СӨҺБӘТ һансы һәгигәтдән ҝедир? Инсанлары тарих боју нараһат етмиш ән мүһүм суаллардан. Чох ҝүман ки, ашағыдакы суаллар сизи дә дүшүндүрүр:

  • Аллаһ доғрудан да бизим гејдимизә галырмы?
  • Мүһарибәләр вә әзаб-әзијјәтин нә вахтса сону олаҹагмы?
  • Инсан өләндән сонра онунла нә баш верир?
  • Өлүләри ҝәләҹәкдә нә ҝөзләјир?
  • Аллаһын мәни ешитмәси үчүн неҹә дуа етмәлијәм?
  • Мән сөзүн әсил мә’насында неҹә хошбәхт ола биләрәм?

Бу суаллара ҹавабы һарадан тапмаг олар? Китабханалара вә ја китаб мағазаларына мүраҹиәт етсәниз, орада бу суаллара ҹаваб вердијини иддиа едән минләрлә китаб тапа биләрсиниз. Амма чох вахт бу китабларда бири-биринә зидд фикирләрә раст ҝәлмәк олар. Бә’зи китаблар гыса мүддәтдән сонра актуаллығыны итирир; ја онлара дүзәлишләр едилир, ја да јениләри илә әвәз олунур.

Лакин бир китаб вардыр ки, бу суаллара е’тибарлы ҹаваблар верир. Бу китабда һәгигәт јазылмышдыр. Иса Мәсиһ Аллаһа дуа едәркән демишди: «Сәнин сөзүн һәгигәтдир» (Јәһја 17:17). Һәмин Сөз бу ҝүн Мүгәддәс Китаб кими таныныр. Нөвбәти сәһифәләрдән бу суаллара Мүгәддәс Китабын вердији ајдын, доғруҹул ҹаваблары охуја биләрсиниз.

Аллаһ доғрудан да бизим гејдимизә галырмы?

Издиһам арасында бир инсан

СУАЛЫН ЈАРАНМАСЫНА СӘБӘБ: Биз гәддарлыг вә һагсызлығын ҹөвлан етдији бир дүнјада јашајырыг. Бир чох динләр өјрәдир ки, пајымыза дүшән әзаб-әзијјәт «Аллаһын ишидир».

МҮГӘДДӘС КИТАБ НӘ ДЕЈИР: Пислијин сәбәбкары Аллаһ дејил. Әјјуб 34:10 ајәсиндә дејилир: «Мәҝәр Аллаһ пислик едәрми? Мәҝәр Күлли-Ихтијар һагсызлыг едәрми?» Аллаһ инсанлары севир вә онларын јахшылығыны истәјир. Бу сәбәбдән Иса белә дуа етмәји өјрәдирди: «Еј ҝөјләрдә олан Атамыз… Сәлтәнәтин ҝәлсин. Ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә Сәнин ирадән олсун» (Матта 6:9, 10). Аллаһ бизи о гәдәр чох севир ки, бизим уғрумузда мисли ҝөрүнмәмиш бир гурбан вериб (Јәһја 3:16).

Һәмчинин Јарадылыш 1:26-28; Јагуб 1:13 вә 1 Петер 5:6, 7 ајәләринә бахын.

Мүһарибәләр вә әзаб-әзијјәтин нә вахтса сону олаҹагмы?

Әсҝәрләр

СУАЛЫН ЈАРАНМАСЫНА СӘБӘБ: Бу ҝүн дә мүһарибәләрдә сајсыз-һесабсыз инсан һәлак олур. Мүһарибәләрин ағры-аҹысы һеч биримиздән јан кечмир.

МҮГӘДДӘС КИТАБ НӘ ДЕЈИР: Аллаһ бүтүн дүнјада әмин-аманлыг гураҹағыны вә’д етмишдир. О јер үзүнү идарә етмәјә башлајанда инсанлар артыг «дава етмәји өјрәнмәјәҹәк». Бунун әвәзинә онлар «гылынҹларындан котан» дүзәлдәҹәкләр (Јешаја 2:4). Аллаһ бүтүн һагсызлыға вә әзаблара сон гојаҹаг. Мүгәддәс Китабда вә’д едилир: «Аллаһ онларын ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәкдир. Артыг өлүм мөвҹуд олмајаҹаг; артыг нә кәдәр, нә фәрјад, нә дә ағры олаҹагдыр, чүнки әввәлки шејләр [о ҹүмләдән, буҝүнкү һагсызлыг вә әзаблар] кечиб ҝетди» (Вәһј 21:3, 4).

Һәмчинин Мәзмур 37:10, 11; 46:9 вә Микеја 4:1-4 ајәләринә бахын.

Инсан өләндән сонра онунла нә баш верир?

Гәбиристанлыг

СУАЛЫН ЈАРАНМАСЫНА СӘБӘБ: Дүнјадакы әксәр динләр инсан өләндән сонра онун руһунун јашадығыны өјрәдир. Бә’зиләринин фикринҹә, өлүләр дириләрә зәрәр вура биләр вә ја пис адамлар өләндән сонра Аллаһ онлары әбәдијјән ҹәһәннәм одунда ҹәзаландырыр.

МҮГӘДДӘС КИТАБ НӘ ДЕЈИР: Өләндән сонра инсан һеч јердә, һеч бир формада мөвҹуд олмур. Ваиз 9:5 ајәсиндә дејилир: «Өлүләр һеч нә билмир». Өлүләр һеч нә дәрк вә һисс етмәдикләри үчүн дириләрә нә зәрәр тохундура, нә дә көмәк едә биләрләр (Мәзмур 146:3, 4, КМ).

Һәмчинин Јарадылыш 3:19 вә Ваиз 9:6, 10 ајәләринә бахын.

Өлүләри ҝәләҹәкдә нә ҝөзләјир?

Әзизини итирмиш ушағын кәдәри

СУАЛЫН ЈАРАНМАСЫНА СӘБӘБ: Һәр биримиз севдијимиз адамларла хошбәхтлик ичиндә өмүр сүрмәји арзулајырыг. Өлән әзизләримизин хиффәтини чәкмәк вә онлары јенидән ҝөрмәк истәји тамамилә тәбиидир.

МҮГӘДДӘС КИТАБ НӘ ДЕЈИР: Өлмүш адамларын әксәријјәти дирилдиләҹәк. Иса сөз вермишди ки, «гәбирләрдә оланларын һамысы Онун сәсини ешидәҹәкләр вә… чыхаҹаглар» (Јәһја 5:28). Аллаһын әзәли нијјәтинә әсасән, һәјата гајтарылмыш инсанлар Ҹәннәтә чеврилмиш јер үзүндә јашајаҹаглар (Јешаја 65:21-25). Вә’д едилмиш ҝәләҹәкдә итаәткар инсанлар тамамилә сағлам олаҹаг вә әбәди јашајаҹаглар. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Салеһләр өлкәни [“ јери ”, КМ] мүлк олараг алаҹаг, онлар орада әбәди мәскән салаҹаг» (Мәзмур 37:29).

Һәмчинин Әјјуб 14:14, 15; Лука 7:11-17 вә Һәвариләрин ишләри 24:15 ајәләринә бахын.

Аллаһын мәни ешитмәси үчүн неҹә дуа етмәлијәм?

Дуа едән киши

СУАЛЫН ЈАРАНМАСЫНА СӘБӘБ: Демәк олар ки, бүтүн динләрдә диндарлар дуа едирләр. Бунунла белә чохларына елә ҝәлир ки, дуалары ҹавабсыз галыр.

МҮГӘДДӘС КИТАБ НӘ ДЕЈИР: Иса өјрәдирди ки, дуалар әзбәрдән сөјләнилмәмәлидир. О демишди: «Дуа етдијиниз заман… бош сөзләр сөјләмәјин [“ ејни сөзләри тәкрар етмәјин ”, ЈД]» (Матта 6:7). Аллаһын дуаларымызы динләмәсини истәјириксә, биз Онун бәјәндији тәрздә дуа етмәлијик. Буну етмәк үчүн биз Аллаһын ирадәсини өјрәнмәли вә өјрәндикләримизә ујғун дуа етмәлијик. Һәвари Јәһјанын биринҹи мәктубунун 5:14 ајәсиндә изаһ едилир: «Биз Онун [Аллаһын] ирадәсинә ујғун шәкилдә бир шеј диләјириксә, О бизи ешидир».

Һәмчинин Мәзмур 65:2; Јәһја 16:23, 24 вә 1 Јәһја 3:22 ајәләринә бахын.

Мән сөзүн әсил мә’насында неҹә хошбәхт ола биләрәм?

Мүгәддәс Китабы охумагла хошбәхтлик ахтарышында олан гадын

СУАЛЫН ЈАРАНМАСЫНА СӘБӘБ: Бир чохлары әминдирләр ки, хошбәхтлик вар-дөвләт, ҝөзәллик вә шан-шөһрәтдәдир. Бүтүн бунлардан өтрү онлар дәридән габыгдан чыхыр, амма хошбәхт ола билмирләр ки, билмирләр.

МҮГӘДДӘС КИТАБ НӘ ДЕЈИР: Исанын ашағыдакы сөзләриндә хошбәхтлијин сирри ачыгланыр: «Аллаһын сөзүнү динләјиб она әмәл едәнләр бәхтијардыр» (Лука 11:28). Инсан өзүнүн ән бөјүк тәләбатыны — Аллаһ вә Онун бизимлә әлагәдар нијјәти кими руһани һәгигәтләрә олан еһтијаҹыны тә’мин етмәјә ҹан атдығы тәгдирдә әсил хошбәхтлијә чата биләр. Бу һәгигәтләри Мүгәддәс Китабда тапа биләрик. Һәгигәти билмәјимиз һәјатда нәјин доғрудан да ваҹиб, нәјин исә әһәмијјәтсиз олдуғуну дәрк етмәјә көмәк едир. Мүгәддәс Китаб һәгигәтинин гәрар вә һәрәкәтләримизи истигамәтләндирмәсинә јол верәндә һәјатымыз даһа да мә’налы олур.

Һәмчинин Сүлејманын мәсәлләри 3:5, 6, 13-18 вә 1 Тимотејә 6:9, 10 ајәләринә бахын.

Јухарыдакылар Мүгәддәс Китабын ҹәми алты суала вердији ҹавабларын гыса иҹмалы иди. Даһа әтрафлы мә’лумат алмаг истәрдинизми? Һәгигәти ахтаран бир инсан кими шүбһәсиз ки, истәрдиниз. Ола биләр сизи башга суаллар дүшүндүрүр. Мәсәлән: Аллаһ бизим һаггымызда дүшүнүрсә, онда нә үчүн бу гәдәр пислијә вә әзаб-әзијјәтә ҝөз јумур? Аиләмин даһа да хошбәхт олмасы үчүн нә едә биләрәм? Мүгәддәс Китаб бу вә бир чох диҝәр суаллара әтрафлы вә инандырыҹы ҹаваб верир.

Буна бахмајараг, бу ҝүн чохлары Мүгәддәс Китабла таныш олмадыглары үчүн бу китаба мүраҹиәт етмәкдән чәкинир. Бәс сиз Мүгәддәс Китабын суалларыныза неҹә ҹаваб вердијини билмәк истәрдинизми? Јеһованын Шаһидләринин тәгдим етдији ики вәсаит бу ишдә сизә јардымчы ола биләр.

Бу вәсаитләрдән биринҹиси «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» нәшридир. Бу китаб мәшғул адамларын Мүгәддәс Китабын мүһүм суаллара вердији ајдын ҹаваблары тәдгиг етмәси үчүн әвәзолунмаздыр. Икинҹиси исә пулсуз Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсидир. Мүгәддәс Китабы тәдрис едән Јеһованын Шаһидләри сизинлә, евиниздә вә ја истәдијиниз јердә һәр һәфтә тамамилә тәмәннасыз Аллаһын Кәламыны гысаҹа арашдыра биләрләр. Бүтүн дүнјада милјонларла адам Мүгәддәс Китабы өјрәнмә програмындан фајдаланмышдыр. Онлардан чоху белә гәнаәтә ҝәлмишләр ки, әсил һәгигәти тапыблар.

Дүнјада бундан гијмәтли сәрвәт ола билмәз. Мүгәддәс Китаб һәгигәти бизи мөвһуматдан, тәлаш вә горхудан азад едир. О бизә үмид вә севинҹ бәхш едир, һәјатымызы мә’на илә долдурур. Иса демишди: «Сиз һәгигәти дәрк едәҹәксиниз; вә һәгигәт сизи азад едәҹәкдир» (Јәһја 8:32).

1. Мүгәддәс Китаб тә’лимләрини өјрәнән киши; 2. Мүгәддәс Китаб тә’лимләрини өјрәнән гадын