Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

 ӨТӘН ИЛИН МҮҺҮМ ҺАДИСӘЛӘРИ

«Сиз ән јахшы гоншуларсыныз»

«Сиз ән јахшы гоншуларсыныз»

2016-ҹы ил мајын 7-си вә 8-и Бруклиндәки Колумбија Һајтс 25-дә јерләшән баш идарәнин фојесиндә бөјүк бир издиһам топлашмышды. Адәтән, һәфтә сонлары фоје вә сәрҝиләр ачыг олмур. Анҹаг һәмин ҝүнләр Бејтел бинасынын әтрафында јашајан гоншулар үчүн «ачыг гапы» ҝүнү тәшкил олунмушду ки, онлар тарихи Мүгәддәс Китаб сәрҝисини зијарәт етсинләр.

Сәрҝијә дәвәт етмәк мәгсәдилә тәшкил олунан кампанија сајәсиндә бурада јашајан гоншулара ҝөзәл шаһидлик верилди. Бу тәдбирдә иштирак едән баҹы-гардашлар да чох руһландылар. Ән севиндириҹи мәгам исә гоншуларын бизим һагда дедикләри ҝөзәл сөзләр олду.

 Гоншулугда јашајан бир киши дејир: «Мән 1960-ҹы илдән бәри [Бејтел биналарына јахын] бир нечә бинада јашамышам. Сиз таныдығым ән јахшы гоншуларсыныз. Сизин үчүн чох дарыхаҹағыг, бурадан көчмәјинизи һеч истәмирик».

Бир гадын дејир: «Сиз олмасајдыныз, бизим гәсәбә белә јахшы олмазды. Биз чох шадыг ки, узун илләр әрзиндә сизин кими гоншуларымыз олуб».

Бу әразидә тәблиғ едән өнҹүлләрә гоншуларын бу ҹүр сәмими мүнасибәтини ҝөрмәк чох хош иди. Бир алиҹәнаб инсан тәшкилатымыза дәрин миннәтдарлығыны билдирмишди вә гејд етмишди ки, «ачыг гапы» ҝүнү шәһәрдә олмајаҹағына ҝөрә чох тәәссүфләнир.

Бу кампанија чох ҝөзәл бәһрәләр верди. Ики ҝүн әрзиндә Мүгәддәс Китаб сәрҝисинә 48 нәфәр ҝәлмишди. «Ачыг гапы» ҝүнү әрзиндә бир груп бејтелли ҝәләнләри гаршыламаг вә онларла сөһбәт етмәк үчүн фоједә дајанырды.

Сали адлы ҹаван бир гыз тәхминән јарым саат әрзиндә сәрҝини зијарәт етмишди. О, фојејә дахил оланда тәсадүфдән она дәвәтнамә верән өнҹүлләр орада иди. Сали деди ки, «сәрҝидә бу гәдәр Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәләрини ҝөрәҹәјим ағлыма ҝәлмәзди». Өнҹүлләр вурғулады ки, сизин кими савадлы бир гызын Мүгәддәс Китаба дәјәр вердијини ҝөрмәк чох хошдур. Сали деди: «Бу, чох ваҹибдир, чүнки биз Аллаһ һагда јалныз Мүгәддәс Китабдан өјрәнә биләрик. Бәли, бу китаб һәјатымыз үчүн бу ҝүн дә актуалдыр».

Сали гејд етди ки, Аллаһын Кәламына олан дәрин һөрмәти ону латын вә јунан дилләрини өјрәнмәјә тәшвиг едиб. О һәмчинин билдирди ки, онун тәрҹүмәјә дә марағы вар. Онун фикринҹә, тәрҹүмәдә дәгиглик мүтләгдир, һеч бир  тәрҹүмәчи шәхси бахышларыны тәрҹүмә етдији мәтнә дахил етмәмәлидир. Өнҹүлләр Салијә дејәндә ки, бизим jw.org сајтымызда јерләшән мәлуматлар 800-дән чох дилә тәрҹүмә олунуб, о, һејран галды. Баҹылар Салијә тәрҹүмәчиләрин Аллаһын адыны Мүгәддәс Китабдан чыхардығы барәдә данышдылар. Ешитдикләриндән мат галан Сали сорушду: «Онлар буну һансы һагла едибләр?» Ҝедәнә јахын Сали деди: «Ушаглыгдан бу гәсәбәдә јашајырам, сиз ән јахшы гоншуларсыныз».

Бу тәдбирдән сонра сәһәриси ҝүн бир кешиш Бејтел јахынлығында араба илә тәблиғ едән Ҹон гардаша јахынлашды. Кешиш «ачыг гапы» ҝүнү илә бағлы хош тәәссүратларыны бөлүшәрәк деди: «Нә јахшы ки, сиз Аллаһын Кәламына дәгигликлә әмәл едирсиниз». Сонра о, бирдән: «Јеһованын Шаһидләри чох писдирләр!» — сөјләди. Чаш-баш галан Ҹон кешишдән нә үчүн белә дедијини сорушду. «Чүнки сиз бурадан көчүрсүнүз! ҜЕТМӘЈИН, БУРАДА ГАЛЫН! Даһа бөјүк биналар алын, лазымдырса, јени нәсә тикин, нә едирсиниз един, тәки бурада галын. Сизә ҝөрә бу гәсәбәдә низам-интизам вар. Бурадан көчмәјинизи ҝөрмәк мәни чох пәришан едир!»

Бир сөзлә, Мүгәддәс Китаб сәрҝисинә дәвәт кампанијасы вә «ачыг гапы» ҝүнләри јахынлыгда јашајан инсанлара ҝөзәл шаһидлик олду. Индијәдәк гоншуларымыза Аллаһын ады илә бағлы бу ҹүр шаһидлик верилмәмишди.