Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 9

Әхлагсызлыгдан гач

Әхлагсызлыгдан гач

«Буна ҝөрә дә јердәки бәдәнинизин үзвләриндә олан мејилләри — әхлагсызлыға, натәмизлијә, шәһвәтә, нәфсә вә бүтпәрәстлик олан тамаһкарлыға мејилләри өлдүрүн» (КОЛОСЛУЛАРА 3:5).

1, 2. Бәләм Јеһованын халгына зәрәр јетирмәк үчүн һансы фәндә әл атды?

БАЛЫГЧЫ истәдији нөв балығы тутмаг үчүн онун олдуғу јерә ҝәлир. Сонра јем сечиб тилова тахыр вә тилову суја атыр. Сәбирлә отуруб ҝөзләјир. Балыг тилова дүшәндә дәрһал тилову дартыб чәкир.

2 Инсанлар да белә тилова дүшә биләр. Мәсәлән, исраиллиләр Вәд едилмиш дијара чатһачатда Муаб чөллүјүндә дүшәрҝә гурмушдулар. Муаб падшаһы Бәләм адлы бир кишидән исраиллиләри ләнәтләмәји хаһиш етмишди. О бунун мүгабилиндә она чохлу пул верәҹәјини вәд етмишди. Ахырда Бәләм елә бир јол тапды ки, исраиллиләр өзләри өз башларына ләнәт ҝәтирдиләр. О, исраиллиләри тилова салмаг үчүн јахшыҹа дүшүнүб јем сечди. Исраиллиләрин дүшәрҝәсинә ҝәнҹ муаби гадынлары ҝөндәрди ки, кишиләри јолдан чыхарсынлар (Сајлар 22:1—7; 31:15, 16; Вәһј 2:14).

3. Исраиллиләр Бәләмин тиловуна неҹә дүшдүләр?

3 Бәләмин фәнди баш тутду. Минләрлә исраилли киши «Муаб гызлары илә зина» етди. Онлар һәмчинин јалан  аллаһлара, еләҹә дә мәнфур секс аллаһы Фаур Баалына ситајиш етмәјә башладылар. Нәтиҹәдә, 24 000 исраилли Вәд едилмиш дијарын дүз астанасында өлдү (Сајлар 25:1—9).

4. Нә үчүн минләрлә исраилли әхлагсызлыг етди?

4 Бәс нәјә ҝөрә бу гәдәр исраилли Бәләмин фитнәсинә ујду? Онлары јалныз өз истәкләри марагландырырды, Јеһованын етдикләрини јаддан чыхармышдылар. Јеһова исраиллиләрә о гәдәр јахшылыг етмишди ки, онлар Јеһоваја садиг галмаға борҹлу идиләр. Аллаһ онлары Мисир әсарәтиндән азад етмишди, чөллүкдә једиздирмишди, сағ-саламат Вәд едилмиш дијарын астанасына ҝәтирмишди (Ибраниләрә 3:12). Буна бахмајараг, онлар әхлагсызлыг торуна дүшдүләр. Һәвари Булус јазмышды: «Онлардан бәзиләри кими әхлагсызлыг етмәјәк» (1 Коринфлиләрә 10:8).

5, 6. Муаб чөллүјүндә баш верән әһвалатдан нә өјрәнирик?

5 Јени дүнја чох јахындыр. Биз дә исраиллиләр кими, Вәд едилмиш дијарын астанасында јашајырыг (1 Коринфлиләрә 10:11). Дүнја бу ҝүн сексә муабиләрин дөврүндәкиндән дә бетәр һәрисдир. Бу, асанлыгла Јеһованын халгына да сирајәт едә биләр. Әслиндә, Шејтанын уғурла истифадә етдији јем елә әхлагсызлыгдыр (Сајлар 25:6, 14; 2 Коринфлиләрә 2:11; Јәһуда 4).

6 Өзүндән соруш: «Бир нечә дәгигәлик һәздән өтрү јени дүнјада әбәди јашамағы гурбан вермәјә дәјәр? Јеһованын “әхлагсызлыгдан гачын” әмринә итаәт етмәк үчүн әлиндән ҝәләни етмәк ағыллы һәрәкәт олмазды?» (1 Коринфлиләрә 6:18).

 ҸИНСИ ӘХЛАГСЫЗЛЫГ НӘДИР?

7, 8. Ҹинси әхлагсызлыг нәдир? Бу нә үчүн ҹидди мәсәләдир?

7 Бу ҝүн чохлары азғынлыг едир вә Аллаһын ҹинси мүнасибәтләрә даир ганунларына ачыг-ашкар һөрмәтсиз јанашыр. Ҹинси әхлагсызлыг Мүгәддәс Китабын ганунларына ујғун шәкилдә евли олмајан кәсләр арасында олан ҹинси мүнасибәтләри билдирир. Бура ејниҹинсли инсанлар, еләҹә дә инсанла һејван арасында ҹинси мүнасибәтләр дахилдир. Ҹинси мүнасибәтләр дедикдә ҹинси әлагә, орал, анал секс вә ја башгасынын ҹинсијјәт органларына шәһвәтлә тохунмаг дахилдир. (23-ҹү әлавәјә бах.)

8 Мүгәддәс Китабда ајдын шәкилдә дејилир ки, әҝәр кимсә ҹинси әхлагсызлыгдан әл чәкмирсә, јығынҹагда гала билмәз (1 Коринфлиләрә 6:9; Вәһј 22:15). Бундан башга, әхлагсыз адам мәнлијини вә башгаларынын етибарыны итирир. Әхлагсызлығын ахыры һәмишә пис гуртарыр. Адәтән, бу, виҹдан әзабы илә, аиләдахили проблемләрлә, арзуолунмаз һамиләлик, хәстәлик, һәтта өлүмлә нәтиҹәләнир. (Галатијалылара 6:7, 8 ајәләрини оху.) Әҝәр инсан ајаг сахлајыб әхлагсызлығын нәтиҹәләрини фикирләшсә, чох ҝүман ки, бу аддымы атмаз. Амма чох вахт инсанлар өз истәкләрини дүшүнәрәк әхлагсызлыға доғру илк аддымы атырлар. Илк аддым исә, адәтән, порнографија олур.

ИЛК АДДЫМ — ПОРНОГРАФИЈА

9. Нәјә ҝөрә порнографија тәһлүкәлидир?

9 Порнографијанын мәгсәди инсанда еһтирас ојатмагдыр. Бу ҝүн порнографијаја һәр јердә,  журналларда, китабларда, мусигидә, телевизија верилишләриндә, һәмчинин интернетдә раст ҝәлинир. Чохларынын фикринҹә, порнографијада пис һеч нә јохдур. Әслиндә исә порнографија чох тәһлүкәлидир. Порнографијаја бахан инсан сексә алудә олур вә үрәјиндә натәмиз истәкләр баш галдырыр. Порнографија инсанда мастурбасија вәрдиши јарадыр, аиләләрдә проблемләрә сәбәб олур, һәтта бошанмаја ҝәтириб чыхарыр (Ромалылара 1:24—27; Ефеслиләрә 4:19; 24-ҹү әлавәјә бах).

Интернетдән истифадә едәркән еһтијатлы ол

10. Јагуб 1:14, 15 ајәләриндәки принсип әхлагсызлыгдан гачмаға неҹә көмәк едә биләр?

10 Инсанын ҹинси әхлагсызлыг торуна неҹә дүшдүјүнү билмәк чох ваҹибдир. Јагуб 1:14, 15 ајәләриндә ҝөр һансы хәбәрдарлыг вар: «Һәр кәс өз нәфси илә товланыб алданараг сынаныр. Сонра нәфс бојлу галыб ҝүнаһ доғур, төрәдилмиш ҝүнаһ исә, өз нөвбәсиндә, өлүмә апарыр». Беләликлә, бејниндә јанлыш фикирләр баш галдыранда дәрһал онлары гов. Әҝәр тәсадүфән әхлагсыз шәкилләр ҝөрсән, тез ҝөзүнү чәк, компүтери сөндүр, јахуд каналы дәјиш. Гојма пис истәкләр һәјатына јол ачсын. Әкс һалда, бу истәкләр елә ҝүҹлү олаҹаг ки, онлары ҹиловламаг чох чәтин олаҹаг. (Мәтта 5:29, 30 ајәләрини оху.)

11. Пис фикирләрлә мүбаризәдә Јеһова бизә неҹә көмәк едә биләр?

11 Јеһова бизи биздән јахшы таныјыр. О бизим камилликдән нә гәдәр узаг олдуғумузу јахшы билир. Амма О һәм дә билир ки, биз бу јанлыш истәкләрә галиб ҝәлә биләрик. Јеһова дејир: «Буна ҝөрә дә јердәки бәдәнинизин үзвләриндә олан мејилләри —  әхлагсызлыға, натәмизлијә, шәһвәтә, нәфсә вә бүтпәрәстлик олан тамаһкарлыға мејилләри өлдүрүн» (Колослулара 3:5). Буну етмәк асан олмаса да, Јеһова бизә сәбирлә јанашыр. О бизи көмәксиз гојмур (Зәбур 68:19). Бир ҝәнҹ гардаш порнографијаја бахмаға вә мастурбасија етмәјә вәрдиш етмишди. Онун мәктәб јолдашларынын фикринҹә, бу, бөјүмә просесинин бир һиссәси иди. Амма гардаш дејир: «Мәним виҹданым ләкәләнмишди. Мән әхлагсызлыг јолуна сүрүкләнмишдим». О баша дүшмүшдү ки, истәкләрини ҹиловламалыдыр. Гардаш Јеһованын көмәјилә бу вәрдишиндән јаха гуртара билмишди. Әҝәр сәндә дә әхлагсыз фикирләр олурса, Јеһовадан «инсан ҝүҹүндән үстүн олан» ҝүҹ истә ки, фикирләрини тәмиз сахлаја биләсән (2 Коринфлиләрә 4:7; 1 Коринфлиләрә 9:27).

12. Нәјә ҝөрә үрәјимизи горумалыјыг?

 12 Сүлејман јазмышды: «Һәр шејдән чох үрәјини гору, чүнки һәјат булаглары ондан чыхыр» (Мәсәлләр 4:23). «Үрәк» Јеһованын ҝөрдүјү дахили варлығымызы билдирир. Бахдығымыз шејләр бизә ҝүҹлү тәсир едә биләр. Мөмин инсан олан Әјјуб демишди: «Ҝөзләримлә әһд бағламышам, бир гыза пис ҝөзлә неҹә баха биләрәм?» (Әјјуб 31:1). Әјјуб кими, биз дә нәјә бахдығымыза, нә һагда дүшүндүјүмүзә нәзарәт етмәлијик. Биз мәзмурчу кими дуа етмәлијик: «Гојма ҝөзүм пуч шејләрә бахсын» (Зәбур 119:37).

ДИНӘНИН АҒЫЛСЫЗ СЕЧИМИ

13. Динә неҹә адамларла достлашмышды?

13 Достларымыз бизә ҝүҹлү тәсир едир. Онлар бизи ја јахшы јола чәкирләр, ја да пис јола. Сән Аллаһын ганунлары илә јашајан адамларла достлуг етсән, онлар сәнә дә Аллаһын јолу илә ҝетмәјә көмәк едәҹәкләр (Мәсәлләр 13:20; 1 Коринфлиләрә 15:33 ајәсини оху). Динәнин башына ҝәләнләрдән дост сечиминин нә гәдәр ваҹиб олдуғуну ҝөрүрүк. Динә Јагубун гызларындан бири иди. О, Јеһоваја ибадәт едән аиләдә бөјүмүшдү. Динә әхлагсыз гыз дејилди. Амма о, Јеһоваја ибадәт етмәјән кәнани гызларла достлашды. Кәнаниләрин ҹинси мүнасибәтләрә бахышы Аллаһын халгынын бахышындан фәргләнирди. Онлар әхлагсызлыглары илә танынырдылар (Лавилиләр 18:6—25). Динә достлары илә оланда Сиһам адлы кәнани ҹаванла таныш олду. О, Сиһамын хошуна ҝәлди. Сиһам  аиләсиндә «ән һөрмәтли» адам һесаб олунурду, амма Јеһованы севмирди (Јарадылыш 34:18, 19).

14. Динәнин башына нә ҝәлди?

14 Сиһам өз ҝөзүндә ади, тәбии ҝөрүнән бир һәрәкәти етди. О, Динәјә вурулдуғу үчүн «ону апарыб намусуна тохунду». (Јарадылыш 34:1—4 ајәләрини оху.) Бу ҹинајәт башга ҹинајәтләрә сәбәб олду. Нәтиҹәдә, тәкҹә Динәнин јох, һәм дә аиләсинин башы бәла чәкди (Јарадылыш 34:7, 25—31; Галатијалылара 6:7, 8).

15, 16. Биз неҹә һикмәтли ола биләрик?

15 Јеһованын әхлаг гајдаларынын хејримизә олдуғуну баша дүшмәк үчүн Динәнин сәһвләрини тәкрар етмәк шәрт дејил. «Һикмәтли илә отуруб-дуран һикмәтли олар, ахмагларла ајаглашан бәдбәхт олар» (Мәсәлләр 13:20). Мүгәддәс Китабдан «хејрин бүтүн јолларыны» өјрәнмәјә чалыш, о заман өзүнү чох бәлалардан вә ағры-аҹыдан горујаҹагсан (Мәсәлләр 2:6—9; Зәбур 1:1—3).

16 Биз Аллаһын Кәламыны өјрәнәрәк, гәрар вермәздән әввәл Аллаһа дуа едәрәк, садиг вә ағыллы нөкәрин мәсләһәтинә әмәл едәрәк һикмәтли ола биләрик (Мәтта 24:45; Јагуб 1:5). Әлбәттә, һамымыз зәиф вә гејри-камилик (Әрәмја 17:9). Амма кимсә сәни әхлагсызлығын бир аддымлығында олдуғундан хәбәрдар етсә, нә едәҹәксән? Инҹијәҹәксән, јохса тәвазөкарлыг ҝөстәриб көмәји гәбул едәҹәксән? (2 Падшаһлар 22:18, 19).

17. Диндашымызын мәсләһәти бизә неҹә көмәк едә биләр? Нүмунә чәк.

17 Бир нүмунәјә бахаг. Тутаг ки, иш јериндә бир  нәфәр баҹыја диггәт ҝөстәрир, ону ҝөрүшә чағырыр. О, Јеһоваја хидмәт етмир, амма чох нәзакәтли, меһрибандыр. Башга бир баҹы онлары бир јердә ҝөрүр вә баҹыны тәһлүкәдән хәбәрдар етмәјә чалышыр. Бу баҹы нә едәҹәк? Өзүнә һагг газандыраҹаг, јохса онун мәсләһәтинә гулаг асаҹаг? Баҹы јәгин ки Јеһованы севир вә дүзҝүн давранмаг истәјир. Амма һәмин адамла ҝөрүшмәјә давам едәрсә, онда бу нә демәкдир: о, әхлагсызлыгдан гачыр, јохса үрәјинә етибар едир? (Мәсәлләр 22:3; 28:26; Мәтта 6:13; 26:41).

ЈУСИФДӘН ИБРӘТ ҜӨТҮР

18, 19. Јусиф әхлагсызлыгдан неҹә гача билмишди?

18 Јусиф ҝәнҹ оланда Мисирдә көлә иди. Ағасынын арвады һәр ҝүн ону јолдан чыхармаг истәјирди ки, онунла јахынлыг етсин. Амма Јусиф билирди ки, бу,  дүзҝүн дејил. О, Јеһованы севирди вә Ону разы салмаг истәјирди. Буна ҝөрә дә һәр дәфә гадынын тәклифини рәдд едирди. Јусиф көлә олдуғу үчүн ағасынын евиндән чыхыб ҝедә билмәзди. Бир ҝүн ағасынын арвады мәҹбури сурәтдә онунла јахынлыг етмәк истәди. Амма «Јусиф онун әлиндән чыхыб бајыра гачды». (Јарадылыш 39:7—12 ајәләрини оху.)

19 Јусиф пис шејләр фикирләшсәјди, һәмин гадын һаггында хәјаллара далсајды, вәзијјәт башга ҹүр оларды. Амма Јусиф үчүн Јеһова илә мүнасибәтләри һәр шејдән үстүн иди. О, гадына дејирди: «Ағам... һәр шеји мәним ихтијарыма вериб, тәк сәндән башга, чүнки сән онун арвадысан. Инди мән неҹә белә бир јаманлыг едиб Аллаһа гаршы ҝүнаһ ишләјә биләрәм?» (Јарадылыш 39:8, 9).

20. Һарадан билирик ки, Јусифин сәдагәти Јеһованы севиндирирди?

20 Јусиф аиләсиндән узагда олса да, һәмишә Јеһоваја садиг галырды, Јеһова да ону мүкафатсыз гојмурду (Јарадылыш 41:39—49). Јусифин сәдагәти Јеһованы севиндирирди (Мәсәлләр 27:11). Әхлагсызлыгдан узаг дурмаг чәтин ола биләр. Амма бу сөзләри унутма: «Еј Јеһованы севәнләр, пислијә нифрәт един, О, садиг бәндәләринин ҹаныны һифз едир, онлары писләрин әлиндән гуртарыр» (Зәбур 97:10).

21. Бир гардаш Јусиф кими неҹә давранмышды?

21 Јеһованын халгы пислијә нифрәт етдијини, јахшылығы исә севдијини һәр ҝүн ҹәсарәтлә сүбут едир (Амус 5:15). Јашындан асылы олмајараг, Јеһоваја садиг гала биләрсән. Бир гардашын иманы мәктәбдә  сынанмышды. Бир гыз она демишди ки, әҝәр ријазијјат тестиндә она көмәк етсә, онунла јахынлыг едәҹәк. Гардаш Јусиф кими давранмышды. О дејир: «Мән дәрһал онун тәклифини рәдд етдим. Садиг галмагла ләјагәтими горудум, өзүмә һөрмәтим артды». Әхлагсызлығын вердији «мүвәггәти һәзз» ахырда адама дәрд, гәлб ағрысы ҝәтирир (Ибраниләрә 11:25). Јеһоваја итаәт етмәк исә әбәди хошбәхтлик ҝәтирәҹәк (Мәсәлләр 10:22).

ГОЈ ЈЕҺОВА СӘНӘ КӨМӘК ЕТСИН

22, 23. Ҹидди ҝүнаһа јол версәк, Јеһова бизә неҹә көмәк едә биләр?

22 Шејтан бизи тилова кечирмәк үчүн ҹинси әхлагсызлыгдан истифадә едәҹәк. Бу, әсл сынаг ола биләр. Јәгин ки, һәр биримизин бејниндә вахташыры јанлыш фикирләр олур (Ромалылара 7:21—25). Јеһова буну баша дүшүр, «торпаг олдуғумузу унутмур» (Зәбур 103:14). Мәсиһи әхлагсызлыг кими ҹидди ҝүнаһа јол верәрсә, бу о демәкдирми ки, вәзијјәт чыхылмаздыр? Хејр. Әҝәр о, сидги-үрәкдән пешмандырса, Јеһова она көмәк едәҹәк. Јеһова Аллаһ бағышлајандыр (Зәбур 86:5; Јагуб 5:16; Мәсәлләр 28:13 ајәсини оху).

23 Јеһова һәмчинин бизә «инсан тимсалында һәдијјәләр» вериб. Бу бизим гајғымыза галан мәһәббәтли ағсаггаллардыр (Ефеслиләрә 4:8, 12; Јагуб 5:14, 15). Јеһова ағсаггаллары тәјин едиб ки, бизә Онунла мүнасибәтләримизи бәрпа етмәјә көмәк етсинләр (Мәсәлләр 15:32).

 АҒЛЫНЫ ИШЛӘТ

24, 25. «Ағыл» әхлагсызлыгдан гачмаға неҹә көмәк едир?

24 Дүзҝүн гәрарлар вермәк үчүн Јеһованын ганунларынын фајдасыны баша дүшмәк лазымдыр. Биз Мәсәлләр 7:6—23 ајәләриндә тәсвир олунан ҝәнҹ кими олмаг истәмирик. О, ағылсыз иди, она ҝөрә дә әхлагсызлыг јеми илә тилова дүшдү. Бу ајәдә ағыл садәҹә интеллект демәк дејил. Ағыллы адам Аллаһын дүшүнҹә тәрзини баша дүшмәјә чалышыр вә һәјатыны буна әсасән јашајыр. Бу һикмәтли сөзләри јаддан чыхарма: «Ағыл газанан өзүнү севир, бәсирәтлә отуруб-дуран уғур тапыр» (Мәсәлләр 19:8).

25 Бәс сән Аллаһын ганунларынын дүзҝүнлүјүнә там әминсән? Бу ганунларын сәнә хошбәхтлик ҝәтирәҹәјинә үрәкдән инанырсан? (Зәбур 19:7—10; Әшија 48:17, 18). Әҝәр һәлә буна там әмин дејилсәнсә, Јеһованын сәнә етдији бүтүн јахшылыглары јадына сал. Зәбур 34:8 ајәсиндә дејилир: «Дадын, ҝөрүн неҹә ҝөзәлдир Јеһова». Јеһованын сәнә етдији јахшылыглар барәдә дүшүндүкҹә Она олан мәһәббәтин дә артаҹаг. Јеһованын севдији шејләри сев, нифрәт етдији шејләрә нифрәт ет. Ағлыны тәмиз, доғру, салеһ, пак, севилмәли, нәҹиб фикирләрлә долдур (Филиппилиләрә 4:8, 9). Онда сән дә Јусиф кими, Јеһованын һикмәтинин фајдасыны өз һәјатында ҝөрәҹәксән (Әшија 64:8).

26. Нөвбәти фәсилләрдә нәдән данышылаҹаг?

26 Субај вә ја евли олмағындан асылы олмајараг, Јеһова сәнин һәјатдан зөвг алмағыны, хошбәхт јашамағыны истәјир. Нөвбәти ики фәсилдәки мәсләһәтләр сәнә аилә һәјатында хошбәхт олмаға көмәк едәҹәк.