Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Рәһбәрлик Шурасындан мәктуб 2017

Рәһбәрлик Шурасындан мәктуб 2017

Әзиз баҹы-гардашларымыз!

Бизим ерадан әввәл, једдинҹи әсрдә Һизгијал пејғәмбәрә мөһтәшәм ҝөрүнтү назил олмушду. Пејғәмбәр ҝөрүнтүдә әзәмәтли сәмави араба ҝөрмүшдү. Араба Күлли-Ихтијар Саһибинин идарәси илә һәрәкәт едирди. Арабанын неҹә һәрәкәт етмәси валеһедиҹи иди. О, илдырым сүрәтилә ҝедирди, истигамәти дәјишәндә белә, сүрәти азалмырды! (Һизг. 1:4, 9, 12, 14, 16—27).

Бу ҝөрүнтүдән ҝөрүнүр ки, Јеһова Аллаһын тәшкилатынын сәмави һиссәси даим һәрәкәтдәдир. Бәс бу тәшкилатын јер үзү һиссәси барәдә нә демәк олар? Өтән хидмәт или сүбут едир ки, Јеһова Аллаһ јер үзүндәки халгыны сүрәтлә ирәли апарыр!

Јеһова Аллаһын тәшкилатынын сәмави һиссәси даим һәрәкәтдәдир

Бирләшмиш Штатлардакы Бејтел аиләси Бруклиндән јени баш идарәјә, Уорвикә, һәмчинин башга биналара вә саһәјә көчмәклә мәшғулдур. Диҝәр филиаллардакы бејтеллиләр дә тикинти вә ја бәрпа ишләри илә, филиалларын бирләшдирилмәси вә јени биналара көчмәк иши илә мәшғулдурлар. Бәс шәхсән сизин һаггынызда нә демәк олар? Әминик ки, сиз дә бош дурмамысыныз.

 Аллаһын халгынын бу гәдәр чох чалышдығыны, Јеһованын тәшкилаты илә гоша аддымладығыны ҝөрмәк бизә, Рәһбәрлик Шурасына хош тәсир бағышлајыр. Чохларыныз тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразиләрә көчмүсүнүз, јени хидмәт нөвләриндә, мәсәлән, әҹнәбидилли әразидә хидмәтә башламысыныз. Диҝәрләриниз сизин үчүн јени вә јад олан хидмәт нөвләриндә иштирак едирсиниз, јахуд башга саһәләрдә хидмәтинизи ҝенишләндирмисиниз. Үмумиликдә исә, һамыныз, јашлылар да, сәһһәти зәиф оланлар да, һәјат уғрунда ҝедән јарышда сәдагәтлә гачырсыныз, Аллаһа хидмәтдә бош дурмурсунуз, Шејтанын јаланчы олдуғуну ифша едирсиниз! (1 Кор. 9:24).

Бир шејә әмин ола биләрсиниз ки, чәкдијиниз зәһмәт Јеһованын нәзәриндән јајынмыр (Ибр. 6:10). Сизләрә  баханда Ибраһим пејғәмбәрлә Сара јадымыза дүшүр. Ибраһим пејғәмбәр јетмиш јашларында оланда кәлданиләрин Ур шәһәриндән чыхыб аиләси илә узаглара, Кәнан дијарына ҝетди, өмрүнүн галан һиссәсини, јүз ил чадырларда јашады. О вә арвады ҝөрүн неҹә фәдакар иди! (Јар. 11:31; Һәв. 7:2, 3).

Сиз дә белә фәдакарсыныз? Бу чәтин зәманәдә һәр биримиз Иса Мәсиһин тапшырығыны јеринә јетиририк. О бујурмушду: «Буна ҝөрә дә ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын, онлары Ата, Оғул вә мүгәддәс руһ ады илә вәфтиз един» (Мәт. 28:19).

«Ҝедин» сөзү өзү-өзлүјүндә ҝөстәрир ки, биз даим һәрәкәтдә олмалыјыг. Өтән хидмәт илиндә Иса Мәсиһин давамчыларынын нә гәдәр ишин өһдәсиндән ҝәлдијини ҝөрмәк бизә чох хошдур! Ачыг-ашкар ҝөрүнүр ки, хош хәбәрин бүтүн дүнјада бәјан едилмәсинә Јеһова Аллаһ рәһбәрлик едир! (Марк 13:10).

Чох инсанлар хош хәбәрә мараг ҝөстәриб. Өтән ил тәблиғчиләрин ән јүксәк сајы 8 340 847, Мүгәддәс Китабы өјрәнәнләрин орта ајлыг сајы 10 115 264 нәфәр олуб. Бәли, сәмави араба һәрәкәтдәдир, елә сиз дә! Һәлә ки, Јеһова гуртулуш гапысыны бағламајыб, бу ҝөзәл иши давам етдирин.

2017-ҹи илин ајәси лап јериндәдир: «Сән Јеһоваја ҝүвән, јахшылыг ет» (Зәб. 37:3). Сиз бу әмрә табе оланда, мүгәддәс хидмәти иҹра едиб јахшылыг едәндә Аллаһа ҝүвәндијинизи ҝөстәрирсиниз. Унутмајын ки, сиз тәк дејилсиниз, чүнки Иса Мәсиһ демишди:  «Мән бу дөврүн јекунуна кими һәмишә сизинләјәм» (Мәт. 28:20).

Әмин олун, Јеһова бундан сонра да сизин сәдагәтлә јеринә јетирдијиниз иши аванд едәҹәк. Нә гәдәр хидмәт етмәјимиз Јеһова үчүн әсас дејил, әсас одур ки, Она баҹардығымыз гәдәр вә дүзҝүн нијјәтлә хидмәт едәк. Вердијимиз бәхшишләр Аллаһа хошдур вә О, бизә баханда фәрәһләнир (2 Кор. 9:6, 7). Мүнтәзәм дуа етмәклә, Аллаһын Кәламыны мүталиә етмәклә, ибадәт ҝөрүшләриндә иштирак етмәклә вә хидмәтдә фәал олмагла меһрибан Атамыз Јеһоваја даһа да јахын олун.

Иблисә верилмиш мөһләт сона чатмаг үзрәдир. Она ҝөрә бу мәкрли дүшмән әлиндә олан һәр васитәдән истифадә едәрәк Јеһоваја сәдагәтимизи сарсытмаға чалышыр (Вәһј 12:12). Јеһоваја јахынлашсаныз, Шејтанын бүтүн ҹәһдләри боша чыхаҹаг (Зәб. 16:8). Унутмајын, биз сизи чох истәјирик вә бу ахырзаманда Ағанын ишиндә чәкдијиниз зәһмәти чох гијмәтләндиририк.

Гардашларыныз,

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы

2017-ҸИ ИЛИН АЈӘСИ:

«Сән Јеһоваја ҝүвән, јахшылыг ет»