Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ӨТӘН ИЛИН МҮҺҮМ ҺАДИСӘЛӘРИ

«JW телевизијасы бизә гол-ганад верир»

«JW телевизијасы бизә гол-ганад верир»

2014-ҹү илдән башлајараг јајымланан JW телевизијасы сајсыз-һесабсыз изләјиҹиси үчүн ҝүҹ вә тәравәт мәнбәји олмушдур. Бу телевизија һал-һазырда 90 дилдә јајымланыр. Мисал үчүн, телевизијада јајымланан програмлар инди еве, га вә тви (јухарыдакы) дилләринә дә тәрҹүмә олундуғу үчүн Бенин, Кот-д’Ивуар, Гана вә Тогодан олан 130 000–дән чох тәблиғчи бу програмлары изләјә билир *.

Ганадан олан бир рајон нәзарәтчисинин арвады Агата дејир: «Рәһбәрлик Шурасынын үзвләринин вә онларын көмәкчиләринин чыхышларыны динләјәркән мәнә елә ҝәлир ки, санки, Јеһова отағымда мәнимлә сөһбәт едир. Бу васитә  олмасајды, дүнјанын кичик бир ҝушәсиндә јашајан мәним кими ади бир инсана бу гардашлары динләмәк шәрәфи неҹә нәсиб оларды?! Доғрудан да, бу телевизијанын сајәсиндә биз дүнјадакы баҹы-гардашларымыза даһа јахын олдуг».

Замбијадан белә бир мәлумат алмышыг: «Бир чох јығынҹагдан олан тәблиғчиләр мадди дурумларынын зәиф олмасына бахмајараг, JW телевизијасыны изләмәк үчүн әлләриндән ҝәләни едирләр. Мисал үчүн, Мисако јығынҹағы шәһәрдән 30 километр узагда, кәнд тәсәррүфаты әразисиндә јерләшир. Јағышлы мөвсүмләрдә чајлар ашыб–дашдығы үчүн бу әразидән кечмәк мүшкүл олур». Тәләбат олан әразидә хидмәт етмәк мәгсәдилә бурадакы бир јығынҹаға ҝәлән Симон адлы јығынҹаг хидмәтчиси дејир: «Видеолары јүкләмәк үчүн һәр ај бир нәфәр пијада ики саат јол ҝедиб баш јола чыхыр, орадан исә иҹтимаи нәглијјата миниб шәһәрә јолланыр. Јетмиш јашлы бир киши вә онун ики оғлу Јеһованын Шаһидләринин ибадәт ҝөрүшләриндә һеч вахт олмамышды. Амма кәнд кими бир јердә видеоларын ҝөстәриләҹәјини биләндә онда мараг ојанды. Һәмин киши демишди: “Бу, Аллаһы танымағын бир јолудур”».

Русијадан ҝәлән бир миннәтдарлыг мәктубунда јазылмышды: «Биз бир илдир ки JW телевизијасыны сејр едирик. Буна ҝөрә чох хошбәхтик. Бахдығымыз илк јајымдан сонра өзүмүзү бүтүн дүнјадакы баҹы-гардашлара јахын һисс еләдик. Бу һисси ифадә етмәјә сөзләр белә јетмәз. Санки биз бөјүк бир аиләјик! Рәһбәрлик Шурасынын үзвләрини ҝөрмәк чох хошдур. Бу гардашлар илаһи биликләри вахты-вахтында вермәк үчүн чох чалышырлар. Онлар һеч биримиздән узаг дејилләр. Биз һәр јени јајымы сәбирсизликлә ҝөзләјирик. Инди Јеһованын Шаһиди олдуғумуза ҝөрә даһа чох  гүрур дујуруг. Әзиз гардашларымыз, чох сағ олун! Јеһова Аллаһа вә Иса Мәсиһә шүкүр олсун ки, белә мөһтәшәм ишләр ҝөрүрләр. JW телевизијасы бизә гол-ганад верир!»

Алманијадан олан Һорст вә Һелга адлы јашлы бир әр-арвад јазыр: «JW телевизијасына сөз ола билмәз. Биз ондан ҝүҹ алырыг, ән чох да физики гүсурлу баҹы-гардашларын һадисәләри бизи руһландырыр. Онларын нүмунәләри бизи тәшвиг едир ки, сәһһәтимиздә проблемләрин олмасына бахмајараг, әлимиздән ҝәләни едәк. Ифлиҹ олмуш гардашын ағсаггал кими хидмәт етдијини ҝөрәндә баша дүшдүк ки, һәр кәс Јеһова үчүн нәсә едә биләр. Белә нүмунәви баҹы-гардашлара ҝөрә Јеһоваја шүкүр етмәли вә онлара бол-бол немәтләр вермәсини диләмәлијик».

Инҝилтәрәдән олан Коди дејир: «Вахтынызы вә ҝүҹүнүзү сәрф едиб jw.org сајтыны, JW телевизијасыны вә Еминлә Нәрминин видеоларыны һазырладығыныза ҝөрә чох сағ олун. Мүгәддәс Китабы баша дүшмәк инди чох асандыр, буна ҝөрә сизә миннәтдарам. Мән сәккиз јашымда вәфтиз олмушам. Бир аз бөјүјүм, ибадәт евләринин тикинтисиндә көмәк едәҹәм. Һәм дә Бејтелдә хидмәт етмәк истәјирәм. Инди мәним 9 јашым вар. Мәгсәдләримә чатмағыма лап аз галыб».

Сәккиз јашлы Арабелла Инҝилтәрәдән јазыр: «Видеолара, тапшырыглара ҝөрә чох сағ олун. Бунлар мәнә Јеһованы даһа јахындан танымаға көмәк едир. Сајтымыздакы тапшырыг вәрәгәләри һәм Јеһова һаггында өјрәнмәјә, һәм дә вахтымы шән кечирмәјә көмәк едир. Јаздығыныз маһнылары әзбәрләмәк асандыр. Емин вә Нәрминин видеоларындан да чох шеј өјрәнирәм. Чох сағ олун ки, бу гәдәр зәһмәт чәкирсиниз».

^ абз. 3 JW телевизијасыны tv.jw.org сајтындан изләјә биләрсиниз.