.+ 48  Сонра әјилиб Јеһоваја сәҹдә етдим, ағамын Аллаһы Јеһоваја шүкүр етдим+ ки, ағамын оғлуна онун гардашы гызыны алмаг үчүн мәнә бәләдчилик едиб. 49  Инди нә дејирсиниз, ағама хејирхаһлыг, сәдагәт ҝөстәрәҹәксиниз, ја јох? Фикринизи дејин ки, мән дә өз ишими билим».+ 50  Онда Лабан вә Бәтуил ҹаваб вериб дедиләр: «Бир иш ки Јеһовадандыр, даһа биз нә дејәк? 51  Рәфәгә сәниндир, апара биләрсән. Гој о, Јеһова дејән кими ағанын оғлуна арвад олсун». 52  Бу сөзләри ешидән кими Ибраһимин нөкәри диз чөкүб Јеһоваја сәҹдә етди. 53  Сонра о, ҝүмүш вә гызыл әшјалар, либаслар чыхарыб Рәфәгәјә верди. Гардашына вә анасына да гијмәтли шејләр бағышлады. 54  Бундан сонра киши вә онунла ҝәләнләр онларла бирликдә јејиб-ичдиләр вә ҝеҹәни орада галдылар. Сәһәр галханда нөкәр деди: «Изин версәјдиниз, ағамын јанына гајыдардым». 55  Гызын гардашы вә анасы она деди: «Гој гыз һеч олмаса он ҝүн бизимлә галсын, сонра ҝедәр». 56  Нөкәр исә онлара деди: «Бир һалда ки Јеһова јолуму уғурлу едиб, бурахын ҝедим ағамын јанына, мәни јолдан сахламајын». 57  Онда онлар дедиләр: «Гој гызын ағзыны арајаг, ҝөрәк о нә дејир». 58  Рәфәгәни чағырыб ондан сорушдулар: «Нә дејирсән, ҝедирсән бу адамла?» О да: «Ҝедирәм», — деди. 59  Белә оланда онлар баҹылары Рәфәгә+ илә дајәсини+ Ибраһимин нөкәри вә онун адамлары илә бирҝә јола салдылар. 60  Онлар Рәфәгәјә хејир-дуа вериб дедиләр: «Баҹы, о ҝүн олсун ки, минләрлә он мин өвлада ана оласан. Өвладларын онлара нифрәт едәнләрин шәһәрләринә саһиб олсунлар».+ 61  Рәфәгә илә кәнизләри галхыб дәвәләрә миндиләр вә кишинин архасынҹа ҝетдиләр. Беләҹә, нөкәр Рәфәгәни ҝөтүрүб јола дүшдү. 62  Исһаг исә Неҝев+ дијарында јашајырды. Бир ҝүн о, Биир-Лаһај-Рој+ тәрәфдән гајыдырды. 63  Шәр гарышан вахт иди. О, јолуну чөлдән салды ки, бир аз ҝәзишсин, дүшүнүб-дашынсын+. Бир дә ҝөрдү ки, дәвә карваны ҝәлир. 64  Рәфәгә дә башыны галдырыб Исһагы ҝөрдү вә дәвәдән дүшдү. 65  О, нөкәрдән сорушду: «Чөллә бизә тәрәф ҝәлән о адам кимдир?» «Ағамдыр». Онда гыз өрпәјини башына чәкди. 66  Нөкәрбашы һәр шеји јерли-јатаглы ағасына данышды. 67  Сонра Исһаг гызы анасы Саранын чадырына апарды.+ Беләҹә, Рәфәгә онун арвады олду. Исһаг ону севиб үрәкдән бағланды+ вә анасындан сонра+ онда тәсәлли тапды.

Һашијәләр

Бу, анды тәсдигләјән гәдим адәт иди. Нөкәр әлини ағасынын буду алтына гојурду вә аға онун әлинин үстүндә отурурду. Бу, нөкәрин ағанын табелијиндә олдуғуну ҝөстәрирди.
Месопотамија.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Ҝөрүнүр, Лабан.