Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 28

«Јерин уҹгарларынадәк»

«Јерин уҹгарларынадәк»

Јеһованын Шаһидләри Иса Мәсиһин давамчыларынын биринҹи әсрдә башладығы иши давам етдирирләр

1. Биринҹи әсрдәки мәсиһиләрлә Јеһованын мүасир хидмәтчиләри арасында һансы охшарлыг вар?

ОНЛАР ҹанла-башла шаһидлик едирдиләр. Мүгәддәс руһун тәгдим етдији рәһбәрлији сөзсүз-совсуз гәбул едир, онун көмәјинә архаланырдылар. Тәгибләр бу адамлары сусдура билмирди. Аллаһ онлара јар олурду. Сөһбәт биринҹи әсрдәки мәсиһиләрдән ҝедир, лакин ејни сөзләри бу ҝүн Јеһованын Шаһидләри һаггында да демәк олар.

2, 3. «Һәвариләрин ишләри» китабынын бәзи диггәтәлајиг ҹәһәтләри һансылардыр?

2 Шүбһә етмирик ки, һадисәләрлә долу «Һәвариләрин ишләри» китабында јазыланлар сәнин иманыны мөһкәмләндирди. Бу китаб надир китабдыр, чүнки о, илк мәсиһилијин тарихиндән бәһс едән Аллаһдан илһам алараг јазылмыш јеҝанә мәнбәдир.

3 «Һәвариләрин ишләри» китабында 95 нәфәрин, 32 өлкә вә бөлҝәнин, 54 шәһәрин вә 9 аданын ады чәкилир. Орада мүхтәлиф ҹүр инсанлардан — садә халгдан, гүрурлу дин рәһбәрләриндән, шөһрәтпәрәст сијасәтчиләрдән вә амансыз тәгибчиләрдән бәһс едилир. Лакин китабын әсас персонажлары биринҹи әсрдә јашамыш баҹы-гардашларымыздыр. Онлар да бизим кими чијинләриндә һәјат гајғыларынын јүкүнү дашыјыр, ејни заманда исә ҹанла-башла хош хәбәри тәблиғ едирдиләр.

4. Бизи һәвари Булус вә Дорка кими садиг шаһидләрлә бағлајан нәдир?

4 Јеһованын иши үчүн ҹан јандыран Бутрус вә Булус, севимли һәким Лука, сәхавәтли Барнәба, ҹәсарәтли Стефан, хејирхаһ Дорка, гонагпәрвәр Лидија вә саирә. Бу вә диҝәр садиг шаһидләрин јашадығы вахтдан артыг 2000 ил кечмәсинә бахмајараг, бизи онларла бағлајан бир шеј вар. Биз дә онлар кими шаҝирд һазырламаг тапшырығыны јеринә јетиририк (Мәт. 28:19, 20). Бу иши иҹра етмәк бизим үчүн бөјүк шәрәфдир!

«Јерин уҹгарларынадәк» (Һәвариләрин ишләри 1:8)

5. Биринҹи әсрдә тәблиғ иши неҹә инкишаф едирди?

5 Исанын өз шаҝирдләринә вердији тапшырыг үзәриндә бир дүшүн. О демишди: «Мүгәддәс руһ үзәринизә ҝәләндә сиз гүввәт алаҹагсыныз вә Јерусәлимдә, бүтүн Јәһудијјәдә вә Сәмәријјәдә, һәтта јерин уҹгарларынадәк мәним шаһидим олаҹагсыныз» (Һәв. 1:8). Әввәлҹә, шаҝирдләр мүгәддәс руһдан гүввәт алараг «Јерусәлимдә» шаһидлик етдиләр (Һәв. 1:1—8:3). Сонра руһун рәһбәрлији алтында «бүтүн Јәһудијјәдә вә Сәмәријјәдә» тәблиғ етмәјә башладылар  (Һәв. 8:4—13:3). Даһа сонра исә хош хәбәри «јерин уҹгарларынадәк» јајдылар (Һәв. 13:4—28:31).

6, 7. Биринҹи әсрдәки диндашларымыздан фәргли олараг, шаҝирд һазырламаг ишиндә биз нә илә тәмин едилмишик?

6 Биринҹи әсрдә јашајан диндашларымызын тәблиғ ишиндә истифадә етмәк үчүн там Мүгәддәс Китабы јох иди. Мәтта «Мүждә»сини ән тези 41-ҹи илдә јазмышды. «Һәвариләрин ишләри» китабы 61-ҹи илдә јазылыб баша чатмаздан әввәл Булус мәктубларындан бир нечәсини гәләмә алмышды. Лакин илк мәсиһиләрдә нә бүтөв Мүгәддәс Китабын шәхси нүсхәси, нә дә пајламаг үчүн ҹүрбәҹүр нәшрләр вар иди. Јәһуди мәсиһиләр Исанын давамчысы олмаздан әввәл синагогда Төвратын охунмасына гулаг асырдылар (2 Кор. 3:14—16). Бунунла белә, онлара да Мүгәддәс Јазылары чалышганлыгла өјрәнмәк лазым иди, чүнки чох вахт онлар тәблиғдә ајәләри әзбәрдән демәли олурдулар.

7 Бу ҝүн әксәријјәтимизин Мүгәддәс Китабы вә она әсасланан чохлу әдәбијјаты да вар. Биз 230-дан чох өлкәдә, бир чох дилләрдә хош хәбәри бәјан едир, шаҝирд һазырлајырыг.

Мүгәддәс руһун гүввәти илә

8, 9. а) Мүгәддәс руһун сајәсиндә Исанын шаҝирдләри һансы иши иҹра едирдиләр? б) Аллаһын руһунун көмәјилә садиг нөкәр һансы иши һәјата кечирир?

8 Иса шаҝирдләринә шаһидлик етмәји тапшыранда онлара демишди: «Мүгәддәс руһ үзәринизә ҝәләндә сиз гүввәт алаҹагсыныз». Аллаһын руһунун вә ја фәал гүввәсинин рәһбәрлији илә Исанын давамчылары ҝетдикҹә дүнјанын бүтүн ҝушәләриндә шаһидлик едәҹәкдиләр. Бутрусла Булус мүгәддәс руһун сајәсиндә хәстәләрә шәфа верир, ҹинләри говур, һәтта өлүләри белә дирилдирдиләр! Лакин әсас мәгсәд бу дејилди. Мүгәддәс руһун көмәјилә һәвариләр вә диҝәр шаҝирдләр инсанлара әбәди һәјата апаран дәгиг билији чатдырырдылар (Јәһ. 17:3).

9 Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында Исанын шаҝирдләри мүгәддәс руһун вердији габилијјәтлә мүхтәлиф дилләрдә данышмаға башладылар. Беләликлә, онлар «Аллаһын әзәмәтли ишләри һаггында» шаһидлик едирдиләр (Һәв. 2:1—4, 11). Биз бу ҝүн мөҹүзәви шәкилдә мүхтәлиф дилләрдә данышмырыг. Лакин Аллаһын руһунун көмәјилә садиг нөкәр бир чох дилләрдә Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатлар нәшр едир. Мәсәлән, һәр ај «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларынын милјонларла нүсхәси чап олунур. Бунун сајәсиндә биз бүтүн милләтләрдән, гәбиләләрдән вә дилләрдән олан инсанлара «Аллаһын әзәмәтли ишләри»ни бәјан едирик (Вәһј 7:9).

10. 1989-ҹу илдән нәјә хүсуси диггәт јетирилир?

10 Садиг нөкәр 1989-ҹу илдән Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин башга дилләрә тәрҹүмә едилмәсинә хүсуси диггәт ­јетирир. Милјонларла нүсхәдә чап олунан бу тәрҹүмә артыг бир чох дилләрдә мөвҹуддур, һәлә нә гәдәринә дә тәрҹүмә олунур. Аллаһын вә Онун мүгәддәс руһунун көмәји олмадан бүтүн бу ҹәһдләр боша чыхарды.

11. Јеһованын Шаһидләри әдәбијјатларын тәрҹүмәси илә бағлы нәләрә наил олублар?

 11 Јеһованын Шаһидләринин әдәбијјатлары 470-дән чох дилә тәрҹүмә олунур. Тәрҹүмә ишини 130-дан артыг өлкәдә јүзләрлә көнүллү һәјата кечирир. Бу, бизи тәәҹҹүбләндирмәмәлидир, чүнки јер үзүндә башга һеч бир тәшкилаты мүгәддәс руһ идарә етмир. Јеһова Аллаһ, Онун тәјин етдији Падшаһ вә артыг ҝөјдә тәсис олунмуш Падшаһлыг һаггында «әтрафлы шәһадәт» верән јеҝанә тәшкилат мүгәддәс руһун дәстәкләдији «Јеһованын Шаһидләри» тәшкилатыдыр (Һәв. 28:23).

12. Булус вә диҝәр мәсиһиләр шаһидлик ишини нәјин сајәсиндә һәјата кечирирдиләр?

12 Булус Писидија Антакијасында јәһудиләрә вә башга халглардан оланлара шаһидлик едәндә «әбәди һәјата апаран јолда јеримәјә мејли оланларын һамысы иман ҝәтирди» (Һәв. 13:48). «Һәвариләрин ишләри» китабынын сонунда јазылдығы кими, Булус «бөјүк ҹәсарәтлә, һеч бир манеә олмадан онлара Аллаһын Падшаһлығы һаггында... тәлим верирди», өзү дә һарада-һарада, дүнја империјасынын пајтахты Ромада! (Һәв. 28:31). Исанын биринҹи әсрдәки давамчылары мүхтәлиф үсуллардан истифадә едәрәк мүгәддәс руһун рәһбәрлији вә көмәјилә шаһидлик ишини һәјата кечирирдиләр.

Тәгибләр гаршысында мәтанәтли

13. Тәгибләрлә үзләшәндә нә үчүн дуа етмәк лазымдыр?

13 Исанын биринҹи әсрдәки давамчылары тәгиблә үзләшәндә дуа едиб Јеһовадан ҹәсарәт истәдиләр. Аллаһ бу дуаја неҹә ҹаваб верди? Онлар мүгәддәс руһла долдулар вә Аллаһын сөзүнү ҹәсарәтлә сөјләмәјә башладылар (Һәв. 4:18—31). Биз дә тәгибләр заманы шаһидлик ишини давам етдирмәк үчүн дуа едиб Аллаһдан һикмәт вә ҝүҹ истәмәлијик (Јаг. 1:2—8). Аллаһын хејир-дуасы илә вә мүгәддәс руһун көмәклији сајәсиндә биз хидмәтдә әзмимизи горујуруг. Тәблиғ ишини һеч нә дајандыра билмәз, нә ҝүҹлү мүгавимәт, нә дә амансыз тәгибләр. Тәгиб заманы мүтләг мүгәддәс руһ үчүн дуа етмәли вә тәблиғ ишини давам етдирмәк үчүн Аллаһдан мүдриклик вә ҹәсарәт истәмәлијик (Лука 11:13).

14, 15. а) Стефанын гәтлиндән сонра башлајан тәгиб нәјә сәбәб олду? б) Сибирдәки мәсиһиләрин чоху һәгигәти неҹә өјрәниб?

14 Гәтлә јетирилмәздән әввәл Стефан ҹәсарәтлә шаһидлик верди (Һәв. 6:5; 7:54—60). Һәмин вахт баш галдыран «ҝүҹлү тәгиб» нәтиҹәсиндә һәвариләрдән башга бүтүн шаҝирдләр Јәһудијјәјә вә Сәмәријјәјә сәпәләндиләр. Лакин бу, шаһидлик ишини дајандыра билмәди. Филип Сәмәријјәјә ҝедиб «Мәсиһ һаггында тәблиғ етмәјә башлады» вә бу, чох ҝөзәл бәһрәләр ҝәтирди (Һәв. 8:1—8, 14, 15, 25). Бундан әлавә, Мүгәддәс Китабда дејилир: «Стефанын гәтлиндән сонра башлајан тәгибә ҝөрә дағылышанлар Финикија, Кипр вә Антакијаја ҝедиб чыхдылар. Амма онлар Аллаһын сөзүнү јалныз јәһудиләрә данышырдылар. Араларында кипрли вә киреналы шаҝирдләр варды. Бу шаҝирдләр Антакијаја ҝәлдиләр. Онлар јунандилли әһали илә сөһбәт едир вә Аға Иса һаггында мүждәни онлара билдирирдиләр» (Һәв. 11:19, 20). Бәли, тәгибләр Падшаһлыг хәбәринин јајылмасына сәбәб олду.

 15 Мүасир дөврдә дә буна бәнзәр шејләр баш вериб. Мәсәлән, кечмиш Совет Иттифагында 1950-ҹи илләрдә минләрлә Јеһованын Шаһиди Сибирә сүрҝүн олунмушду. Онлар Сибирин мүхтәлиф бөлҝәләриндә јерләшдирилдијиндән ҝетдикҹә хош хәбәр бу ҝениш дијарын һәр јанына јајылды. Чәтин ки, бу гәдәр шаһид хош хәбәри тәблиғ етмәк үчүн 10 000 километр јолу ҝетмәјә пул тапа биләрди. Бир гардаш дејир: «Елә алынды ки, һөкумәт өзү Сибирдә јашајан минләрлә сәмими инсана һәгигәти билмәјә көмәк етди».

Јеһованын бол хејир-дуасы

16, 17. «Һәвариләрин ишләри» китабы Јеһованын тәблиғ ишинә хејир-дуа вердијини неҹә ҝөстәрир?

16 Шүбһә јохдур ки, Јеһова биринҹи әсрдәки мәсиһиләрә хејир-дуа верирди. Булус вә диҝәрләри әкир, сулајыр, Аллаһ исә бөјүдүрдү (1 Кор. 3:5, 6). «Һәвариләрин ишләри» китабында Јеһованын хејир-дуасы сајәсиндә тәблиғ ишинин инкишаф етмәси ајдын тәсвир едилир. Мәсәлән, «Аллаһын сөзү вүсәт алыр, Јерусәлимдәки шаҝирдләрин сајы ҝет-ҝедә даһа да артырды» (Һәв. 6:7). Шаһидлик иши јајылдыгҹа, «бүтүн Јәһудијјә, Ҹәлилә вә Сәмәријјәдәки јығынҹаг үчүн әмин-аманлыг дөврү башланды. Јығынҹаг мөһкәмләнир, Јеһова Аллаһын горхусу вә мүгәддәс руһун тәсәллиси илә јашајараг бөјүјүрдү» (Һәв. 9:31).

17 Сурија Антакијасында һәм јәһудиләр, һәм дә јунандилли адамлар һәгигәти ҹәсарәтли шаһидләрдән ешитдиләр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «Јеһова онларла иди вә хејли адам Ағаја иман ҝәтириб онун јолуна гошулду» (Һәв. 11:21). Тәблиғ ишинин сонракы инкишафы һагда охујуруг: «Јеһованын сөзү исә вүсәт алыр, һәр јана јајылырды» (Һәв. 12:24). Гејри-јәһудиләр арасында Булусун вә диҝәрләринин вердији әсаслы шәһадәт сајәсиндә «Јеһованын сөзү әзәмәтлә јајылыр вә зәфәр чалырды» (Һәв. 19:20).

18, 19. а) Һарадан билирик ки, Јеһова бизим ишимизә хејир-дуа верир? б) Јеһованын Өз хидмәтчиләринә дајаг олдуғуну ҝөстәрән нүмунә чәк.

18 Шүбһәсиз Јеһова бу ҝүн бизим дә ишимизә хејир-дуа верир. Буна ҝөрә дә бу гәдәр чох инсан һәгигәти гәбул едир, һәјатыны Аллаһа һәср едиб вәфтиз олунур. Үстәлик, јалныз Аллаһын көмәји вә хејир-дуасы сајәсиндә Булус вә диҝәр мәсиһиләр кими биз дә ҝүҹлү мүгавимәтә, һәрдән исә шиддәтли тәгибләрә синә ҝәриб хидмәтимизи уғурла иҹра едирик (Һәв. 14:19—21). Јеһова Аллаһ һәмишә бизә арха-дајагдыр. О, гаршылашдығымыз һәр сынагда бизи «голлары үстүндә ҝәздирир» (Ган. 33:27). Бир дә унутмајаг ки, Јеһова Өз бөјүк исми наминә халгыны һеч вахт атмаз (1 Ишм. 12:22; Зәб. 94:14).

 19 Мәсәлән, Икинҹи Дүнја мүһарибәси вахты Һаралд Апт шаһидлик ишиндән әл чәкмәдији үчүн насистләр ону Заксенхаузен һәбс дүшәрҝәсинә ҝөндәрдиләр. 1942-ҹи илин мајында ҝестапочулар онун евинә ҝәлиб азјашлы гызыны ҝөтүрүб апардылар, һәјат јолдашы Елзаны исә һәбс етдиләр. Елза мүхтәлиф һәбс дүшәрҝәләриндә јатмышды. «Алман һәбс дүшәрҝәләриндә кечирдијим илләр мәнә бир ваҹиб һәгигәти анламаға көмәк етди — дөзүлмәз вәзијјәтдә оланда Јеһова адама нә гәдәр ҝүҹ верир! — дејә баҹы билдирир. — Тутулмаздан габаг бир баҹынын мәктубуну охумушдум. О јазырды ки, ағыр сынагла үзләшәндә инсан үрәјиндә гәрибә бир раһатлыг һисс едир. Мәнә елә ҝәлирди ки, баҹы бир аз шиширдир. Амма өзүм сынагларла гаршылашанда баша дүшдүм ки, о, дүз дејирмиш, доғрудан да белә олур. Дүздүр, өз башына ҝәлмәјинҹә адама буну тәсәввүр еләмәк чәтиндир. Мән исә буну өз тәҹрүбәмдән билирәм».

Әтрафлы шәһадәт вермәјә давам едәк

20. Булус ев дустағы оланда нә едирди вә бу, бәзи баҹы-гардашларымызы неҹә руһландыра биләр?

20 «Һәвариләрин ишләри» китабы Булусун «Аллаһын Падшаһлығы һаггында» данышмасы илә тамамланыр (Һәв. 28:31). Дустаг олдуғу үчүн Булус Ромада ев-ев тәблиғ едә билмәсә дә, јанына ҝәләнләрин һамысына шаһидлик едирди. Бу ҝүн дә бәзи баҹы-гардашларымыз евдән чыха билмирләр. Онлардан бәзиләри јатаг хәстәсидир, диҝәрләри гоҹалар евиндә јашајыр. Буна бахмајараг, онларын Аллаһа мәһәббәти вә шаһидлик етмәк арзусу әввәлки кими ҝүҹлүдүр. Биз онлар үчүн дуа едәндә Аллаһдан хаһиш едә биләрик ки, һәгигәтә сусајан инсанлары онларын гаршысына чыхарсын.

21. Нә үчүн иҹра етдијимиз иш тәхирәсалынмаздыр?

21 Ев-ев тәблиғ етмәк вә тәблиғин диҝәр үсулларында иштирак етмәк әксәријјәтимизин ҝүҹү дахилиндәдир. Буна ҝөрә хош хәбәрин «јерин уҹгарларынадәк» тәблиғ олунмасы үчүн ҝәлин һәр биримиз бу ишдә вар ҝүҹүмүзлә чалышаг. Бу иши тәхирә салмаг олмаз, Мәсиһин һүзурунун әламәти ҝөз өнүндәдир! (Мәт. 24:3—14). Вахт ҝөзләмир. Буна ҝөрә дә ҝәлин «һәмишә Рәббин ишиндә» чох чалышаг (1 Кор. 15:58).

22. Јеһованын ҝүнүнү ҝөзләдијимиз мүддәтдә нә етмәк әзминдә олмалыјыг?

22 Биз «Јеһованын мөһтәшәм вә мүдһиш ҝүнү»нү сәбирсизликлә ҝөзләјирик. Амма о ҝүн ҝәләнә кими ҝәлин Јеһоваја садиг галыб шаһидлик ишини ҹәсарәтлә давам етдирәк (Јуил 2:31). Веријалылар кими «Аллаһын сөзүнү бөјүк һәвәслә гәбул» едәҹәк һәлә чох инсан вар (Һәв. 17:10, 11). Ҝәлин, мәҹази диллә десәк, «афәрин, мәним гочаг, садиг нөкәрим» сөзләрини ешидәнәдәк шәһадәт верәк (Мәт. 25:23). Белә етсәк, јени дүнјада фәрәһлә ҝери бојланыб дејәҹәјик: «Мән неҹә дә хошбәхт инсанам ки, вахтилә Јеһоваја садиг галыб Онун Падшаһлығы һаггында әтрафлы шәһадәт вермәк ишиндә ҝүҹүмү әсирҝәмәдән иштирак етмишәм».