Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Азәрбајҹан

 ҮМУМДҮНЈА ТӘБЛИҒ ВӘ ТӘЛИМ

Авропа

Авропа
  • ӨЛКӘ ВӘ ӘРАЗИЛӘРИ 47

  • ӘҺАЛИСИ 744 482 011

  • ТӘБЛИҒЧИЛӘРИН САЈЫ 1 611 290

  • МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНӘНЛӘРИН САЈЫ 834 121

Мүлајим ҹаваб

Ҝүрҹүстанда әдәбијјат арабасына бир киши јахынлашыр вә гышгырараг дејир: «Гојмарам сиз бурада тәблиғ едәсиниз! Ҝүрҹүстан православ өлкәсидир!» Арабанын јанындакы гардаш һөрмәтлә ондан нә вахтса бизим әдәбијјатлары охујуб-охумадығыны сорушур. Киши ҹаваб верир: «Јох, охумамышам». Гардаш нәзакәтлә она әдәбијјатларымызы охумағы мәсләһәт  ҝөрүр. Гардашын бу сөзләриндән сонра киши сакитләшир вә бир-ики нәшр ҝөтүрүб ҝедир. Бир нечә ҝүн сонра киши ҝери гајыдыб оҝүнкү һәрәкәтинә ҝөрә үзрхаһлыг еләјир. О дејир ки, бизим журналларымызы ҝөзләри ҝөрмәјән анасы үчүн охујуб. Әдәбијјатлар онларын һәр икисинин хошуна ҝәлиб вә охумаг үчүн јениләрини истәјирләр. Инди һәмин киши мүнтәзәм олараг әдәбијјат арабасына јахынлашыб журналларын сон сајларыны ҝөтүрүр.

Проблеми һәлл етмәјин ән ҝөзәл јолу

Азәрбајҹанда ики гардаш бинанын габағында дајанан ҹаван бир оғлана хош хәбәри чатдырыр. Оғлан ҹаваб верир: «Мән сизин данышдыгларыныза гулаг асмајаҹағам, чүнки бу ҝүнаһдыр!» Сонра о, арха ҹибиндән бир бычаг чыхардыр вә дејир: «Мәнә гаршы бир нәфәр һагсызлыг едиб вә инди ҝедиб һәмин инсанын дәрсини верәҹәјәм ки, һагг-әдаләт өз јерини тапсын».

Нә едәҹәкләрини билмәјән гардашлар она дејир: «Адам өлдүрмәк ҝүнаһдыр».

Оғлан сорушур: «Бәс онда мән нә едим?» Гардашлар она Ромалылара 12:17—21 ајәләрини охујуб ачыглајырлар ки, гисас Аллаһа мәхсусдур вә биз пислијә мәғлуб олмамалыјыг, әксинә, она јахшылыгла галиб ҝәлмәлијик. Онлар изаһ едир ки, мәсәләни ширин диллә јолуна гоја биләр. Әҝәр ону өлдүрсә, сонрадан виҹдан әзабы илә јашамалы олаҹаг. Бу сөзләр оғланы дүшүндүрүр вә о чыхыб ҝедир.

Бир саатдан сонра оғлан гардашлары тапыб дејир: «Өлдүрмәк истәдијим адамын јанындан ҝәлирәм. Мәсәләни дава-далашсыз јолуна гојдум. Сағ олун ки, мәни  хата-баладан гуртардыныз». Гардашлар изаһ едирләр ки, әслиндә, она Јеһова көмәк едиб.

Әдәбијјат арабалары гејри-фәал баҹынын диггәтини ҹәлб едир

Бир нечә ил бундан әввәл Норвечдә бир баҹы һәгигәтдән узаглашмышды. Јеһованын Шаһидләри әдәбијјат арабалары илә шаһидлик етмәјә башлајандан сонра һәмин баҹы алыш-веришә ҝедәндә тез-тез бу арабалара раст ҝәлирди.

Баҹы һеч вахт орада дуран Јеһованын Шаһидләринә јахынлашмаса да, арабаларын үзәриндәки плакатлар, әдәбијјатлар һәмишә онун диггәтини ҹәлб едирди. Бунлар, һәмчинин арабанын јанында дуран Јеһованын Шаһидләринин меһрибанлығы, садә ҝөркәми баҹыда Јеһоваја вә Онун халгына ҝери дөнмәк арзусу ојатды.

Бундан әлавә, арабанын үзәриндә јазылан jw.org сајты онун диггәтини чәкди. Баҹы сајта дахил олмаг гәрарына ҝәлди. Сајтдан јахынлыгдакы ибадәт евинин үнваныны вә ҝөрүшләрин вахтыны асанлыгла тапа биләндә чох тәәҹҹүбләнди. О, сајтдан бәзи нәшрләри јүкләди. Даһа сонра тәрәддүдлә ибадәт евинә ҝетди. Ону јығынҹагда меһрибан гаршыладылар вә ағсаггаллар она Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәси үчүн бир нәфәр тәјин етдиләр. Баҹы тезликлә јығынҹагда достлар тапды вә руһани фәалијјәтини бәрпа етди. Һал-һазырда о, мүтәмади шәкилдә јығынҹаға вә тәблиғә ҝедир, һәмчинин Јеһова илә јахын мүнасибәтләрини бәрпа етдијинә ҝөрә чох севинир.

Мәктәб автобусунда тәблиғ

Норвечдә бир мәктәб автобусунда 15 јашлы Ронја ејни синифдә охудуғу үч оғланла тәкамүл барәдә сөһбәт едир. Оғланлар онун етигадына һөрмәт гојмурлар вә бу,  баҹымызы јаман нараһат едир. Баҹынын бу мөвзу барәдә мәлуматы аз олдуғуна ҝөрә о, анасындан Аллаһын мөвҹудлуғуна даир сүбутлар тапмаг үчүн көмәк истәјир.

Норвеч. Ронја иманыны мүдафиә едир

Нөвбәти ҝүн Ронја автобусда ушагларла јенидән данышанда һазырладығы фикирләри онларла бөлүшүр. Лакин оғланлар онун Јеһоваја олан иманыны лаға гојурлар. Онлардан бири бәркдән дејир: «Бу автобусда һеч ким Јеһоваја инанмыр! Ҝәлин әлимизи галдыраг, ҝөрәк ким тәкамүлә инаныр, ким Јеһоваја». Бу заман Ронјанын ҝөзләмәдији бир шеј баш верир. Онун јанында отуран оғлан әлини галдырыб дејир: «Мән Јеһоваја инанырам!» Башга ики ушаг да әлини галдырыб дејир: «Мән дә!» Сән демә, Ронјанын синиф јолдашлары илә сөһбәтини диҝәр шаҝирдләр дә ешидирмиш. Ронјанын ҝәтирдији дәлилләр онларын бәзиләрини Аллаһын мөвҹудлуғуна әмин етди!

 Охумағы-јазмағы баҹармајан киши китаб тапыр

Бир дәфә ҝүнорта вахты Суријадан олан ики әрәбдилли киши Данимаркадакы филиала ҝәлир. Онлар гәбул шөбәсиндә отуран баҹылара Јеһованын Шаһидләрини ахтардыгларыны дејирләр. Баҹылар билдирәндә ки, онлар дүз үнвана ҝәлибләр, кишиләр севинирләр. Бәс онлар үнваны неҹә тапмышдылар? Бу кишиләрин телефонунда әрәб дилиндә олан әсас дәрс вәсаитинин нәшријјат сәһифәсинин шәкли вар иди. Онлар бу шәкли јерли китабхананын ишчисинә ҝөстәрмишдиләр. Китабхана ишчиси дә филиалын үнваныны вермишди.

Бу ики киши Данимарка дилиндә чәтинликлә данышдыглары үчүн гәбул шөбәсинә әрәб дилини билән бир гардаш чағырырлар. Мәлум олур ки, онлардан бири Мүгәддәс Китабы өјрәнмәји чох истәјир. Гардаш онун үнваныны ҝөтүрүр вә сөз верир ки, тезликлә әрәб дилини билән башга гардашла онун јанына ҝәләҹәк.

Һәмин кишинин евинә ҝедәндә гардашлар өјрәнирләр ки, индијә кими һеч бир Јеһованын Шаһиди онун гапысыны дөјмәјиб. Әрәб дилиндә олан китабы исә кимсә онун почт гутусуна гојуб. Һалбуки бу гутунун үзәриндә онун әрәбдилли инсана мәхсус олдуғуна даир јазы јох иди. Киши охумағы вә јазмағы баҹармадығына ҝөрә достундан хаһиш етмишди ки, бу китабы онун үчүн охусун. Онлар китабы үч ҝүнә охујуб гуртармышдылар. О, ешитдикләринин сајәсиндә һәгигәти тапдығына әмин олмушду.

Бу киши аиләсиндән узаг дүшдүјү үчүн чох пис олурду. Анҹаг Мүгәддәс Китабдан охудуглары она тәсәлли верди. Гардашлар бу кишинин јанына биринҹи дәфә ҝәләндә о, онлара белә бир суал вермишди: «Нәјә ҝөрә индијәнә кими гапымы дөјмәмисиниз? Мәним буна, һәгигәтән, еһтијаҹым  вар иди». Һал-һазырда о, гардашларла Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә давам едир вә өјрәндикләри онун чох хошуна ҝәлир.

Үрәкдәки бошлуг севинҹлә долур

Украјнада түтүн фабрикиндә менеҹер ишләјән Димитри түтүнүн инсан сағламлығына зәрәрини даһа јахшы баша дүшәндә бу ҝәлирли ишиндән чыхыр. Бундан сонра үч ајын ичиндә анасыны вә гајынанасыны итирир. Әзизләрини итирмәк ону бәрк сарсыдыр. Димитри үмид едир ки, ҝетдији килсәдә тәсәлли тапаҹаг вә суалларына ҹаваб алаҹаг. Амма үмидләри пуча чыхыр. Досту она дејир ки, православын «бојнунда хач, үрәјиндә исә бошлуг вар». Димитри дә үрәјиндә бошлуг һисс едир. О баша дүшүр ки, Аллаһ вә Онун Кәламы һагда әслиндә һеч нә билмир. Үмидсизлик ичәрисиндә Аллаһа дуа еләјир. О ан јадына Јеһованын Шаһидләри дүшүр. Димитри интернетдән онларын сајтыны тапыр вә орада Мүгәддәс Китаб һагда мәлуматын боллуғуну ҝөрүб мат галыр. Сонра сајтдан јахынлыгда јерләшән ибадәт евинин үнваныны ахтарыб тапыр. Ибадәт евинин машын дајанаҹағына чатанда бир нәфәр ону саламлајыб көмәјини тәклиф едир. Димитри дејир: «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәјирәм». Артыг алты ајдыр ки, о, Мүгәддәс Китабы өјрәнир вә мүнтәзәм ибадәт ҝөрүшләринә ҝәлир.

Мәктублар һәгигәтә марағы артырыр

Британијада јашајан Пол илә Фејс Сјузан адлы гадынла сөһбәт едирләр вә данышырлар ки, јенидән ҝөрүшсүнләр. Амма ҝәлән дәфә ҝәләндә Сјузаны евдә тапа билмирләр. Буна ҝөрә дә онлар «Мүгәддәс ибадәтимиз» вәрәгәсинин 2014-ҹү ил нојабр сајындакы мәсләһәтә ујғун  давранараг, бир кағыза сабаһ јенә ҝәләҹәкләрини јазырлар вә ону гапыја гојурлар. Онлар нөвбәти ҝүн ҝәләндә ҝөзләмәдикләри бир шејлә гаршылашырлар. Гапыда онлар үчүн гојулмуш бир кағыз парчасы ҝөрүрләр. Сјузан јазмышды ки, о ҝүн гызына ҹер-ҹеһиз алмаға ҝетдији үчүн евдә олмајыб. Пол вә Фејс бу дәфә кағыза ҝәлән һәфтә ҝәләҹәкләрини јазырлар. Бу сәфәр Сјузан онларын јолуну ҝөзләјир. Онлар әсас дәрс вәсаити васитәсилә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајырлар.

Бөјүк Британија. Пол вә Фејс гапыја мәктуб гојурлар

Гызынын тојуна аз галдығы үчүн Сјузан онлардан хаһиш едир ки, мүмкүнсә, ҝәлән һәфтә ҝәлмәсинләр. Пол вә Фејс јенә ҝәләндә гапыны ачан олмур. Буна ҝөрә дә онлар гапыја телефон нөмрәләрини јазыб гојурлар. Сјузан һәмин нөмрәјә месаж јазыб о ҝүн евдә олмадығы үчүн үзр истәјир вә билдирир ки, һәмин вахт башы бағда гоншу илә сөһбәтә гарышмышды. О вахтдан бәри Сјузан Мүгәддәс  Китабы мүнтәзәм өјрәнир вә бу јахынларда илк дәфә ибадәт ҝөрүшүндә иштирак едиб.

Тәблиғ етдикләри инсанларла әлагәни итирмәмәк үчүн бу үсулдан истифадә етмәк Пол вә Фејсә чох хошдур: «Јаздығымыз мәктублар сајәсиндә башгалары илә дә јенидән ҝөрүшмәк имканымыз олуб. Бу, әла үсулдур!»

Тибб баҹысыны һәрәкәтә ҝәтирән иман

2014-ҹү илин августунда Маҹарыстанда ағҹијәр емболијасындан әзијјәт чәкән бир гардаш хәстәханада јатырды. Тәәссүф ки, бир мүддәт сонра гардаш һәјатыны итирди. Онун һәјат јолдашы хәстәханада гардаша гуллуг едән Түнде адлы тибб баҹысы һагда белә сөзләр јазмышды:

«2015-ҹи илин јајында мән оғлумла бирҝә “Мәсиһдән өрнәк алын!” адлы реҝионал топлантыја ҝетмишдим. Топлантынын сонунҹу ҝүнүндә евә гајытмаг үчүн машын дајанаҹағына јахынлашанда бир гадын габағымы кәсди. О, чантасыны јерә гојуб мәни гуҹаглады вә ағламаға башлады. Бу гадын тәхминән бир ил әввәл реанимасијада һәјат јолдашыма гуллуг едән һәмин тибб баҹысы иди. О мәнә деди: “Тибб баҹылары нөвбә үзрә һәр дәфә бир хәстәјә бахырды. Мән һәр дәфә дуа едирдим ки, сизин һәјат јолдашыныза мән бахым. Мараглыдыр ки, тез-тез мәһз белә дә олурду!”

Түнде деди ки, јолдашымын јахшы давранышы вә ҝәләҹәк үмиди барәдә тез-тез сөз ачмасы ону Мүгәддәс Китабы Јеһованын Шаһидләри илә ҹидди шәкилдә арашдырмаға тәшвиг едән илк тәкан олду.

Түнде инди Мүгәддәс Китабы өјрәнир вә о, јолдашымы јенидән ҝөрәҹәји ҝүнү сәбирсизликлә ҝөзләјир. Әримә  демәк истәјир ки, Јеһованы танымаға вә Онун мөһтәшәм вәдләри барәдә өјрәнмәјә мәһз онун давранышы вә мөһкәм иманы сәбәб олуб».

Јүк машыны сүрүҹүләринә тәблиғ

Болгарыстан. Јеһованын Шаһидләри сәрһәддә сүрүҹүләрә тәблиғ едир

Иғтишашлар вә блокадалар сәбәбиндән Јунаныстан вә Болгарыстан арасында сәрһәд нәзарәт хидмәти тез-тез бағланырды. Буна ҝөрә дә сәрһәддә јүк машынларындан ибарәт узун нөвбәләр јаранырды. Болгарыстанда сәрһәдин јахынлығындакы бир јығынҹаг бу вәзијјәти фүрсәт билиб сәрһәддә галан сүрүҹүләрә нәшрләр пајламаг гәрарына ҝәлди. Гардашлар он ики дилдә әдәбијјат ҝөтүрүб сәрһәдә јолландылар. Сүрүҹүләрин әксәријјәти дилхор вә јорғун олсалар да, гардашларла сөһбәт едирдиләр. Гардашлар онлара ҹаныјананлыгла гулаг асыр, хош хәбәри чатдырыр вә тохтаглыг верирдиләр. Сүрүҹүләрдән бири өјрәнәндә ки, бу инсанлар Јеһованын Шаһидләридир, деди: «Елә дә билдим, чүнки анҹаг Јеһованын Шаһидләри белә тәблиғ едир». Австралијадан олан диҝәр бир сүрүҹү исә зарафатјана деди: «Һәтта бурада да сиздән гача билмәдик. Һалал олсун сизә! Инсанлара үмид вә тәсәлли вермәјә давам един». Башга бир сүрүҹү исә белә сөзләр деди: «Сизин нәшрләри охумаға һеч вахт һәвәсим олмајыб, анҹаг инди бөјүк мәмнунијјәтлә охујаҹағам». Сүрүҹүләрдән бири хош хәбәри ешидәндә ағламаға башлады. О деди ки, нечә ил бундан әввәл Јеһованын Шаһиди олуб. Гардашлар бу сүрүҹүнү һәм нәшрләримизи охумаға тәшвиг етдиләр, һәм дә јығынҹагла әлагә јаратмаға көмәк етдиләр.