Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јарадылыш 18:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Үч мәләк Ибраһимин јанына ҝәлир (1—8)

  • Саранын оғлу олаҹағы вәд едилир; о ҝүлүр (9—15)

  • Ибраһим Сәдумдан өтрү хаһиш едир (16—33)

18  Бундан сонра Јеһова+ Мамредәки бөјүк ағаҹлар+ олан јердә Ибраһимә ҝөрүндү. Ҝүнүн гызмар вахты иди. Ибраһим чадырын ағзында отурмушду.  О, башыны галдырыб баханда бир аз аралыда үч нәфәрин дајандығыны ҝөрдү.+ Онлары ҝөрән кими габагларына јүјүрдү вә јерә гәдәр әјилиб тәзим етди.  Сонра деди: «Јеһова, әҝәр ҝөзүндә лүтф тапмышамса, гулунун евиндән јан кечмә.  Гој су ҝәтириб ајагларынызы јусунлар.+ Сонра ағаҹын алтында динҹәләрсиниз.  Сиз ки тәшриф бујуруб бу гулунузун евинә ҝәлмисиниз, гојун бир тикә чөрәк ҝәтирим, јејин, үрәјинизә гүввәт ҝәлсин, сонра јолунуза давам едәрсиниз». Онлар ҹаваб вериб дедиләр: «Јахшы, гој сән дејән олсун».  Ибраһим чадыра, Саранын јанына гачыб деди: «Тез елә, үч габ* нарын ун ҝөтүр, хәмир јоғуруб чөрәк бишир».  Сонра Ибраһим гачыб нахырын арасындан јахшы бир ҹөнҝә сечди вә нөкәринә верди. О, ҹәлд ону биширди.  Сонра Ибраһим хөрәји ҝөтүрүб јағ вә сүдлә бирликдә гонагларын гаршысына дүздү. Онлар јемәјә башладылар, Ибраһим исә онларын јанында, ағаҹын алтында дурду.+  Онлар Ибраһимдән сорушдулар: «Арвадын Сара+ һарададыр?» О деди: «Бурада, чадырда». 10  Онлардан бири деди: «Ҝәлән ил бу вахт јенә ҝәләҹәјәм. Онда арвадын Саранын бир оғлу олаҹаг».+ Сара онларын архасында, чадырын ағзында дуруб гулаг асырды. 11  Ибраһимлә Сара гоҹалыб јаша долмушдулар.+ Саранын артыг ушаг доған јашы кечмишди.+ 12  Сара үрәјиндә ҝүлүб деди: «Һарадандыр бу хошбәхтлик?! Һај-һајым ҝедиб, вај-вајым галыб, үстәлик, ағам да гоҹадыр».+ 13  Онда Јеһова Ибраһимә деди: «Нәјә ҝөрә Сара ҝүлүб “бу гоҹа вахтымда ушагмы доғаҹағам?” дејир? 14  Јеһованын әлиндә мүмкүн олмајан бир шеј вармы?+ Ҝәлән ил бу вахт јенә сәнин јанына ҝәләҹәјәм, Саранын бир оғлу олаҹаг». 15  Амма Сара горхусундан: «Мән ҝүлмүрдүм», — дејә бојнундан атмаға башлады. О исә деди: «Хејр, ҝүлүрдүн». 16  Сонра онлар ајаға галхыб Сәдума+ тәрәф бахдылар. Ибраһим онлары јола салырды. 17  Јеһова деди: «Ҝөрәҹәјим иши нијә Ибраһимдән ҝизли сахламалыјам ки?+ 18  Ахы ондан бөјүк вә ҝүҹлү бир халг төрәјәҹәк, онун васитәсилә јер үзүнүн бүтүн халглары мүбарәк олаҹаг.+ 19  Мән ону Өзүмә јахын етдим ки, о, оғулларына, өзүндән сонракы бүтүн нәслинә һагг иш ҝөрүб әдаләтлә давранмағы, Јеһованын јолу илә ҝетмәји тапшырсын,+ Јеһова да Ибраһимә вердији сөзү јеринә јетирсин». 20  Сонра Јеһова деди: «Сәдум вә Әмурәнин ҝүнаһы чох ағырдыр.+ Онларын әлиндән чәкилән наләләр әршә галхыб.+ 21  Ашағы ениб Мәнә чатан бу фәрјадларын һаглы олуб-олмадығыны јохлајаҹағам, ҝөрүм, доғруданмы, онларын ҝүнаһы бу дәрәҹәдә ағырдыр».+ 22  Сонра адамлар орадан чыхыб Сәдума тәрәф јөнәлдиләр. Јеһова+ исә һәлә дә Ибраһимлә иди. 23  Ибраһим Она јахынлашыб деди: «Доғруданмы, Сән шәр адамла бир јердә салеһ адамы да мәһв едәҹәксән?+ 24  Туталым, шәһәрдә әлли нәфәр салеһ адам тапылды, јенә дә ораны дағыдаҹагсан? Һәмин әлли нәфәрин хәтринә бу шәһәрә рәһм етмәјәҹәксән? 25  Ола билмәз ки, Сән белә еләјәсән, салеһ адамы шәр адамла бир јердә мәһв едәсән. Сән салеһ адамы шәр адамла ејни агибәтә дүчар етмәзсән.+ Јох, бу мүмкүн дејил!+ Бүтүн дүнјанын Һакими әдаләтсиз даврана билмәз».+ 26  Онда Јеһова деди: «Әҝәр Сәдумда әлли нәфәр салеһ тапсам, онларын хатиринә бүтүн о јерә рәһм едәҹәјәм». 27  Ибраһим јенә деди: «Јеһова, өнүндә торпаг вә күл кими бир шеј олсам да, ҹүрәт едиб сорушмаг истәјирәм. 28  Бирдән әллидән беш нәфәр аз салеһ олса? Беш нәфәр әскик олдуғуна ҝөрә бүтүн шәһәри мәһв едәҹәксән?» О ҹаваб верди: «Әҝәр гырх беш нәфәр тапсам, шәһәри дағытмајаҹағам».+ 29  Ибраһим јенә сорушду: «Бирдән гырх нәфәр олду?» О ҹаваб верди: «Гырх нәфәрин дә хатиринә шәһәрә һеч нә етмәрәм». 30  Ибраһим сөзүнә давам едиб деди: «Јеһова, мәнә аҹығын тутмасын,+ амма јенә сорушмаг истәјирәм: бәс отуз нәфәр тапылса, онда неҹә?» О деди: «Отуз нәфәр тапсам, ораја дәјмәјәҹәјәм». 31  Ибраһим әл чәкмәјиб деди: «Јеһова, јенә ҹүрәт едиб сорушмаг истәјирәм: бәс ијирми нәфәр олса?» О ҹаваб верди: «Ијирми нәфәрин дә хатиринә ораны мәһв етмәрәм». 32  Ахырда Ибраһим деди: «Јеһова, нә олар, аҹығын тутмасын, изин вер, бир дәфә дә сорушум. Он нәфәр тапылса, онда неҹә?» О деди: «Он нәфәрин дә хатиринә ораны дағытмарам». 33  Ибраһимлә сөһбәтини битирәндән сонра Јеһова ајрылыб ҝетди,+ Ибраһим дә евинә гајытды.

Һашијәләр

Һәрфән: үч сеа (тәх. 10 кг). 1 сеа 7,33 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.