Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 10

Јеһованын сөзү вүсәт алырды

Јеһованын сөзү вүсәт алырды

Бутрус хилас олунур, тәгибләр хош хәбәрин јајылмасына мане ола билмир

Һәвариләрин ишләри 12:1—25

1—4. Бутрус һансы чәтин вәзијјәтә дүшүб вә сән онун јеринә олсајдын, һансы һиссләри кечирәрдин?

БӨЈҮК дәмир дарваза бәркдән чырпылараг Бутрусун архасынҹа бағланыр. Ики ромалы кешикчи әл-голу гандалланмыш Бутрусу зиндана апарыр. Орада башына нә ҝәләҹәјини өјрәнмәк үчүн о, саатларла, бәлкә дә ҝүнләрлә ҝөзләмәли олаҹаг. Бурада онун ҝөрдүјү тәкҹә һәбсхана диварлары, дәмир бармаглыглар, зәнҹирләр вә кешикчиләрдир.

2 Бутрус пис хәбәр алыр. I Һирод Агриппа Бутрусу едам етдирмәјә гәрарлыдыр *. Пасхадан сонра ону ҹамаатын гаршысына чыхараҹаглар. Халгы разы салмаг үчүн онун өлүмүнә фитва верилиб. Бу, садәҹә һәдә-горху дејил. Агриппа һәвариләрдән бири олан Јагубу бу јахынларда едам етдирмишди.

3 Ахшамдыр. Сабаһ Бутрус едам олунмалыдыр. Ҝөрәсән, гаранлыг зинданда Бутрус инди нә һагда дүшүнүр? Бәлкә о, илләр өнҹә Исанын дедији сөзләри јадына салыр? Иса демишди ки, ҝүн ҝәләҹәк Бутрусун әлләрини бағлајыб истәмәдији јерә, өлдүрмәјә апараҹаглар (Јәһ. 21:18, 19). Ола билсин, Бутрус инди һәмин вахтын јетишиб-јетишмәдији һагда дүшүнүр.

4 Бәс сән Бутрусун јериндә олсајдын, һансы һиссләри кечирәрдин? Чохлары һеч бир чыхыш јолунун олмадығыны дүшүнәрәк үмидсизлијә гапыларды. Амма һеч елә ола биләрми ки, Иса Мәсиһин һәгиги давамчысы үмидсиз вәзијјәтә дүшсүн? Бутрусун вә диҝәр мәсиһиләрин тәгибләр заманы неҹә даврандыгларындан нә өјрәнә биләрик? Ҝәл бу суаллара ҹаваб тапмаға чалышаг.

«Јығынҹаг... ҝеҹә-ҝүндүз дуа едирди» (Һәвариләрин ишләри 12:1—5)

5, 6. а) I Һирод Агриппа мәсиһи јығынҹағына нә үчүн вә неҹә һүҹум етди? б) Јагубун өлүмү нәјә ҝөрә јығынҹаг үчүн әсл сынаг иди?

5 Әввәлки фәсилләрдән өјрәндијимиз кими, гејри-јәһуди олан Корнилинин вә аиләсинин мәсиһилији гәбул етмәси мәсиһи јығынҹағы үчүн әламәтдар һадисә олду. Лакин иман ҝәтирмәјән јәһудиләр бир чох јәһуди  мәсиһиләрин сәрбәст шәкилдә гејри-јәһудиләрлә бирликдә ибадәт етдикләрини өјрәнәндә јәгин дәһшәтә ҝәлдиләр.

6 Инди һијләҝәр сијасәтчи олан Һиродун әлинә јәһудиләрин рәғбәтини газанмаг үчүн фүрсәт дүшмүшдү. Буна ҝөрә дә о, мәсиһиләри тәгиб етмәјә башлады. Шүбһәсиз, о, һәвари Јагубун Иса Мәсиһлә хүсуси мүнасибәтләринин олдуғуну ешитмишди. Она ҝөрә дә Һирод «Јәһјанын гардашы Јагубу гылынҹла өлдүрдү» (Һәв. 12:2). Јагубун өлүмү јығынҹаг үчүн әсл сынаг иди! Јагуб Иса Мәсиһин ҝөркәминин дәјишилмәсинин вә диҝәр һәвариләрин ҝөрмәдији мөҹүзәләрин ҹанлы шаһиди олмушду (Мәт. 17:1, 2; Марк 5:37—42). Чылғын тәбиәтли олдугларына ҝөрә Иса Јагуб вә Јәһјаны «Илдырым оғуллары» адландырмышды (Марк 3:17). Бәли, јығынҹаг ҹәсарәтли вә садиг бир шаһиди, севимли һәварини итирмишди.

7, 8. Бутрус һәбс олунанда јығынҹаг нә етди?

7 Агриппа дүз фикирләшмишди: Јагубун едамы јәһудиләрин үрәјинҹә олду. Бундан үрәкләнән Агриппа Бутрусу һәдәфә алды. Фәслин әввәлиндә тәсвир олундуғу кими, о, Бутрусу һәбс етди. Бунунла белә, ҝөрүнүр, Агриппа бир дәфә һәвариләрин мөҹүзәви шәкилдә һәбсханадан азад олундугларыны унутмамышды. Бу һагда 5-ҹи фәсилдә данышмышдыг. Һирод Бутрусун гача билмәмәси үчүн ишини мөһкәм тутараг ону ики кешикчинин арасында зәнҹирләди вә ҝеҹә-ҝүндүз онун кешијини чәкмәк үчүн 16 ҝөзәтчи тәјин етди. Бутрус гачсајды, онун үчүн кәсилмиш ҹәзаны һәмин кешикчиләр алаҹагды. Бу ҹүр тәһлүкәли вәзијјәтдә Бутрусун диндашлары нә едә биләрдиләр?

8 Јығынҹағын үзвләри нә етмәк лазым ҝәлдијини јахшы билирди. Һәвариләрин ишләри 12:5 ајәсиндә охујуруг: «Беләликлә, Бутрус зинданда иди, јығынҹаг  исә онун үчүн ҝеҹә-ҝүндүз дуа едирди». Бәли, јығынҹағын үзвләри өз севимли гардашлары үчүн ҝеҹә-ҝүндүз үрәкдән дуа едирдиләр. Јагубун өлүмү нә онлары үмидсизлијә мәһкум етмишди, нә дә онларын ҝөзүндә дуанын әһәмијјәтини азалтмышды. Дуа Јеһова үчүн бөјүк әһәмијјәт кәсб едир. Јеһова ирадәсинә ујғун олан дуалары ҹавабсыз гојмур (Ибр. 13:18, 19; Јаг. 5:16). Мүасир мәсиһиләр буну јахшы-јахшы јадда сахламалыдырлар.

9. Бутрусун диндашларындан дуа илә бағлы нә нүмунә ҝөтүрә биләрик?

9 Таныдығын диндашларынын арасында чохлу сынагларла үзләшәнләри вармы? Ола билсин, онлардан кимсә тәгиб олунур, дөвләт тәрәфиндән гадаға гојулан өлкәдә јашајыр вә ја тәбии фәлакәтләрә мәруз галыб. Нәјә ҝөрә онлар үчүн үрәкдән дуа етмәјәсән? Бәлкә дә илк бахышдан ҝөзә чарпмајан чәтинликләрлә, мәсәлән, аилә проблемләри илә гаршылашан, руһ дүшкүнлүјүнә гапылан вә ја иманы башга ҹүр сынаға чәкилән баҹы-гардашлары таныјырсан. Әҝәр дуадан габаг бир гәдәр фикирләшсән, «дуалары ешидән» Јеһова илә данышаркән адыны чәкә биләҹәјин бир нечә нәфәри јадына сала биләрсән (Зәб. 65:2). Ахы чәтинлијә дүшәндә сән өзүн дә баҹы-гардашларын дуасына еһтијаҹ дујурсан.

Биз иманлары уғрунда һәбсханада јатан гардашларымыз үчүн дуа едирик

«Далымҹа ҝәл» (Һәвариләрин ишләри 12:6—11)

10, 11. Јеһованын мәләјинин Бутрусу һәбсдән неҹә азад етдијини тәсвир ет.

10 Ҝөрәсән, дүшдүјү тәһлүкәли вәзијјәт Бутрусу нараһат едирди? Дәгиг һеч нә дејә билмәрик. Бирҹә о мәлумдур ки, зинданда кечирдији сонунҹу ҝеҹә һәвари ики ајыг-сајыг кешикчинин арасында дәрин јухуја ҝетмишди. Бу иманлы адам әмин иди ки, сабаһ һәр нә баш версә дә, Јеһова онунла олдуғу үчүн она һеч нәјин горхусу јохдур (Ром. 14:7, 8). Амма тезликлә баш верәҹәк гејри-ади һадисәләр Бутрусун һеч ағлына белә ҝәлмирди. Гәфләтән онун олдуғу јери ҝур ишыг нурландырды. Бир мәләк пејда олуб  Бутрусу тәләсик јухудан ојатды. Ҝөрүнүр, кешикчиләр мәләји ­ҝөрмүрдүләр. Бутрусун әлиндәки чох мөһкәм ҝөрүнән гандаллар асанлыгла ачылыб јерә дүшдү!

«Онлар... шәһәрә ачылан дәмир дарвазанын габағына ҝәлдиләр. Дарваза өз-өзүнә ачылды» (Һәвариләрин ишләри 12:10)

11 Мәләк бир-биринин ардынҹа Бутруса гыса ҝөстәришләр верди: «Тез ол, дур!.. Әјнини ҝејин, сәндәлини ајағына кечир». Бутрус мәләјин сөзләрини дәрһал јеринә јетирди. Ахырда мәләк она деди: «Далымҹа ҝәл». Онлар зиндандан чыхыб бајырда дуран ҝөзәтчиләрин дүз јанындан кечдиләр вә сакитҹә ири дәмир дарвазаја доғру ирәлиләдиләр. Бәс инди бу дарвазадан неҹә чыхаҹаглар? Бутрусун бејниндә белә бир суал јарандыса да, јарандығы кими дә јох олду. Онлар дарвазаја јахынлашдыгда «дарваза өз-өзүнә ачылды». Бутрус ҝөзләрини ачмаға маҹал тапмамыш, онлар артыг күчәдә идиләр. Мәләк Бутрусу орада гојуб јох олду. Бирдән Бутрус өзүнә ҝәлиб бүтүн бунларын һәгигәт олдуғуну анлады. Бу, ҝөрүнтү дејилди. О, азад иди! (Һәв. 12:7—11).

12. Нә үчүн Јеһованын Бутрусу хилас етмәси үзәриндә дүшүнмәк бизә тәсәлли верә биләр?

12 Јеһованын Өз хидмәтчиләрини хилас етмәк үчүн мисилсиз гүввәјә малик олдуғу үзәриндә дүшүнәндә тәсәлли тапмырсанмы? Бутрусу дүнјанын ән ҝүҹлү сијаси гүввәсинә архаланан падшаһ һәбс етмишди. Бунунла белә, Бутрус зиндандан чыхды. Дүздүр, Јеһова бүтүн хидмәтчиләри үчүн белә мөҹүзә етмир. О, Јагуб үчүн буну етмәмишди. Сонралар Исанын Бутрусла бағлы дедији пејғәмбәрлик јеринә јетәндә Бутрус үчүн дә буну етмәди. Бу ҝүн мәсиһиләр мөҹүзәли шәкилдә хилас олаҹагларыны ҝөзләмирләр. Лакин биз унутмамалыјыг ки, Јеһова һеч вахт дәјишмир (Мәл. 3:6). О, тезликлә Оғлунун васитәсилә милјонларла инсаны ән сәрт һәбсханадан, өлүмүн буховларындан гуртараҹаг (Јәһ. 5:28, 29). Сынагларла үзләшәркән бу ҹүр вәдләрин үзәриндә дүшүнмәк бизә чох бөјүк ҹәсарәт верә биләр.

«Бутрусу ҝөрүб тәәҹҹүбләндиләр» (Һәвариләрин ишләри 12:12—17)

13—15. а) Мәрјәмин евиндә јығышан јығынҹаг үзвләри Бутрусу неҹә гаршыладылар? б) «Һәвариләрин ишләри» китабынын 13-ҹү фәслиндән башлајараг диггәт нәјә јөнәлдилир вә Бутрусла бағлы нәјә әмин ола биләрик?

13 Бутрус гаранлыг күчәдә дајаныб һара ҝедәҹәјини ҝөтүр-гој етмәјә башлады. Нәһајәт, бир гәрара ҝәлди. Јахынлыгда Мәрјәм адлы мәсиһи јашајырды. Ҝөрүнүр, бир гәдәр имканлы олан бу дул баҹынын еви јығынҹағын орада кечирилмәси үчүн кифајәт гәдәр бөјүк иди. О, Марк ләгәбли Јәһјанын анасы иди. «Һәвариләрин ишләри» китабында Маркын ады илк дәфә бурада чәкилир вә о, ахырда Бутруса оғлу кими әзиз олур (1 Бут. 5:13). Һәмин ҝеҹә јығынҹағын үзвләриндән чоху ҝеҹ олмасына бахмајараг, Мәрјәмин евиндә јығышыб дуа едирдиләр. Шүбһәсиз ки, онлар Бутрусун азадлыға бурахылмасы үчүн дуа едирдиләр. Амма Јеһованын белә тез ҹаваб верәҹәјини ҝөзләмирдиләр!

14 Бутрус евин гаршысындакы һәјәтә ачылан дарвазаны дөјдү. Рода адлы («гызылҝүл» мәнасыны верән, ҝениш јајылмыш  јунан ады) гуллугчу гыз дарвазаја ҝәлди. Гыз гулагларына инанмады. Бу, Бутрусун сәси иди. Һәјәҹандан өзүнү итирән гыз гапыны ачмаг әвәзинә, Бутрусу күчәдә гојуб евә гачды вә евдәкиләри Бутрусун ҝәлдијинә инандырмаға чалышды. Онлар Роданын сөзләринә инанмајыб дедиләр ки, онун башына һава ҝәлиб. Амма гыз дедијини дејирди. Онда бәзиләри фикирләшдиләр ки, ола билсин о, Бутрусу тәмсил едән мәләјин сәсини ешидиб (Һәв. 12:12—15). Бүтүн бу вахт әрзиндә Бутрус гапыны дөјүрдү. Нәһајәт ки, ҝәлиб гапыны ачдылар.

15 Баҹы-гардашлар дарвазанын ағзында дуран «Бутрусу ҝөрүб тәәҹҹүбләндиләр!» (Һәв. 12:16). Онлар о дәрәҹәдә севинирдиләр ки, сәсләри аләми бүрүмүшдү. Бутрус онлары сакитләшдириб, башына ҝәләнләри данышды, сонра исә бүтүн бунлары Јагуба вә гардашлара данышмағы тапшырыб, Һиродун әсҝәрләри ону тапмамыш орадан узаглашды. Бутрус хидмәтини давам етдирмәк үчүн тәһлүкәсиз јерә ҝетди. «Һәвариләрин ишләри» китабынын 15-ҹи фәслиндә јазылан сүннәт мәсәләсинин һәлл едилмәсини чыхмаг шәртилә, бу китабда онун һаггында бир даһа данышылмыр. Бундан сонра әсас диггәт Булусун ишләринә вә сәјаһәтләринә ҹәмләнир. Лакин әмин ола биләрик ки, Бутрус һара ҝетмәсиндән асылы олмајараг, һәр јердә баҹы-гардашларынын иманыны мөһкәмләндирирди. О, Мәрјәмин евини тәрк едәндә, сөзсүз ки, орада јығышанлар севинҹ ичиндә идиләр.

16. Нәјә ҝөрә әминик ки, ҝәләҹәк бизә чохлу севинҹли анлар бәхш едәҹәк?

16 Бәзән Јеһова хидмәтчиләринин дуаларына ҝөзләдикләриндән артыг ҹаваб верир вә онлар елә севинирләр ки, бунун һәгигәт олдуғуна инана билмирләр. Бутрус азад олунан ҝеҹә онун руһани баҹы-гардашлары мәһз бу ҹүр һиссләри кечирмишдиләр. Ола билсин, биз дә Јеһовадан бол-бол хејир-дуалар аланда һәрдән ејни һиссләри кечиририк (Мәс. 10:22). Ҝәләҹәкдә Јеһованын бүтүн вәдләри дүнја мигјасында һәјата кечәҹәк. Ҝерчәклик бу ҝүн бизим тәсәввүр етдијимиздән гат-гат үстүн олаҹаг. Буна ҝөрә дә нә гәдәр ки садигик, гаршыда бизи чохлу хошбәхт анларын ҝөзләдијинә үмид едә биләрик.

«Јеһованын мәләји... Һироду вурду» (Һәвариләрин ишләри 12:18—25)

17, 18. Издиһам Һирода нә үчүн јалтагланды?

17 Бутрусун гачмасы Һироду да һејрәтләндирди, амма бу, хош тәәҹҹүб дејилди. Һирод дәрһал ахтарыша башлады, сонра Бутрусун кешијини чәкән ҝөзәтчиләри сорғу-суала чәкди. Онлары, еһтимал ки, едам едәрәк ҹәзаландырды (Һәв. 12:19). Һирод Агриппа мәрһәмәтли вә ја рәһмли адам дејилди. Бәс ҝөрәсән, бу гәддар адам нә вахтса ҹәзаландымы?

18 Јәгин Бутрусу едам едә билмәмәси Һиродун шәнинә тохунмушду. Лакин тезликлә о, јараланмыш гүруру үчүн тәсәлли тапды. Дүшмәнләри онунла сүлһ јаратмаг фикринә дүшдүләр вә бу сәбәбдән тәнтәнәли мәрасим кечирмәк лазым ҝәлди. Сөзсүз ки, бөјүк бир аудиторија гаршысында чыхыш етмәк Һиродун үрәјиндән иди. Лука хәбәр верир ки, бу мүнасибәтлә «Һирод шаһ либасыны» ҝејинмишди.  Јәһуди тарихчиси Иосифин сөзләринә ҝөрә Һиродун либасы ҝүмүшдән иди, буна ҝөрә дә үстүнә ишыг дүшәндә падшаһ санки иззәтә гәрг олурду. Өзүнүн вурғуну олан падшаһ нитглә чыхыш етди. Ҹамаат јалтагланараг гышгырды: «Бу, инсан сәси дејил, бу, аллаһ сәсидир!» (Һәв. 12:20—22).

19, 20. а) Јеһова нә үчүн Һироду ҹәзаландырды? б) Һирод Агриппанын гәфил өлүмү илә бағлы мәлумат бизә һансы тәсәллини верир?

19 Бу ҹүр иззәт Аллаһа мәхсус иди вә О, һәр шеји ҝөрүрдү! Һиродун фәлакәтдән гачмасы мүмкүн иди. О, издиһамы мәзәммәт едә вә ја ән азындан онларла разылашмаја биләрди. О исә өз һәрәкәти илә нөвбәти мәсәлин һәгигәт олдуғуну парлаг шәкилдә нүмајиш етдирди: «Әҹәлдән габаг гүрур... ҝәләр» (Мәс. 16:18). «Јеһованын мәләји һәмин андаҹа Һироду вурду» вә өзүндән разы олан бу гүрурлу инсан дәһшәтли өлүмлә ҹәзаланды. Һироду «гурдлар једи вә о өлдү» (Һәв. 12:23). Иосиф дә Агриппанын гәфләтән хәстәләндијини гејд едир вә әлавә едир ки, падшаһ өлүмә мүбтәла олмасынын сәбәбини издиһамын јалтагҹасына дедији сөзләри гәбул етмәсиндә ҝөрүрдү. Иосифин сөзләринә ҝөрә, Агриппа беш ҝүн әзаб чәкдикдән сонра өлмүшдү *.

20 Бәзән бизә елә ҝәлә биләр ки, аллаһсыз инсанлар үрәкләри истәјәни едирләр, һеч ҹәзаланмырлар да. Бу, бизи тәәҹҹүбләндирмәмәлидир, чүнки «бүтүн дүнја... Шәририн әлиндәдир» (1 Јәһ. 5:19). Бунунла белә, пис инсанларын санки ҹәзасыз галмасы һәрдән Аллаһын садиг хидмәтчиләрини нараһат едир. Бу ҹүр һадисәләрин тәсәлливериҹи олмасынын сәбәбләриндән бири дә будур. Белә ки онлардан Јеһованын һәрәкәтә кечдијини вә бунунла да хидмәтчиләринә әдаләти севдијини хатырлатдығыны ҝөрүрүк (Зәб. 33:5). Ҝеҹ-тез Аллаһын әдаләти зәфәр чалаҹаг.

21. «Һәвариләрин ишләри» китабынын 12-ҹи фәслиндәки әһвалатын әсас мәғзи нәдән ибарәтдир вә нә үчүн бу, бизә тәсәлли ҝәтирә биләр?

21 Бу әһвалатын сону әввәлиндән дә руһландырыҹыдыр. Орада дејилир: «Јеһованын сөзү исә вүсәт алыр, һәр јана јајылырды» (Һәв. 12:24). Тәблиғ ишинин ирәлиләмәси һаггында олан бу хәбәр бизә Јеһованын мүасир дөврдә давам едән һәмин ишә неҹә хејир-дуа вердијини хатырладыр. Беләликлә, «Һәвариләрин ишләри» китабынын 12-ҹи фәслиндәки әһвалат садәҹә бир һәваринин өлүмү, диҝәринин исә хиласы һаггында дејил. Бу, Јеһова һаггында, еләҹә дә Шејтанын мәсиһи јығынҹағыны мәһв етмәк вә тәблиғ ишини дајандырмаг үчүн ҝөстәрдији ҹәһдләри Онун неҹә боша чыхармасы барәдәдир. Шејтанын бүтүн ҹәһдләри һәмин һүҹумлар кими мүвәффәгијјәтсизлијә уғрајаҹаг (Әшј. 54:17). Јеһова илә Иса Мәсиһин тәрәфиндә оланлар исә һеч вахт мүвәффәгијјәтсизлијә уғрамајаҹаг бир ишдә иштирак едирләр. Елә бунун өзү руһландырыҹы фикир дејилми? Бу ҝүн Јеһованын сөзүнү јајмаг ишинә өз төһфәмизи вермәк неҹә дә бөјүк шәрәфдир!

^ абз. 2 « I Һирод Агриппа» адлы чәрчивәјә бах.

^ абз. 19 Бир һәкимин вә јазычынын сөзләринә ҝөрә, Иосифин вә Луканын тәсвир етдији симптомлара ҝирдә гурдларын јаратдығы өлүмҹүл бағырсаг кечмәмәзлији сәбәб ола биләрди. Бәзән хәстә бу гурдлары гусуб гајтарыр, јахуд онлар хәстә өлән заман бәдәндән чыхырлар. Бир китабда јазылыр: «Луканын бир һәким кими дәгиглији [Һиродун] өлүмүнүн нә гәдәр дәһшәтли олдуғуну ачыг-ајдын ҝөстәрир».