Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

Алманија. Гачгын дүшәрҝәсинин гаршысында араба илә шаһидлик верилир

 ӨТӘН ИЛИН МҮҺҮМ ҺАДИСӘЛӘРИ

Хәбәр ленти

Хәбәр ленти

Гачгынлара вә мигрантлара тәблиғ едилир

Өлкәјә чохлу сајда гачгынларын вә мигрантларын ҝәлмәси нәтиҹәсиндә Алманијада әҹнәбиләрә тәблиғ етмәк тәләбаты артды. Сон доггуз ај әрзиндә 229 әҹнәбидилли груп вә јарымгруплар фәалијјәт ҝөстәрмәјә башлады. Тәхминән 800 тәблиғчи 13 дилдә кечирилән 30-а јахын дил курсунда иштирак етмишди.

Баҹы-гардашлар гачгынлара тәблиғ етмәк үчүн онларын галдығы дүшәрҝәләрә ҝедирләр. Онлар ики јүз әразидә гојдуглары әдәбијјат арабалары васитәсилә 640 000 нәшр пајлајыблар.

 Рәһбәрлик Шурасынын разылығы илә 2016-ҹы илин мај ајындан ијул ајына кими хүсуси тәблиғ компанијасы кечирилди. Једди өлкәдән тәхминән 700 әрәбдилли тәблиғчи Австрија вә Алманијаја ҝәлиб әрәбдилли инсанларын үстүнлүк тәшкил етдији он әразидә тәблиғ етдиләр.

Јердән јығылан гәпикләр

Белиздә бир јығынҹагда хидмәт едән 50 тәблиғчи чох вахт пијада тәблиғ едир. Әксәр баҹы-гардашларымызын мадди дуруму зәиф олса да, онлар әлиачыглыг ҝөстәрмәк үчүн фүрсәт ахтарырлар. Бир нечә ил бундан өнҹә тәблиғчиләр ев-ев тәблиғ едәркән тозлу јолларда тапдыглары гәпикләри јығмаг гәрарына ҝәлирләр. О вахтдан бәри һәр илин сонунда онлар бирҝә јығышыб тапдыглары гәпикләри јујур, дәјәринә ҝөрә ајырыр вә һесаблајырлар.

Тапдыглары гәпикләрин дәјәри чох аз олса да, онлар һәр ил 225 доллара јахын гәпик топлајырлар. Гардашлар пулун јарысыны јерли ибадәт евинин хәрҹләрини өдәмәк үчүн, диҝәр јарысыны исә үмумдүнја иши үчүн ианә едирләр.

Дөрд милјонлуг динләјиҹи күтләси

2016-ҹы ил мартын 5-и баш идарәнин нүмајәндәси Ентони Грифин гардашын филиала зијарәти заманы Бурундинин теократик тарихиндә јаддагалан бир һадисә баш верди. Јығынҹаглар үчүн кечирилән хүсуси програм там шәкилдә өлкәнин әсас милли радиостансијасында јајымланды. Ҝөрүшү тәхминән дөрд милјон инсан динләмишди!

Радиојајым васитәсилә бөјүк шаһидлик верилди. Програмла бағлы чохлу хош сөзләр ешитдик. Ҝөрүшүн јајымланмасына көмәк едән техники һејәтдән бир нәфәр демишди: «Ҝәрәк белә програмлары тез-тез јајымлајасыныз!» Радиода  ишләјән башга бир нәфәр исә јазмышды: «Бир чох инсаны хилас едәҹәк [бу кими програмлар һазырламаға] давам един». Автобус вә таксиләрин радиоларында да мәрузәләри ешитмәк оларды.

Мусигинин сәси кәсилди

2016-ҹы илдә кечирилән анма мәрасиминдән бир ҝүн әввәл Непалын кичик бир групунда хидмәт едән гардашлар чох дилхор олмушдулар. Онлар ешитмишдиләр ки, кирајәләдикләри залын јанындакы мәктәбдә бөјүк бир консерт олаҹаг.

Бу ҹүр консертләр чох сәс-күјлү кечир. Анма мәрасими ҝүнү гардашлар сәһәр залы тәмизләјәркән консертин тәшкилатчысы онлара деди: «Мусигинин сәсиндән һеч нә ешидән дејилсиниз».

Консерт ҝүнорта башлады вә ҝөзләнилдији кими, чох сәс-күјлү иди. Гардашлар нәзәрдә тутдугларындан гат-гат бөјүк сәсҝүҹләндириҹиләр кирајә ҝөтүрсәләр дә, сәс-күјдән һеч микрофонун сәсини јохлаја билмәдиләр. Онларын ганы јаман гаралмышды. Бунунла белә, јаранмыш вәзијјәт барәдә исрарла дуа едирдиләр. Анма мәрасиминин башламасына 30 дәгигә галмыш ҹамаат ҝәлмәјә башлајанда гәфилдән мусигинин сәси кәсилди. Сән демә, консерт заманы ичкили инсанлар арасында дава дүшмүш вә полис ҝәлиб консерти дајандырмышды. Беләҹә, гардашларымыз сакит вә меһрибан аб-һавада, ләјагәтли тәрздә анма мәрасимини кечирә билдиләр.

Jw.org сајтынын үнванына јаған тәрифләр

Италијада јашајан Ҹүзеппе өнҹүл кими хидмәт едир. О, интернет хидмәтләри ҝөстәрән ширкәтдә ишләјир. Кечән  илин мај ајында иштирак етдији мүшавирәдә гардаш вә онун 70 иш јолдашы ширкәт үчүн јени тәклифләри мүзакирә едирдиләр. Ширкәтин мүдири сөзә башлајыб деди ки, бәзи веб-сајтлары нүмунә кими ҝөтүрмәк олар. Сонра о, мониторда һәмин сајтлардан бирини ҝөстәрди. Ҹүзеппе екранда jw.org сајтынын өн сәһифәсини ҝөрәндә мәәттәл галды. Мүдир деди: «Бу, дүнјанын ән јахшы веб-сајтыдыр!» Сонра о, jw.org сајтынын техники јөнләрини гејд етди. Мүдир сајтда истәнилән мәлуматы тапмағын чох асан олдуғуну вурғулады вә сајтын графикасыны тәрифләди.

Ҹүзеппе дејир: «Иш јолдашларым сајтын бу гәдәр чох дилдә олдуғуну биләндә мәәттәл галдылар. Тәгдиматын сонунда нәзарәтчим үзүнү иҹласдакылара вә мүдирә тутуб деди: “Ҹүзеппе Јеһованын Шаһидидир”. Мүдирим  буну ешитҹәк деди: “Тәшкилатыныз тәрифәлајигдир. Сиз елә бир интернет порталы јаратмысыныз ки, буну ҝөрән истәнилән ширкәт, фирма вә тәшкилат сизә һәсәд апарар. Сајта һәр дәфә јени мәлумат јүкләмәк, истифадәчиләр үчүн асан етмәк чох чәтин ишдир. Тәсәввүр едирәм, хырда мәгамлара вә мәзмуна нә гәдәр диггәт ајырырсыныз”. Дүзү, еләмәдијим бир шејә ҝөрә бу гәдәр тәрифләнмәјим мәни утандырды. Амма ејни заманда, Јеһованын Шаһидләри һагда һеч нә билмәјән инсанлара белә ҝөзәл шаһидлик верилдијинә ҝөрә чох севиндим. Инди бәзи иш јолдашларымла мүнтәзәм олараг сөһбәтләр едирәм, һәтта онлардан үчүнә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башламышам». Ширкәт jw.org сајтыны тәһлил етмәјә, Ҹүзеппе исә иш јолдашларына тәблиғ етмәјә давам едир.

О, футболун «топуну атды»

Арҝентина. Һоре гардашларла бирҝә футбол ојнајыр

Һоре Арҝетинада јашајан ҝәнҹ бир оғландыр. 2010-ҹу илин әввәлләриндә о, синиф јолдашындан хош хәбәри ешидир вә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр. Ејни заманда, Һоре футболла мәшғул олур. Футболу јахшы ојнадығы үчүн онун әсас футбол клубунун ашағы дивизијасына дүшмәк имканы јараныр. 2014-ҹү илин апрел ајында о, Алманијада бир командада ојнамаг тәклифи алыр. Бу тәклиф она чох ҹәлбедиҹи ҝәлир. Фикирләшир ки, тәклифи гәбул етсә, ҝәләҹәкдә пешәкар футболчу ола биләр, буна ҝөрә дә разылашыр. Авропаја јола дүшмәздән бир нечә ҝүн өнҹә мәшгчиси Һорејә дејир: «Мән билән, сән Јеһованын Шаһидисән. Хариҹә ҝедиб һәјатыны мәһв етмә. Сәнин јашында оланда мән дә Јеһованын Шаһиди идим. Мәнә Асија өлкәләринин бириндән командаја дәвәт ҝәлмишди. Верилән вәдләр ҝөзүмү гамашдырды. Беләҹә, аиләмлә бирҝә ора көчдүк.  Амма чох кечмәмиш кор-пешман ҝери гајытдыг». Һоре дејир: «Онун сөзләри мәнә о гәдәр тәсир еләди ки, Авропаја ҝетмәк фикримдән дашындым. 2015-ҹи илдә мән тәблиғчи олдум, сонра исә вәфтиз олундум».

«Пулсуз» хејир-дуа

2015-ҹи илин сентјабрында Уганданын Кампала шәһәриндә «Мәсиһдән өрнәк алын!» адлы реҝионал топланты кечирилди. Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Марк Сандерсон гардаш луганда дилиндә Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин ишыг үзү ҝөрдүјүнү елан едәндә топлантыја ҝәләнләр бөјүк ҹошгу илә бу хәбәри алгышладылар.

Мүгәддәс Китабы өјрәнән бир гадын бу әламәтдар һадисә илә бағлы демишди: «Белә бир ҝөзәл Мүгәддәс Китабы алдығым үчүн чох хошбәхтәм! Һәмин вахт ҹамаат папанын ҝәлишинә һазырлашырды. Килсәнин бүдҹәсини артырмаг үчүн “хејир-дуа охунмуш” тәсбеһи 30 доллара сатырдылар. Инсанлар хејир-дуа алмаг истәјирди, амма онларын буна пуллары чатмырды. Мән исә әсл немәт алдым, өзү дә пулсуз. Јеһова Аллаһ топлантыја ҝәләнләрин һәр биринә бу немәти верди. Истәјән шәхс үрәјиндән ҝәлән ианәни едә биләрди. Мәним үчүн һәр ҝүн өз ана дилимдә Мүгәддәс Китабы охујуб Јеһованы даһа јахындан танымаг ән ҝөзәл хејир-дуадыр. Мүгәддәс Китабы мәнә һәдијјә етдијинә ҝөрә Јеһоваја чох миннәтдарам».

Әдәбијјатлар гејб аләминдә чап олунур?

Конгода (Киншаса) бәзи килсәләрин дин хадимләри www.jw.org сајтыны ҝөздән салмаг үчүн килсәјә ҝәләнләрә дејирдиләр ки, Јеһованын Шаһидләринин нәшрләри гејб аләминдә чап олунур. Дедикләринин һәгигәт олдуғуну  исбат еләмәк үчүн онлар сајтымызын гаршысындакы «www» һәрфләринин Вәһј китабындакы 666 рәгәми илә әлагәли олдуғуну иддиа едирдиләр (Вәһј 13:18). Буна ҝөрә Мүгәддәс Китабы өјрәнәнләрин бәзиләри дәрсләрини дајандырдылар.

Өнҹүл кими хидмәт едән бир әр-арвад бу мәсәлә илә бағлы дуа етдикдән сонра Мүгәддәс Китаб дәрси кечдикләри шаҝирдләри һәјат јолдашлары илә бирҝә гонаг чағырдылар. Үч әр-арвад бу дәвәти гәбул етди. Јемәк јејәндән сонра өнҹүлләр онлара «Јеһованын Шаһидләри — Аллаһын хош хәбәрини бәјан едән тәшкилат» адлы видеофилми ҝөстәрдиләр. Бу видео онларын әдәбијјатларымызын чапы илә бағлы јаранан шүбһәләрини арадан галдырды. Нөвбәти һәфтә шаҝирдләрдән биринин әри бу өнҹүлләрә 100 доллар вериб хаһиш етди ки, пулу үмумдүнја тәблиғ ишинә ианә етсинләр, һалбуки, о өзү һәлә Мүгәддәс Китабы өјрәнмирди.

Онлар јени нәғмәләри охујурлар

Папуа-Јени Гвинејанын уҹгар бир әразисиндә јашајан баҹы-гардашларын интернети олмаса да, онларын јени нәғмәләри өјрәнмәјә бөјүк һәвәси вар. Мисал үчүн, Мүндип јығынҹағындан бир гардаш јахынлыгдакы шәһәрә ҝетмәк үчүн ики саат пијада, ики саат да автобусла јол гәт едир. Орада о, интернетә дахил олуб јени нәғмәләрин сөзләрини дәфтәрә көчүрүр, сонра исә ҝери гајыдыб һәмин нәғмәләри ибадәт евиндәки лөвһәјә јазыр. Баҹы-гардашлар исә јығынҹагда охунаҹаг бу нәғмәләри лөвһәдән көчүрүрләр. Бүтүн дүнјадакы диндашлары илә бирҝә Јеһоваја ибадәтин бир һиссәси олан бу нәғмәләри охумаг онлар үчүн бөјүк шәрәфдир.