Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јарадылыш 21:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исһаг доғулур (1—7)

  • Исмајыл Исһагы әлә салыр (8, 9)

  • Һәҹәрлә Исмајыл говулур (10—21)

  • Ибраһим Әбумәликлә әһд бағлајыр (22—34)

21  Јеһова, дедији кими, Сараја нәзәр салды. Јеһова вердији сөзү јеринә јетирди.+  Сара һамилә галыб+ Ибраһимин ихтијар чағында Аллаһын дедији вахт бир оғул доғду.+  Ибраһим Сарадан доғулан оғлунун адыны Исһаг+ гојду.  Аллаһын тапшырдығы кими, Ибраһим ушағы сәккизинҹи ҝүн сүннәт етди.+  Исһаг доғуланда Ибраһим јүз јашында иди.  Сара деди: «Аллаһ мәни ҝүлдүрдү. Буну ешидән һәр кәс мәнимлә бирҝә ҝүләҹәк*.  Ким дејәрди ки, Ибраһимин арвады Сара ушаг әмиздирәҹәк? Амма ишә бир бах, гоҹа вахтында она оғул доғдум».  Ҝүн ҝәлди, ушаг бөјүјүб сүддән ајрылды. Ибраһим Исһагын сүддән ајрылдығы ҝүн бөјүк бир зијафәт верди.  Сара ҝөрүрдү ки, мисирли Һәҹәрин+ Ибраһимә доғдуғу оғлу Исһагы әлә салыр.+ 10  Буна ҝөрә дә Ибраһимә деди: «Кәнизи оғлу илә бирҝә бурадан гов ҝетсин. Бу кәнизин оғлу мәним оғлум Исһагла бир јердә варис олмајаҹаг!»+ 11  Оғлу һаггында Саранын дедикләри Ибраһимә пис тәсир етди.+ 12  Онда Аллаһ Ибраһимә деди: «Гој Саранын ушаг вә кәниз һаггында дедикләри сәнә пис ҝәлмәсин. Она гулаг ас, чүнки сәнә вәд олунан өвлад* Исһагдан төрәјәҹәк.+ 13  Кәнизин оғлуна+ ҝәлдикдә исә, ондан да бир халг јарадаҹағам,+ чүнки о, сәнин өвладындыр». 14  Ибраһим сәһәр тездән дуруб чөрәк вә бир тулуг су ҝөтүрдү. Бунлары Һәҹәрин чијнинә гојуб ону оғлу илә бирликдә јола салды.+ Һәҹәр ҝетди вә Биир-Сәбадакы+ сәһралыгда долашмаға башлады. 15  Тулугда су гуртаранда Һәҹәр оғлуну бир колун алтына гојду вә 16  «гој ҝөзләрим баламын өлүмүнү ҝөрмәсин» дејәрәк орадан бир ох мәнзили гәдәр узаглашды, јерә отуруб һөнкүр-һөнкүр ағлады. 17  Аллаһ оғланын сәсини ешитди.+ Аллаһын мәләји ҝөјдән Һәҹәри чағырыб деди:+ «Нијә ағлајырсан, Һәҹәр? Горхма, Аллаһ оғлунун сәсини ону гојуб ҝетдијин јердән ешитди. 18  Дур, ҝет оғлуну галдыр, ону әлинлә тут, чүнки ондан бөјүк бир халг јарадаҹағам».+ 19  Сонра Аллаһ Һәҹәрин ҝөзләрини ачды вә о, бир су гујусу ҝөрдү. О ҝедиб тулуғу су илә долдурду вә оғлуна ичиртди. 20  Аллаһын әли оғланын үстүндә иди.+ О, сәһрада јашады, бөјүјүб охатан олду. 21  О, Фәран сәһрасында+ јашајырды. Анасы она Мисир торпағындан бир гыз алды. 22  Һәмин вахт Әбумәлик орду башчысы Фејһулла бирликдә ҝәлиб Ибраһимә деди: «Аллаһ һәр ишиндә сәнә дајагдыр.+ 23  Аллаһа анд ич ки, нә мәнә, нә мәним өвладларыма, нә дә өвладларымын өвладларына хаинлик етмәјәҹәксән, мән сәнинлә хејирхаһлыгла даврандығым кими, сән дә мәнимлә вә мәскән салдығын бу торпағын адамлары илә хејирхаһлыгла давранаҹагсан».+ 24  Ҹавабында Ибраһим деди: «Анд ичирәм». 25  Анҹаг Ибраһим хидмәтчиләринин зор ҝүҹүнә су гујуларыны әлә кечирдијинә+ ҝөрә Әбумәликә наразылығыны билдирди. 26  Әбумәлик ҹаваб вериб деди: «Мәним хәбәрим јохдур буну ким едиб. Сән өзүн дә мәнә һеч нә демәмисән, бу һагда биринҹи дәфәдир ешидирәм». 27  Онда Ибраһим гојун-гузудан, мал-гарадан ҝөтүрүб Әбумәликә верди вә онлар әһд кәсдиләр. 28  Ибраһим сүрүсүндән једди диши гузу сечиб ајыранда 29  Әбумәлик Ибраһимдән сорушду: «Бу једди гузуну нә үчүн сечиб ајырырсан?» 30  Ибраһим ҹаваб верди: «Гујуну мәним газдығыма шәһадәт олараг бу гузулары ҝөтүрмәлисән». 31  Буна ҝөрә дә о, бу јери Биир-Сәба*+ адландырды, чүнки онларын һәр икиси бурада анд ичмишди. 32  Беләликлә, онлар Биир-Сәбада әһд бағладылар+. Бундан сонра Әбумәлик орду башчысы Фејһулла бирликдә галхыб ҝери, филиштлиләрин+ торпағына гајытды. 33  Ибраһим Биир-Сәбада јулғун ағаҹы әкди вә орада әбәди Аллаһ+ олан Јеһованын адыны чағырды.+ 34  Ибраһим филиштлиләрин торпағында хејли мүддәт јашады.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: мәнә ҝүләҹәк.
Һәрфән: тохум.
Мәнасы: анд гујусу; једдиләрин гујусу.