ЈЕРЛИ вә әҹнәби баҹы-гардашлар Гырғызыстанын пајтахты Бишкекдә ил јарым әрзиндә филиал биналарынын тәмир вә ҝенишләндирмә ишиндә усанмадан чалышмышдылар. Лајиһә тамамланандан бир ај сонра, 2015-ҹи ил октјабрын 24-дә филиал Јеһоваја һәср олунду. Он сәккиз ибадәт евиндә вә әлавә беш мәканда јығышан 3000-дән чох инсан һәсролунма програмыны изләди. Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Стивен Летт «Јеһоваја сидги-үрәкдән ибадәт един» адлы һәсролунма мәрузәси илә чыхыш етди. Нөвбәти ҝүн өлкәдәки тәблиғчиләрин әксәријјәти үчүн иманы мөһкәмләндирән ҝөрүш тәшкил олунду.

Гырғызыстан филиалы

 2016-ҹы ил мајын 14-ү шәнбә ҝүнү Ҹәнуби Гафгаз өлкәсиндә 18 мәртәбәли јашајыш бинасынын 6 мәртәбәсини әһатә едән филиалын һәсролунмасы олду. Топланты залы, Падшаһлыг Мүждәчиләри Мәктәби үчүн олан биналар да һәср олунду. Ҝөрүшдә 6435 нәфәр иштирак етди. Сәсләнән мәрузәләрдә Јеһованын Шаһидләринин бу өлкәдә фәалијјәтә башладығы илләрдән данышылырды. Һәгигәти илк дәфә 20-ҹи әсрин әввәлләриндә бу өлкәнин АБШ-дакы мүһаҹирләри ешитмишдиләр. Амма хош хәбәр өлкәнин өзүнә 1970-ҹи илләрин орталарында, өлкә Совет Иттифагынын тәркибиндә оланда чатмышды. Бу јахынларда исә тәшкилат дөвләт гејдијјатындан кечди вә өлкәдә филиал јаранды. Ҝөрүшдә иштирак едәнләрин чохунун ағлынын уҹундан белә кечмирди ки, нә вахтса белә бир мөһтәшәм тәшкилати наилијјәтин шаһиди олаҹаглар. Ҝөрүшә ҝәләнләрин дә разылығы илә, Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Девид Сплејн гардашын бу ҝөзәл биналары Јеһоваја һәср етмәси мәрасимин ән јаддагалан һиссәси олду.

Ҹәнуби Гафгаз өлкәси

Јухарыда: Филиалын һәсролунма мәрасими

Ортада: Хүсуси ҝөрүшдә иштирак едән баҹы-гардашлар

Ашағыда: Баҹы-гардашларын ифасында милли рәгс