• ӨЛКӘ ВӘ ӘРАЗИЛӘРИ 57

  • ӘҺАЛИСИ 998 254 087

  • ТӘБЛИҒЧИЛӘРИН САЈЫ 4 154 608

  • МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНӘНЛӘРИН САЈЫ 4 353 152

«Сәнинлә бирликдә мән дә өјрәнәҹәјәм»

Мексикада јашајан Исмајыл Мүгәддәс Китабы башдан ајаға охумағы гәрара алыр вә бир илин ичиндә ики дәфә охујуб гуртарыр. Сонрадан о, ҝөрмә габилијјәтини итирир. Бунун үстүндән бир нечә ил кечәндән сонра Анҝел адлы Јеһованын Шаһиди Исмајылла растлашыр вә она Аллаһын вәди һагда данышыр.  Исмајыл бу һагда даһа чох өјрәнмәк истәјир, анҹаг дејир: «Ҝөзләрим тутулуб. Мүгәддәс Китабы охуја билмирәм».

Анҝел она үрәк-дирәк вериб дејир: «Үрәјини сыхма, мән сәнә Брајл әлифбасыны өјрәдәҹәјәм».

Исмајыл сорушур: «Сән Брајл әлифбасыны билирсән?»

«Јох, билмирәм, амма сәнинлә бирликдә мән дә өјрәнәҹәјәм», — дејә Анҝел ҹаваб верир. Исмајыл инана билмир ки, Анҝел онун хатиринә Брајл әлифбасыны өјрәнәҹәк. Анҝел евә ҝедиб Брајл әлифбасы илә бағлы ахтарышлар апарыр, сонра кардон кағызын үзәриндә релјефли һәрфләр һазырлајыр вә Исмајыла Брајл әлифбасыны охумағы өјрәдир. Исмајыл Брајл әлифбасыны өјрәнәндән сонра јығынҹаглара ҝетмәјә вә әдәбијјатларымызы охумаға башлајыр. Һал-һазырда Анҝел ҝөздән әлил олан дөрд нәфәрә Аллаһын Кәламыны өјрәдир. Онлар ҝөзләринин ҝөрәҹәји дөвр һагда, Ҹәннәт һагда данышмағы чох хошлајырлар.

Ону таныја билмәди

Бирләшмиш Штатларда јашајан 14 јашлы Виана јазыр: «Сосиал елмләр дәрсиндә бизим мүәллимимизи әвәз едән мүәллим дин барәдә данышмаға башлады. О, биздән һансы динләри таныдығымызы сорушду. Мән Јеһованын Шаһидләринин адыны чәкәндә синиф јолдашларым мәнә ҝүлдү. Онлар инсанларын вахтыны алдығымызы, лазымсыз ишлә мәшғул  олдуғумузу вә вердијимиз нәшрләри тулладыгларыны дедиләр. Һәтта мүәллим дә ушагларын тәрәфини тутду.

Онда мән Јеһоваја дуа едиб шаһидлик вермәк үчүн ҹәсарәт истәдим. Синиф јолдашларыма дедим ки, онларын гапысына вахтларыны алмаг үчүн ҝәлмирик. Јеһова Аллаһ бизи ҝөндәрир ки, инсанлара Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләри чатдыраг. Мән онлардан нәшрләримизи атмамағы хаһиш етдим. Дедим ки, бу нәшрләр онларын һәјатыны јахшылашдырмаға  вә хилас етмәјә гадирдир. Мүәллим үзрхаһлыг еләди вә сөз верди ки, Јеһованын Шаһидләриндән кимсә бир дә онун гапысыны дөјсә, онлары динләјәҹәк вә вердикләри нәшрләри охујаҹаг. Анҹаг онун дедикләринә инанмағым ҝәлмәди.

Дөрд ајдан сонра мән бу мүәллими ҝөрдүм. О, мәнә Мүгәддәс Китабы өјрәндијини дејәндә гулагларыма инана билмәдим. Бундан алты ај сонра исә о, мәни  мәктәбдә ахтарыб тапды вә она тәблиғ етдијим үчүн миннәтдарлығыны билдирди. Әввәлҹә ону танымадым, чүнки о, сачыны кәсиб, үзүнү тәраш етмишди. Һал-һазырда мүәллимим вәфтиз олунмамыш тәблиғчидир».

Амазонда тәблиғ

Кечән ил Бразилијада јашајан Јеһованын Шаһидләри диггәтләрини Амазон әразисинә јөнәлтдиләр. Чүнки бу әразидә јашајан инсанларын чоху хош мүждә һагда һеч вахт ешитмәмишди. Буну нәзәрә алараг, Рәһбәрлик Шурасы бириллик хүсуси тәблиғ кампанијасы тәшкил етди. Мәгсәд Амазонун ән уҹгар әразиләриндә јашајан минләрлә инсана хош хәбәри чатдырмаг иди.

Бразилија. Амазонда тәблиғ

Филиал Амазонун чај шәбәкәсинин әтрафында јерләшән 53 шәһәри сечди. Ҹәми дөрд ајын ичәрисиндә 6500 тәблиғчи бу чағырыша һај верди.

Уҹгар бир әразидә јерләшән Анамада бир нәфәр дә олсун тәблиғчи јох иди. Он тәблиғчи 11 ҝүн бу әразидә јашады. Бу вахт әрзиндә онлар 12 500 әдәбијјат пајладылар вә 200 нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башладылар. Һәмин адамларла инди дә телефон васитәсилә дәрс кечилир. Орада олдуглары мүддәтдә гардашлар ибадәт ҝөрүшләри дә кечиртдиләр. Ҝетмәздән өнҹә кечирдикләри сон ҝөрүшдә 90 нәфәрин иштирак етдијини ҝөрәндә тәблиғчиләр чох севиндиләр. Кампанијанын фајдасы ҝәләҹәкдә өзүнү даһа чох ҝөстәрәҹәк.

Сајт васитәсилә тәблиғ

Венесуелада јашајан Жизел вә Маријана алты илдир ки, бир синифдә охујурлар. Жизел Јеһованын Шаһиди олдуғу үчүн Маријана ону тез-тез әлә салырды. Маријана елә дүшүнүрдү ки, Жизел һәјатын дадыны чыхармағы баҹармыр. Бир  ҝүн Маријана Жизелин үстүнә даһа чох дүшүр. Буну ҝөрән Жизелин ағлына белә бир фикир ҝәлир вә дејир: «Маријана, зәһмәт олмаса, jw.org сајтыны зијарәт едиб “Видео” бөлмәсинин “Јенијетмәләр” һиссәсинә дахил ол».

Елә һәмин ҝүн Маријана Жизелә зәнҝ едиб дејир: «Мән сәни инди баша дүшдүм».

Жизел онун зарафат етдијини зәнн едиб дејир: «Јенә мәни әлә салырсан?»

«Јох. Мән сәнә бир дә лағ етмәјәҹәјәм. Әксинә, сәнә “чох сағ ол” демәк истәјирәм. Инди баша дүшүрәм ки, әксәр проблемләримә сәбәб һәјатын “ләззәти бундадыр” дедијим шејләрдир». Маријана инди Мүгәддәс Китабы өјрәнир вә бүтүн ибадәт ҝөрүшләриндә иштирак едир.

 Кешишә верилән суаллар

Һаитидәки килсәләрин бириндә катибә кими ишләјән Жарол Јеһованын Шаһидләринин онун бүтүн суалларына Мүгәддәс Китабдан ҹаваб вердијини ҝөрәндә мат галыр. О вә гызы Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разы олурлар. Өјрәндикләри онларын чох хошуна ҝәлир. Она ҝөрә дә Јеһованын Шаһидләриндән хаһиш едирләр ки, онлара һәфтәдә ики дәфә дәрс кечсинләр.

Жарол үч ајдан сонра килсәјә ҝедир вә кешишә дөрд суал верир: «Иса Мәсиһ нә вахт падшаһ олуб? Јахшы инсанлар өләндән сонра һара ҝедир? Бәс өләндән сонра пис инсанларын агибәти неҹә олур? Иса Мәсиһ хачын, јохса дирәјин үзәриндә өлүб?» Кешиш анҹаг икинҹи вә үчүнҹү суаллара ҹаваб верә биләҹәјини билдириб дејир: «Јеһованын Шаһидләринин сөзләринә ҝөрә, ҝөјә анҹаг 144 000 инсан галхаҹаг. Амма мәним фикримҹә, јахшы инсанларын һамысы ҝөјә галхаҹаг. Пис инсанлар исә әбәдијјән ҹәһәннәмдә јанаҹаглар». Жарол она дејәндә ки, бу дедикләрини Мүгәддәс Китабдан ҝөстәр, о ҝөстәрә билмир. Үмидләри пуча чыхан Жарол Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә даһа да гәтијјәтли олур. О, килсәдәки вәзифәсиндән чыхыр. Жарол етираф едир ки, үч ај әрзиндә Јеһованын Шаһидләриндән өјрәндикләринин јарысыны белә, килсәјә ҝетдији 30 ил әрзиндә өјрәнмәјиб. Жарол вә онун гызы бу јахынларда вәфтиз олундулар. Онлар јашадыглары кәнддә 23 нәфәрә Мүгәддәс Китаб дәрси кечирләр.

Һаити. Жарол вә гызы бир чохларына Мүгәддәс Китаб дәрси кечирләр