Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ӨТӘН ИЛИН МҮҺҮМ ҺАДИСӘЛӘРИ

«Мәсиһи һәјаты вә ибадәти» адлы јени ҝөрүш

«Мәсиһи һәјаты вә ибадәти» адлы јени ҝөрүш

2015-ҹи ил октјабрын 3-ү Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәтинин (Пенсилванија) иллик ҝөрүшүндә тарихи һадисә баш верди. Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Ентони Морис Теократик Хидмәт Мәктәби, Хидмәт ҝөрүшү вә Јығынҹағын Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинин «Мәсиһи һәјаты вә ибадәти» адлы јени ҝөрүшлә әвәз олунаҹағыны елан етди. Ентони гардаш һәмчинин билдирди ки, «Мүгәддәс ибадәтимиз» адлы вәрәгәнин әвәзинә «Мәсиһи һәјаты вә ибадәти. Иш дәфтәри» адлы ајлыг нәшри истифадә едәҹәјик. Дөрд рәнҝли вә сәккиз сәһифәли олан бу нәшрдә һәфтәлик ҝөрүшүн ҹәдвәли вә Мүгәддәс Китабын фәрди мүталиәсини мараглы едән шәкилләр јер алыр.

 Бу јени ибадәт ҝөрүшү 3 һиссәдән ибарәтдир.

  1. Аллаһын Кәламындакы хәзинә. Бу һиссәнин илк бәндиндә 10 дәгигәлик нитг сәсләнир. Нитг Мүгәддәс Китабын һәфтәлик мүталиәсинә вә иш дәфтәриндәки шәкилләрә әсасланыр. Икинҹи бәнд исә «Һикмәт хәзинәсиндән инҹиләр» адланыр. Мүгәддәс Китабын һәфтәлик мүталиәсинә әсасланан бу бәнд 8 дәгигә давам едир вә суал-ҹаваб шәклиндә кечирилир. Ардынҹа 4 дәгигәлик «Мүгәддәс Китабын гираәти» тапшырығы олур.

  2. Сәриштәли мүждәчи олун. Адәтән, бу һиссәдә үч шаҝирд илк вә тәкрар сөһбәт заманы, һәмчинин Мүгәддәс Китаб дәрси кечәркән тәлим вермәјин јолуну ҝөстәрир.

  3. Мәсиһи һәјаты. Бу һиссәдә Мүгәддәс Китаб принсипләрини ҝүндәлик һәјатда тәтбиг етмәјин практики јоллары ҝөстәрилир. Һиссәнин әсас бәнди исә суал-ҹаваб шәклиндә кечирилән «Мүгәддәс Китаб дәрси»дир.

Бүтүн дүнјадан олан тәблиғчиләр бу ҝөрүшә ҝөрә өз миннәтдарлыгларыны билдирибләр. Австралијадан бир гардаш јазыр: «“Мәсиһи һәјаты вә ибадәти” ҝөрүшү мөһтәшәмдир! Инди орадакы мәлуматлар һәјатымызла бирбаша әлагәлидир. Нүмунә үчүн тәгдимәләр даһа садәдир. Адам ҝөрүшүн неҹә башлајыб, неҹә гуртардығыны һисс еләмир. Чүнки ҝөрүшүн һиссәләри даһа гыса, јығҹам вә мараглыдыр, хүсусилә дә, видеолар вә ушагларла бағлы бәндләр».

Италијадакы бир ағсаггаллар шурасындан алдығымыз мәктубда дејилир: «Фикир вермишик ки, бу јени ҝөрүш бизи јығынҹаға даһа јахшы һазырлашмаға сөвг едир вә нәтиҹәдә, тәлим вермәк баҹарығымыз јахшылашыр. “Мәсиһи һәјаты вә ибадәти” ҝөрүшү Јеһованын халгына вердији јени тәлим үсулудур. Он беш јашлы бир тәблиғчи белә сөзләр демишди: “Әввәлләр  диггәтими ҝөрүшә ҹәмләмәк чәтин иди. Анҹаг инди фикрим јајынмыр, һәм дә јығынҹаға даһа јахшы һазырлашырам”».

Австријада јашајан бир аилә јени ҝөрүшлә бағлы өз тәәссүратларыны бөлүшүр: «Әввәлләр он јашлы гызымызла бирҝә Мүгәддәс Китабын һәфтәлик мүталиәсинә һазырлашмаг бизә чәтин ҝәлирди. Амма ҝөрүшүн “Аллаһын Кәламындакы хәзинә” һиссәси сајәсиндә шәрһ вермәк даһа раһатдыр. Инди Мүгәддәс Китабын һәфтәлик мүталиәсинә һазырлашмаг үчүмүзә дә бөјүк зөвг верир. Ән әсасы исә, гызымызын Јеһова илә мүнасибәтләринин ҝетдикҹә даһа сых олдуғуну ҝөрүрүк».

Алманијадан Инес адлы бир баҹы јазыр: «Јығынҹаға һазырлашмаға, охудугларымын үзәриндә дүшүнмәјә инди даһа һәвәслијәм. Һеч вахт бу гәдәр арашдырма апармамышдым. Јеһова илә мүнасибәтләрим инди даһа мөһкәмдир. Шејтанын дүнјасы мәни јорса да, әлдән салса да, јығынҹаглар мәнә ҝүҹ верир, мүбаризәни давам етдирмәјә көмәк едир».

«Мәсиһи һәјаты вә ибадәти» ҝөрүшү Соломон Адаларындакы јығынҹагларын да чох хошуна ҝәлир. Ҝөрүшдән там фајда әлдә етмәк онлара елә дә асан олмаса да, бунун үчүн әлләриндән ҝәләни едирләр. Јығынҹагларын әксәријјәти шәһәрдән кәнарда јерләшир. Бу әразиләрдә ишыг вә интернет јохдур. Баҹы-гардашларын исә мадди дуруму зәифдир, онлар әкин-бичинлә доланырлар. Бәс ҝөрәсән, гардашлар ајлыг видеолары неҹә әлдә едиб јығынҹаға ҝөстәрирләр? Малаита адасында олан бир јығынҹаг кокос гурусу сатмаға башлады. Газандыглары пулу гардашлара вердиләр ки, онлар видеолары ҝөстәрмәк үчүн ҝүнәш шүасы илә енержи јыған садә бир апарат алсынлар. Видеолары јүкләјиб јығынҹаға ҝөстәрмәк үчүн исә гардашлар һәр ај интернетин олдуғу әразијә ҝедирләр.

 АБШ-дан олан бир гардаш јазыр: «Охудуғум нәшрләрдән чох, бахдығым видеолар, шәкилләр јадымда галыр. Бир шеји там баша дүшүб башгасына изаһ едә билмәк үчүн ҝәрәк ону бир нечә дәфә охујум. Гырх илдән чохдур ки, буна ҝөрә әзијјәт чәкирәм. Рәһбәрлик Шурасынын үзвләринә һазырладыглары әјани вәсаитләрә ҝөрә миннәтдарлығымы билдирирәм. Мүгәддәс Китабын бөлмәләри илә танышлыг видеолары әнтигәдир! Иш дәфтәриндәки шәкилләрә исә сөз ола билмәз! Елә бил мәним үчүн чәкилиб. Јеһованын сизин бүтүн әмәјинизә бәрәкәт вердији ҝөз габағындадыр. Һәр шејә ҝөрә чох сағ олун».

Малави