Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јарадылыш 11:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бабил гүлләси (1—4)

  • Јеһова дилләри гарышдырыр (5—9)

  • Самдан Ибрама гәдәр (10—32)

    • Тарихин аиләси (27)

    • Ибрам Урдан чыхыр (31)

11  Бүтүн јер үзүндә бир дилдә данышыр, ејни сөзләр ишләдирдиләр.  Инсанлар Шәргә тәрәф көч едәндә ҝәлиб Шинар+ дијарында бир овалыг тапдылар вә орада мәскән салдылар.  Онлар бир-бирләринә дедиләр: «Ҝәлин кәрпиҹ кәсиб биширәк». Беләликлә, кәрпиҹ онлар үчүн дашы, гатран исә палчығы әвәз едирди.  Сонра дедиләр: «Ҝәлин шәһәр салаг вә башы ҝөјләрә чатан гүллә тикиб өзүмүзә ад газанаг, даһа јер үзүнә јајылмајаг».+  Јеһова јерә нәзәр салыб* инсан оғулларынын салдығы шәһәри вә тикдији гүлләни ҝөрдү.  Онда Јеһова деди: «Бир халгдырлар, дилләри дә ејнидир+ дејә, ҝөр нә етмәјә башлајыблар. Артыг онлар үчүн ағылларына ҝәләни етмәјә һеч бир әнҝәл јохдур; истәдикләрини едәҹәкләр.  Ҝәл+ онларын дилини гарышдыраг* ки, бири о биринин нә дедијини баша дүшмәсин».  Јеһова онлары орадан бүтүн јер үзүнә сәпәләди+ вә онлар јаваш-јаваш шәһәрин иншасыны дајандырдылар.  Буна ҝөрә дә о јерин ады Бабил*+ галды, чүнки Јеһова орада бүтүн дүнјанын дилини гарышдырды вә Јеһова орадан инсанлары бүтүн јер үзүнә сәпәләди. 10  Самын+ тарихчәси беләдир. Дашгындан ики ил сонра, Самын 100 јашы оланда Әрфәһсад+ адында оғлу олду. 11  Әрфәһсад доғуландан сонра Сам 500 ил јашады. Онун башга оғул вә гызлары да олду.+ 12  Әрфәһсад 35 јашында оланда онун Салеһ+ адында оғлу олду. 13  Салеһ доғуландан сонра Әрфәһсад 403 ил јашады. Онун башга оғул вә гызлары да олду. 14  Салеһ 30 јашында оланда онун Абир+ адында оғлу олду. 15  Абир доғуландан сонра Салеһ 403 ил јашады. Онун башга оғул вә гызлары да олду. 16  Абир 34 јашында оланда онун Фалиг+ адында оғлу олду. 17  Фалиг доғуландан сонра Абир 430 ил јашады. Онун башга оғул вә гызлары да олду. 18  Фалиг 30 јашында оланда онун Рәһу+ адында оғлу олду. 19  Рәһу доғуландан сонра Фалиг 209 ил јашады. Онун башга оғул вә гызлары да олду. 20  Рәһу 32 јашында оланда онун Сәруҹ адында оғлу олду. 21  Сәруҹ доғуландан сонра Рәһу 207 ил јашады. Онун башга оғул вә гызлары да олду. 22  Сәруҹ 30 јашында оланда онун Наһур адында оғлу олду. 23  Наһур доғуландан сонра Сәруҹ 200 ил јашады. Онун башга оғул вә гызлары да олду. 24  Наһур 29 јашында оланда онун Тарих+ адында оғлу олду. 25  Тарих доғуландан сонра Наһур 119 ил јашады. Онун башга оғул вә гызлары да олду. 26  Тарихин 70 јашдан сонра Ибрам+, Наһур+ вә Һаран адында оғуллары олду. 27  Тарихин тарихчәси беләдир. Тарихин Ибрам, Наһур вә Һаран адында оғуллары олду. Һаранын Лут+ адында оғлу олду. 28  Һәлә атасы Тарих сағ икән Һаран доғулдуғу өлкәдә — кәлданиләрин+ Ур+ шәһәриндә өлдү. 29  Ибрамла Наһур өзләринә арвад алдылар. Ибрамын арвадынын ады Сарај+ иди, Наһурун арвады исә Һаранын гызы Милгә+ иди. Һаран Милгә илә Искәнин атасы иди. 30  Сарај сонсуз иди,+ онун ушағы олмурду. 31  Бундан сонра Тарих оғлу Ибрамы, Һаранын оғлу, нәвәси Луту,+ Ибрамын арвады ҝәлини Сарајы ҝөтүрүб кәлданиләрин Ур шәһәриндән Кәнан+ дијарына үз тутду. Бир гәдәр сонра онлар Һаррана+ чатдылар вә орада мәскән салдылар. 32  Тарих 205 ил өмүр сүрүб Һарранда өлдү.

Һашијәләр

Һәрфән: ашағы ениб.
Һәрфән: јерә ениб онларын дилини гарышдыраг.
Мәнасы: гарышдырма.