Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

Такома шәһәриндә кечирилән бөјүк топланты, Вашингтон (АБШ)

Јүз ил әввәл: 1917

Јүз ил әввәл: 1917

«ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ» журналынын 1917-ҹи ил 1 јанвар сајында јазылмышды: «Бөјүк чахнашмаларла, хаосла долу ганлы бир јени илә гәдәм гојмушуг». Бәли, Бөјүк мүһарибә адланан Биринҹи Дүнја мүһарибәси Авропада ҹанлар алмаға давам едирди.

Мүгәддәс Китаб тәдгигатчылары мәсиһи битәрәфлијинин нә демәк олдуғуну там баша дүшмәсәләр дә, чохлары ган төкмәмәк үчүн әлләриндән ҝәләни едирдиләр. Мисал үчүн, Инҝилтәрәдә Стенли Уиллис адлы 19 јашлы ҹаван бир гардаш нәјин баһасына олурса олсун, битәрәфлијини горумаға гәтијјәтли  иди. Мөвгејини мәһкәмә гаршысында мүдафиә етмәздән бир нечә ҝүн әввәл о јазмышды: «Мәним үчүн бөјүк шәрәфдир ки, мәһкәмәдә шаһидлик верә биләҹәм. Полковник бу сәһәр деди ки, мәнә һәрби форманы ҝејинмәк әмр олунаҹаг, имтина етдијим тәгдирдә ишимә һәрби мәһкәмәдә бахылаҹаг».

Тутдуғу мөвгедән дөнмәдијинә ҝөрә Стенли һәбсханада каторга ҹәзасына мәһкум олунду. Буна бахмајараг, о, севинҹини итирмәди. Ики ај сонра Стенли јазмышды: «Һәгигәтин вердији ҝүҹ сајәсиндә инсан башгаларынын таб ҝәтирә билмәјәҹәји чәтинликләрә сәбирлә... дөзә билир». Гардаш һәбсханада вахтындан дүзҝүн истифадә едирди. О демишди: «Индики сынагларымын ән мүсбәт ҹәһәти одур ки, мәним сакит шәраитдә дуа етмәк, дүшүнмәк вә мүталиә етмәк имканым вар».

Чох кечмәмиш, Америка Бирләшмиш Штатлары рәсми шәкилдә мүһарибәјә гошулду. 1917-ҹи ил апрелин 2-си президент Вудро Вилсон АБШ Конгресинә мүраҹиәтиндә Алманијаја гаршы мүһарибә елан етди. Дөрд ҝүн сонра Америка мүһарибәјә гатылды. Беләҹә, өлкәдә јашајан мәсиһиләр битәрәфлик мәсәләси илә үзләшдиләр.

Әсҝәрләрә еһтијаҹ олдуғундан Америка Бирләшмиш Штатлары мај ајында иҹбари һәрби хидмәт һагда, бир ај сонра исә ҹасуслуг һагда ганун верди. Биринҹи ганунун әсасында һөкумәт минләрлә инсаны мүһарибәјә ҹәлб етди, икинҹи ганун исә һәрби хидмәтдән имтина едәнләри ҹинајәтдә тәгсиркар билирди. Чох кечмәмиш «ганун ады илә пислик төрәдән» һәгигәт әлејһдарлары бу ганундан Јеһованын сүлһсевәр халгына гаршы истифадә етдиләр (Зәб. 94:20).

Мүһарибә дөврүндә дүнјада баш верән дәһшәтләр Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары үчүн ҝөзләнилмәз олмады. Аллаһын Кәламында габагҹадан дејилмишди ки, белә бир вәзијјәт олаҹаг вә онлар буну ҝөзләјирдиләр. Лакин чох кечмәмиш Јеһованын халгы арасында јаранан ҹидди фикирајрылығы чохлары үчүн ҝөзләнилмәз олду.

 Сынаг вә тәмизләнмә

АБШ-да Чарлз Тејз Расселин өлүмүндән бир аз сонра Јеһованын халгынын ишләринин идарәчилији илә бағлы проблемләр баш галдырды. Чарлз гардаш 1884-ҹү илдә Сион Ҝөзәтчи Гүлләси вә Трактатлар Ҹәмијјәтини гејдијјатдан кечирмишди вә һәјатынын сонуна, 1916-ҹы илин октјабрына кими бу һүгуги ҹәмијјәтин президенти олду. Рутерфорд гардаш рәһбәрлик етмәјә башлајандан сонра тәшкилатда олан бир нечә мәсул гардаш, о ҹүмләдән директорлар шурасында олан дөрд нәфәр вәзифә уғрунда мүбаризә апармаға башлады.

Бу дөрд нәфәр вә онлары дәстәкләјәнләр Ҹозеф Рутерфордун рәһбәрлик етмәк тәрзини бәјәнмирдиләр. Онларын наразылығына сәбәб олан мәсәләләрдән бири сәјјар нәзарәтчи кими хидмәт едән Пол Ҹонсонла бағлы иди.

Өлүмүндән бир аз өнҹә Чарлз гардаш Полу тәшкилатын нүмајәндәси кими Инҝилтәрәјә ҝөндәрмәји планлашдырмышды. Орада Пол хош хәбәри тәблиғ етмәли, јығынҹаглара баш чәкмәли вә һәмин әразидә ҝедән ишлә бағлы мәлумат вермәли иди. 1916-ҹы илин нојабр ајында Инҝилтәрәјә ҝедәндә гардашлар ону чох јахшы гаршыладылар. Әфсуслар олсун ки, ҝөстәрилән һөрмәт вә хүсуси мүнасибәт онун өзү һагда јүксәк фикирдә олмасына сәбәб олду. О, Чарлз Расселлин хәләфи олмаг севдасына дүшдү.

Пол, ихтијары чатмадығы һалда, Инҝилтәрә Бејтелиндә она гаршы олан бир нечә нәфәри тәјинатындан азад етди. Бундан әлавә, о, Лондонда тәшкилатын банк һесабыны өз нәзарәти алтына кечирмәјә чалышды. Бу заман Ҹозеф Рутерфорд ону Америкаја ҝери чағырды.

Пол Бруклинә гајыдандан сонра тәвазөкарлыг ҝөстәриб она верилән мәсләһәти гәбул етмәк әвәзинә, дәфәләрлә Ҹозеф Рутерфорду дилә тутмаға чалышды ки, она Инҝилтәрәјә гајыдыб орадакы ишини давам етмәјә иҹазә версин. Нијјәти баш тутмадығы үчүн Пол онун тәрәфиндә олан директорлар шурасынын дөрд үзвүнә тәсир ҝөстәрмәјә башлады.

 Ҹозеф Рутерфорд һисс етди ки, Инҝилтәрәдә тәшкилатын һесабыны әлә кечирмәјә чалышан Пол кими, бу адамлар да Америкада буну етмәјә ҹәһд ҝөстәрәҹәкләр. Буна ҝөрә дә о, онлары вәзифәләриндән узаглашдырмаг үчүн тәдбир ҝөрүр. АБШ-ын ганунуна әсасән, директорлар шурасы һәр ил тәшкилатын үзвләри тәрәфиндән сәсвермә јолу илә сечилмәли иди. Амма 1917-ҹи ил 6 јанвар тарихиндә кечирилән иллик ҝөрүшдә шуранын јалныз үч үзвү сечилди: Ҹозеф Рутерфорд, Ендрију Пирсон вә Уилјам Ван Амбурҝ. Онлар президент, витсе-президент вә хәзинәдар вәзифәләринә сечилдиләр. Директорлар шурасында олан диҝәр дөрд јер үчүн исә сәсвермә кечирилмәди. Чүнки бу дөрд әлејһдар һәмин вәзифәләрә чохдан тәјин олунмушду вә бәзиләри елә һесаб едирди ки, онлар өмрү боју бу вәзифәләрдә галаҹаглар. Амма онлар сәсвермә јолу илә сечилмәдикләри үчүн гануна ҝөрә директорлар шурасынын һүгуги үзвләри сајылмырдылар! Буна ҝөрә дә 1917-ҹи илин ијул ајында Ҹозеф Рутерфорд әлиндә олан сәлаһијјәтдән истифадә едәрәк бу дөрд әлејһдары вәзифәләриндән кәнарлашдырды вә јерләринә башга дөрд садиг гардашы тәјин еләди.

Әлбәттә ки, бу, вәзифәдән кәнар едилмиш дөрд әлејһдарын гәзәбинә сәбәб олду вә онлар вәзифәләринә јенидән гајытмаг үчүн кампанијаја башладылар. Амма онларда һеч нә алынмады. Бәзиләри онларын тәрәфинә кечиб башга ҹәмијјәтләр јаратса да, Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын әксәријјәти тәшкилата садиг галды. Һәмин дөрд нәфәр директорлар шурасында өз вәзифәләринә һеч вахт гајыда билмәди.

Дүшмәнчилијә рәғмән инкишаф ҝедир

Һәмин вахт әрзиндә Ҹозеф Рутерфорд вә Бејтелдә хидмәт едән диҝәр садиг гардашлар Падшаһлығын ишини ирәли апармаға давам етдирирдиләр. Сәјјар нәзарәтчиләрин сајы 69-дан 93-ә, китабпајлајанларын (өнҹүлләрин) сајы исә 372-дән 461-ә галхды. Бундан әлавә, илк дәфә хүсуси китабпајлајанлар (индики  көмәкчи өнҹүлләр) тәјин олунду. Бәзи јығынҹагларда онларын сајы 100-ә чатырды.

1917-ҹи ил 17 ијул тарихиндә «Ачылмыш сирр» адлы китаб ишыг үзү ҝөрдү. Елә һәмин илин сонунда нүсхәләрин сајы гуртарды, буна ҝөрә дә нәшрләримизи чап едән ширкәтә әлавә 850 000 нүсхә сифариш верилди *.

Чарлз Рассел 1916-ҹы илдә Бејтелдәки ишләри јенидән тәшкил етмәјә башламышды. Бу ишләр 1917-ҹи илдә тамамланды. Һәмин ил «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын декабр сајында јазылмышды: «Бејтелдәки ишләрин јенидән тәшкил олунмасы тамамланды вә инди һәр шеј өз гајдасына дүшүб. Ишләри дүзҝүн идарә олунан һәр бир мүәссисә кими, биздә дә һәр шеј јолунда ҝедир... Бејтел аиләсинин үзвләри баша дүшүрләр ки, әслиндә, онлар Бејтелдә хидмәт етмәјә лајиг дејилләр, бурада олмаг онлар үчүн бөјүк шәрәфдир».

1917-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын декабр сајында јазылмышды: «1916-ҹы илин ајлары илә мүгајисәдә 1917-ҹи ил јанварын бириндән [әдәбијјатларын чапында] һәр ај артым мүшаһидә олунуб... Бизим үчүн бу, бөјүк бир сүбутдур ки, Ағамыз Бруклиндән идарә олунан тәблиғ ишини аванд едир».

Сынаг вә тәмизләнмә һәлә битмәјиб

Сәдагәтсизлик ҝөстәрәнләр тәшкилатдан кәнар олунду, бунун сајәсиндә тәшкилат тәмизләнди. Јығынҹагларда сәсвермә кечирилди вә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында нәшр олунмуш бу сәсвермәнин нәтиҹәләри ҝөстәрди ки, әксәријјәт Ҹозеф Рутерфорду вә Бејтелдәки сәдагәтли гардашлары дәстәкләјир. Анҹаг бу гардашларын сынағы һәлә битмәмишди. 1918-ҹи ил ҝөзәл нотларла башласа да, һәмин ил тәшкилатын мүасир тарихинин ән гаранлыг дөврү кими јадда галаҹаг.

^ абз. 18 1920-ҹи илә гәдәр бүтүн нәшрләримиз коммерсија ширкәтләриндә чап олунурду.