Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

Колумбија

 ӨТӘН ИЛИН МҮҺҮМ ҺАДИСӘЛӘРИ

Бүтүн диггәт тәблиғ хидмәтинә ҹәмләнир

Бүтүн диггәт тәблиғ хидмәтинә ҹәмләнир

2015-ҹи ил сентјабрын 23-ү, Рәһбәрлик Шурасы бүтүн дүнјадакы Бејтел аиләсинә ианәләри даһа сәмәрәли истифадә етмәк мәгсәдилә бир сыра тәшкилати дәјишикликләри елан етди. Даһа сонра һәмин илин октјабрын 3-дә едилән дәјишикликләрин сәбәби изаһ олунду: «Филиппилиләрә 1:10 ајәсиндә јазылыб ки, биз даһа ваҹиб шејләри ајырд етмәји баҹармалыјыг. Мүгәддәс Китабда верилән бу мәсләһәтә әсасән, биз [Рәһбәрлик Шурасы] белә гәнаәтә ҝәлдик ки, Аллаһын халгынын руһани рифаһына даһа чох хидмәт едән ишләрә диггәти ҹәмләјәк вә тәблиғ ишини даһа да ирәли апараг».

 Рәһбәрлик Шурасынын үзвү Стивен Летт JW телевизијасында бунунла бағлы демишди: «Рәһбәрлик Шурасы тәблиғ ишинин јахшы ҝетмәсинә чох ҹидди јанашыр. Буна ҝөрә биз ианәләрин даһа чох тәблиғә сәрф олунмасы үчүн филиаллара хәрҹләнән ианәләрин мигдарыны неҹә азалда биләҹәјимиз барәдә дүшүндүк. Мисал үчүн, Бејтелдә узун мүддәтдир ҝөрүлән бәзи ишләр вә хидмәтләр ја азалдылды, ја да ләғв олунду. Буна ҝөрә дә инди даһа аз Бејтел аиләсинин үзвүнә еһтијаҹ вар».

Бу дәјишикликләрин иҹрасы заманы 2015-ҹи илин сентјабр ајындан бәри 5500 Бејтел аиләсинин үзвү саһәјә тәјин олунду. Едилән дәјишикликләрә ујғунлашмаг елә дә асан олмаса да, Јеһованын хејир-дуасы ҝөз габағындадыр. Бүтүн дәјишикликләр тәблиғ вә тәлим ишинин даһа да ҹанланмасына тәкан верди.

Шри-Ланкада јашајан бир ҹүтлүк Бејтелдән саһәјә тәјин олунду. Бу ҹүтлүк јаранан вәзијјәтә Јеһоваја вә тәшкилата етибар етдикләрини ҝөстәрмәк фүрсәти кими бахды. Онлар јазыр: «Билмирдик бизи гаршыда нәләр ҝөзләјир. Амма бир шејә әмин идик ки, Јеһова бизи һеч вахт атмајаҹаг. Јеһоваја дуа едиб дедик: “Јеһова, һансы вәзијјәтлә үзләшириксә, үзләшәк, бизә көмәк елә ки, икимиз дә өнҹүл кими хидмәт едә биләк”. Илк ај пул сарыдан бир аз әзијјәт чәкдик. Бунунла белә, Јеһованын гајғыкеш әлинин үзәримиздә олдуғуну һисс етдик вә һал-һазырда бизим даими ҝәлир јеримиз вар. Биз һәм ишләјир, һәм өнҹүл кими хидмәт едир, һәм дә ев ишләри илә мәшғул олуруг. Анҹаг Бејтелдә вахтдан дүзҝүн истифадә етмәји өјрәндијимиз үчүн бүтүн бу ишләрин өһдәсиндән ҝәлә билирик. Кимәсә хилас хәбәрини чатдырмагдан ҝөзәл бир  шеј ола билмәз вә биз чох хошбәхтик ки, бу ишдә өнҹүл кими иштирак едә билирик».

Колумбијадакы бәзи баҹы-гардашлар Бејтелдән саһәјә тәјин олунандан сонра јени дил өјрәндиләр вә хош хәбәри јајмаг үчүн уҹгар әразиләрә көчдүләр. Бу баҹы-гардашлар ҝетдикләри јығынҹаглар үчүн әсл һәдијјәдирләр. Бир рајон нәзарәтчиси онун хидмәт етдији әразијә тәјин олунан бир әр-арвад һагда белә сөзләр јазыр: «Онларын баҹы-гардашлара чох көмәји дәјир. Инди јығынҹаг тәблиғ ишиндә даһа фәалдыр. Гардашлар јығынҹагдакы мүхтәлиф ишләри ҝөрмәк үчүн тәлим алырлар». Һал-һазырда артыг Бејтел аиләсинин үзвү олмајан диҝәр баҹы-гардашлар исә ишләрини елә гурублар ки, һәфтәнин бир вә ја бир нечә ҝүнү Бејтелдә көмәк едә билирләр.

Јапонијадакы Бејтелдә 31 ил хидмәт етмиш бир гардаш ҹәми ики ағсаггалы олан бир јығынҹаға тәјин олунду. Тәјин олдуғу јығынҹаг ибадәт евини тәмир етмәли иди. Бу ишләрдә иштирак етмәк үчүн гардаш ики һәфтәлик һеч бир ишдә ишләмәмәк гәрарына ҝәлди. Амма тәмир ишләринә башлајаҹаглары әрәфәдә һәмин әразидә (Кумамото шәһәри) 7 бал ҝүҹүндә зәлзәлә баш верди. Гардаш вердији гәрар сајәсиндә зәрәрчәкәнләрә јардым етмәк ишинә рәһбәрлик едә билди, һәмчинин онун баҹы-гардашлары зијарәт едиб руһландырмаг имканы олду. О дејир: «Баш верәнләр һагда дүшүнәндә ону дејә биләрәм ки, Јеһова мәни мәһз лазым олан јерә ҝөндәрмишди».

Австралазија филиалында хидмәт етмиш Фил вә һәјат јолдашы Шугар дејир: «Бизим тәјинатымыз дајананда гәрара ҝәлдик ки, бундан сонра да садә һәјат сүрәк. Јеһоваја дуа етдик ки, бизә дүзҝүн гәрарлар вермәјә көмәк етсин  вә вердијимиз гәрарлар јахшы нәтиҹә ҝәтирсин. Чох истәјирдик башга бир әразидә хидмәт едәк. Јеһова мәгсәдимизә чатмаға көмәк етди. О, һәр шеји елә јолуна гојду ки, биз вахтымызын чох һиссәсини хидмәтә ајыра билирик». Инди бу әр-арвад Самал адасында (Филиппин) инҝилисдилли групда хидмәт едир. Бу групда 34 тәблиғчи вә 9 өнҹүл вар. Һал-һазырда Филлә Шугарда һәгигәтә мараг ҝөстәрән 120 нәфәрин үнваны вар. Онлар дејир: «Ҝөрүләси мараглы ишләр чохдур. Хошбәхтик ки, тамамилә Јеһоваја бел бағладыг. Бу, бизим иманымызы вә Аллаһа севҝимизи даһа да аловландырды».

Русијада хүсуси өнҹүл кими тәјин олунан субај бир баҹы дејир: «Өнҹүл хидмәти мәнә имкан верир ки, ән мүһүм ишдә, һеч вахт тәкрар олунмајаҹаг Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәрин тәблиғи ишиндә там шәкилдә иштирак едим. Јеһова Аллаһын бу иш үчүн мәни дә сечдијинә чох севинирәм». Һал-һазырда баҹы алты нәфәрә Мүгәддәс Китаб дәрси кечир. Өјрәтдији инсанларын арасында Ирагдан, Ниҝеријадан, Шри-Ланкадан, Суријадан вә Замбијадан оланлар вар.

Замбија. Бејтелдән саһәјә тәјин олунан баҹы-гардашлары ҝетдикләри јени јығынҹагда ҝүләрүзлә гаршылајырлар

Замбијадакы Бејтел аиләсинин үзвләриндән бир чоху өнҹүл кими тәјин олунублар. Инди онлар тәблиғ ишинә даһа чох вахт ајыра билирләр вә бу, онлара бөјүк севинҹ верир. Јолдашы илә бирликдә өнҹүл кими хидмәт едән Ендрју дејир: «Бејтелдәки тәјинатымыз дајанандан гыса мүддәт сонра биз охумағы вә јазмағы баҹармајан ики нәфәрә көмәк едә билдик. Дәрс кечдијимиз шаҝирдләрдән биринин он јашы вар. Бу јахынларда о, јығынҹагда тапшырыгла чыхыш едәҹәк. Тәблиғ етдијимиз бир әр-арвад исә анма мәрасиминә ҝәлмишди вә о вахтдан бәри онлар һеч бир јығынҹағы  бурахмырлар. Инди бу әр-арвад бөјүк һәвәслә Мүгәддәс Китабы өјрәнир. Әҝәр биз Јеһованын ҝөстәрдији јолла ҝетмәсәјдик, Онун бизимлә олдуғуну унутсајдыг, бизә верәҹәји мүкафаты сәбирлә ҝөзләмәсәјдик, бүтүн бунлар мүмкүн олмајаҹагды!»

Замбијада јашајан Едсон вә Артнес Бејтелдән саһәјә тәјин олунанда бир нечә ај иди ки, аилә гурмушдулар. Артнес дејир: «Бејтел хидмәти бизә әлимиздә олан пулу гәнаәтлә хәрҹләмәјә, борҹа ҝирмәмәјә вә севинҹимизи итирмәмәјә көмәк етди. Бејтелдә хидмәт етдијимизә ҝөрә пешман дејилик. Гаршымыза јени мәгсәдләр гојуб Јеһованын көмәјилә онлара чатмағы өјрәндик. Јеһоваја олан иманымыз санки тәзәләнди, биз бундан сонра да Јеһоваја садиг галмаға әзмлијик».