Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 17

«Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын»

«Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын»

«Өзүнүзү сон дәрәҹә мүгәддәс иманынызын тәмәли үзәриндә мөһкәмләндирмәклә... Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын» (ЈӘҺУДА 20, 21).

1, 2. Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмамаг үчүн нә едә биләрик?

ҺАМЫМЫЗ истәјирик ки, сағлам вә ҝүҹлү олаг. Буна ҝөрә дә чалышырыг, фајдалы гидаларла гидаланаг, идман едәк вә ҹанымызын гејдинә галаг. Бу, зәһмәт тәләб етсә дә, бәһрәси јахшы олур. Буна ҝөрә дә биз бу саһәдә әзмлијик. Лакин башга саһәдә дә сағлам вә ҝүҹлү олмалыјыг.

2 Јеһова һаггында өјрәнмәјә башламагла јахшы иш тутмушуг, амма ҝәрәк Онунла мүнасибәтимизи мөһкәмләндирмәјә давам едәк. Јәһуда јаздығы мәктубда мәсиһиләри Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмамаға сәсләмишди вә демишди ки, мәсиһи өзүнү сон дәрәҹә мүгәддәс иманынын тәмәли үзәриндә мөһкәмләндирмәклә буна наил ола биләр (Јәһуда 20, 21). Бәс иманы неҹә мөһкәмләндирмәк олар?

ИМАНЫНЫ ДАИМА МӨҺКӘМЛӘНДИР

3—5. а) Шејтан Јеһованын ганунларына неҹә јанашмағыны истәјир? б) Бәс сән Јеһованын ганун вә принсипләринә неҹә јанашырсан?

3 Јеһованын јолларынын ән јахшы һәјат јолу олдуғуна шәхсән әмин олмағын чох ваҹибдир. Шејтан истәјир,  сән дүшүнәсән ки, Аллаһын ганунларына ујғун јашамаг чәтиндир вә нәјин јахшы, нәјин пис олдуғуна өзүн гәрар версән, даһа хошбәхт оларсан. Әдән бағындан бәри Шејтан инсанлары буна инандырмаға чалышыр (Јарадылыш 3:1—6). О, инди дә бунун үчүн әлиндән ҝәләни едир.

4 Бәс Шејтан һаглыдыр? Јеһованын ганунлары азадлығымызы әлимиздән алыр? Хејр. Тутаг ки, ҝөзәл бир паркда ҝәзирсән. Бирдән ҝөрүрсән ки, онун бир һиссәсинә һүндүр һасар чәкилиб. Ола биләр, фикирләширсән ки, ахы бу һасарын бурада нә јери вар?! Амма елә бу дәм һасарын о бири тәрәфиндән ширин нәрилтисини ешидирсән. Бәс инди һасар барәдә нә фикирләшәрсән? Јәгин севинәрсән ки, нә јахшы һасар вар, јохса инди ширә јем олмушдун. Јеһованын принсипләри дә белә бир һасара, Шејтан да һәмин ширә бәнзәјир. Аллаһын Кәламы бизи хәбәрдар едир: «Ајыг дурун, сәрвахт олун. Дүшмәниниз Иблис нәрилдәјән шир кими ҝәзиб удмаға адам ахтарыр» (1 Бутрус 5:8).

5 Јеһова бизим хошбәхт олмағымызы истәјир. Истәмир ки, Шејтана алданаг. Буна ҝөрә дә бизи горујан, хошбәхт едән ганунлар, принсипләр вериб (Ефеслиләрә 6:11). Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Камил азадлыг ганунуна диггәтлә бахан вә она бағлы галан адам... өз ишиндә хошбәхт олаҹаг» (Јагуб 1:25).

6. Јеһованын јолларынын ән јахшы һәјат јолу олдуғуна неҹә әмин ола биләрик?

6 Биз Јеһованын бујурдуғу кими јашајанда һәјатымыз јахшылашыр, Онунла достлуғумуз мөһкәмләнир. Мәсәлән, Јеһова бизи тез-тез дуа етмәјә дәвәт едир.  Биз бу дәвәти гәбул едәндә онун фајдасыны ҝөрүрүк (Мәтта 6:5—8; 1 Салоникилиләрә 5:17). Һәмчинин Јеһова ибадәт етмәк, бир-биримизи руһландырмаг үчүн бир јерә јығышмағы бујуруб. Биз бу әмрә табе оланда, еләҹә дә тәблиғ вә тәлим ишиндә там иштирак едәндә бөјүк севинҹ дујуруг (Мәтта 28:19, 20; Галатијалылара 6:2; Ибраниләрә 10:24, 25). Бүтүн бунларын иманымызы мөһкәм сахламаға көмәк етдији барәдә дүшүнәндә Јеһованын јолларынын ән јахшы һәјат јолу олдуғуна әмин олуруг.

7, 8. Ҝәләҹәк сынаглара ҝөрә нараһат олмамаға нә көмәк едә биләр?

7 Ола биләр, нараһат олуруг ки, бирдән ҝәләҹәкдә чох чәтин иман сынағы илә үзләшәрик. Амма Јеһованын  сөзләрини јадына сал: «Мән сәнин Аллаһын Јеһовајам, Мән сәнин хејринә сәни өјрәдирәм, сәни ҝетмәли олдуғун јолла апарырам. Каш әмрләримә диггәт јетирәјдин! Онда әмин-аманлығын чај кими, салеһлијин дәниз далғалары кими оларды» (Әшија 48:17, 18).

8 Биз Јеһоваја табе оланда әмин-аманлығымыз һеч вахт гурумајан чај, салеһлијимиз даима саһилә вуран дәниз далғалар кими олаҹаг. Һәјатымызда нә баш верирсә версин, садиг гала биләҹәјик. Мүгәддәс Китабда вәд олунур: «Сән гајғы јүкүнү Јеһоваја вер, О, сәнә дајаг олар, О, һеч вахт салеһ инсаны јыхылмаға гојмаз» (Зәбур 55:22).

«ЈЕТКИНЛИЈӘ ДОҒРУ ИРӘЛИЛӘЈӘК»

9, 10. Јеткин олмаг нә демәкдир?

9 Јеһова илә мүнасибәтләрини мөһкәмләндирдикҹә јеткинләшәҹәксән (Ибраниләрә 6:1). Бәс јеткин олмаг нә демәкдир?

10 Јеткин мәсиһи олмаг јашын артмасындан асылы дејил. Јеткин инсан о инсандыр ки, онун ән јахын досту Јеһовадыр вә о, һәр шејә Јеһованын ҝөзү илә бахмаға чалышыр (Јәһја 4:23). Булус јазмышды: «Ҹисмани истәкләрин далынҹа дүшәнләрин фикри-зикри ҹисмани шејләрдәдир, анҹаг руһа ујғун јашајанлар даима руһани шејләр барәсиндә дүшүнүрләр» (Ромалылара 8:5). Јеткин инсан һәјатыны әјләнҹә, мадди шејләр әтрафында гурмур. Әксинә, диггәтини Јеһоваја хидмәт етмәјә ҹәмләјир вә һәјатда дүзҝүн гәрарлар верир (Мәсәлләр 27:11; Јагуб 1:2, 3 ајәләрини оху). Јеткин инсан тәсир алтына дүшүб, јанлыш һәрәкәтә јол вермир. О нәјин дүзҝүн олдуғуну билир вә әзмлә белә давраныр.

11, 12. а) Булус ағлы ишләтмәклә бағлы нә демишди? б) Мәсиһинин јеткинләшмәси ҝимнаст олмаға неҹә бәнзәјир?

 11 Јеткин олмаг үчүн чалышмаг лазымдыр. Һәвари Булус јазмышды: «Бәрк гида исә јеткин адам үчүндүр. Белә адам ағлыны даима ишләтмәклә ону јахшыны писдән ајырмаға өјрәшдириб» (Ибраниләрә 5:14). «Өјрәшдирмәк» сөзүнү ҝимнастын мәшг етмәси илә мүгајисә етмәк олар.

12 Мәһарәтли ҝимнастын һәрәкәтләрини ҝөрәндә инсан баша дүшүр ки, ҝимнаст вахт сәрф едиб мәшг етмәјин сајәсиндә бу баҹарыға јијәләниб. О, анадан ҝимнаст доғулмајыб. Јени доғулмуш көрпә әл-ајағыны јахшы идарә едә билмир. Анҹаг вахт кечдикҹә әлиндә нәсә тутмағы, јеримәји өјрәнир. О, мәшг едә-едә ҝимнаст олур. Бунун кими, јеткин мәсиһи олмаг үчүн дә бизә вахт вә мәшг лазымдыр.

13. Јеһова кими дүшүнмәји өјрәнмәјә бизә нә көмәк едәҹәк?

13 Бу нәшрдә өјрәндик ки, биз Јеһованын дүшүндүјү кими неҹә дүшәнә биләрик, һәр шејә Онун ҝөзү илә неҹә баха биләрик. Биз Јеһованын ганунларыны гијмәтләндирмәји вә севмәји өјрәнмишик. Гәрар верәндә өзүмүздән сорушуруг: «Мүгәддәс Китабдакы һансы ганун вә принсипләр бу вәзијјәтә ујғундур? Онлары неҹә тәтбиг едә биләрәм? Јеһова мәним неҹә давранмағымы истәјир?» (Мәсәлләр 3:5, 6; Јагуб 1:5 ајәләрини оху.)

14. Иманымызы мөһкәмләндирмәк үчүн нә етмәлијик?

14 Биз Јеһоваја иманымызы даима мөһкәмләндирмәлијик. Фајдалы јемәк организми ҝүҹләндирдији кими, Јеһова һаггында өјрәнмәк дә бизә иманымызы мөһкәмләндирмәјә көмәк едир. Мүгәддәс Китабы  тәзә-тәзә өјрәнәндә Јеһова вә Онун јоллары һаггында әсас һәгигәтләри өјрәнирдик. Лакин вахт кечдикҹә ҝәрәк даһа дәрин һәгигәтләри баша дүшәк. Һәвари Булус да буну нәзәрдә тутараг демишди: «Бәрк гида исә јеткин адам үчүндүр». Өјрәндикләримизә әмәл етмәклә һикмәт газанаҹағыг. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «ән әсасы һикмәтдир» (Мәсәлләр 4:5—7; 1 Бутрус 2:2).

15. Јеһованы вә баҹы-гардашлары севмәк нә дәрәҹәдә ваҹибдир?

15 Ола биләр, инсан сағламдыр вә ҹаны мөһкәмдир. Амма белә галмаг үчүн о ҝәрәк һәмишә өзүнә јахшы бахсын. Јеткин инсан да билир ки, Јеһова илә мүнасибәтләрини мөһкәм сахламаг үчүн о һәмишә сәј ҝөстәрмәлидир. Булус јазмышды: «Иман јолунда олуб-олмадығынызы даима јохлајын, өзүнүзү сынајын» (2 Коринфлиләрә 13:5). Бизә мөһкәм имандан савајы бир шеј дә лазымдыр. Бизим Јеһоваја вә баҹы-гардашлара мәһәббәтимиз ҝүнү-ҝүндән ҝүҹләнмәлидир. Булус демишди ки, әҝәр «биликләрә јијәләнмишәмсә, дағлары јериндән тәрпәдәҹәк дәрәҹәдә ҝүҹлү иман саһибијәмсә, лакин мәһәббәтим јохдурса, мән һеч нәјәм» (1 Коринфлиләрә 13:1—3).

ФИКРИНИ ҮМИДИНӘ ҸӘМЛӘ

16. Шејтан бизим неҹә дүшүнмәјимизи истәјир?

16 Шејтан истәјир, биз дүшүнәк ки, биз һеч вахт јахшы инсан олуб Јеһованы разы сала билмәрик. О истәјир ки, биз руһдан дүшәк вә вәзијјәтимизин чыхылмаз олдуғуну дүшүнәк. Шејтан диндашларымыза етибар етмәјимизи, хошбәхт олмағымызы истәмир (Ефеслиләрә 2:2). Шејтана јахшы мәлумдур ки, мәнфи дүшүнҹә  һәм өзүмүзә, һәм дә Аллаһла мүнасибәтимизә зәрәр јетирә биләр. Лакин Јеһова мәнфи фикирләрә галиб ҝәлмәк үчүн бизә үмид бәхш едиб.

17. Үмид нә дәрәҹәдә ваҹибдир?

17 Бизим үмидимиз 1 Салоникилиләрә 5:8 ајәсиндә дөјүш вахты әсҝәрин башыны горујан дәбилгәјә бәнзәдилир. Һәмин дәбилгә «хилас үмиди» адланыр. Јеһованын вәдләринә үмид етмәк бизим зеһнимизи горујаҹаг вә бизә мәнфи фикирләрә мүгавимәт ҝөстәрмәјә көмәк едәҹәк.

18, 19. Исанын үмиди ону неҹә мөһкәмләндирди?

18 Иса үмидинин сајәсиндә мөһкәм галмышды. Јер үзүндәки һәјатынын сон ҝеҹәси о, ард-арда бир нечә чәтинликлә үзләшди. Јахын досту она хәјанәт етди. Бир башга досту ону таныдығыны данды. О бириләри исә ону атыб гачды. Өз сојдашлары она гаршы галхыб ишҝәнҹә илә  өлдүрүлмәсини тәләб етди. Бу аҹылара дөзмәјә Исаја нә көмәк етди? «О, гаршыда ону ҝөзләјән севинҹә ҝөрә рүсвајчылыға мәһәл гојмајыб ишҝәнҹә дирәјиндә чәкдији әзаблара дөздү вә Аллаһын тахтынын сағында әјләшди» (Ибраниләрә 12:2).

19 Иса билирди ки, сәдагәти илә Атасыны шәрәфләндирәҹәк, Шејтанын исә јаланчы олдуғуну сүбут едәҹәк. Бу үмид она бөјүк севинҹ бәхш едирди. Иса һәмчинин билирди ки, тезликлә ҝөјдә Атасына говушаҹаг. Бу үмид исә она дөзмәјә көмәк едирди. Иса Мәсиһ кими, биз дә диггәтимизи үмидимизә ҹәмләмәлијик. Бу бизә нә олурса олсун, дөзмәјә көмәк едәҹәк.

20. Мүсбәт дүшүнмәјә сизә нә көмәк едә биләр?

20 Јеһова сәнин иманыны вә дөзүмүнү ҝөрүр (Әшија 30:18; Мәлаки 3:10 ајәсини оху). О вәд едир ки, «гәлбинин мурадыны чин едәр» (Зәбур 37:4). Буна  ҝөрә дә диггәтини үмидинә ҹәмлә. Шејтан истәјир ки, сән үмидини итирәсән вә Јеһованын вәдләринин һәјата кечмәјәҹәјини дүшүнәсән. Амма гәтијјән мәнфи фикирләрә јенилмә! Ҝөрсән ки, үмидин сәнин үчүн гејри-реал олмаға башлајыр, Јеһовадан көмәк истә. Филиппилиләрә 4:6, 7 ајәләриндәки сөзләри унутма: «Һеч нәјә ҝөрә нараһат олмајын. Һәр мәсәлә барәдә диләјинизи дуа вә јалварышла, шүкр едә-едә Аллаһа билдирин. Онда Аллаһын һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү үрәјинизи вә фикирләринизи Мәсиһ Иса васитәсилә горујаҹаг».

21, 22. а) Јеһованын Јер күрәси илә бағлы нијјәти нәдир? б) Сән нә етмәк әзминдәсән?

21 Даима ҝөзәл ҝәләҹәк барәдә дүшүн. Тезликлә јер үзүндә һәр кәс Јеһоваја ибадәт едәҹәк (Вәһј 7:9, 14). Јени дүнјадакы һәјаты бир тәсәввүр ет. О бизим дүшүндүјүмүздән гат-гат мөһтәшәм олаҹаг! Шејтан, онун ҹинләри вә пислик олмајаҹаг. Сән хәстәләнмәјәҹәксән, өлүм горхусу илә јашамајаҹагсан. Әксинә, һәр ҝүн сәһәр јухудан ҝүмраһ вә хошбәхт ојанаҹагсан. Јер үзүнү ҹәннәтә чевирмәк үчүн һамы чијин-чијинә чалышаҹаг. Һамы сағлам гидајла бәсләнәҹәк вә тәһлүкәсиз шәраитдә јашајаҹаг. Инсанлар амансыз, гәддар олмајаҹаг. Әксинә, бир-биринә хејирхаһлыг едәҹәкләр. Вахты чатанда исә јер үзүндәки бүтүн инсанлар «Аллаһын өвладларынын шанлы азадлығына» говушаҹаг (Ромалылара 8:21).

22 Јеһова истәјир ки, сән Ону өзүнә ән јахын Дост биләсән. Буна ҝөрә дә һәр ҝүн вар ҝүҹүнлә Јеһоваја итаәт етмәјә вә Она јахынлашмаға чалыш. Гој һеч биримиз Аллаһын мәһәббәтиндән һеч вахт ајрылмајаг (Јәһуда 21).