Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Рәһбәрлик Шурасындан мәктуб

Рәһбәрлик Шурасындан мәктуб

Әзиз тәблиғчи!

Тәсәввүр ет ки, сән Зејтун дағында јығышан һәвариләрдән бирисән. Иса гаршында пејда олур. Ҝөјә галхмаздан әввәл о дејир: «Мүгәддәс руһ үзәринизә ҝәләндә сиз гүввәт алаҹагсыныз вә Јерусәлимдә, бүтүн Јәһудијјәдә вә Сәмәријјәдә, һәтта јерин уҹгарларынадәк мәним шаһидим олаҹагсыныз» (Һәв. 1:8). Һәмин вахт сән һансы һиссләри кечирәрдин?

Јәгин ишин мигјасыны дүшүнәндә сәни горху бүрүјәрди. Бәлкә дә фикирләшәрдин: «Ҝөрәсән бир нечә нәфәр шаҝирд “јерин уҹгарларынадәк” неҹә шаһидлик верә биләр? Бу, бир јана, Иса Мәсиһ өлүмүндән әввәлки ҝеҹә хәбәрдарлыг едиб демишди: “Нөкәр ағасындан артыг дејил. Мәни тәгиб едибләрсә, сизи дә тәгиб едәҹәкләр. Мәним сөзүмә әмәл едибләрсә, сизин дә сөзүнүзә әмәл едәҹәкләр. Мәним адыма ҝөрә бүтүн бунлары башыныза ҝәтирәҹәкләр, чүнки онлар мәни ҝөндәрәни танымырлар” (Јәһ. 15:20, 21). Ахы бу ҹүр әдавәтлә үзләшә-үзләшә неҹә шаһидлик етмәк олар?»

Әслиндә, бу кими суаллар бу ҝүн бизим үчүн дә актуалдыр. Јеһованын Шаһиди олмағымыз бизим дә үзәримизә «јерин уҹгарларынадәк», бүтүн халглара шаһидлик етмәк мәсулијјәтини гојур (Мәт. 28:19, 20). Ҝөрәсән бу бојда ишин өһдәсиндән неҹә ҝәлмәк олар? Һәлә мүгавимәтләри демирик!

«Һәвариләрин ишләри» китабы биринҹи әсрдәки мәсиһиләрин фәалијјәтиндән бәһс едир. Һадисәләрлә зәнҝин бу китабда Исанын шаҝирдләринин Јеһованын көмәјилә өз тапшырыгларыны јеринә јетирмәјә неҹә мүвәффәг олдуғу ҹанлы шәкилдә тәсвир едилир. Бу нәшри охудугҹа һәм о һадисәләри дәриндән арашдыраҹаг, һәм дә онларын иштиракчысына чеврилиб, орадакы һисс-һәјәҹаны јашајаҹагсан. Өјрәнәҹәксән ки, Аллаһын биринҹи әсрдәки хидмәтчиләри илә мүасир хидмәтчиләри арасында әслиндә нә гәдәр чох охшарлыг вар. Үстәлик, ҝөрәҹәксән ки, биз нәинки ејни иши ҝөрүрүк, һәм дә ејни ҹүр тәшкил олунмушуг. Бу бәнзәрликләр үзәриндә дүшүндүкҹә Јеһованын бу ҝүн дә Өз тәшкилатыны идарә етдијинә бир даһа әмин олаҹагсан.

Арзумуз будур ки, «Һәвариләрин ишләри» китабыны арашдырдыгҹа Јеһованын сәнә Өз мүгәддәс руһу илә һәмишә көмәк вә дајаг олаҹағына инамын даһа да артсын. Гој бу да өз нөвбәсиндә сәни Аллаһын Падшаһлығы һаггында әтрафлы шәһадәт вермәјә вә башгаларыны хилас јолуна јөнәлтмәјә тәшвиг етсин (Һәв. 28:23; 1 Тим. 4:16).

Сәнин гардашларын,

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы