Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 16

Иблисә гаршы дур

Иблисә гаршы дур

«Иблисә мүгавимәт ҝөстәрин вә о, сиздән гачаҹаг» (ЈАГУБ 4:7).

1, 2. Шејтан вә ҹинләрлә бағлы нәји билмәлијик?

ЈЕҺОВАНЫН вәд етдији јени дүнјада һәјат ҝөзәл олаҹаг. Нәһајәт ки, биз Аллаһын нијјәт етдији кими јашајаҹағыг. Һәләлик исә јашадығымыз дүнја Шејтанын вә ҹинләрин әлиндәдир (2 Коринфлиләрә 4:4). Биз онлары ҝөрә билмәсәк дә, онлар мөвҹуддурлар вә чох ҝүҹлүдүрләр.

2 Бу фәсилдә өјрәнәҹәјик ки, Јеһоваја неҹә јахын гала биләрик вә өзүмүзү Шејтандан неҹә горуја биләрик. Јеһова бизә көмәк едәҹәјини вәд едир. Анҹаг биз билмәлијик ки, Шејтан вә ҹинләр бизи алдатмаг вә бизә һүҹум етмәк үчүн һансы үсуллардан истифадә едирләр.

«НӘРИЛДӘЈӘН ШИР»

3. Шејтанын бизимлә бағлы мәгсәди нәдир?

3 Шејтан дејир ки, инсанлар Јеһоваја тәмәнна ҝүддүкләри үчүн ибадәт едирләр вә әҝәр чәтин олса, Она даһа хидмәт етмәјәҹәкләр. (Әјјуб 2:4, 5 ајәләрини оху.) Кимсә Јеһова һаггында өјрәнмәк истәјәндә Шејтан вә ҹинләр буну ҝөрүр вә ону дајандырмаға чалышыр. Инсан һәјатыны Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунанда онлар гәзәбләнирләр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Шејтан «нәрилдәјән шир кими ҝәзиб удмаға адам ахтарыр» (1 Бутрус 5:8). Шејтан истәјир ки, бизим Јеһова  илә мүнасибәтимизи тамамилә корласын (Зәбур 7:1, 2; 2 Тимутијә 3:12).

Биз өзүмүзү Јеһоваја һәср едәндә Шејтан гәзәбләнир

4, 5. а) Шејтан нә етмәјә гадир дејил? б) Шејтана мүгавимәт ҝөстәрмәк нә демәкдир?

4 Лакин биз Шејтандан вә ҹинләрдән горхмамалыјыг. Јеһова онлара мәһдудијјәт гојуб. Онлар бизә истәдикләри һәр шеји едә билмәзләр. Јеһова вәд едир ки, һәгиги мәсиһиләрдән ибарәт бөјүк издиһам бөјүк мүсибәтдә сағ галаҹаг (Вәһј 7:9, 14). Шејтан һеч ҹүр бунун гаршысыны ала билмәз. Чүнки Јеһова халгыны горујур.

 5 Әҝәр биз Јеһова илә һәмишә јахын олсаг, Шејтан бизим мүнасибәтләримизи поза билмәјәҹәк. Аллаһын Кәламы бизи әмин едир: «Нә гәдәр ки сиз Јеһова иләсиниз, О да сизинләдир» (2 Салнамәләр 15:2; 1 Коринфлиләрә 10:13 ајәсини оху). Гәдимдә јашамыш бир чох мөмин киши вә гадынлар, мәсәлән, Һабил, Һәнуг, Нуһ, Сара вә Муса Јеһоваја һәмишә јахын олмагла Шејтана мүгавимәт ҝөстәрмишләр (Ибраниләрә 11:4—40). Биз дә буну баҹарарыг. Аллаһын Кәламында дејилир: «Иблисә мүгавимәт ҝөстәрин вә о, сиздән гачаҹаг» (Јагуб 4:7).

«БИЗ... МҮБАРИЗӘ АПАРЫРЫГ»

6. Шејтан бизә неҹә һүҹум едир?

6 Шејтан билир ки, Јеһова она мәһдудијјәт гојуб, о истәдији һәр шеји бизә едә билмәз. Буна бахмајараг, Аллаһла мүнасибәтләримизи зәифләтмәк үчүн о һәр шејә әл атаҹаг. Бу ҝүн Шејтан бизә мүхтәлиф үсулларла һүҹум едир. Бу үсуллары о, мин илләрдир ки, сынагдан кечирир. Бунлардан бәзиләри һансылардыр?

7. Нә үчүн Шејтан Јеһованын халгына һүҹум едир?

7 Һәвари Јәһја јазмышдыр: «Бүтүн дүнја... Шәририн әлиндәдир» (1 Јәһја 5:19). Шејтан бу шәр дүнјаны идарә едир вә о, чох истәјәрди ки, Јеһованын халгыны да идарә етсин (Микә 4:1; Јәһја 15:19; Вәһј 12:12, 17). Шејтан билир ки, онун чох вахты галмајыб. Буна ҝөрә дә о, һәр биримизә ҝүҹлү тәзјиг ҝөстәрир ки, Аллаһа садиг галмајаг. Бәзән Шејтан бизә бирбаша һүҹум едир. Диҝәр һалларда исә онун һүҹумлары илк бахышдан нәзәрә чарпмыр.

8. Һәр бир мәсиһи нәји баша дүшмәлидир?

8 Ефеслиләрә 6:12 ајәсиндә јазылыб: «Биз... сәмави  аләмдәки шәр руһи гүввәләрә гаршы мүбаризә апарырыг». Һәр бир мәсиһи шәхсән Шејтан вә ҹинләрлә дөјүшүр. Биз баша дүшмәлијик ки, өзүнү Јеһоваја һәср едән һәр кәс бу мүһарибәдә иштирак едир. Ефеслиләрә мәктубунда һәвари Булус мәсиһиләри үч дәфә мөһкәм олмаға тәшвиг етмишди (Ефеслиләрә 6:11, 13, 15).

9. Шејтан вә ҹинләр бизә нә етмәјә чалышыр?

9 Шејтан вә ҹинләр бизи мүхтәлиф јолларла алдатмаг истәјир. Шејтана бир саһәдә мүгавимәт ҝөстәрмәјимиз о демәк дејил ки, о башга саһәдә бизә үстүн ҝәлә билмәз. Шејтан бизим зәиф ҹәһәтләримизи өјрәнмәк истәјир ки, бизи һансы үсулла тәләјә салаҹағыны мүәјјән етсин. Лакин биз тора дүшмәјә биләрик. Чүнки Мүгәддәс Китаб бизи Шејтанын фәндләриндән аҝаһ едир (2 Коринфлиләрә 2:11; 31-ҹи әлавәјә бах). Онлардан бири ҹиндарлыгдыр.

ҸИНЛӘРДӘН УЗАГ ДУРУН

10. а) Ҹиндарлыг нәдир? б) Јеһова ҹиндарлыға неҹә јанашыр?

10 Ҹиндарлыг инсанын ҹинләрлә әлагә јаратмасына јол ачан фөвгәлбәшәр әмәлләрдир. Мәсәлән, фалчылыг, ҹадуҝәрлик, овсунчулуг вә өлүләри чағырмаг ҹиндарлығын бәзи нөвләридир. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ҹиндарлыг ијрәнҹ әмәлдир вә биз ҹиндарлыгла мәшғул ола-ола Јеһоваја ибадәт едә билмәрик (Ганунун тәкрары 18:10—12; Вәһј 21:8). Мәсиһиләр ҹиндарлығын бүтүн нөвләрини гәтијјәтлә рәдд етмәлидирләр (Ромалылара 12:9).

11. Фөвгәлбәшәр әмәлләрә мараг нәјә сәбәб ола биләр?

11 Шејтан билир ки, фөвгәлбәшәр әмәлләрә мејлимиз олса, бизи асанлыгла ҹиндарлыға ҹәлб едә биләр. Ҹиндарлығын  бүтүн нөвләри инсанын Јеһова илә мүнасибәтләрини позур.

ШЕЈТАНЫН ФӘНДЛӘРИ

12. Шејтан бизим дүшүнҹәмизә неҹә тәсир ҝөстәрмәк истәјир?

12 Шејтан инсанлары чашгынлыға салмаг истәјир. О, тәдриҹән инсанларын үрәјиндә шүбһәләр јарадыр, ахырда, инсан «писә јахшы, јахшыја пис» дејир (Әшија 5:20). Шејтан белә бир фикир јајыр ки, Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәт фајдалы дејил вә биз Аллаһын ганунларына мәһәл гојмасаг, даһа хошбәхт оларыг.

13. Шејтан шүбһә ојатмаға неҹә чалышыр?

13 Шүбһә тохуму сәпмәк Шејтанын ән еффектив үсулудур. О та гәдимдән бу үсулдан истифадә едир. Әдән бағында о, Һәвваја: «Доғруданмы, Аллаһ сизә дејиб ки, бағдакы һәр ағаҹын мејвәсиндән јемәјәсиниз?» — суалыны верәрәк онун үрәјиндә шүбһә јаратмышды (Јарадылыш 3:1). Әјјубун дөврүндә Шејтан мәләкләрин гаршысында Јеһоваја демишди: «Мәҝәр Әјјуб Аллаһдан елә-белә горхур?» (Әјјуб 1:9). Иса вәфтиз олунандан сонра Шејтан она нөвбәти сөзләрлә мејдан охумушду: «Әҝәр сән Аллаһын оғлусанса, әмр ет ки, бу дашлар чөрәјә дөнсүн» (Мәтта 4:3).

14. Шејтан инсанларда ҹиндарлығын тәһлүкәли олдуғуна неҹә шүбһә јарадыр?

14 Бу ҝүн дә Шејтан инсанлары шүбһәјә салмагдан әл чәкмир. О, ҹиндарлығын бәзи нөвләрини јахшы бир шеј кими гәләмә верир. Бунунла да, инсанларда ҹиндарлығын пис олдуғуна шүбһә јарадыр. Һәтта бәзи мәсиһиләр дә ҹиндарлығын тәһлүкәләрини артыг сезмирләр (2 Коринфлиләрә 11:3). Бәс биз өзүмүзү бу тәһлүкәдән  неҹә горуја биләрик? Шејтанын фәндләринә ујмамаг үчүн нә едә биләрик? Ики саһәдә Шејтан бизи алдада биләр. Бу, әјләнҹә вә мүалиҹә үсулларыдыр.

ШЕЈТАН ТӘБИИ ИСТӘКЛӘРИМИЗИ БИЗӘ ГАРШЫ ИСТИФАДӘ ЕДИР

15. Неҹә ола биләр ки, әјләнҹә васитәсилә ҹинләрлә әлагә јарадаг?

15 Бу ҝүн филмләрин, видеоларын, телевизија шоуларынын, компүтер ојунларынын вә интернет сајтларынын чохунда ҹиндарлыгдан, сеһрбазлыгдан вә фөвгәлбәшәр гүввәләрдән данышылыр. Чохлары бу шејләрә зәрәрсиз әјләнҹә кими бахыр. Онлар ҹинләри өз һәјатларына бурахмағын тәһлүкәли олдуғуну баша дүшмүрләр. Инсанлар һәмчинин улдуз фалы, карт фалы, әл фалы, кристал күрә фалы васитәсилә ҹиндарлыгла мәшғул олурлар. Шејтан бу шејләрин тәһлүкәсини ҝизләдир вә бунлары сирли, еҹазкар, мараглы бир шеј кими тәгдим етмәјә чалышыр. Инсан һәтта фикирләшә биләр ки, ҹиндарлыгла бағлы бир шејә бахмағын зәрәри јохдур, чүнки о өзү ҹиндарлыгла мәшғул олмур. Амма бу ҹүр дүшүнмәк тәһлүкәлидир. Нәјә ҝөрә? (1 Коринфлиләрә 10:12).

16. Нәјә ҝөрә биз фөвгәлбәшәр гүввәләрин әкс олундуғу әјләнҹәләри рәдд етмәлијик?

16 Шејтан вә ҹинләр бизим фикирләримизи охуја билмирләр. Анҹаг онлар бизим өзүмүз вә аиләмиз үчүн етдијимиз сечимләри, о ҹүмләдән әјләнҹә сечимимизи мүшаһидә едәрәк арзуларымызы вә дүшүнҹәләримизи өјрәнә биләрләр. Әҝәр биз ҹинләр, ҹиндарлар, сеһрбазлар, ҹадуҝәрләр, вампирләр вә бу кими шејләрлә бағлы мусигиләрә гулаг ассаг, филмләрә бахсаг, јахуд китаблар охусаг, Шејтан вә ҹинләр онларла марагландығымызы  биләҹәкләр. Бу заман онлар бизи ҹиндарлығын лап ичинә сүрүкләјә биләрләр. (Галатијалылара 6:7 ајәсини оху.)

17. Шејтан бизим сағлам олмаг истәјимиздән неҹә истифадә едә биләр?

17 Шејтан һәмчинин бизим сағлам олмаг истәјимиздән дә истифадә едә биләр. Бу ҝүн бир чохларынын сәһһәтиндә проблемләр вар. Ола биләр ки, инсан мүхтәлиф мүалиҹә үсулларына әл атсын, амма сағалмасын (Марк 5:25, 26). О, чарәсизликдән һәр бир үсула әл атмаға һазыр ола биләр. Лакин биз мәсиһиләр еһтијатлы олмалыјыг ки, сеһрли гүввәләрдән истифадә олунан үсулларла мүалиҹә олунмајаг (Әшија 1:13).

Хәстә вахтларында Јеһоваја ҝүвән

18. Мәсиһиләр һансы мүалиҹә үсулларындан узаг дурурлар?

 18 Гәдимдә бәзи исраиллиләр дә сеһрли гүввәләрә үз тутурдулар. Буна ҝөрә дә Јеһова онлара демишди: «Сиз әлләринизи ҝөјә галдыранда ҝөзләрими јумурам. Нә гәдәр дуа едирсиниз един, сизи ешитмирәм» (Әшија 1:15). Бир дүшүн, Јеһова онларын дуаларына һеч гулаг да асмырды. Биз истәмәрик ки, хүсусилә дә хәстә оланда Јеһова илә мүнасибәтләримизи позан, Онун бизә көмәк етмәсинә мане олан һансыса һәрәкәтә јол верәк (Зәбур 41:3). Буна ҝөрә дә мүалиҹәнин ҹиндарлыгла, фөвгәлбәшәр гүввәләрлә әлагәли олуб-олмадығыны мүәјјәнләшдирмәлијик (Мәтта 6:13). Әҝәр белә бир еһтимал олса, бу мүалиҹәдән узаг дурмалыјыг. (32-ҹи әлавәјә бах.)

ҸИНЛӘР ҺАГГЫНДА ӘҺВАЛАТЛАР

19. Шејтан инсанлары неҹә горхудур?

19 Бәзи инсанлар дүшүнүр ки, Шејтан вә ҹинләр инсан тәхәјјүлүнүн мәһсулудур. Бир башгалары исә өз тәҹрүбәсиндән билир ки, онлар, һәгигәтән дә, вар. Бир чохлары шәр руһларын горхусу илә јашајырлар вә мөвһуматын гулудурлар. Диҝәрләри ҹинләрин инсанларын башына ҝәтирдији горхулу шејләр барәдә әһвалатлар данышараг башгаларыны да горхуја салыр. Чох вахт инсанлар бу кими әһвалатлары марагла динләјир вә һәвәслә башгаларына данышыр. Бу әһвалатлар инсанларда Шејтан горхусу јарадыр.

20. Неҹә ола биләр ки, Шејтанын јаланларыны јајаг?

20 Шејтан инсанларын ондан горхмасыны истәјир (2 Салоникилиләрә 2:9, 10). О, јаланчыдыр вә билир ки, ҹиндарлыға мејли олан инсанлара неҹә тәсир ҝөстәрә биләр  вә онлары јалан шејләрә неҹә инандыра биләр. Бу инсанлара елә ҝәлә биләр ки, нә исә ҝөрүбләр вә ја ешидибләр вә онлар бу һадисәләри башгаларына данышырлар. Бу кими әһвалатлар дилдән-дилә дүшдүкҹә шиширдилир. Биз истәмирик ки, бу әһвалатлары данышараг инсанлары горхутмагда Шејтанла әлбир олаг (Јәһја 8:44; 2 Тимутијә 2:16).

21. Ҹинләр барәдә данышмаг әвәзинә, нә барәдә данышсаг јахшы олар?

21 Әҝәр Јеһованын хидмәтчисинин башына нә вахтса ҹинләрлә бағлы бир һадисә ҝәлибсә, о башгаларыны әјләндирмәк үчүн бу әһвалаты данышмамалыдыр. Јеһованын хидмәтчиләри Шејтанын вә ҹинләрин онлара нә исә едәҹәјиндән горхмамалыдыр. Әксинә, биз диггәтимизи Исаја вә Јеһованын она вердији гүввәјә ҹәмләмәлијик (Ибраниләрә 12:2). Иса шаҝирдләринә ҹинләр һаггында әһвалатлар данышмырды. О, диггәтини Падшаһлыг хәбәринә вә Аллаһын әзәмәтли ишләринә ҹәмләмишди (Һәвариләрин ишләри 2:11; Лука 8:1; Ромалылара 1:11, 12).

22. Сән нәјә әзмлисән?

22 Ҝәлин унутмајаг ки, Шејтанын мәгсәди бизим Јеһова илә мүнасибәтләримизи позмагдыр. О буна наил олмаг үчүн һәр бир үсула әл атаҹаг. Лакин биз Шејтанын фәндләриндән аҝаһыг вә ҹиндарлығын бүтүн нөвләринә гаршы дурмаг әзминдәјик. Биз Шејтана гәтијјәтимизи зәифләтмәк фүрсәти вермәјәҹәјик. (Ефеслиләрә 4:27 ајәсини оху.) Бәли, Шејтана мүгавимәт ҝөстәрсәк, онун тәләләринә дүшмәјәҹәјик вә Јеһованын пәнаһында тәһлүкәсизликдә олаҹағыг (Ефеслиләрә 6:11).