Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ӨТӘН ИЛИН МҮҺҮМ ҺАДИСӘЛӘРИ

Һүгуги һесабат 2016

Һүгуги һесабат 2016

Баҹы-гардашларымыз һүгуги чәкишмәләр вә чәтин вәзијјәтләр заманы Јеһоваја сәдагәтләрини сүбут едирләр. Онларын нүмунәси һәр биримизи иманда мөһкәм галмаға тәшвиг едир вә Јеһованын Өз садиг бәндәләрини уҹалдаҹағына әмин едир (Зәб. 4:3).

АРҜЕНТИНА | Ушаглара дини тәрбијә вермәк һүгугу

Рут адлы бир гыз мәсиһи аиләсиндә бөјүсә дә, ҝәнҹ јашларында һәгигәтә марағы сојујур. Сонра о, бир оғланла ҝөрүшмәјә башлајыр вә бир мүддәтдән сонра гызы олур. Бир ҝүн Рут Јеһованын Шаһидләринин Ла-Плата шәһәриндә әдәбијјат масасы васитәсилә тәблиғ етдијини ҝөрүр вә мәсиһи олдуғу вахтлар јадына дүшүр. Бундан сонра о, јығынҹаға ҝетмәјә вә гызына Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башлајыр. Анҹаг гызын атасы Рутун дининә гаршы чыхыр. О истәмир ки, гызы Мүгәддәс Китабы өјрәнсин вә јығынҹаға ҝетсин. Буна ҝөрә дә мәһкәмәјә мүраҹиәт едир.

Мәһкәмә заманы Рутун вәкили билдирир ки, һәр ики валидејнин өвладына дини тәрбијә вермәк һүгугу вар вә верилән дини тәрбијәнин ушағын зәрәринә олдуғу сүбута јетирилмәдији тәгдирдә мәһкәмә бу һүгугу онларын әлиндән ала билмәз. Гызларын о вахт дөрд јашы олмасына бахмајараг, мәһкәмә гәрар верир ки, валидејнләр гызларынын истәдији дини сечмәк һүгугуна һөрмәт етмәлидир. Амма һансыса дини сечмәк үчүн ушаглары һәлә чох балаҹа олдуғундан Рут јенидән мәһкәмәјә мүраҹиәт едир. Апеллјасија мәһкәмәси гәрар верир ки, һәр ики валидејнин ушагларына дини тәрбијә вермәк һүгугу вар.

Һал-һазырда бу гызҹығаз һәр ахшам Мүгәддәс Китабы охујур вә анасы илә бирҝә ибадәт евинә ҝедир. О, Буенос-Ајресдәки Бејтели зијарәт едәҹәји ҝүнү сәбирсизликлә ҝөзләјир.

 АЗӘРБАЈҸАН | Дини етигад азадлығы

Һәвари Булус мәсиһи јығынҹағыны инсан бәдәни илә мүгајисә едәрәк јазмышды: «Бәдәнин бир үзвү әзијјәт чәкирсә, онунла бирликдә бүтүн үзвләр дә әзијјәт чәкир» (1 Кор. 12:26). Бу сөзләр һәгигәтдир, чүнки Азәрбајҹанда јашајан Ирина Захарченко вә Валидә Ҹәбрајылованын башына ҝәләнләрә ҝөрә бүтүн дүнјадакы Јеһованын Шаһидләри нараһат идиләр. 2015-ҹи илин феврал ајында дөвләт мәмурлары баҹыларымызы ганунсуз дини фәалијјәтдә иттиһам еләдиләр. Баҹылар барәсиндә һаким һәбс гәтимкан тәдбири сечди. Һәбс гәтимкан тәдбиринин мүддәтинин узадылмасы нәтиҹәсиндә баҹыларымыз бир илә јахын һәбсдә галдылар. Бу мүддәт әрзиндә онлар пис рәфтара мәруз галмыш вә ағыр шәраитә дөзмәли олмушлар.

Азәрбајҹан. Валидә Ҹәбрајылова вә Ирина Захарченко

2016-ҹы илин јанвар ајында һаким баҹыларымызы тәгсиркар билди вә ҹәримә кәсди, анҹаг бир илә јахын һәбсдә галдыглары үчүн һаким ҹәримәни ләғв етди вә онлары азадлыға бурахды. Бакы Апеллјасија Мәһкәмәси баҹыларын үзәриндән «ҹинајәткар» дамғасынын ҝөтүрүлмәси үчүн едилән мүраҹиәти рәдд етдијиндән баҹыларымыз Али Мәһкәмәјә мүраҹиәт етдиләр. Бундан әлавә, онлар пис рәфтар вә дини етигад азадлығы һүгугунун позулмасы илә бағлы БМТ-нин Инсан Һүгуглары Комитәсинә шикајәт әризәси верибләр.

Һал-һазырда Ирина Захарченко вә Валидә Ҹәбрајылова јаваш-јаваш өзләринә ҝәлирләр. Бу баҹыларымыз онлар үчүн едилән дуалара, онлара јазылан мәктублара ҝөрә чох миннәтдардырлар. Валидә баҹы Рәһбәрлик Шурасына јаздығы мәктубунда демишди: «Бизим  үчүн еләдијиниз дуаларын нәтиҹәси иди ки, чәтинликләрә таб ҝәтирирдик, буну мән һисс едирдим. Мән сизин, Јеһованын вә бүтүн дүнјада олан һәмиманларымын мәһәббәтини, гајғысыны һеч вахт унутмарам».

ЕРИТРЕЈА | Етигадларына ҝөрә һәбс олунублар

2016-ҹы илин ијул ајындан етибарән Еритреја һөкумәти 55 Јеһованын Шаһидини дини етигадына ҝөрә һәбс едиб. Үч гардашымыз — Паулос Ијассу, Неҝеде Теклемаријам вә Исак Могос 1994-ҹү илин сентјабр ајындан етибарән һәбсдәдирләр, диҝәр 9 гардашымыз исә тәхминән он илдир ки, һәбсдәдир.

2016-ҹы илин јанварында мүсбәт бир ирәлиләјиш баш верди: 2014-ҹү илин апрелиндә пајтахт Асмерада кечирилән анма мәрасими заманы һәбс олунан Јеһованын Шаһидләринин ишинә мәһкәмәдә бахылды. Илк дәфә иди ки, һөкумәт рәсми шәкилдә Јеһованын Шаһидләрини «ҹинајәт төрәтмәкдә» иттиһам едир вә онлара мәһкәмә гаршысында өзләрини мүдафиә етмәјә иҹазә верирди. Ҝөзләнилдији кими дә, баҹы-гардашларын чоху «ганунсуз» шәкилдә јығынҹаг кечирдикләринә ҝөрә тәгсирләндириләрәк ҹәримә олундулар, сонра онлары азадлыға бурахылдылар. Амма Сарон Ҝебру адлы бир баҹы ҹәримәни өдәмәкдән имтина етдији үчүн алты ај мүддәтинә һәбс едилди. Сарон баҹыја һәфтәдә бир дәфә баш чәкилмәси үчүн иҹазә верилди. Баҹы билдирди ки, бурада онунла пис рәфтар етмирдиләр. О вә һәбс олан диҝәр 54 диндашымыз онлар үчүн едилән дуалары чох гијмәтләндирирләр. Ҝәлин бундан сонра да «һәбсдә оланлары јаддан чыхармајын, елә билин ки, сиз дә онларла бирҝә һәбсдәсиниз» сөзләринә әмәл едәк (Ибр. 13:3).

АЛМАНИЈА | Дин азадлығы. Һүгуги танынма

2015-ҹи ил декабрын 21-и Алманијанын шимал-гәрб һиссәсиндә јерләшән Бремен әјаләти дөрд ил давам едән һүгуги мүбаризәдән сонра нәһајәт Јеһованын Шаһидләринә әввәлкиндән даһа үстүн һүгуги статус верди. Берлинин Али Инзибати Мәһкәмәси тәрәфиндән верилән гәрардан сонра Алманијадакы 16 әјаләтин әксәријјәти Јеһованын Шаһидләринә «иҹтимаи һүгуги статус»  адланан имтијазлы һүгуги статус вермишди. Лакин Бремен әјаләтинин мәмурлары әлејһдарларымызын сахта иттиһамларыны әсас тутараг өз әразиләриндәки Јеһованын Шаһидләринә бу статусу вермәкдән имтина етмишдиләр.

2015-ҹи илдә Алманијанын Федерал Конститусија Мәһкәмәси билдирди ки, Бремен әјаләти Јеһованын Шаһидләринә иҹтимаи һүгуги статус вермәкдән имтина етмәклә конститусијанын онлара вердији һүгугу позуб. Бу гәрар тәсдигләди ки, конститусијанын вердији дини азадлыг Бремендәки Јеһованын Шаһидләринин дини фәалијјәтини горујур. Беләликлә, јығынҹаглар бүтүн верҝиләрдән азад олду вә Алманијадакы әсас дини мәзһәбләрин малик олдуғу диҝәр үстүнлүкләрә јијәләнди.

ГЫРҒЫЗЫСТАН | Дини етигад азадлығы

2013-ҹү илин март ајында Ош шәһәринин мәмурлары Оксана Корјакина вә анасы Надежда Серҝијенкоја гаршы јалан иттиһам ирәли сүрәрәк онлары мәсулијјәтә ҹәлб етди. Мәһкәмә онлары гоншулары илә Аллаһын Кәламы әсасында сөһбәт едәркән фырылдагчылыг етмәкдә иттиһам етди вә гәрар вериләнә кими онлара ев дустағы һөкмү кәсди. 2014-ҹү илин октјабр ајында мәһкәмә сүрүлән иттиһамларын јалан олдуғуну, бир сыра мәһкәмә проседурларынын дүзҝүн шәкилдә апарылмадығыны вә баҹыларын ҝүнаһсыз олдуғуну билдирди. 2015-ҹи илин октјабр ајында апеллјасија мәһкәмәси бу гәрары гүввәдә сахлады.

Ош шәһәринин прокурору бу дәфә Гырғызыстанын Али Мәһкәмәсинә үз тутараг апеллјасијаја шикајәт әризәси верди. Мәһкәмә баҹылара чыхарылан бәраәти ләғв етди вә мәсәләјә јенидән бахылмасыны гәрара алды. 2016-ҹы илин апрел ајында баш тутан динләмә заманы гојулан мәһдудијјәтин вахты артыг битдији үчүн баҹыларымызы тәмсил едән вәкилләр онларын азадлыға бурахылмасыны хаһиш етдиләр. Һакимин бу мәсәләни бағламагдан башга чарәси галмады.

Бу ағыр сынаг әрзиндә баҹыларымыз мүсбәт әһвал-руһијјәләрини горујуб сахладылар. Надежда баҹы дејир: «Инсанлар һагсызлыгла  үзләшәндә аҹыглы олур. Мән исә баҹы-гардашларын симасында Јеһова Аллаһын гајғысыны вә мәһәббәтини дујдум. Биз тәклијин нә олдуғуну билмәдик». Баҹылар Јеһованын Әшија 41:10 ајәсиндә јазылмыш вәдинә неҹә садиг галдығыны өз ҝөзләри илә ҝөрдүләр. Һәмин ајәдә Јеһова дејир: «Горхма... Һагг олан сағ әлимлә сәни бәрк-бәрк тутаҹағам».

ГЫРҒЫЗЫСТАН | Дини азадлыг. Һүгуги танынма

2015-ҹи ил 9 август тарихиндә он полис Гырғызыстанын Ош шәһәриндә кечирилән јығынҹаг ҝөрүшүнә басгын етди. Онлар «ганунсуз» адландырдыглары бу ҝөрүшүн дәрһал дајандырылмасыны тәләб етдиләр. Һәтта ҝөрүшә ҝәлән тәхминән 40 нәфәри атәш ачаҹаглары илә һәдәләдиләр. Полисләр он гардашы тутуб мәнтәгәјә ҝәтирдиләр. Орада онларын доггузуну тәһгир едәрәк дөјәндән сонра бурахдылар. Ики ҝүн сонра полисләр Нурлан Усупбәјов адлы гардашымызы һәбс етди. Бу гардаш амансызҹасына дөјүлән гардашлардан бири иди. Ону ибадәт ҝөрүшү кечирмәклә ганунсуз дини фәалијјәт ҝөстәрмәкдә иттиһам едиләр.

Ош Шәһәр Мәһкәмәси Нурлан гардашын мәсәләсинә бахаркән ирәли сүрүлән иттиһамларын әсассыз олдуғуну ҝөрүб иши бағлады. Прокурор апеллјасија шикајәти илә Ош Рајон Мәһкәмәсинә мүраҹиәт етди. Мәһкәмә ишә бахмагдан имтина едәрәк билдирди ки, Нурлан гардаш ганунсуз дини фәалијјәтдә тәгсиркар һесаб олуна билмәз, чүнки Јеһованын Шаһидләри Гырғызыстанда гануни гејдијјатдан кечибләр.

Прокурор тәслим олмајыб Гырғызыстан Али Мәһкәмәсинә мүраҹиәт етди. Хошбәхтликдән, Али Мәһкәмә 2016-ҹы илин март ајында ишә хитам верәрәк илк инстансијанын вә апеллјасија мәһкәмәсинин вердији мүсбәт гәрары гүввәдә сахлады вә бир даһа тәсдигләди ки, Јеһованын Шаһидләринин Гырғызыстанда дини ҝөрүш кечирмәјә һүгугу вар. Диҝәр зәрәрчәкәнләр дә полисләрин етдикләринә ҝөрә мәһкәмәјә мүраҹиәт едибләр. Һал-һазырда бу гардашлар онларын ишинә бахылмасыны ҝөзләјирләр.

 РУСИЈА | Дини азадлыг

Русијанын инсан һүгуглары үзрә мүтәхәссисләринин гәти етиразларына бахмајараг, һөкумәт Јеһованын Шаһидләринә амансыз һүҹумлар етмәјә вә онларын дини фәалијјәтинә мане олмаға давам едир. Дөвләт рәсми сајтымыз олан jw.org сајтына вә 88 нәшрә «екстремист» дамғасы вуруб. 2015-ҹи илдә ҝөмрүк ишчиләри Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин өлкәјә идхалына иҹазә вермәдиләр вә һал-һазырда Выборг Шәһәр Мәһкәмәси Мүгәддәс Китабын бу тәрҹүмәсинин екстремист олуб-олмадығыны арашдырыр. 2016-ҹы илин март ајында Баш Прокурорлуг Солночноје гәсәбәсиндә (Санкт-Петербург) јерләшән  Јеһованын Шаһидләринин Идарә Мәркәзинин «екстремист фәалијјәт» ҝөстәрдијини иддиа едәрәк филиалы бағлајаҹағы илә һәдәләди. Бу, гәрәзли мүнасибәтин пик нөгтәси иди.

Бахмајараг ки, дөвләтин дәстәји илә Јеһованын Шаһидләринә гаршы агрессив мүбаризә апарылыр, Русија илә бағлы үрәкачан хәбәр дә вар. 2015-ҹи илин октјабр ајында бир прокурор Москвадан 2000 километр шәргдә јерләшән Түмен шәһәриндәки Јерли Дини Иҹманын гадаған едилмәсини тәләб етди. Јеһованын Шаһидләринә гаршы сүрүлән иттиһамларын сахта олмасына даир сүбутларын олмасына бахмајараг, Түмен Рајон Мәһкәмәси Јерли Дини Иҹманы ҝүнаһкар билди. Анҹаг 2015-ҹи ил апрелин 15-и Русија Федерасијасынын Али Мәһкәмәси ашағы инстансијанын гәрарыны дәјишәрәк билдирди ки, «Түмен шәһәриндәки Јеһованын Шаһидләринин Јерли Дини Иҹмасынын гадаған едилмәсинә һеч бир әсас јохдур». Мәһкәмә иҹласына сәдрлик едән һаким бу гәрары охујанда мәһкәмә залына топлашмыш 60 мәсиһи гәрары ајаг үстә алгышлады.

Русијадакы Јеһованын Шаһидләри онлара гаршы тушланан бүтүн «силаһ»лара рәғмән сәдагәтлә хидмәт етмәјә әзмлидирләр (Әшј. 54:17).

 РУАНДА | Азад тәһсил алмаг һүгугу

Сон илләр әрзиндә Руандада Јеһованын Шаһиди олан шаҝирдләр дини ајинләрдә, вәтәнпәрвәрлик тәдбирләриндә иштирак етмәдикләри үчүн мәктәбдән говулмушдулар. Бу мәсәләни һәлл етмәк үчүн һөкумәт 2015-ҹи ил декабрын 14-ү мәктәбләрдә дини ајры-сечкилијә сон гојулсун дејә, бир гәрар чыхартды. Бу гәрар шаҝирдләрин дини етигадына һөрмәт етмәјә сәсләјир.

2016-ҹы ил ијунун 9-у jw.org сајтынын «Хәбәрләр» бөлмәсиндә «Руанда мәктәбләрдәки дини ајры-сечкилијә гаршы һәрәкәтә кечир» адлы мәгалә чап олунмушду. Мараглыдыр ки, Руанданын мәшһур интернет гәзети дә бу мәгаләни өз сајтында јерләшдирмишди. Чох кечмәмиш гәзетин сајтына 3000-дән чох бахыш сајы олмушду. Охуҹуларын чоху һөкумәтин атдығы бу аддымы бәјәндикләрини ифадә едән шәрһләр јазмышды. Руандадакы Јеһованын Шаһидләри ушагларынын дини ајры-сечкилик олмадан тәһсил алмағы тәмин едән бу гануна ҝөрә чох миннәтдардырлар.

Руанда. Онлар јенидән мәктәбә гајытдылар

ҸӘНУБИ КОРЕЈА | Виҹдан азадлығы. Дини етигада ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина

Ҹәнуби Корејада 19—35 јашында олан Јеһованын Шаһидләри 60 илдән чохдур ки, һәрби хидмәтлә бағлы чәтинликләрлә үзләширләр. Һөкумәт дини етигада ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина һүгугуну танымыр вә һәрби хидмәтин јеринә алтернатив хидмәт тәгдим етмир. Бәзи һалларда Јеһованын Шаһидләри нәсилликҹә, јәни баба, ата вә оғул һәрби хидмәтдән имтина етдикләринә ҝөрә нөвбә илә һәбсә дүшмүшдүләр.

Конститусија Мәһкәмәси вердији ики гәрарда билдириб ки, Һәрби хидмәт һаггында ганун конститусијаја ујғундур. Лакин ашағы инстансијалар вә бу гануна ҝөрә ҹәза аланлар мәсәлә илә бағлы јенидән Конститусија Мәһкәмәсинә мүраҹиәт едибләр. Нәһајәт, 2015-ҹи ил ијулун 9-у мәһкәмә әгидәләринә ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина едәнләрин леһинә сәсләнән дәлилләри динләди. Виҹданы һәрби тәлим кечмәјә јол вермәдији үчүн 18 ај һәбсдә јатан Мин-һуан Ким гардаш дејир: «Мәнә әгидәмә ҝөрә ҹәза  вердиләр, сонра азадлыға бурахылдым. Үмид едирәм ки, етигадына ҝөрә һәрби хидмәтдән имтина едәнләр буна ҝөрә ҹәза алмајаҹаглар. Әҝәр онлара алтернатив хидмәти иҹра етмәјә иҹазә верилсә, онлар ҹәмијјәт үчүн чох иш ҝөрә биләрләр». Конститусија Мәһкәмәси тезликлә өз гәрарыны ачыглајаҹаг.

ТҮРКМӘНИСТАН | Бәһрам Һәмдәмов

Әлли үч јашлы Бәһрам Һәмдәмов аиләлидир вә дөрд ушаг атасыдыр. О, руһани ҹәһәтдән јеткин вә ҹәмијјәт ичиндә һөрмәт газанмыш бир инсандыр. Мәһкәмә 2015-ҹи илин мај ајында евиндә кечирдији дини ҝөрүшү «ганунсуз» һесаб едәрәк гардашы дөрд ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум етди. О, һал-һазырда Сејди шәһәриндә, ән дәһшәтли әмәк дүшәрҝәләриндән бириндә сахланылыр. Орада о, сәлаһијјәтли шәхсләр тәрәфиндән дәфәләрлә сорғу-суала тутулмуш вә гәддарҹасына дөјүлмүшдү. Лакин гардашымыз Јеһова Аллаһа сәдагәтини горуду, аиләси дә һәмчинин. Гардашын һәјат јолдашы Ҝүлзира баҹы вахташыры олараг она баш чәкиб үрәк-дирәк вермәјә мүвәффәг олмушду.

Ҝөрдүјүмүз кими, Јеһова Аллаһын халгы ән ағыр сынаглар заманы белә, сәдагәтләрини горујурлар. Биз онлара ҝөрә дуа едирик. Һәмчинин онларын нүмунәләри бизи тәшвиг едир ки, Јеһоваја сәдагәтимизи даһа да мөһкәмләндирәк вә Зәбур 37:28 ајәсиндә јазылан вәдә олан етибарымызы артыраг. Ајәдә јазылыр: «[Јеһова] садиг бәндәләрини тәрк етмәз».