Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 4

Үзәримиздәки рәһбәрләрә һөрмәт едәк

Үзәримиздәки рәһбәрләрә һөрмәт едәк

«Һәр ҹүр инсана һөрмәт един, бүтүн гардашлығы севин, Аллаһдан горхун, падшаһа һөрмәт бәсләјин» (1 БУТРУС 2:17).

1, 2. а) Биз кимин ҝөстәришләринә табе олмалыјыг? б) Бу фәсилдә һансы суаллары арашдыраҹағыг?

Јәгин ушаг оланда бәзән валидејнләрин сәнә истәмәдијин бир иши тапшырыблар. Сән валидејнләрини севдијин үчүн билирдин ки, онлара гулаг асмалысан. Амма һәрдән онларын дедијини етмәк истәмирдин.

2 Биз билирик ки, Атамыз Јеһова бизи севир. О бизим гајғымыза галыр вә һәјатдан зөвг алмағымыз үчүн бизи һәр шејлә тәмин едир. Үстәлик, хошбәхт олмаг үчүн бизә лазым олан ҝөстәришләри верир. Бәзән Јеһова бу ҝөстәришләри бизә инсанларын васитәсилә верир. Биз Јеһованын һакимијјәтинә һөрмәт етмәлијик (Мәсәлләр 24:21). Бәс нәјә ҝөрә бу ҝөстәришләри гәбул етмәк бәзән бизә чәтин олур? Нә үчүн Јеһова биздән ҝөстәришләрә табе олмағы тәләб едир? Јеһованын һакимијјәтинә һөрмәт етдијимизи неҹә ҝөстәририк? (9-ҹу әлавәјә бах.)

НӘЈӘ ҜӨРӘ ЧӘТИНДИР?

3, 4. Неҹә олду ки, инсанлар гејри-камил олду? Нәјә ҝөрә бизә ҝөстәришә табе олмаг чәтиндир?

3 Биз инсанлар үсјанкарлыға мејиллијик. Бу, илк  киши вә гадын, Адәмлә Һәвва ҝүнаһ едәндән бәри беләдир. Аллаһ онлары камил јаратмышды. Амма онлар Аллаһын һакимијјәтинә үсјан галдырмагла гејри-камил олдулар. О вахтдан бәри дүнјаја ҝәлән бүтүн инсанлар гејри-камилдирләр. Гејри-камиллијимизин уҹбатындан биз Јеһовадан вә диҝәр инсанлардан алдығымыз ҝөстәришләри гәбул едә билмирик. Бунун диҝәр сәбәби исә одур ки, бу ҝөстәришләри верән инсанлар да гејри-камилдирләр (Јарадылыш 2:15—17; 3:1—7; Зәбур 51:5; Ромалылара 5:12).

4 Биз гејри-камил олдуғумуз үчүн гүрурланмаға мејиллијик. Гүрур ҝөстәришләрә табе олмағы чәтинләшдирир. Мәсәлән, гәдим Исраилдә Јеһова Мусаны халгына башчы гојмушду. Амма Јеһоваја узун илләр хидмәт етмиш Гарун адлы бир киши гүрурланды вә Мусаја гаршы чох бөјүк һөрмәтсизлик етди. Муса Аллаһын халгына башчылыг етсә дә, гүрурлу инсан дејилди. Муса һаггында дејилир ки, дүнјада онун кими һәлим инсан јох иди. Анҹаг Гарун Мусанын ҝөстәришләрини гәбул едә билмирди. О, һәтта чохлу сајда адамы өзүнә тәрәфдар етмиш вә Мусаја гаршы үсјан галдырмышды. Бәс Гарун вә онун тәрәфдарлары илә нә баш верди? Онлар өлдүләр (Сајлар 12:3; 16:1—3, 31—35). Мүгәддәс Китабда бир чох нүмунәләр вар ки, гүрурун тәһлүкәли олдуғуну ҝөстәрир (2 Салнамәләр 26:16—21; 10-ҹу әлавәјә бах).

5. Бәзи инсанлар һакимијјәтләриндән неҹә суи-истифадә етмишләр?

5 Ола билсин, белә бир дејим ешитмисиниз: «Һакимијјәт инсаны позур». Тарих бојунҹа инсанлар өз сәлаһијјәтләриндән суи-истифадә етмишләр. (Ваиз 8:9 ајәсини оху.) Мәсәлән, Јеһова Талуту Исраилин падшаһы  сечәндә о чох јахшы, тәвазөкар инсан иди. Амма јаваш-јаваш онун үрәјиндә гүрур, пахыллыг јува салды. Нәтиҹәдә, Талут Давуду, ҝүнаһсыз бир инсаны тәгиб етмәјә башлады (1 Ишмуил 9:20, 21; 10:20—22; 18:7—11). Сонра Давуд падшаһ олду. О, Исраилин ән јахшы падшаһларындан бири олмушду. Амма вахт кечдикҹә Давуд да өз сәлаһијјәтиндән суи-истифадә етди. О, Урјај адлы бир кишинин арвады Бадсәба илә әхлагсызлыг етди. Сонра ҝүнаһыны өрт-басдыр етмәк истәди. Урјајы өн ҹәбһәјә, өлүмә ҝөндәрди (2 Ишмуил 11:1—17).

ЈЕҺОВАНЫН ҺАКИМИЈЈӘТИНӘ ҺӨРМӘТ

6, 7. а) Јеһоваја олан мәһәббәт бизи нәјә тәшвиг едир? б) Һәтта асан олмајанда да Јеһованын дедијини етмәјә бизә нә көмәк едәҹәк?

6 Биз Јеһованы севирик, она ҝөрә дә Јеһовадан ҝәлән ҝөстәришләрә бојун әјирик. Үстәлик, биз Јеһованы һәр кәсдән вә һәр шејдән чох севдијимизә ҝөрә Онун гәлбини севиндирмәк истәјирик. (Мәсәлләр 27:11; Марк 12:29, 30 ајәләрини оху.) Адәмлә Һәвва Әдән бағында јашајан вахтдан бәри Шејтан истәјир ки, инсанлар Јеһованын һакимијјәтинә табе олмасынлар вә дүшүнсүнләр ки, Јеһованын бизә нә етмәли олдуғумузу демәјә ихтијары јохдур. Анҹаг биз билирик ки, бу, јаландыр. Биз нөвбәти сөзләрлә разыјыг: «Аллаһымыз Јеһова, Сән шана, шәрәфә, гүдрәтә лајигсән! Чүнки һәр шејин јараданы Сәнсән» (Вәһј 4:11).

7 Балаҹа оланда јәгин, валидејнләрин сәнә баша салырды ки, истәдин-истәмәдин онлара гулаг асмалысан. Јеһованын хидмәтчиләринә дә бәзән итаәткар олмаг  чәтин олур. Анҹаг биз Јеһованы севирик вә Она һөрмәт едирик. Буна ҝөрә дә Она итаәт етмәк үчүн әлимиздән ҝәләни едирик. Иса бизә ҝөзәл нүмунә гојуб. О, асан вә раһат олмајанда да Јеһованын дедијини едирди. Буна ҝөрә дә алныачыглыгла Атасына демишди: «Гој мәним јох, Сәнин истәдијин кими олсун» (Лука 22:42; 11-ҹи әлавәјә бах).

8. Јеһова һансы үсулларла бизә ҝөстәришләр верир? (« Мәсләһәтә гулаг ас» адлы чәрчивәјә бах.)

8 Бу ҝүн Јеһова бизә мүхтәлиф јолларла ҝөстәришләр верир. Мәсәлән, О бизә Мүгәддәс Китабы вериб. Һәмчинин јығынҹагда ағсаггаллар тәјин едиб. Јеһова онларын васитәсилә бизә рәһбәрлик едир. Онлара һөрмәт едәндә Јеһованын һакимијјәтинә һөрмәт етдијимизи ҝөстәририк. Онларын көмәјини рәдд етсәк, Јеһованы рәдд етмиш олаҹағыг. Исраиллиләр Мусаны рәдд едәндә Јеһова буна ҹидди јанашды. Јеһованын ҝөзүндә исраиллиләр, санки Онун Өзүнү рәдд етдиләр (Сајлар 14:26, 27; 12-ҹи әлавәјә бах).

9. Итаәткарлыгла мәһәббәт арасында һансы әлагә вар?

9 Бизә рәһбәрлик едәнләрә итаәт едәндә, һәмчинин баҹы-гардашлары севдијимизи ҝөстәририк. Белә бир нүмунәјә бахаг. Тәбии фәлакәт баш верәндә чох вахт хиласедиҹи дәстә бирҝә ишләјир ки, мүмкүн гәдәр чох инсаны хилас едә билсинләр. Бу иши сәмәрәли ҝөрмәк үчүн кимсә бу дәстәнин ишини тәшкил етмәлидир. Дәстә үзвләри исә онун ҝөстәришләринә гулаг асмалыдырлар. Бәс әҝәр дәстә үзвләриндән бири ҝөстәришә әмәл етмәјиб өз истәдијини етсә, неҹә олар? Онун нијјәти тәмиз олса да, ҝөстәришә гулаг асмамасы дәстә үзвләри үчүн проблем јарадар, һәтта онларын јараланмасына сәбәб ола  биләр. Әҝәр биз дә Јеһованын вә Онун сәлаһијјәт вердији шәхсләрин ҝөстәришләринә риајәт етмәсәк, башгалары әзијјәт чәкәр. Амма Јеһоваја гулаг асанда гардашларымызы севдијимизи вә Јеһованын гурулушуна һөрмәт етдијимизи ҝөстәририк (1 Коринфлиләрә 12:14, 25, 26).

10, 11. Инди нәји мүзакирә едәҹәјик?

10 Јеһова бизә нә бујурурса, бизим јахшылығымыз үчүн бујурур. Биз аиләдә, јығынҹагда, мәмурларла мүнасибәтдә рәһбәрлијә табе оланда һамы хејир тапыр (Ганунун тәкрары 5:16; Ромалылара 13:4; Ефеслиләрә 6:2, 3; Ибраниләрә 13:17).

11 Јеһованын нәјә ҝөрә башгаларына һөрмәт етмәјимизи истәдијини баша дүшсәк, буну едә биләҹәјик. Һәјатын үч саһәсиндә һөрмәт ҝөстәрмәк чох ваҹибдир.  Ҝәл әтрафлы арашдыраг ҝөрәк буну неҹә етмәк олар.

АИЛӘДӘ ҺӨРМӘТ

12. Әр Јеһоваја һөрмәт етдијини неҹә ҝөстәрә биләр?

12 Јеһова аиләнин банисидир. О, аиләдә һәр кәсә рол вериб. Аиләдә һәр кәс Јеһованын ондан нә истәдијини биләндә һәр шеј өз гајдасында ҝедир вә аилә хошбәхт олур (1 Коринфлиләрә 14:33). Јеһова әри аиләнин башчысы тәјин едиб. Бу о демәкдир ки, о, һәјат јолдашынын вә ушагларынын гајғысына галмалы вә онлара рәһбәрлик етмәлидир. Демәли, әр аиләсинә неҹә бахдығына ҝөрә Јеһованын гаршысында мәсулијјәт дашыјыр. Мәсиһи әр меһрибан, гајғыкеш олмалы вә аиләсилә Исанын јығынҹагла рәфтар етдији кими рәфтар етмәлидир. Әр бу ҹүр  даврананда Јеһоваја һөрмәт етдијини ҝөстәрир (Ефеслиләрә 5:23; 13-ҹү әлавәјә бах).

Мәсиһи ата аиләсинин гејдинә галанда Мәсиһдән нүмунә ҝөтүрүр

13. Гадын башчылыға һөрмәт етдијини неҹә ҝөстәрә биләр?

13 Мәсиһи гадынын да аиләдә мүһүм вә шәрәфли ролу вар. О, аилә башчысы вәзифәсини иҹра едән әринә дајаг олмалыдыр. Гадын әри илә бирликдә ушагларыны тәрбијә етмәлидир. Ушагларына һөрмәтҹил олмағы өјрәтмәк үчүн өзү бу саһәдә нүмунә гојмалыдыр (Мәсәлләр 1:8). О, әринә һөрмәт етмәли вә онун гәрарларыны дәстәкләмәлидир. Һәтта нәдәсә онунла разылашмајанда да фикрини мүлајим вә һөрмәтҹил шәкилдә ифадә етмәлидир. Мәсиһи гадынын әри иманына шәрик олмајанда онун өзүнәмәхсус чәтинликләри олур. Лакин о, әри илә мәһәббәтлә вә һөрмәтлә рәфтар едәрсә, бәлкә, бир ҝүн о да Јеһованы танымаг вә Она ибадәт етмәк истәјәр. (1 Бутрус 3:1, 2 ајәләрини оху.)

14. Ушаглар башчылыға һөрмәт етдикләрини неҹә ҝөстәрә биләрләр?

14 Ушаглар Јеһованын ҝөзүндә дәјәрлидирләр. Онларын мүдафиәјә вә рәһбәрлијә хүсусилә еһтијаҹы вар. Ушаглар валидејнләринә гулаг асанда валидејнләр севинирләр. Ән әсасы, итаәткар олмагла Јеһоваја һөрмәт едирләр вә Ону севиндирирләр (Мәсәлләр 10:1). Бу ҝүн аиләләрин чоху натамамдыр вә валидејн ушағыны тәк бөјүтмәли олур. Бу һәм валидејн үчүн, һәм дә өвладлар үчүн чәтиндир. Амма ушаглар итаәткар оланда, атасына, јахуд анасына көмәк едәндә аиләнин ҝүзәраны јахшы олур. Вәзијјәтдән асылы олмајараг, һеч бир аилә мүкәммәл дејил. Лакин аилә үзвләринин һәр бири Јеһованын ҝөстәришләринә риајәт етсә, аилә хошбәхт ола биләр. Бу исә бүтүн аиләләрин Јараданы олан Јеһоваја шәрәф ҝәтирир (Ефеслиләрә 3:14, 15).

 ЈЫҒЫНҸАГДА ҺӨРМӘТ

15. Биз јығынҹагда рәһбәрлијә һөрмәт етдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

15 Јеһова бизә мәсиһи јығынҹағы васитәсилә рәһбәрлик едир. О, мәсиһи јығынҹағы үзәриндә сәлаһијјәти бүтүнлүклә Иса Мәсиһә вериб (Колослулара 1:18). Иса Мәсиһ дә Аллаһын јер үзүндәки халгынын гејдинә галмағы садиг вә ағыллы нөкәрә тапшырыб (Мәтта 24:45—47). Бу ҝүн садиг вә ағыллы нөкәр Рәһбәрлик Шурасыдыр. Рәһбәрлик Шурасы иманымызы мөһкәм сахламаг үчүн бизи вахтлы-вахтындан лазым олан һәр шејлә тәмин едир. Бүтүн дүнјада ағсаггаллар, јығынҹаг хидмәтчиләри вә рајон нәзарәтчиләри јығынҹаглара көмәк едир вә Рәһбәрлик Шурасындан ҝөстәришләр алырлар. Бүтүн бу гардашлар бизим гејдимизә галмаг мәсулијјәтини дашыјыр. Онлар бу мәсулијјәти неҹә јеринә јетирдикләринә ҝөрә Јеһованын гаршысында ҹавабдеһдирләр. Беләликлә, биз бу гардашлара һөрмәт едәндә Јеһоваја һөрмәт едирик. (1 Салоникилиләрә 5:12; Ибраниләрә 13:17 ајәләрини оху; 14-ҹү әлавәјә бах.)

16. Нәјә ҝөрә демәк олар ки, ағсаггаллар вә јығынҹаг хидмәтчиләри мүгәддәс руһла тәјин олунурлар?

16 Ағсаггаллар вә јығынҹаг хидмәтчиләри јығынҹаға садиг вә јекдил галмаға көмәк едирләр. Дүздүр, онлар да бизим кими гејри-камил инсанлардыр. Бәс онлар неҹә тәјин олунурлар? Бу гардашлар Мүгәддәс Китабдакы тәләбләрә ҹаваб вермәлидирләр (1 Тимутијә 3:1—7, 12; Титуса 1:5—9). Јеһова мүгәддәс руһу васитәсилә бәзи мөмин инсанлара көмәк етмишди ки, бу кејфијјәтләри гәләмә алсынлар. Ағсаггаллар кимәсә ағсаггал, јахуд јығынҹаг хидмәтчиси тәјинатынын  верилиб-верилмәмәсини мүзакирә едәркән дуа едиб Јеһовадан мүгәддәс руһ истәјирләр. Ајдындыр ки, јығынҹаглар Иса Мәсиһин вә Јеһова Аллаһын рәһбәрлијинә табедир (Һәвариләрин ишләри 20:28). Бизә көмәк етмәк вә гајғымыза галмаг үчүн тәјин олунан гардашлар Јеһовадан һәдијјәдир (Ефеслиләрә 4:8).

17. Баҹы һансы һалларда башыны өртмәлидир вә нә үчүн?

17 Бәзән јығынҹагда мүәјјән ишләри иҹра етмәк үчүн ағсаггал, јахуд јығынҹаг хидмәтчиси олмур. Бу заман вәфтиз олунмуш башга гардашлар көмәк едә биләрләр. Әҝәр белә гардаш да јохдурса, о заман бу ишләри баҹы ҝөрә биләр. Анҹаг баҹы вәфтиз олунмуш гардашын мәсулијјәтләрини иҹра едәндә башыны өртмәлидир. О, башына јајлыг бағлаја биләр, јахуд папаг гоја биләр (1 Коринфлиләрә 11:3—10). Белә етмәклә о, Јеһованын һәм аиләдә, һәм дә јығынҹагда гојдуғу башчылыг принсипинә һөрмәт етдијини ҝөстәрир. (15-ҹи әлавәјә бах.)

МӘМУРЛАРА ҺӨРМӘТ

18, 19. а) Ромалылара 13:1—7 ајәләриндән нә өјрәнирик? б) Һакимијјәтә һөрмәт етдијимизи неҹә ҝөстәририк?

18 Бу ҝүн Јеһова јол верир ки, һөкумәтин мүәјјән гәдәр сәлаһијјәти олсун. Биз онлара һөрмәтлә јанашмалыјыг. Онлар өлкәләр, иҹмалар тәшкил едирләр ки, раһат фәалијјәт ҝөстәрсинләр вә инсанлары лазыми хидмәтләрлә тәмин етсинләр. Мәсиһиләр Ромалылара 13:1—7 ајәләриндәки сөзләрә табе олурлар. (Ајәләри оху.) Биз һөкумәтә һөрмәт едирик. Јашадығымыз өлкәнин ганунларына табе олуруг. Бура аиләјә, ишә вә әмлака даир ганунлар дахилдир. Мәсәлән, биз һөкумәтин тәләб етдији верҝиләри өдәјирик вә сәнәдләри, әризәләри долдураркән  дүзҝүн мәлумат веририк. Бәс әҝәр һөкумәт биздән Аллаһын гануна зидд ҝедән бир шеј тәләб едәрсә, нә етмәлијик? Һәвари Бутрус демишди: «Биз инсанлара јох, һөкмдарымыз Аллаһа итаәт етмәлијик» (Һәвариләрин ишләри 5:28, 29).

19 Биз дөвләт гуллугчусу илә, мәсәлән, һаким вә ја полислә һәмишә һөрмәтлә рәфтар етмәлијик. Ҝәнҹ мәсиһиләр мүәллимләринә вә диҝәр мәктәб ишчиләринә һөрмәт ҝөстәрмәлидирләр. Иш јериндә, һәтта башга ишчиләр һөрмәтсиз даврансалар да, биз мүдиријјәтә һөрмәт етмәлијик. Белә едәндә һәвари Булусдан нүмунә ҝөтүрдүјүмүзү ҝөстәририк. О, чәтин оланда белә, мәмурларла һөрмәтлә рәфтар едирди (Һәвариләрин ишләри 26:2, 25). Һәтта бизимлә пис даврансалар да, биз һөрмәтҹил олмалыјыг. (Ромалылара 12:17, 18 ајәләрини оху; 1 Бутрус 3:15.)

20, 21. Инсанлара һөрмәт етмәјин һансы фајдасы вар?

20 Дүнјада ҝет-ҝедә һөрмәт итир. Амма Јеһованын халгы фәрглидир. Бизим мәгсәдимиз һәр кәсә һөрмәт етмәкдир. Биз һәвари Бутрусун ҝөстәришинә риајәт едирик: «Һәр ҹүр инсана һөрмәт един» (1 Бутрус 2:17). Инсанлара һөрмәт едәндә онлар буну дујурлар. Иса Мәсиһ бизә бујуруб: «Гој сизин дә нурунуз инсанларын гаршысында парласын ки, онлар јахшы ишләринизи ҝөрүб ҝөјдәки Атанызы мәдһ етсинләр» (Мәтта 5:16).

21 Биз аиләдә, јығынҹагда вә һәјатын диҝәр саһәләриндә һөрмәтлә даврананда инсанларда Јеһова һаггында өјрәнмәк истәји јарана биләр. Инсанлара һөрмәт етмәклә биз Јеһоваја һөрмәт едирик. Бу, Јеһованы севиндирир вә Ону севдијимизи ҝөстәрир.