• ӨЛКӘ ВӘ ӘРАЗИЛӘРИ 58

  • ӘҺАЛИСИ 1 109 511 431

  • ТӘБЛИҒЧИЛӘРИН САЈЫ 1 538 897

  • МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНӘНЛӘРИН САЈЫ 4 089 110

О, ешитмә гүсурлу инсанлары тапмаг истәјирди

Сјерра-Леонедә жестдилли саһәдә хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едән Кристал сәһәр чағы Аллаһа дуа еләјир ки, хидмәтдә ешитмә гүсурлу инсанлары тапсын. О, тәблиғ етдији бир нәфәрлә тәкрар сөһбәт етмәк үчүн јола дүшүр, амма бу дәфә һәмишәкиндән фәргли јолла ҝедир. Кристал гоншулардан һәмин әразидә лал-кар инсанларын јашајыб-јашамадығыны  сорушур, гоншулар да ону бир евә јөнәлдирләр. Орада Кристал меһрибан бир гадынла растлашыр. Гадын хош хәбәрә һај верир вә жестдилли јығынҹаға ҝәлмәк истәдијини билдирир. Һәмин әразидә јашајан инсанлар Кристалдан башга бир лал-кар инсанла ҝөрүшмәк истәјиб-истәмәдијини сорушур. Нәтиҹәдә, баҹымыз һәгигәтә мараг ҝөстәрән башга бир инсанла да таныш олур. Мараглыдыр ки, баҹы бу күчәдә дәфәләрлә тәблиғ едиб, амма бу ики нәфәрә һеч вахт раст ҝәлмәјиб. Кристал әминдир ки, онларла Јеһованын көмәји сајәсиндә таныш олду.

«Бу чыхыш мәним үчүн иди!»

Либеријада јашајан Имануел машыны илә јығынҹаға ҝедирди. О, јолун кәнарында сәлигәли ҝејинмиш бир нәфәр ҝөрүр. Һәмин инсан о гәдәр пәришан ҝөрүнүрдү ки, Имануел машыны сахлајыб она көмәјини тәклиф едир. Гардаш бу кишинин адынын Муса олдуғуну өјрәнир. Сән демә, кечән ҝеҹә онун бүтүн пулларыны оғурлајыблар вә һал-һазырда о, интиһар етмәјә һазырлашыр. Имануел гардаш Мусаны ахыра гәдәр динләјир, сонра шәфгәтлә она дејир: «Хаһиш едирәм, ҝәл мәнимлә ибадәт евинә ҝедәк». Онлар бирликдә ибадәт евинә ҝедирләр. Ҝөрүшдә ешитдикләри Мусаја о гәдәр тәсир едир ки, о, ҝөз јашларыны сахлаја билмир. Мәрузәдән сонра о дејир: «Бу чыхыш мәним үчүн иди!» Муса Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылыг верир вә һал-һазырда мүнтәзәм олараг јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝедир.

 «Мән бүтпәрәст дејиләм»

Гвинеја-Бисауда јашајан Аминатанын һал-һазырда 15 јашы вар. Онун 13 јашы оланда рәсм мүәллими шаҝирдләрә карнавал бајрамына аид маскаларын вә диҝәр шејләрин шәклини чәкмәји тапшырмышды. Амината бунун әвәзинә һејванларын вә рәнҝарәнҝ биткиләрин шәклини чәкир вә шәклин јухарысына «Ҹәннәт» сөзүнү јазыр. Мүәллим һамынын чәкдији шәкилләри јығанда Аминатаја дејир ки, онун чәкдији шәкил мөвзуја ујғун дејил вә она «сыфыр» гијмәтини верир. Дәрсдән сонра Амината мүәллиминә јахынлашыб сорушур:

— Мүәллим, кечмишдә карнавалы кимләр гејд едирди?

Гвинеја-Бисау. Амината «Ҹәннәт» шәклини чәкир

— Бүтпәрәстләр, — дејә мүәллим ҹаваб верир.

Амината изаһ едир:

— Мән бүтпәрәст дејиләм, она ҝөрә дә бу ҹүр бајрамлары гејд етмирәм. Мән инанырам ки, Аллаһ јер үзүнү тезликлә Ҹәннәтә чевирәҹәк. Она ҝөрә бу шәкли чәкдим.

Онда мүәллим дејир ки, она јазылы суаллар верәҹәк. Нәтиҹәдә, Амината 20 балдан 18-ни топлајыр.

Хејли адам ҝәлмишди

Малавидәки кичик бир кәнддә једди тәблиғчидән ибарәт бир груп вар. Онлар ҝөрүшләрини сүтун, гамыш вә будаглардан дүзәлдилмиш садә бир јердә кечирирләр. Тәблиғчиләр рајон нәзарәтчисинин зијарәтиндән руһланыб инсанлары анма мәрасиминә дәвәт етмәк үчүн әлләриндән ҝәләни етдиләр. Јухарыдан асылмыш нефт лампасынын ишығы алтында натиг анма мәрасими илә бағлы мәрузә сөјләди. Ичәридә  о гәдәр адам вар иди ки, демәк олар, тәрпәнмәјә јер јох иди. Тәсәввүр един, һәмин једди тәблиғчи мәрасимә 120 нәфәрин ҝәлдијини биләндә неҹә севинмишди!

Малави. 120 нәфәрин иштирак етдији анма мәрасими

Брошүр онун аиләсинә көмәк етди

Бөјүк шәһәрләрдә ҝедиш-ҝәлишин сых олдуғу јерләрдә хүсуси иҹтимаи шаһидлијин бәһрәси әввәл-әввәл ҝөрүнмәјә биләр. Тогонун пајтахты Ломедә бир гадын тәрәддүдлә әдәбијјат масасына јахынлашыб «Хошбәхт аиләм» брошүрүнү ҝөтүрүр. Јеһованын Шаһидләри онунла Ефеслиләрә 5:3 ајәси әсасында гыса сөһбәт едирләр. Сонра онлар бир-бириләринә телефон нөмрәләрини верирләр. Ики һәфтә сонра гадын зәнҝ едиб дејир: «Дүзүнү десәм, Јеһованын Шаһидләриндән хошум ҝәлмирди. Буна бахмајараг, брошүрү охудум, чох хошума ҝәлди. Онун сајәсиндә артыг аиләмиздә бәзи проблемләри јолуна гојмушам. Һәтта ики ҹүтлүјә дә көмәк етмишәм. Бу вахта гәдәр Јеһованын Шаһидләри һагда сәһв фикирдә идим. Чох истәјәрдим ки, мәнә Мүгәддәс Китаб дәрси кечәсиниз». Јеһованын Шаһидләри һәм гадына, һәм дә гадынын көмәк етдији бир ҹүтлүјә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башладылар.

О, брошүрү тәрҹүмә етди

Анкасија Гананын балаҹа бир кәндидир. Бу кәндин әсас күчәсиндә алверчиләр өз малыны сатыша гојур. Јеһованын Шаһидләри һәр һәфтәнин базар ертәси орада иҹтимаи шаһидлик арабасыны гурашдырырлар. Бир дәфә Самуел гардаш Инок адлы бир нәфәрә шаһидлик едиб она «Аллаһын сөзүнә гулаг ас» брошүрүнү верир. Инок брошүрү ҝөтүрүб кусаси дилиндә нәшрләрин олуб-олмадығыны сорушур.

Гана. О, брошүрү кусаси дилинә тәрҹүмә етмишди

Самуел гардаш ҹаваб верир: «Бағышлајын, бу дилдә әдәбијјатымыз јохдур. Амма о дилә јахын олан фрафра дилиндә  нәшрләримиз вар». Бундан бир мүддәт сонра Инок Анкасијадан узагда јерләшән евинә гајыданда гоһумларына пајламаг үчүн әдәбијјат истәјир.

Инок јенидән Анкасијаја ҝәләндә Самуелә бир нечә вәрәг верир. Сән демә, о, «Аллаһын сөзүнә гулаг ас» брошүрүнү кусаси дилинә тәрҹүмә етмишди! Һал-һазырда Инок јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝедир вә мүнтәзәм олараг Мүгәддәс Китабы өјрәнир.