Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Макао

 ҮМУМДҮНЈА ТӘБЛИҒ ВӘ ТӘЛИМ

Асија вә Јахын Шәрг

Асија вә Јахын Шәрг
  • ӨЛКӘ ВӘ ӘРАЗИЛӘРИ 49

  • ӘҺАЛИСИ 4 464 374 770

  • ТӘБЛИҒЧИЛӘРИН САЈЫ 728 989

  • МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНӘНЛӘРИН САЈЫ 771 272

Бир сөһбәтин бәһрәси

Филиппиндә јашајан Ҹонатан гардаш хәстәханада һәкими ҝөзләјирди. Гәбул шөбәсиндәки Лејла адлы бир гадын гардашын сәлигәли ҝејиндијини ҝөрүб онун сығорта ширкәтиндән ҝәлдијини зәнн едир. Амма гардаш изаһ едир ки, о, Јеһованын Шаһидидир вә тибби мүалиҹәјә еһтијаҹы олан диндашларына көмәк едир. Лејла бу јахынларда атасыны итирдијини дејир  вә билдирир ки, атасы «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын даими охуҹусу иди. Гардаш бу гадына Јәһја 5:28, 29 ајәләрини охујур вә она «Өлән әзизләримиз үчүн һансы үмид вар?» буклетини верир.

Филиппин. Ҹонатан гәбул шөбәсиндәки гадына тәблиғ едир

Ҹонатан гардаш нөвбәти дәфә хәстәханаја ҝәләндә Лејлаја јенә әдәбијјат ҝәтирир вә ону бир баҹымызла таныш едир, баҹы онунла Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башлајыр. Тезликлә Лејланын бүтүн ев әһли — јолдашы, баҹысы вә анасы Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр.

 Гоншусу Роза Лејладан сорушур: «Ахыр вахтлар сизә јаман чох адам ҝәлиб-ҝедир. Кимләрдир ки онлар?» Лејла Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы арашдырдығыны дејир. Ешитдикләри Розаја мараглы ҝәлир, о да Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр. Роза баҹысы Абигајилҝилә гонаг ҝедәндә өјрәндикләрини бөјүк шөвглә она данышыр. Баҹысынын данышдыглары Абигајилин чох хошуна ҝәлир, о да Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәдијини билдирир. Сонралар Розанын анасы да Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр.

Лејла бу јахынларда кечирилән реҝионал топлантыда вәфтиз олунду. Онун анасы да артыг вәфтиз олунуб. Кечән ил исә Роза илә баҹысы вәфтиз олунду. Розанын анасы јығынҹаглара мүнтәзәм ҝәлир. Лејланын аилә үзвләриндән бәзиләри һал-һазырда Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә давам едирләр. Бүтүн бунлар бир сөһбәтин бәһрәсидир!

Технолоҝијанын көмәјилә ешитмә гүсурлу инсанлара тәблиғ едилир

Шри-Ланканын жестдилли саһәсиндә һал-һазырда бөјүк инкишаф ҝедир. 2015-ҹи илдә Јеһованын Шаһидләринә ешитмә гүсурлу инсанларын јашадығы тәхминән 80 үнван мәлум иди вә үнванлар вәрәгә јазылырды. О вахтдан етибарән Шри-Ланкада илк жестдилли јығынҹаг јаранды вә 420 нәфәрин ады, еләҹә дә GPS координатларла үнваны компүтерә дахил олунду. Гардашлар бу инсанларын тәхминән 80 фаизи илә ја шәхсән, ја видеоҝөрүнтү, ја да месаж васитәсилә әлагә сахлајыблар. Хүсуси тәјинатлы мүждәчи олан бир әр-арвад дејир: «Инди тәблиғчиләрә хидмәт үчүн саһә верә билирик. Әввәлләрсә онлар јалныз шәхсән таныдыглары ешитмә гүсурлу инсанларын јанына ҝедә билирдиләр».

 Дөвләт мәмурундан миннәтдарлыг мәктубу

Монголустандакы баҹы-гардашлар һәтта -30°C һава шәраитиндә белә, хүсуси иҹтимаи шаһидлик нөвүндә фәал шәкилдә иштирак едирләр. Әдәбијјат арабасындан бир нечә нәшр ҝөтүрән бир дөвләт мәмуру белә бир мәктуб јазмышды: «Мән Буддистәм. Амма башга динләрлә дә марагланырам, мәним фикримҹә, инсан јалныз бир јолу тутуб ҝетмәмәлидир, башга динләри дә арашдырмалыдыр. Әдәбијјатларынызы охујандан сонра тәәссүратымы сизинлә бөлүшмәк үчүн мәктуб јазмаг гәрарына ҝәлдим. Ҝөрүрәм ки, инсанлара фајдалы вә практики мәлумат тәгдим етмәк үчүн чох зәһмәт чәкирсиниз. Охудугларымдан әсас бир шеј өјрәндим: Мүгәддәс Китабы һәр кәс охумалыдыр. Бу китабда һәгигәт вар. Орада инсан һәјаты үчүн рәһбәрлик верилир. Әдәбијјатлары монгол дилинә тәрҹүмә едәнләрин һәр биринә миннәтдарлығымы билдирмәк истәјирәм. Һәм дә һаванын исти вә ја сојуг олмасындан асылы олмајараг, инсанлара әдәбијјат верәнләрин һамысына тәшәккүр едирәм».

Монголустан. Сојуг һавада иҹтимаи шаһидлик

Аллаһ онун дуасына ҹаваб верди

Һонконгда Брет адлы өнҹүл гардаш ҹаван бир оғлана јахынлашыб она «Аиләнин хошбәхтлији нәдән асылыдыр?» буклетини верир. Буклети ҝөрәндә оғлан ҝөз јашларыны сахлаја билмир. О дејир ки, һәгигәтдә бөјүјүб, амма 16 јашы оланда евдән гачыб. О, һарадаса беш ил күчәләрдә јашајыб, наркотик гәбул едиб. Амма сонра хејријјә тәшкилатлары она көмәк едибләр.

Һәмин ҝүн сәһәр о, Аллаһа дуа едиб демишди: «Ај Аллаһ, әҝәр ушаглыгда ҝетдијим дин дүз идисә, нә олар, бу ҝүн мәнә бир әламәт ҝөстәр». Оғлан дејир ки, гардаша  раст ҝәлмәји дуасына ҹаваб иди. Онлар јахынлыгдакы кафејә ҝедиб бирликдә «Јеһоваја ҝери дөн» брошүрүнү нәзәрдән кечирирләр. Оғлан һәмин ҝүн Франсаја гајытмалы олдуғу үчүн онлар бир-бирләринә әлагә үнванларыны верирләр. Бир мүддәт сонра о, Брет гардаша белә сөзләр јазыр: «Мәним әзиз гардашым, Јеһова дуаларыма ҹаваб верди. Мән базар ҝүнү јахынлыгдакы јығынҹаға ҝедәҹәјәм». Оғлан Франсадакы Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлады. Инди о, Мүгәддәс Китабы өјрәнир вә јығынҹаглара ҝедир.