Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 15

Јығынҹаглар иманда мөһкәмләнир

Јығынҹаглар иманда мөһкәмләнир

Сәјјар нәзарәтчиләр јығынҹаглара иманда мөһкәмләнмәјә көмәк едир

Һәвариләрин ишләри 15:36—16:5

1—3. а) Булусун јени јол јолдашы кимдир вә онун һаггында нә демәк олар? б) Бу фәсилдә биз нәји өјрәнәҹәјик?

ГАРДАШЛАР бир шәһәрдән о бирисинә ҝедирләр. Дашлы-кәсәкли јолларла ирәлиләдикҹә Булус онунла јанашы аддымлајан ҝәнҹи дүшүнҹәли нәзәрләрлә сүзүр. Ҝәнҹлијинин гајнар чағларыны јашајан бу мәсиһијә һәваринин бөјүк етимады вар. Тәхминән 20 јашларында олан бу ҝәнҹин ады Тимутидир. Атдығы һәр аддым ону евләриндән бир аз да узаглашдырыр. Ҝүн гүруба ендикҹә Листра вә Конја ҝөздән итир. Гардашлары гаршыда нә ҝөзләјир? Булусун бу һагда мүәјјән тәсәввүрү вар, чүнки бу, онун икинҹи сәјаһәтидир. О, јахшы билир ки, сәјаһәт тәһлүкә вә чәтинликләрсиз өтүшмәјәҹәк. Бәс ҝөрәсән бу ҝәнҹ бүтүн бунлара дөзә биләҹәк?

2 Бу тәвазөкар ҝәнҹин өзүнә инамы зәиф олса да, Булус она архајындыр. Бу јахынларда баш верән һадисәләрдән сонра Булус мүнасиб јол јолдашы сечмәјин ваҹиблијини јахшы баша дүшүб. О билир ки, гаршыдакы иши иҹра етмәк, јәни јығынҹаглара баш чәкиб онлары мөһкәмләндирмәк ондан вә әмәкдашларындан гәтијјәтли вә һәмфикир олмағы тәләб едир. Бәс бу гәнаәтә ҝәлмәјә ону нә вадар етмишди? Ола билсин, бир гәдәр әввәл онунла Барнәба арасында ҹидди мүбаһисәјә сәбәб олан фикир ајрылығы.

3 Бу фәсилдә биз наразылыглары неҹә һәлл етмәк барәдә чох шеј өјрәнәҹәјик. Бундан башга, Булусун јол јолдашы кими нә үчүн мәһз Тимутини сечдијини арашдыраҹаг вә бу ҝүн сәјјар нәзарәтчиләрин тәшкилатда нә дәрәҹәдә ваҹиб рол ојнадығыны бир аз да дәриндән баша дүшәҹәјик.

«Гајыдаг вә орадакы гардашлара баш чәкәк» (Һәвариләрин ишләри 15:36)

4. Булус икинҹи тәблиғ сәјаһәти заманы нә етмәк нијјәтиндә иди?

4 Әввәлки фәсилдә өјрәндик ки, дөрд гардаш, Булус, Барнәба, Јәһуда вә Сила рәһбәрлик шурасынын сүннәтлә бағлы гәрарыны Антакјадакы јығынҹаға чатдырыб орадакы гардашлары руһландырды. Сонра Булус Барнәбаја јени тәклифлә јахынлашды: «Ҝәл инди Јеһованын сөзүнү тәблиғ етдијимиз бүтүн шәһәрләрә  гајыдаг вә орадакы гардашлара баш чәкәк, ҝөрәк неҹәдирләр» (Һәв. 15:36). Булус јени имана ҝәлән бу мәсиһиләрә садәҹә дост кими баш чәкиб һал-әһвал тутмагдан данышмырды. «Һәвариләрин ишләри» китабы Булусун икинҹи тәблиғ сәјаһәтинин әсл мәгсәдини ачыглајыр. Биринҹиси, о, рәһбәрлик шурасынын вердији гәрары о бири јығынҹаглара да чатдырмалы иди (Һәв. 16:4). Икинҹиси, сәјјар нәзарәтчи олан Булус јығынҹаглары руһландырмаг, онлара иманда мөһкәмләнмәјә көмәк етмәк истәјирди (Ром. 1:11, 12). Јеһованын Шаһидләринин мүасир тәшкилаты һәвариләрин гојдуғу нүмунәни неҹә изләјир?

5. Мүасир Рәһбәрлик Шурасы јығынҹаглара рәһбәрлији неҹә тәгдим едир вә онлары неҹә руһландырыр?

5 Бу ҝүн Мәсиһ Рәһбәрлик Шурасындан истифадә едәрәк мәсиһи јығынҹағыны идарә едир. Мәктублар, әдәбијјатлар вә ҝөрүшләр васитәсилә, еләҹә дә диҝәр үсулларла бу садиг мәсһ олунмушлар дүнјадакы бүтүн јығынҹаглара рәһбәрлик тәгдим едир вә онлары руһландырыр. Рәһбәрлик Шурасы һәмчинин бүтүн дүнјада минләрлә сәриштәли ағсаггалы сәјјар нәзарәтчи тәјин едиб онларын васитәсилә јығынҹагларын һәр бири илә сых әлагә сахламаға чалышыр.

6, 7. Сәјјар нәзарәтчиләр јығынҹаглара неҹә хидмәт едирләр?

6 Булус бир сәјјар нәзарәтчијә белә нәсиһәт вермишди: «Аллаһын сөзүнү тәблиғ ет, бу иши јубанмадан, һәм әлверишли, һәм дә чәтин вахтда ҝөр, бүтүн сәбрини топлајараг, мүәллимлик габилијјәтини ишә салараг тәнбеһ ет, мәзәммәт ет, үрәкләндир... Мүждәни тәблиғ ет» (2 Тим. 4:2, 5). Мүасир дөврдәки сәјјар нәзарәтчиләр һәмин мәсләһәти рәһбәр тутараг зијарәт етдикләри јығынҹагда һәр кәсә шәхсән диггәт јетирмәјә вә онлары руһландырмаға чалышырлар.

7 Бу гардашлар вә әҝәр евлидирләрсә, онларын һәјат јолдашлары јерли тәблиғчиләрлә хидмәтин мүхтәлиф саһәләриндә әмәкдашлыг едирләр. Онларын ҹанла-башла тәблиғ етмәси вә мәһарәтлә тәлим вермәси бүтүн јығынҹаг үчүн ҝөзәл нүмунә олур (Ром. 12:11; 2 Тим. 2:15). Сәјјар хидмәтдә оланлар ән чох өз фәдакар мәһәббәтләри илә танынырлар. Онлар ҝүҹләрини әсирҝәмәдән башгаларына хидмәт едирләр. Бәзән әлверишсиз һавада сәјаһәт едир, һәтта тәһлүкәли әразиләрә белә ҝедирләр (Филип. 2:3, 4). Һәмчинин сәјјар нәзарәтчиләр јығынҹагдакы баҹы-гардашлары Мүгәддәс Китаба әсасланан нитгләри илә руһландырыр, онлара тәлим вә нәсиһәт верирләр. Бу гардашларын давранышыны мүшаһидә етмәк вә онларын иманындан нүмунә ҝөтүрмәк јығынҹагда һәр кәсә фајда ҝәтирә биләр (Ибр. 13:7).

«Гызғын чәкишмә» (Һәвариләрин ишләри 15:37—41)

8. Барнәба Булусун дәвәтини неҹә гаршылады?

8 Барнәба Булусун гардашлары зијарәт етмәк тәклифини гәбул етди. Бу ики тәблиғчи хејли мүддәт әрзиндә әмәкдашлыг етмишди.  Бундан әлавә, икиси дә ҝедәҹәкләри јерләрлә вә баш чәкмәли олдуглары адамларла артыг таныш иди (Һәв. 13:2—14:28). Буна ҝөрә дә икинҹи тәблиғ сәјаһәтинә бирликдә чыхмаг, ола билсин, ағлабатан вә әлверишли ҝөрүнүрдү. Амма ортаја бир мәсәлә чыхды. Һәвариләрин ишләри 15:37 ајәсиндә дејилир: «Барнәба Марк ләгәбли Јәһјаны да ҝөтүрмәк фикриндә иди». Ҝөрүнүр, Барнәба садәҹә тәклиф ирәли сүрмүрдү. О, бу тәблиғ сәјаһәтинә гоһуму Маркы ҝөтүрмәји артыг гәрара алмышды.

9. Нә үчүн Булус Барнәба илә разылашмады?

9 Булус онунла разылашмады. Бунун сәбәбини Мүгәддәс Китаб белә изаһ едир: «Булус ону [Маркы] бу сәјаһәтә ҝөтүрмәји мүнасиб билмәди, чүнки о, Памфилијада һәвариләрдән ајрылмыш вә онларла бу иши давам етдирмәмишди» (Һәв. 15:38). Марк биринҹи тәблиғ сәјаһәти заманы Булус вә Барнәба илә јола чыхса да, ахыра гәдәр онларла галмамышды (Һәв. 12:25; 13:13). Сәјаһәтин елә әввәлиндә, һәлә Памфилијада икән онлардан ајрылыб Јерусәлимә, евләринә гајытмышды. Мүгәддәс Китабда онун бу ҹүр давранмасынын сәбәби изаһ едилмир. Амма һәр неҹә олса да, һәвари Булус Маркын һәрәкәтини мәсулијјәтсизлик кими гијмәтләндирмишди. Ола билсин, о, Марка бел бағламырды.

10. Булусла Барнәба арасындакы фикир ајрылығы нәјә ҝәтириб чыхарды?

10 Буна бахмајараг, Барнәба фикриндә гәти иди. Булус да өз дедијиндән дөнмүрдү. Һәвариләрин ишләри 15:39 ајәсиндә дејилир: «Бу мәсәлә онларын арасында гызғын чәкишмәјә сәбәб олду вә онлар бир-­бириндән ајрылдылар». Барнәба Маркы өзү илә ҝөтүрүб доғма јурдуна, Кипрә ҝетди. Булус исә өз планы үзрә һәрәкәт етди. О, «Силаны сечди. Гардашлар Булусу Јеһованын лүтфүнә әманәт етдикдән сонра о, јола чыхды» (Һәв. 15:40). Онлар бирликдә «Сурија вә Киликијадан кечәрәк јығынҹаглары мөһкәмләндирирди» (Һәв. 15:41).

11. Бизимлә хәтримизә дәјән адам арасында учурум јаранмамасы үчүн һансы кејфијјәтләрин олмасы ваҹибдир?

11 Бу әһвалат гејри-камил олдуғумузу бизә бир даһа хатырладыр. Булусла Барнәба рәһбәрлик шурасынын хүсуси нүмајәндәси тәјин олунмушду. Еһтимал ки, Булус өзү дә артыг һәмин шуранын үзвү иди. Бунунла белә, гејри-камиллик Булусла Барнәбаја үстүн ҝәлди. Бәс онлар баш верән һадисәнин араларында учурум јаратмасына јол вердиләрми? Гејри-камил олсалар да, Булусла Барнәба һәлим инсанлар иди, онлар Мәсиһин дүшүнҹә тәрзини әкс етдирирдиләр. Шүбһә јохдур ки, вахт кечдикҹә онлар әсл мәсиһи кими давранараг бир-бирини бағышладылар (Ефес. 4:1—3). Сонралар Булус Марк илә дә башга теократик тәјинатларда бирҝә чалышмышды * (Кол. 4:10).

12. Мүасир нәзарәтчиләр Булус вә Барнәбадан нүмунә ҝөтүрәрәк һансы хүсу­сијјәтләри әкс етдирмәлидирләр?

 12 Әслиндә, гәзәбләниб чәкишмә салмаг нә Барнәбаја, нә дә Булуса хас дејилди. Барнәба елә истиганлы вә сәхавәтли адам иди ки, ону әсл ады (Јусиф) илә дејил, һәвариләрин она вердији вә мәнасы «тәсәлли оғлу» олан Барнәба ады илә чағырырдылар. Елә Булус да мүлајимлији вә меһрибанлығы илә танынырды (1 Салон. 2:7, 8). Булусла Барнәбадан нүмунә ҝөтүрәрәк бу ҝүн дә бүтүн мәсиһи ағсаггаллар, еләҹә дә сәјјар нәзарәтчиләр һәмишә һәлим олмаға, бир-бири илә, о ҹүмләдән диндашлары илә меһрибан давранмаға чалышмалыдырлар (1 Бут. 5:2, 3).

Онун «һаггында ағыздолусу данышырдылар» (Һәвариләрин ишләри 16:1—3)

13, 14. а) Тимути ким иди вә Булус онунла илк дәфә неҹә таныш олмушду? б) Булус нә үчүн Тимутијә хүсуси диггәт јетирди? в) Тимути һансы тапшырығы алды?

13 Икинҹи тәблиғ сәјаһәти заманы Булус Рома әјаләти олан Галатијаја ҝетди. Орада артыг бир нечә јығынҹаг фәалијјәт ҝөстәрирди. Әввәлҹә о, «Дербија шәһәринә, орадан да Листраја ҝәлди. Бу шәһәрдә Тимути адында бир шаҝирд вар иди. Онун анасы Исаја иман ҝәтирмиш јәһуди, атасы исә јунан иди» * (Һәв. 16:1).

14 Ҝөрүнүр, Булус Тимутинин аиләси илә илк сәјаһәти заманы, тәхминән 47-ҹи илдә һәмин јерә ҝәләндә таныш олмушду. Инди, ики-үч ил кечәндән сонра Булус ҝәнҹ Тимутијә хүсуси диггәт јетирди. Ахы нијә мәһз она? Чүнки «гардашлар Тимути һаггында ағыздолусу данышырдылар». О, тәкҹә өз јығынҹағында дејил, һәм дә башга шәһәрдә јашајан гардашлар арасында јахшы ад газанмышды. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, һәм Листрада, һәм дә орадан тәхминән 30 километр аралыда јерләшән Конјада гардашлар онун һаггында јүксәк фикирдә идиләр (Һәв. 16:2). Мүгәддәс руһун рәһбәрлији алтында ағсаггаллар ҝәнҹ Тимутијә чох мәсулијјәтли бир иши һәвалә етдиләр. О, сәјјар хидмәтчи олан Булусла Силаны көмәкчи кими мүшајиәт етмәли иди (Һәв. 16:3).

15, 16. Тимути нәјин сајәсиндә јахшы ад газанмышды?

15 Тимутијә белә ҝәнҹ јашында јахшы ад газандыран нә олмушду? Ағлы, јарашығы, јохса габилијјәтләри? Чох вахт инсанларын диггәтини чәкән мәһз бу кими шејләр олур. Һәтта Ишмуил пејғәмбәр дә бир дәфә хариҹи ҝөрүнүшә алданмышды. Амма Јеһова она хатырлатмышды: «Аллаһ инсан кими бахмыр. Инсан заһири ҝөрүр, Аллаһ исә үрәји» (1 Ишм. 16:7). Тимутијә диндашлары арасында јахшы ад газандыран онун һансыса фитри истедады дејил, мәнәви кејфијјәтләри иди.

 16 Илләр сонра һәвари Булус Тимутинин мәсиһи кејфијјәтләриндән бәзиләри һаггында јазмышды. Онун јахшы әһвал-руһијјәсини вә фәдакар мәһәббәтини тәсвир етмиш, теократик тапшырыглары ҹанла-башла јеринә јетирдијини гејд етмишди (Филип. 2:20—22). Тимути һәмчинин ријасыз имана саһиб олмасы илә танынырды (2 Тим. 1:5).

17. Бу ҝүн ҝәнҹләр Тимутидән неҹә нүмунә ҝөтүрә биләрләр?

17 Бу ҝүн бир чох ҝәнҹләр Тимути кими Аллаһа мәгбул кејфијјәтләрә саһиб олмаг үчүн ҹидд-ҹәһдлә чалышырлар. Бунунла да ҝәнҹ олмаларына бахмајараг, онлар Јеһованын вә инсанларын гаршысында јахшы ад газанырлар (Мәс. 22:1; 1 Тим. 4:15). Онлар икили һәјат сүрмүр, беләҹә, ријасыз имана саһиб олдугларыны ҝөстәрирләр (Зәб. 26:4). Бунун сајәсиндә, Тимути кими бир чох ҝәнҹләр јығынҹағын ишинә бөјүк төһфә верә билирләр. Онлар хош хәбәри јығынҹагла бир јердә тәблиғ етмәјә башлајанда, һәјатларыны Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунанда онлары таныјан бүтүн баҹы-гардашлара гуҹаг долусу севинҹ бәхш едирләр!

«Иманда мөһкәмләнир» (Һәвариләрин ишләри 16:4, 5)

18. а) Булус вә Тимути сәјјар нәзарәтчи кими һансы хүсуси ишлә мәшғул идиләр? б) Јығынҹаглар һансы хејир-дуалары алырдылар?

18 Булус вә Тимути илләр бојунҹа бир јердә чалышдылар. Сәјјар хидмәтчи кими фәалијјәт ҝөстәрән бу гардашлар рәһбәрлик шурасынын мүхтәлиф тапшырыгларыны јеринә јетирирдиләр. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Онлар шәһәрбәшәһәр ҝәзәрәк шаҝирдләрә Јерусәлимдәки һәвариләрин вә ағсаггалларын гәрарларыны чатдырыр, бу гәрарлара әмәл етмәји тапшырырдылар» (Һәв. 16:4). Шүбһә јохдур ки, јығынҹаглар Јерусәлимдәки һәвариләрин вә ағсаггалларын рәһбәрлијинә риајәт едирдиләр. Нәтиҹәдә, «јығынҹаглар иманда мөһкәмләнир вә ҝүнү-ҝүндән бөјүјүрдү» (Һәв. 16:5).

19, 20. Нә үчүн мәсиһиләр онлара «рәһбәрлик едәнләрә» табе олмалыдырлар?

19 Буна бәнзәр тәрздә бу ҝүн дә Јеһованын Шаһидләри онлара «рәһбәрлик едәнләрә итаәт» едир, беләҹә, чохлу хејир-дуалар ҝәтирир (Ибр. 13:17). Бу дүнјанын сәһнәси даима дәјишдијиндән олдугҹа ваҹибдир ки, мәсиһиләр һәмишә садиг вә ағыллы нөкәрин тәгдим етдији сон рәһбәрлик вә ҝөстәришләрә риајәт етсинләр (Мәт. 24:45; 1 Кор. 7:29—31). Бу, бизә һәгигәтдән узаглашмамаға вә өзүмүзү дүнјадан ләкәсиз сахламаға көмәк едәҹәк (Јаг. 1:27).

20 Дүздүр, Рәһбәрлик Шурасынын үзвләри дә Булус, Барнәба, Марк вә биринҹи әсрдәки диҝәр мәсһ олунмуш ағсаггаллар кими гејри-камилдирләр (Ром. 5:12; Јаг. 3:2). Лакин һәмишә Аллаһын Кәламына сых бағлы галмагла вә һәвариләрин гојдуғу нүмунәни јахындан изләмәклә онлар там етибара лајиг олдугларыны ҝөстәрмишләр (2 Тим. 1:13, 14). Онларын бу ҹүр садиглији сајәсиндә јығынҹаглар иманда мөһкәмләнир вә руһани ҹәһәтдән инкишаф едир.