Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

Уорвик (Нју-Јорк) Баш идарә

Өтән илин мүһүм һадисәләри

Өтән илин мүһүм һадисәләри

 ЈАШАДЫҒЫМЫЗ зәманәдә Шејтан дүнјасынын башына ард-арда фәлакәтләр ҝәлир. Буна бахмајараг, Јеһованын хидмәтчиләри «Рәббин ишиндә» чалышмаға давам едирләр (1 Кор. 15:58). Буилки һесабат бүтүн дүнјадакы Јеһованын Шаһидләринин Аллаһа неҹә ҝүвәндикләрини, јахшылыг етдикләрини вә сәдагәтлә аддымладыгларыны ҝөстәрир (Зәб. 37:3).

Баш идарәнин вә филиалын јери дәјишир

2016-ҹы ил февралын 1-и Уолкиллдә (Нју-Јорк) филиал биналарынын ҝенишләндирилмәси илә әлагәдар ҝедән тикинти ишләри јекунлашды. Беләҹә, АБШ-ын филиал комитәсинин, хидмәт шөбәсинин вә АБШ-ын диҝәр шөбәләринин бура көчүрүлмәси мүмкүн олду. Уорвикдәки јени баш идарәнин ишләри дә артыг јекунлашмаг үзрәдир. Бруклиндәки Бејтел аиләси шәһәрдән кәнара — Нју-Јоркдан Уорвикә көчмәк кими чәтин бир иши ҝөрмәјә башлајыб.

 2017-ҹи ил апрелин 3-ү Уорвикдәки баш идарә зијарәт үчүн ачыг елан едиләҹәк. Гонаглар үч сәрҝини зијарәт едә биләҹәк вә онлара бәләдчинин мүшајиәтилә екскурсија кечириләҹәк.

  1. «Мүгәддәс Китаб вә Аллаһын ады» сәрҝиси надир Мүгәддәс Китаб нүсхәләрини вә Аллаһын адынын Мүгәддәс Китаба әсасландығыны нүмајиш етдирир.

  2. «Јеһованын адыны дашыјан халг» сәрҝиси Јеһованын Шаһидләринин тарихини әкс етдирир. Сәрҝидә Јеһованын Өз хидмәтчиләринә илләр әрзиндә неҹә рәһбәрлик вә тәлим вердији, һәмчинин онлары бир халг кими неҹә тәшкил етдији нүмајиш олунур.

  3. «Баш идарә. Әмәлдә ҝөрүнән иман» сәрҝисиндә Аллаһын халгынын бирҝә топлашмасы, шаҝирд һазырламасы, илаһи биликләри баша дүшмәси вә гардашлыг мәһәббәти тәзаһүр етдирмәси үчүн Рәһбәрлик Шурасынын комитәләринин ҝөрдүјү ишләр нүмајиш олунур.

Бу сәрҝиләр һәфтә ичи 5 ҝүн, базар ертәсиндән ҹүмә ҝүнүнә гәдәр саат 08:00-дан 16:00-дәк ачыг олаҹаг. Зијарәтчиләр һәмчинин бәләдчинин мүшајиәтилә 20 дәгигәлик екскурсија кечә биләҹәк. Екскурсија заманы офисләр вә хидмәт бинасынын бәзи шөбәләри вә Бејтел әразиси һагда данышылаҹаг. Бәләдчинин мүшајиәтилә кечирилән екскурсија һәфтә ичи 5 ҝүн, базар ертәсиндән ҹүмә ҝүнүнә гәдәр саат 08:00-дан 11:00-дәк вә 13:00-дан 16:00-дәк олаҹаг.

Ҝәлмәздән өнҹә, зәһмәт олмаса, jw.org сајтындакы ҺАГГЫМЫЗДА > ФИЛИАЛЛАР ВӘ ЕКСКУРСИЈА > Бирләшмиш Штатлар бөлмәсинә дахил олун.

БУ БӨЛМӘДӘ

Бүтүн диггәт тәблиғ хидмәтинә ҹәмләнир

Бејтелдән саһәјә тәјин олунан баҹы-гардашлар јени тәјинатларына неҹә ујғунлаша билдиләр?

«Сиз ән јахшы гоншуларсыныз»

2016-ҹы ил мајын 7-си вә 8-и Бруклиндәки Бејтелдә Мүгәддәс Китаб сәрҝиси үчүн «ачыг гапы» ҝүнләринин елан олунмасы гоншулар үчүн ҝөзәл шаһидлик олду.

«Мәсиһи һәјаты вә ибадәти» адлы јени ҝөрүш

2016-ҹы илин јанварындан бүтүн дүнјадакы һәфтәарасы ҝөрүшүн үслубу дәјишди.

«JW телевизијасы бизә гол-ганад верир»

JW телевизијасы 2014-ҹү илдә јајымланмаға башлады вә һал-һазырда 90 дилдә јајымланыр. Бу телевизијанын изләјиҹиләри телевизија һагда һансы фикирдәдирләр?

Филиалларын һәсролунма мәрасимләри

Гырғызыстан вә Ҹәнуби Гафгаз өлкәсиндә филиал биналарынын һәсролунмасы Јеһованын халгынын тарихиндә әламәтдар һадисәләрдән бири иди.

Һүгуги һесабат 2016

2016-ҹы ил әрзиндә Јеһованын Шаһидләри һансы һүгуги проблемләрлә үзләшмишдиләр?

Хәбәр ленти

Арҝентина, Белиз, Бурунди, Конго (Киншаса), Алманија, Италија, Непал, Папуа-Јени Гвинеја, Угандада Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтиндән јени хәбәрләр.