Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Фиҹи

 ҮМУМДҮНЈА ТӘБЛИҒ ВӘ ТӘЛИМ

Океанија

Океанија
  • ӨЛКӘ ВӘ ӘРАЗИЛӘРИ 29

  • ӘҺАЛИСИ 41 051 379

  • ТӘБЛИҒЧИЛӘРИН САЈЫ 98 574

  • МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНӘНЛӘРИН САЈЫ 67 609

Доггуз илдән сонра арзусуна чатыр

Австралијадан олан Оливија бағчаја ҝедәндә мүәллимәсини анма мәрасиминә дәвәт етмишди. Сәккиз ил әрзиндә о, һәр ил ону анма мәрасиминә дәвәт едирди. Нәһајәт, 2016-ҹы илдә мүәллимәнин өзү она зәнҝ едиб дејир ки, бу ил кечирилән анма мәрасиминдә иштирак етмәк истәјир. Мүәллимә ону да дејир ки, Оливијанын һәр ил ону анма мәрасиминә дәвәт  етмәси она чох хош тәсир бағышлајырды. Беләҹә, мүәллимә һәјат јолдашы илә бирҝә анма мәрасиминә ҝәлир. Онун әри әввәлләр шәһәр бәләдијјәсиндә ишләдији үчүн мәрасимин кечирилдији ибадәт евинин тикилдији вахты хатырлајыр вә гардашлара дејир ки, буранын неҹә низамла тикилдији ону һејран гојмушду. Мәрасим мүәллимә илә һәјат јолдашына елә ҝөзәл тәсир едир ки, онлар ибадәт евиндән ән ахырда чыханлардан бири олурлар.

Австралија. Доггуз илдән сонра Оливија арзусуна чатыр

О, китабы дүз үч дәфә охуду

Шәрги Тиморда јашајан Ҹесинту вә һәјат јолдашы диндар католик идиләр. Онлар ҝөрәндә ки, Ҹесинтунун гардашы оғлу даһа онларла бирҝә килсәјә ҝетмир вә Јеһованын Шаһиди олуб, чаш-баш галдылар. Онун сәһв јолда олдуғуну сүбут етмәк үчүн Ҹесинту әсас дәрс вәсаитини охумаг гәрарына ҝәлир. Онун мәгсәди китабда сәһв тәлимләр ахтарыб тапмаг иди. Китабы охудугдан сонра арвадына дејир: «Охудум, амма пис бир шеј тапмадым».

«Јәгин јахшы охумамысан. Тәзәдән оху, амма бу дәфә јаваш-јаваш оху», — дејә јолдашы ҹаваб верир.

Ҹесинту китабы јенидән охујур. Охујуб гуртарандан сонра јолдашына дејир: «Бурада јазыланларын һамысы јахшыдыр. Һамысы Мүгәддәс Китабдан ҝөтүрүлүб. Һәтта өлүләрин руһуна ситајиш барәдә Мүгәддәс Китабда нә дејилдији дә јазылыб».

Јолдашы дејир: «Үчүнҹү дәфә оху, анҹаг бу дәфә охујанда һәр абзасын алтындан хәтт чәк. Јахшы-јахшы оху. Мүтләг сәһв тапаҹагсан».

 Ҹесинту бу дәфә дә китабы чох диггәтлә охујур, һәр абзасы хәтләјир. Китабы үчүнҹү дәфә охујуб гуртардыгдан сонра дејир: «Бурада јазыланларын һамысы дүздүр. Гардашым оғлу һаглы имиш». Ҹесинту инди Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнир.

Гыз иман ҝәтирир

Гуамда јашајан өнҹүл баҹы понапели бир гадына тәблиғ едәркән она «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?» адлы видеону ҝөстәрир. Баҹы јенә ҝәләҹәјини дејир. Анҹаг нечә дәфә ҝәлсә дә, ону евдә тапмыр. Бир дәфә гапыны гадынын гызы ачыр. Баҹы фүрсәтдән истифадә едиб гыза «Јеһованын досту ол» видеолар силсиләсиндән бир видео ҝөстәрир. Видео гызын чох хошуна ҝәлир. Баҹы нөвбәти дәфә ҝәләндә гапыны гадынын өзү ачыр вә хош хәбәрә һәвәслә гулаг асыр. Сөһбәт әснасында ајдын олур ки, сән демә, бу гадынын гызы анасына дејиб ки, она видео  ҝөстәрән гадынын ҝетдији ибадәт јеринә ҝетмәк истәјир. Гадынын хош хәбәрә мараг ҝөстәрмәсинә сәбәб гызынын бу сөзләри олуб. Баҹымыз она Мүгәддәс Китаб дәрсинин неҹә кечирилдијини ҝөстәрир вә онлар ҝәлән дәфә ҝөрүшмәк үчүн вахт тәјин едирләр.

Онлар «чобансыз гојунлар кими» иди

Теранс адлы бир рајон нәзарәтчиси һәјат јолдашы Стелла илә бирликдә Папуа-Јени Гвинејанын тәјин олунмамыш бир әразисинә, Инакора ҝетмишдиләр. Теранс хатырлајыр: «Бура ҝәлдијимиз илк ҝүн иди. Сәһәр тездән гапынын сәсинә ојандыг. Гапынын ағзында хејли адам бизи ҝөзләјирди. Сәһәр саат 6-дан ҝүнортаја кими онлара тәблиғ  еләдик. Биз јујунмаг үчүн сөһбәтимизи јекунлашдырдыг. Јујунуб гуртарандан сонра ҝөрдүк ки, бизи ҝөзләјәнләрин сајы артыб. Беләҹә, ҝүнорта саат 2-дән ҝеҹә јарысына кими тәблиғ етдик». Сәһәриси ҝүн бу ҹүтлүк тездән дуруб башга бир әразијә јолланды. Бу сәбәбдән ҹамаат ҝәләндә онлары евдә тапа билмәди. Теранс дејир: «Онлар бизим һарада олдуғумузу өјрәниб далымызҹа ҝәлдиләр. Биз ҝүнортаја гәдәр онлара тәблиғ еләдик. Галдығымыз јерә гајыданда ҝөрдүк ки, гапымызын ағзында нә гәдәр адам бизи ҝөзләјир. Ҝүнүмүз һәр ҝүн белә кечирди. Бу инсанлар “чобансыз гојунлар кими” идиләр» (Мәт. 9:36).

Папуа-Јени Гвинеја. Инсанлар Теранс вә Стелланы сәбирсизликлә ҝөзләјирләр

Терапевтә верилән һәдијјәләр

Јени Каледонијада јашајан Агнес адлы өнҹүл баҹы әли ағрыдығы үчүн физиотерапевтин јанына ҝедир. Һәким Агнес баҹыны мүајинә едәндә она дејир: «Бу ҝүнә кими о гәдәр әзијјәт чәкән инсан ҝөрмүшәм ки, Аллаһын рәһмли олдуғуна шүбһә едирәм». Агнес Јеһоваја шүкүр едир ки, Онун неҹә Аллаһ олдуғуну демәјә имканы јараныб. Сонра о, терапевтә «Дәрд-сәр нә вахтса битәҹәк?» адлы буклети верир вә она Вәһј 21:3, 4 ајәләрини охујур.

Терапевт дејир: «Чәтин ки, сизин охудуғунуз ајәләр мәним Мүгәддәс Китабымда олсун. Чүнки мәндә јалныз дөрд Мүждә вар». Терапевт баҹынын Јеһованын Шаһиди олдуғуну биләндә дејир ки, о, вәтәни Чилидә оланда Јеһованын Шаһидләринә раст ҝәлиб.

Агнес баҹынын јадына Чили барәдә JW телевизијасында ҝөстәрилмиш филиалын һесабаты дүшүр. Һәкимин јанына нөвбәти дәфә ҝәләндә планшетиндә һәмин видеону она ҝөстәрир. Терапевт видеода Чилидәки Бејтели вә Топланты  залыны ҝөрәндә мәәттәл галыр. Видеону ҝөстәрәндән сонра баҹы дејир: «Сизә даһа бир шеј ҝәтирмишәм: бүтөв Мүгәддәс Китаб! Кечән һәфтә сизә охудуғум Вәһј 21:3, 4 ајәләрини бурадан охуја биләрсиниз». Терапевт елә севинир ки, јериндән сычрајыб баҹыны гуҹаглајыр вә дејир: «Бу ики ҝөзәл һәдијјәјә ҝөрә чох сағ олун».

Јени Каледонија. Терапевт мәәттәл галыр

Баҹы нөвбәти дәфә ҝәләндә әсас дәрс вәсаитини ҝәтирир вә әзаб-әзијјәтин диҝәр сәбәбләрини ачыглајыр. Терапевт бу јахынларда Чилијә мәзунијјәтә ҝедәҹәјини билдирир вә дејир ки, бу китабы өзү илә апарыб орада охумаг истәјәрди.